.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tapola, Riitta (2006-04-12)
  Riippulukoissa käytetään materiaaleina hiileytyskarkaistavia teräksiä.Hiiletyskarkaisussa materiaalin pintaan muodostuu runsashiilinen kerros, joka muuttuu hiiletystä seuraavassa sammutuksessa kovaksi ja kulutusta kestäväksi ...
 • Huvio, Petteri (1997-01-22)
  Teräsmoduleja käytetään esimerkiksi rakennusten ja laivojen väliseininä.Niiden akustisina ominaisuuksina voidaan pitää ilmaäänen eristävyyttä sekäabsorptiota. Työ sisältää teräsmoduulien akustisten ominaisuuksienmittaamista ...
 • Hussa, Esa (1997-09-10)
  Condebelt-kuivatus on paperin ja kartongin kuivatusmenetelmä, jonkasoveltuvuutta eri kartonkilaaduille halutaan parantaa. Tavoitteena onlöytää menetelmiä teräsnauhan esilämmityksen toteuttamiseksiCondebelt-kuivaimessa.
 • Hakala, Irina (1999-04-14)
  Työn tavoitteena oli selvittää jätevesilaitosten suorituskyky ja kehittämistoimenpiteitä. Suorituskykyä arvioitiin kirjallisuusselvityksen, tehtaiden tarkkailutulosten sekä kokeellisten lisäanalyysien avulla. Kehittämisessä ...
 • Kokkonen, Jari (2007-01-17)
  Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen on voimakkaasti sidoksissa muodonmuutosnopeuteen. Ylensä materiaalien lujuus kasvaa muodonmuutosnopeutta kasvatettaessa. Teräs- ja autoteollisuus tarvitsevat tietoa terästen mekaanisesta ...
 • Ravi, Urpo (1983)
  Teräsohutlevyrakenteisiin kohdistuu staattisia ja väsyttäviä kuormia, jotka liitoksien on kyettävä välittämään. Ohutlevyliitoksien toiminnalliset pääsyvaatimukset voidaan jakaa rakenteellisiin, taloudellisiin ja ...
 • Leppänen, Minna (1992)
  Korroosioon liittyvät asenteet ja epäilykset ovat rajoittaneet teräspaalujen käyttöä. Teräksen korroosio maassa, vedessä ja ilmassa on sähkökemiallinen prosessi, jonka vähentäminen edellyttää prosessin tuntemista. Korroosion ...
 • Raiskila, Markku (1986)
  Tässä työssä tarkastellaan teräspilarin ja betonianturan liitosta. Työssä esitellään tällä hetkellä käytettyjä mitoitusmenetelmiä, joilla määritetään liitoksessa syntyvät rasitukset ja niistä edelleen liitoksen muoto ja ...
 • Paloniemi, Tuula (1990)
  Tässä työssä tutkitaan teräspilarin liitosten kolmiuloitteisen käyttäytymisen ja jäykkyyden vaikutusta pilarin stabiiliuteen ja mitoitukseen.T avoitteena työssä oli selvittää reunaehdot liitosten kolmiulotteiselle tuennalle ...
 • Koskinen, Mauri (1984)
  Tässä työssä on selvitetty erilaisia teräsprofiileja, niiden käyttäytymistä sekä soveltuvuutta kiinnikkeineen vesikaton kevytelementtien yhteyteen. Tutkittavina orsina ovat olleet yleisimmin käytetyt Z-, C- ja hattuprofiilit ...
 • Lehtinen, Heikki (1991)
  Tämä työ käsittelee sähköistä tiedonsiirtoa CAD-järjestelmän (tai vastaavan) ja automaattisen katkaisulaitteen välillä. CNC-laitteen on kyettävä vastaanottamaan tieto sähköisessä muodossa, esimerkiksi PC:n avulla. Työ ...
 • Jalkanen, Jussi (1999-12-08)
  Diplomityön tarkoituksena, on ollut tutkia teräsputken profiloinnin mallintamista laskennallisesti elementtimenetelmällä (finite element method, FEM). Profiloinnissa lähtötilanteen pyöreä teräsputki muuttuu huoneen ...
 • Viljakainen, Jarno (1998-10-14)
  Työssä on selvitetty paalutuksen simulointiohjelman käyttökelpoisuutta teräsputkipaalutuksen suunnittelussa. Paalutuksen simuloinnissa on käytetty GRLWEAP-ohjelmaa. Lyöntikalustojen kokonaistehokkuudet on selvitetty TTKK:n ...
 • Hakanen, Tommi (2008-08-13)
  Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli vertailla dynaamisen ja staattisen koekuormituksen tuloksia. Koekuormitustuloksia verrattiin myös staattisilla kantavuuskaavoilla ja dynaamisilla paalutuskaavoilla laskettuihin ...
 • Punkari, Sami (1992)
  Suurien teräsputkipaalujen käyttö sillan rakennuksessa on lisääntynyt Tielaitoksella laaditun teräsputkipaaluohjeen käyttöön oton jälkeen. Teräsputkipaaluilta vaadittava suuri kantavuus ja paalutuksessa käytettävä ...
 • Majamaa, Jarmo (1985)
  Työssä on tutkittu naulalevyillä liitetyn teräspuulaatan (TP-laatta) taivutusjäykkyyttä ja ominaisvärähtelyä. Tutkittava laatta on vaakarakenne, jossa puupalkit ovat betonilaatan alapuolella. Puupalkit ja betonilaatta ovat ...
 • Toimela, Juha (1989)
  Teräsrakentamisen resurssien kartoittamiseksi ja kehittämiseksi VTT:n rakennustuotantolaboratoriossa on käynnistetty teräsrakennealan toimesta "Teräsrakentamisen resurssit ja niiden kehittämistarve" -tutkimusprojekti, josta ...
 • Hassi, Liisa (2008-09-03)
  Euroopalle yhteiset rakennesuunnittelustandardit, eurokoodit, ovat tulossa käyttöön samalla, kun Suomen Rakentamismääräyskokoelma jätetään pois käytöstä. Väliin mahtuvat vielä esistandardit, jotka ovat olleet eurokoodien ...
 • Tapiola, Anssi (2013-06-05)
  Työssä on paneuduttu 1.7.2013 täysimääräisesti voimaan tulevan rakennustuoteasetuksen ja 1.7.2014 voimaan tulevan harmonisoidun standardin EN 1090-1 ja toteuttamista koskevan standardin EN 1090-2 uusien vaatimusten käytännön ...
 • Palo, Arto (1982)
  Tämä diplomityö liittyy Tampereen teknillisen korkeakoulun III rakennusvaiheen kuormituslaboratorion koekuormitustelineistön suunnitteluun ja toteuttamiseen käytännössä. TTKK:n nykyinen aineen koetuslaboratorion ...