.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kannisto, Juha (2008-01-16)
  Time synchronisation means adjustment of two or more clocks of independent devices over a communication network. Synchronised clocks are used to timestamp events for example in industrial automation and monitoring, where ...
 • Laakonen, Lasse (2003-06-04)
  Tässä diplomityössä toteutetaan hyvän äänenlaadun ja matalamman bittinopeuden samanaikaiseksi saavuttamiseksi ehdotettu aikatason muokkaukseen perustuva menetelmä (engl. time warping) ' ja sen toimintaa arvioidaan niin ...
 • Karppinen, Juha (2008-03-05)
  Euroopan Unionin asettama RoHS-direktiivi rajoittaa tiettyjen elektroniikkateollisuudessa käytettyjen vaarallisten aineiden käyttöä. Yksi näistä aineista on lyijy, jota on käytetty tinaseoksena juotteessa sekä elektroniikan ...
 • Rao, Satish; Huttunen, Mikko J.; Kontio, Juha M.; Mäkitalo, Jouni; Viljanen, Milla-Riina; Simonen, Janne; Kauranen, Martti; Petrov, Dmitri (2010)
  We present two silver nanocones separated by 450 nm, well beyond the typical gap spacing of coupled nanoantennas, and connected by a metal bridge to facilitate plasmonic coupling between them. The tip-enhanced Raman ...
 • Kivelä, Marko (1996-05-15)
  Työssä kehitettiin prosessin käyttöliittymää ja identifioitiintislauskolonnille toiminta-alueisiin perustuva malli.
 • Pullinen, Risto (1989)
  Binääritislausprosessi tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen säätötekniikan uusien menetelmien kokeiluun laboratorio-olosuhteissa todellisella prosessilla. Tämän työn päämääränä oli tehostaa TTKK:n säätötekniikan laitoksen ...
 • Kivelä, Katri (1993)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää titaanioksidin käyttöä tekokuitujen himmentimenä. Työ jakautuu kirjallisuustutkimukseen, jossa perehdytään tekokuituteollisuuden kehitykseen ja sen tämän hetkiseen markkinatilanteeseen ...
 • Kulmala, Minna (2006-12-13)
  Diplomityön tarkoituksena oli valmistaa titaanidioksidiohutkalvoja pulssilaserpinnoitus- eli PLD (pulsed laser deposition) -menetelmällä sekä tutkia pinnoitusparametrien ja eri lähtöaineiden vaikutusta pinnoitusnopeuteen ...
 • Mielonen, Timo (2000-06-07)
  Työssä tutkittiin mahdollisuutta hitsata TM-teräksiä yhdeltä puolelta jauhekaarihitsausmenetelmällä. Kirjallisuusosuudessa tarkastellaan TM-terästen valmistusta ja TM-teräksen eri seosaineiden vaikutusta hitsattavuuteen. ...
 • Partanen, Kari (1983)
  Kohdeyritys on kokeillut kaupallisten freeness-mittareiden toimivuutta, mutta lupaavista tuloksista huolimatta mittaustulosta ei ole katsottu riittävän luotettavaksi säätöä ajatellen. Tässä työssä on aluksi tarkasteltu ...
 • Rimpivaara, Markus (2000-05-10)
  Työssä kehitetään ennustemalli rejektijauhatuksen jälkeisen massan ominaisuuksille. Malli perustuu prosessin tilasuureisiin. Työssä paneudutaan kuumahierreprosessiin, mekaanisen massan laatuominaisuuksiin ja monimuuttujaisen ...
 • Viljanen, Timo (2012-03-07)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää toimialan vaikutusta yritysten toimintakertomuksissa raportoimiin riskeihin. Tutkimuksen aineistona on käytetty 110 Helsingin Pörssissä noteeratun yrityksen toimintakertomusta ...
 • Koivula, Kimmo (1988)
  Meriveden käyttöä hydraulinesteenä vedenalaistekniikan hydraulijärjestelmissä tutkitaan erityisesti merenpohjan luonnonvarojen hyödyntämisessä käytettävien laitteiden rakentamista varten. Tällaisen järjestelmän ohjausventtiiliksi ...
 • Ritoniemi, Erkki (1992)
  Automaatiojärjestelmien laajeneminen ja kehittyminen asettaa uusia vaatimuksia kenttälaitteiden tiedonvälitykselle. Laajuudeltaan rajattuja tehtäviä pyritään hajauttamaan suoraan ohjattavien laitteiden kuten moottorien ...
 • Puisto, Timo (2001-06-06)
  Toiminnallisen vika-analyysin tavoitteena on kytkeä toisiinsa käyttövarmuusohjelman kaksi keskeistä osaa, sähköntuotannon toiminnallinen analyysi ja luotettavuustekninen käyttövarmuusmalli. Työssä on määritetty yleiset ...
 • Partanen, Mikko (2014-10-08)
  Toiminnalliseen palotekniseen suunnitteluun liittyvät tarkastelut ovat yleistyneet laskentaohjelmien kehityksen myötä vuosien saatossa. Tässä työssä tuodaan teoreettisesti esille toiminnallisen palomitoituksen kulkua ja ...
 • Ingman, Kari (1995-05-10)
  Diplomityön tarkoituksena oli ensivaiheessa kartoittaa, millainen laatujärjestelmä on tarkoituksenmukaista luoda yksittäistuotantoyritykselle SFS-ISO 9002-laatustandardin pohjalta. Samalla päätettiin analysoida myös tuotannon ...
 • Tynkynniemi, Rauno (2000-06-07)
  Tämän työn tekemisen aikana kohdeyrityksessä tapahtui kolme merkittävää asiaa, jotka kaikki vaikuttavat yrityksen tulevaan kehittymiseen. Nämä olivat työtapaturma, teräshiekka-raamisaha investointi ja toimitusjohtajan ...
 • Konsti, Ville (2003-10-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sitä ongelmakenttää, joka ilmenee toimintoperusteisen kustannuslaskennan ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän integroinnissa. Ilmeneviin ongelmiin pyrittiin löytämään toimivat ...