.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kari, Anna (2008-01-16)
  Kilpailun kiristyessä yritykset etsivät uusia mahdollisuuksia parantaa omaa asemaansa. Usein yritykset investoivat toiminnanohjausjärjestelmiin (Enterprise Resource Planning systems, ERP), jotka mahdollistavat koko ...
 • Simola, Heidi (2009-02-04)
  Työn tavoitteena on kehittää tekstiili- ja vaatetusalan kohdeyritykselle toiminnanohjausjärjestelmä, jolla ohjataan ja suunnataan koko yritystä asiakaslähtöiseen toimintaan. Tarkoituksena on ottaa käyttöön toimiva ...
 • Inkinen, Harri (2006-10-09)
  Käytettävyys ja käyttökelpoisuus mielletään yhä enemmän tärkeänä näkökulmana uusien ohjelmistojen toteutuksessa.Teollisuudessa on tarvetta kustannustehokkaalle käyttäjäkeskeiselle suunnittelumenetelmälle, jolla pystyttäisiin ...
 • Nieminen, Joel (2013-09-04)
  Työssä käydään läpi toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) implementointia ja asiaa tarkastellaan myös avoimen lähdekoodin näkökulmasta. Tavoitteena on luoda katsaus aiheeseen liittyviin asioihin, kuten ERP-järjestelmän ...
 • Kaataja, Mikko (2008-05-07)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ERP-järjestelmää käyttävien toimintaprosessien ja tietohallinnon edustajien näkemyksiä. Tarkastelun kohteena oli ERP-järjestelmän hankinta- ja käyttöönottoprojektin onnistuminen ja ...
 • Aaltonen, Ilkka (2007-03-14)
  Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida ja kehittää implementointiprosessia eräässä toiminnanohjausohjelmistoja tuottavassa yrityksessä. Työssä käytettiin hyväksi alan kirjallisuutta asiakaslähtöisyydestä sekä ...
 • Sormunen, Toni (1997-11-12)
  Suunnittelumalleilla voidaan kerätä systemaattisesti ohjelmistosuunnittelunkäytännön työssä syntyneitä, yleisesti sovellettavissa oleviasuunnitteluratkaisuja. Työssä esitellään nyrkkisäännöt -tarkoitus, vaikutusohjelmistotyöhön ...
 • Innanmaa, Riikka (2009-05-06)
  Diplomityö keskittyy toimintajärjestelmän käytettävyyden kehittämiseen ja pohjan luomiseen järjestelmän jatkokehittämiselle. Työn aikana otettiin huomioon järjestelmän toteuttamiseen käytettävä teknologia, järjestelmän ...
 • Kiiskinen, Ellinoora; Kallionpää, Erika; Metsäpuro, Pasi; Rantala, Jarkko (2013-10-03)
  Uusiutumattomien energiavarojen hupeneminen ja jatkuvasti kiristyvät ympäristövaatimukset pakottavat kaupunkijakelun parissa toimivia tahoja kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisempään, vähemmän luonnonvaroja ...
 • Koivisto, Jukka (2007-03-14)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää, miten organisaatio voi uudistaa toimintamallinsa asiakaslähtöisesti. Uudistamisen tavoitteena on kilpailuedun synnyttäminen, jolloin uudistamisen lähtökohtana toimivat asiakkaan kokema ...
 • Teivas, Tapio (1985)
  Työssä on selvitetty kattilalaitoksen ilmakanavien moduuleihin jakamisen perusteet ja moduloidun kanaviston tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) kulku. Tavoitteena on ollut moduulisen kanavasuunnittelun toteuttaminen ...
 • Lehtinen, Katriina (1997-11-12)
  Kohdeyritys on 45 hengen ohjelmistotalo, joka tuottaa tietojärjestelmiäpkt-yritysten toiminnanohjaukseen. Toimintaprosessien kehittämisentavoitteina on parantaa oppimista, itseohjautuvuutta, motivaatiota,tuottavuutta sekä ...
 • Kivinen, Jan (1999-12-08)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tehostaa uuden matkapuhelinmallin tuotannon aloittamista toimintatapoja kehittämällä. Tutkimus keskittyi tuotannon aloittamisprojekteihin liittyvän problematiikan kartoittamiseen sekä ...
 • Rusila, Esa (1998-12-09)
  Työssä on sovellettu toimintoperusteista kustannuslaskentamallia elintarvikealan yritykseen. Kustannukset on esimerkissä kohdistettu tuotteittain. Työssä saatiin tietoa siitä, kuinka toimintoperusteinen kustannuslaskenta ...
 • Viloma, Harri (1993)
  Yritystoiminnan pääomavaltaistuminen ja välillisen työn lisääntyminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yleiskustannukset muodostavat usein 60 prosenttia tuotteiden kustannuksista. Perinteisen kustannuslaskennan ...
 • Koivisto, Heikki (1981)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota rakennuttajan ja suunnittelijan käyttöön käyttökelpoista tietoa toimistorakennuksen runkovalintaa varten. Tutkimuksessa rajoitutaan tarkastelemaan betonisia runkojärjestelmiä. Eri ...
 • Kemmo, Ilkka (1992)
  Tutkimus liittyy Tampereen teknillisessä korkeakoulussa käynnistettyyn Toimisto 2000-projektiin. Sen tarkoituksena on kehittää toimistorakennuksen hankesuunnitteluvaiheeseen kommunikoinnin apuvälineitä, joilla asiakkaan ...
 • Parikka, Tommi (1994)
  Toimistorakennusten julkisivut ovat nykyisin pääosin teräsbetonisia julkisivuja. Ne ovat saaneet kevyistä teräsjulkisivuista merkittävän kilpailijan julkisivuilla. Ohutlevyjen pinnoitustekniikan nopea kehittyminen viime ...
 • Kontoniemi, Ismo (2003-06-04)
  Tutkimuksessa on selvitetty toimistorakennuksen rakennesuunnittelun nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Jokainen rakennus on yksilö ja jokaisella rakennuttajalla ja arkkitehdilla on yksilöllisiä toiveita ja vaatimuksia. ...
 • Saarelainen, Juha (1993)
  Toimistorakennusten rungot ovat valtaosaltaan betonirakenteita, mutta myös teräsrakenteiden osuus on huomattava. Välipohjina käytetään lähes aina ontelolaattoja. Uudet rakentamistavat, kuten kokonaan liittorakenteinen ...