.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sipilä, Mikko (2013-11-08)
  Pilvipalveluiden käyttö lisääntyy nopeasti ja yhä useammat sovellukset, jotka ovat perinteisesti olleet työpöytäsovelluksia, ovat siirtyneet pilveen. Sovellusten perässä pilveen siirtyvät myös yritykset sekä oppilaitokset, ...
 • Mäki-Marttunen, Timo (2009-04-08)
  Tieto- ja viestintätekniikka valtaa alaa niin jokapäiväisessä kanssakäymisessä kuin myös opetusalalla. Tässä diplomityössä tutkitaan oppilaiden kokemuksia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävässä pitkän matematiikan ...
 • Rossi, Leena (2005-03-11)
  This research deals with a process where an information system is developed for land-use planning in a municipality´s planning organisation. A special scheduling instrument is developed. The goal of the instrument is to ...
 • Kari, Olli-Pekka (1993)
  Kiristyvä kilpailu markkinoilla, etenkin autoteollisuudessa, vaatii yritykseltä jatkuvaa kehittymistä. Kilpailukyvyn säilyttäminen ja sen edelleen parantaminen edellyttää yrityksen kaikilta prosesseilta tehokasta toimintaa. ...
 • Heino, Perttu (1986)
  Uuden tietokonejärjestelmän käyttöönottoon liittyy aina ongelma, miten kaikkia järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia pystyttäisiin parhaiten hyödyntämään. Tietokone ei yleensä salli tehtävien tekemistä samalla tavoin kuin ...
 • Laine, Pauli (2010-06-02)
  Tietotekninen tilannekuvajärjestelmä on järjestelmä tietojärjestelmien ja palvelujen valvontaan. Tässä työssä tutkitaan puolustusvoimien hallinnollisessa tietojenkäsittelyympäristössä käyttöönotetun tilannekuvajärjestelmän ...
 • Haarala, Arja-Riitta; Jääskeläinen, Kaija (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston tietotekniset visiot laadittiin vuonna 1989. Visioiden laadinnassa käytettiin seuraavia menetelmiä: SWOT ja siihen liittyvä arvoanalyysi, historiallinen analyysi laitteista, ...
 • Hämäläinen, Mika (2008-02-06)
  Laadunvarmistus on kriittinen osa tietoturvallisen ohjelmiston toteutusta. Tehokkaat ja kattavasti käytetyt verifiointimenetelmät edesauttavat virheiden löytymisen ohjelmiston varhaisessa kehitysvaiheessa. Tämä pienentää ...
 • Tiitinen, Tommi (2014-12-03)
  Teollisuustuotantokoneisto tarvitsee menestyäkseen jatkuvuutta ja tehokkuutta. Tavoitteisiin pyritään rakentamalla automaatiojärjestelmiä, jotka voivat parhaimmillaan moninkertaistaa tuotantokapasiteetin samalla, kun ...
 • Kolehmainen, Kauko (1993)
  Tietotekniikan merkitys organisaatioille on jatkuvasti kasvanut. Riippuvuus tietotekniikasta johtaa tietoturvallisuuden merkityksen kasvuun. Paikallisverkko on yleistynyt tietojenkäsittely-ympäristönä. Paikallisverkon ...
 • Haapala, Jouni (1992)
  Tietoturvaa voidaan parantaa käyttämällä apuna tietoturvaohjelmia. Niiden merkitys korostuu organisaation koon kasvaessa, sillä yhtenäiset organisaation laajuiset tietoturvamenetelmät ovat tietoturvallisuuden perusta. ...
 • Ilvonen, Ilona (2006-07-06)
  Tietoturvallisuus on ajankohtainen teema niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pirkanmaalaisten tietointensiivisten pk-yritysten ...
 • Lähdeniemi, Noora (2014-01-15)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko uudenlaisten työskentelytapojen menetelmien käytöllä vaikutuksia tietotyön kognitiiviseen ergonomiaan. Tavoitteena oli kolmen testimenetelmän avulla tutkia, voisivatko ...
 • Himberg, Sannamari (2014-02-05)
  Tietotyö, tietotyön tuottavuus ja organisaation oppiminen ovat jo pitkään tutkittuja asioita. Niitä ei kuitenkaan erityisen paljon ole tutkittu projektiympäristön kontekstissa ja nimenomaan käyttäen näkökulmana yksilön ...
 • Ahrenberg, Hans (2013-08-14)
  Tutkimuksessa keskitytään tietovarasto- ja raportointijärjestelmien testaukseen. Tietovarastojärjestelmät mahdollistavat raportoinnin, jolla pyritään vastaamaan organisaatioiden kasvaviin informaatiotarpeisiin. Vaikka ...
 • Sipponen, Jari (1994)
  DataNet on kohdeyrityksen yritysasiakkaille tarjoama lähiverkkojen yhdistämispalvelu. Yhdistettävät lähiverkot ovat yrityksen eri paikkakunnilla sijaitsevia toimipisteverkkoja. Lähiverkkojen yhdistäminen tapahtuu kytkemällä ...
 • Laaksonen, Mika (2000)
  Tämä diplomityö käsittelee tietoverkon tietoturvallisuutta ja sen mittaamista. Erityisesti keskitytään TCP/IP-verkon tietoturvallisuuden mittaamiseen.Työn teoreettisessa osassa selvitetään miten tietoverkkojen tietoturvallisuuden ...
 • Hakkarainen, Kari (2007-01-17)
  Suomessa hävittäjien toimintaa johtaa komentokeskuksessa oleva taistelunjohtaja. Taistelunjohtajien ja lentokoneiden välillä tiedonsiirtoon käytetään tietovuojärjestelmää. Ohjaajat harjoittelevat lentämistä ja hävittäjätaktiikkaa ...
 • Oksanen, Pirjo (1982)
  Tienpidon yleisiä toimintalinjoja toteutetaan pitkäjännitteisellä suunnittelulla, josta Suomessa huolehtii liikenneministeriön alaisena toimiva tie- ja vesirakennuslaitos. Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnan ...