.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hyvärinen, Pertti (1983)
  Pyrkimyksenä on uudistaa teholaboratorion mittaus- ja tulostusjärjestelmää määrittelemällä sille asetettavia vaatimuksia ja etsimällä nämä vaatimukset mahdollisimman hyvin täyttävä laitteisto. Alustavan teholaboratorioon ...
 • Suoja, Kari (1984)
  Teholähteiden tuotantotestauksen automatisoimiseksi tutkittiin mahdollisuuksia rakentaa järjestelmä, jossa ohjaimena toimisi Basic-ohjelmoitava mikrotietokone. Päämääränä oli suunnitella laitteisto, jota on mahdollista ...
 • Sorosuo, Kimmo (2014-10-08)
  Teholedien valontuotto perustuu elektroluminesenssiprosessiin, jossa ne myötäsuuntaan biasoituina tuottavat säteilyä, jolla on tietty taajuus. Teholedien ydin on puolijohteille tyypillinen PN-liitos, jonka virta-jännite ...
 • Aula, Ari (1990)
  Diplomityössä on kehitetty laskentamenetelmä ja mittauslaitteisto huokoisen aineen tehollisen lämmönjohtavuuden määrittämiseksi mitatuista lämpötilajakautumista. Tehtävä on käsitelty optimointiongelmana, jossa lämmönjohtavuuden ...
 • Vanhamäki, Seppo (1983)
  Muuntajien suunnittelussa yksi keskeisimmistä tehtävistä on terminen mitoittaminen siten, että lämpenemät eivät kohoa ylisallittujen rajojen. Mitoituksessa käytetään laskumenetelmiä, jotka nojautuvat fysiikan ja lämpöopin ...
 • Koistinen, Timo (1986)
  Työssä on täydennetty silmukoidun sähkövoimansiirtoverkon tehonjaon laskentaan tarkoitettua tietokoneohjelmistoa. Tehon jako-ohjelma on sovitettu osaksi laajempaa verkostolaskentaohjelmistoa, johon kuuluvat verkkotietojen ...
 • Siili, Arto (2001-06-06)
  Työ käsittelee älyvaatteen elektroniikkaa sisältäviä lohkoja ja niiden tehonkulutuksen optimointia. Työssä pohditaan, miten älyvaate kannattaisi suunnitella ja mitä se mahdollisesti voi sisältää. Työssä selvitetään, ...
 • Jaakkola, Matti (2007-04-18)
  Tehonkulutus on yksi tärkeimmistä asioista mikropiirin suunnittelussa. Asiaan pitää kiinnittää huomiota jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien, jotta liian suuri tehonkulutus ei lopulta ole este piirin toteutettavuudelle. ...
 • Riihimäki, Samuli (2008-04-09)
  Diplomityössä tutkittiin laskentaohjelman soveltuvuutta raskaan kaluston akseliston voimansiirron laskentaan. Tarkastelun kohteena oli akseliston voimansiirron hammastettujen komponenttien materiaali-, pintakäsittely-, ...
 • Sällinen, Marko (2000-04-12)
  Kommunikaattoreilla on tavallisiin matkapuhelimiin verrattuna lisäominaisuuksia, näistä johtuu, että niiden virrankulutus on huomattavasti suurempi kuin tavallisten matkapuhelimien. Kustannussäästöjen saavuttamiseksi ...
 • Hallivuori, Jari (1994)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Seinäjoen alueen tehotariffiasiakkaiden sähkön käyttöä ja tehostamismahdollisuuksia. Merkittävimmän osan työstä muodostaa 23 asiakkaalle tehty kuormitustutkimus, jonka perusteella pyrittiin ...
 • Hakala, Harri (1984)
  Viime vuosina useat valmistajat ovat tuoneet markkinoille tehotransistoreita, joiden jännitteen kesto mahdollistaa niiden käytön tavanomaiselle 220/380V:n jakelujännitteelle tarkoitettujen moottoreiden syöttöön. ...
 • Pakarinen, Arvo (1986)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa suurille virta- ja jännitearvoille tarkoitettu tehotransistoritesteri, jolla voidaan tutkia transistorin eri parametrien vaihtelua eri toimintaolosuhteissa ja parametrien ...
 • Piironen, Jarmo (1996-04-17)
  Kohdeyrityksen tuotantoprosesseissa syntyy hukkalämpöä. Jätelämmönhyödyntämisessä on ollut vaikeuksia löytää jätelämmölle ympärivuotistakäyttöä. Tutkimuskohteena on peittauslinjan, sinkityslinjan sekämuovipinnoituslinjan ...
 • Eronen, Pekka (2014-06-04)
  Työssä perehdytään UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaiden keskijänniteverkon oiko- ja maasulkusuojaukseen ja näiden toiminnan selektiivisyyden tarkasteluun. Lähtökohtana on ollut selvittää tehtaalla ilmenneiden epäselektiivisten ...
 • Aho, Anttiolli (2007-12-10)
  Tehtävänpurkujärjestelmät ovat nousseet merkittävään rooliin nykyaikaisessa sotilaslentäjien koulutuksessa. Aikaisemmin hyödynnetty tähtäinkamera on korvautunut monipuolisella tehtäväntallennusjärjestelmällä, joka käyttää ...
 • Peltonen, Markus (2007-03-14)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tehtäväsuunnitelmien kehittäminen työmaaoloihin. Työvaiheiden osalta tutkimuksen piiriin kuuluvat paikallavalettu perustus, Soklex-perustusjärjestelmä, betoni- ja puuelementtirunko sekä ...
 • Ahosuo, Reetta (2013-05-15)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää hoidon ja ylläpidon välistä yhteistyötä tienpidossa. Työ oli rajattu käsittelemään kuivatusta ja paikkausta päällystetyllä tieverkolla. Tavoitteena oli tutkia kuivatuksen ja ...
 • Kutinlahti, Lauri (2012-09-05)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekniikan akateemisten ammattikunnassa vallitseva ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan, yrittäjyysaikomukset sekä yrittäjyyden esteitä ja kannusteita. Tutkimus suoritettiin Tekniikan ...
 • Mänty, Virve (1994-10-19)
  Analyysi oppilaitoksen laadunhallinnan nykytilanteesta sekä toimenpide-ehdotuksia SFS-ISO 9000 laatujärjestelmän rakentamista varten. Kriittisten toimintojen määrittelyssä noudatetaan SFS-ISO 9004-2 -standardin ohjeita. ...