.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vänskä, Antero (1992)
  Muutokset yritysympäristössä ovat aiheuttaneet nopeasti kasvavan välillisten kustannusten massan. Välittömien kustannusten osuus syntyneistä kokonaiskustannuksista on vastaavasti pienentynyt. Perinteisen kustannuslaskennan ...
 • Huotelin, Hannes (1999-03-10)
  Työssä tarkastellaan tuotemallien soveltamista on-line-tuotetukijärjestelmän suunnittelussa. Työssä selvitetään tuotemallinnuksen perusteet ja sen käytöllä saavutettavat hyödyt tuotetietojen kuvaamisessa.
 • Iso-Kuusela, Atte (2008-01-16)
  Diplomityö tehtiin kahden kohdeyrityksen tuotepalautusprosessin nykytilan selvittämiseksi ja kehittämiseksi. Aineistona käytettiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä kerättyä dataa sekä prosessin parissa toimivien ...
 • Kivistö, Katri (1999-08-18)
  TAUSTAA: Graafisten käyttöliittymien kehitys on ollut viime vuosina nopeaa. Monipuoliset kehitystyökalut ja käyttöliittymäkomponentit mahdollistavat hyvin erilaisten käyttöliittymien suunnittelun ja toteuttamisen. Ongelmaksi ...
 • Majander, Teemu (2011-06-08)
  Yritykset pyrkivät vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin suunnittelemalla tuotteita, joiden ominaisuuksia kyetään muuntelemaan. Tuoterakenne luo perustan niin täsmällisen tuotetiedon muodostamiselle kuin myös ...
 • Wihinen, Henri (2012-09-05)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella nykyisten kaupallisten tuotetiedonhallinnan järjestelmien ja mekaniikkasuunnitteluohjelmistojen yhteydessä suoritettavan kustannusten hallinnan mahdollisuuksia. Työ toteutettiin osana ...
 • Ruotsalainen, Pauli (2013-02-06)
  Tuotteen kokoonpanoprosessi on sarja toisistaan riippuvia alitehtäviä joiden suorittaminen vaatii niiden tekijältä tietoa eri työprosesseista, menetelmistä ja työkaluista. Tämä tietämys on osaltaan implisiittistä informaatiota ...
 • Järventausta, Sami (1998-12-09)
  Työssä on suunniteltu yleispätevä modulointijärjestelmä olemassaoleville tuotteille. Työssä on esimerkkinä käytetty liiKkuvia kiviporausjärjestelmiä. Modulointijärjestelmän avulla voidaan lisäksi suoraan ominaisuuksien ...
 • Tuomi, Tommi (2010-06-02)
  Jotta tuote menestyisi markkinoilla tulee sen täyttää eri asiakkaiden vaatimukset. Vaatimukset voidaan täyttää tuotteella, jossa tuotteen ominaisuuksia tai niiden lukumäärää muutetaan. Vaadittava tuotemuuntelu voidaan tehdä ...
 • Raivio, Mikko (1996-06-05)
  Työn tavoitteena on julkisivuelementtien tarjoustoimintajärjestelmänsuunnittelu.
 • Pihlaja, Mikko (2011-03-09)
  Ohjelmoijien työajasta suurin osa menee nykyään ylläpitotehtävien hoitamiseen. Tässä työssä on tarkoitus tutkia erilaisia menetelmiä, joiden avulla ylläpitotyön helppouteen keskeisesti vaikuttavaa laatutekijää, ylläpidettävyyttä ...
 • Niemi, Antti (1997-05-14)
  Työ liittyy kohdeyritykseen hankitun uuden toiminnanohjausjärjestelmän sekäyrityksen tuotesuunnittelujärjestelmän tiedonsiirtoyhteyden luomiseen.
 • Honkanen, Timo (1989)
  Kohdeyritys pyrkii osatoimintojen integrontiin tietotekniikkaa ja automaatiota hyväksi käyttäen. Tämän työn tavoitteena oli kehittää tuotantotietojen vastaanottojärjestelmä, ns. tuotantotietokanta sekä tuotesuunnitteluohjelma. ...
 • Rikkonen, Aleksi (2011-06-08)
  Yrityksen integraatioprosessi on merkittävä osa onnistunutta yrityskauppaa. Tämän diplomityön tavoitteena on kartoittaa yrityskaupan yhteydessä tehtävään tuotetarjonnan integraatioon liittyviä toimintatapoja ja siihen ...
 • Jalonen, Riku (1999-06-09)
  Työ kuvaa TAI Tutkimuslaitoksella suunniteltua tuotetiedon hallinnan nykytilan arvioimiseen tarkoitettua tuotetiedon hallinnan kartoitusprosessia. Erityisesti käsitellään tiedonkeräysvaihetta ja siinä käytettyä lomaketta. ...
 • Paajanen, Kalle (1999-03-10)
  Työn tavoitteena oli selvittää yrityksen tuotetiedon hallinnan nykytilanne ja luoda parannusehdotukset tuotetiedon hallinnan kehittämiseen. Tilausohjautuvassa liiketoiminnassa tuotetiedon hallinta ja tiedon kulku ...
 • Junttari, Heikki (2009-02-04)
  Työn tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen keskeisimmät haasteet tuotetiedon hallinnassa ja miten tuotetiedon hallintaa voitaisiin kehittää. Kohdeyritys valmistaa UAV-katapultteja. Laitteillla kiihdytetään miehittämätön ...
 • Markkula, Timo (1998-10-14)
  Työssä selvitettiin tuotetiedonhallinnan ominaisuudet ja periaatteet ohjelmistotoimittajan näkökulmasta sekä tutkittiin BaamPDM 5.1.2 -tuotetiedonhallintaohjelmiston soveltuvuutta nykyaikaisen kappaletavaratuotannon ...
 • Keränen, Ville Kalevi (2012-08-15)
  Yritysten tietojärjestelmät koostuvat useista pienemmistä kokonaisuuksista, joiden toiminta on saatettava yhtenäiseksi siten, että se tukee yrityksen liiketoimintamallia mahdollisimman luonnollisesti. Tämän toteuttamiseksi ...
 • Loponen, Juha (1993)
  Tuotteen kehitysvaiheen olennaisena osana on tuotteen verifiointi eli todentaminen annettuihin spesifikaatioarvoihin. Verifioinnilla tarkastetaan tuotteen valmius tuotantoon eli tuotteen kypsyys sekä tuotteen kehityksen ...