.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rautio, Aki (2013-05-08)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää turvallisuuden osa-alueiden auditointia ja systemaattista auditointitapaa Neste Oil Oyj:lle. Osana kehitystyötä olivat myös työhön valittujen muutoksenhallinnan sekä laitteiden ja ...
 • Ylinaatu, Jussi (2009-03-04)
  Tavoitteena oli selvittää, millainen palvelumalli soveltuu turvallisuusjohtamisen perustaksi. Tavoitteena oli myös tutkia, mitä etuja mallin käyttöönotosta seuraa ja miten yritykset voivat erottautua positiivisesti ...
 • Laapotti, Timo (2006-02-08)
  Paperiteollisuudessa investoinnit ovat nykyään lähinnä uusinta- ja korjausinvestointeja. Tällaisissa projekteissa pyritään saamaan kalliiksi tuleva koneiden seisonta-aika mahdollisimman lyhyeksi. Tästä syystä projektin ...
 • Saarilahti, Juha (1993)
  Ydinvoimaloiden vuosihuoltojen yhteydessä voimalaitoksen putkistojen hitsaussaumoja tarkastetaan ultraäänimenetelmällä. Tarkastuskohteet sijaitsevat säteilevällä alueella, ja siksi ultraäänitarkastajat altistuvat työssään ...
 • Nenonen, Sanna (2003-09-17)
  Tämä tutkimus on osa projektia, jonka tavoitteena on kehittää yliopisto- ja korkeakoulumaailmaan soveltuva kokonaisvaltainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää turvallisuusilm ...
 • Valtonen, Esko (1999-03-10)
  Työssä kehitettiin yritykselle työturvallisuusjohtamismalli, joka on sertifioitaessa BS 8800 mukaan.
 • Heinonen, Olli (2009-01-14)
  Työn tavoitteena on yhdistää turvallisuusjohtamisjärjestelmä tuoteturvallisuusjärjestelmään ja työturvallisuuslain vaatimusten täyttäminen. Turvallisuusjärjestelmä rakennettiin OHSAS 18001 -asiakirjan (Ohjeet työterveys- ...
 • Hyytinen, Toni (2007-05-09)
  Tämän työn tavoitteena oli rakentaa kohdeyritykselle turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka täyttää OHSAS 18001 -spesifikaation määrittämät kriteerit. Kohdeyrityksen tarkoituksena oli saada turvallisuusjohtamisjärjestelmästään ...
 • Palukka, Pertti; Anttila, Sanna (2011-06)
  Pienyrityksissä korostuvat kiireellisesti hoidettavat asiat, kuten tilaushankinnat ja -sopimukset, asiakaspalvelu, laatutyö sekä työntekijöiden johtaminen. Tällöin työturvallisuusasioihin ei juuri jää aikaa eikä ole ...
 • Hakulinen, Sami (1997-12-10)
  Ohjelmistojen laatuun liittyvät ongelmat muodostavat keskeisen osanohjelmistotyön kustannusrakenteessa. Työssä tutkitaan testaustalaadunvarmistuksen osana. Tavoitteena on luoda perusteita kohdeyrityksentestausjärjestelmän ...
 • Hirvi, Jukka (2010-12-08)
  Yritykset ympäri maailmaa osoittavat kasvavaa kiinnostusta turvallisuuskulttuuria kohtaan pyrkimyksenään vähentää onnettomuuksia ja luodakseen turvallisempaa työympäristöä. Kiinnostus turvallisuuden takaamiseen korostuu ...
 • Tikkanen, Kati (2009-09-09)
  Tarkoituksena oli luoda kohdeyritysten turvallisuusjohtamisen tueksi työturvallisuus- ja työterveysinformaatiota hallitsevan tietokannan tarvekartoitus ja sen pohjalta sisällön määrittely. Työn ohjenuorana pidettiin OHSAS ...
 • Kantsila, Minna (2000)
  Tutkimuksen kohdeyrityksenä oli Metsä-Serlan Takon kartonkitehdas, joka valmistaa kolmella kartonkikoneella päällystettyä kolmikerroksista taivekartonkia. Yrityksen nykyisiä turvallisuustoimintamalleja verrattiin standardin ...
 • Vainio, Pasi (1993)
  Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen johdosta suomalaiseen työsuojelulainsäädäntöön on tehty tarkennuksia. Yrityksiltä vaaditaan mm. työsuojelun toimintaohjelmaa turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi työpaikoilla. ...
 • Korvenoja, Anita (2007-06-06)
  Diplomityön tavoitteena oli laatia kohdeyritykselle alihankkijan HSE-käsikirja kansainvälisille rakennus- ja asennustyömaille ja vertailutaulukko eri maiden lainsääfännöistä valittujen aiheiden osalta. Lisäksi tavoitteena ...
 • Idänheimo, Sami (2008-03-05)
  Työturvallisuutta ohjataan nykyisin useilla eri säädöksillä. Työssä käytettävien koneiden, prosessien ja järjestelmien osalta säädösten tarkoitus on saattaa riski tasolle, jossa se on hyväksyttävissä. Riskiä voidaan pienentää ...
 • Franssila, Tommi (1996-04-17)
  Tavoitteena oli tutkia purun, hakkuutähdehakkeen ja kokopuuhakkeensoveltuvuutta palaturveauman ja jyrsinturveauman suojaamiseen varastoinninaikana tapahtuvia häviöitä vastaan.
 • Sauni, Simo (1981)
  Suomessa polttoturvetta käytetään useassa voimalaitoksessa. Turpeen polton yhteydessä syntyy huomattava määrä lentotuhkaa ja tämän vuoksi lentotuhkalle on etsitty hyödyllistä käyttöä. Samalla voitaisiin säästää hupenevia ...
 • Tuominen, Jukka Pekka (1985)
  Työn teoreettisessa osassa on koottu tietoa erilaisistaturpeenjauhatus-ja polttojärjestelmistä sekä yleisistä polttoaineenjauhamismekanismeista.Tämän lisäksi on esitelty tarkemmin erilaisiavasaramyllypuhallinyhdistelmiä. ...
 • Tuominen, Jukka Pekka (1985)
  Työn teoreettisessa osassa on koottu tietoa erilaisista turpeenjauhatus- ja polttojärjestelmistä sekä yleisistä polttoaineen jauhamismekanismeista. Tämän lisäksi on esitelty tarkemmin erilaisia vasaramyllypuhallinyhdistelmiä. ...