.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Anttila, Sanna (2007-04-18)
  Turvallisuustekniikan laitoksella käynnistyi maaliskuussa 2005 hanke, jonka aikana toteutettiin työturvallisuuden perusteita käsittelevä verkkopohjainen oppimisympäristö, Työturvallisuuden verkkokurssi (Tyve). Oppimisympäristö ...
 • Kakriainen, Eeva (1991)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia työturvallisuutta ja työnjohtajan toimintaa talonrakennustyömailla. Tavoitteena oli selvittää työnjohtajien toiminnassa turvallisuuden kannalta tärkeitä piirteitä sekä onko olemassa ...
 • Kärkkäinen, Lauri (1985)
  Teollisuuden energiansäästötoimien työympäristövaikutusten tutkimiseksi on järjestetty tutkimusprojekti, jonka yhtenä osana on tehty tämä tutkimus. Tässä tutkimuksessa selvitetään teollisuusrakennusten ilmastointilaitteiden ...
 • Isomäki, Juha (1996-11-20)
  Tutkimuksen kohteena on tapaturmista aiheutuneiden kustannusten kasvunselvittäminen yrityksessä. Riskien tunnistamiseen tutkija on kehittänytmenetelmän, jonka avulla on tunnistettu 280 vaaratilannetta, joista 33 %merkittäviä ...
 • Kuusela, Johanna (1990)
  Turvallisuutta mitataan yleensä sen puutteen, sattuneiden vahinkojen kautta. Vahinkotietojen ohella turvallisuuden tunnuslukuina ja turvallisuustoiminnan suunnittelun mittareina voidaan käyttää työpaikan oloihin tai riskeihin ...
 • Vasara, Juha; Pulkkinen, Johanna; Anttila, Sanna (2012-02)
  Väkivalta on organisaatiossa uhka henkilöstön turvallisuudelle ja se heikentää turvallisuuden tunnetta. Väkivallan ennaltaehkäisyn ja hallinnan tulee olla koko organisaation ehdoton tavoite. Tähän tavoitteeseen pyrkiminen ...
 • Vasara, Juha; Pulkkinen, Johanna; Anttila, Sanna (2012-02)
  Työväkivallan yleisyys ja vakavuus terveydenhuollossa vaatii toimenpiteitä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Vaikka väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hallintaan terveydenhuollossa on kehitetty erilaisia ...
 • Hjerppe, Pasi (1993)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää uusi malli rakentamisvaiheen työvoimasuunnitelman laadinnan ja seurannan parantamiseksi. Mallin ensisijaiseksi käyttökohteeksi on valittu toimistorakennus. Menetelmä huomioi ...
 • Poranen, Tuomo (1991)
  Työssä tarkastellaan ennakoivan työsuojelun toteuttamista tehdashankkeessa ja esitetään käyttökelpoisia työympäristösuunnittelun apuvälineitä. Tuotantolaitoksen suunnittelun eri osa-alueiden ja vaiheiden merkitsevyys ...
 • Henttonen, Juhani (1989)
  Voimalaitosten typpioksidipäästöihin voidaan vaikuttaa palamisolosuhteita muuttamalla. Olemassa olevissa laitoksissa näitä päästöjä voidaan vähentää vaiheistetulla poltolla. Myös muita menetelmiä päästöjen vähentämiseksi ...
 • Laakso, Ari (1985)
  Työssä on tarkasteltu typen oksidien NOx muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä raskaan polttoöljyn poltossa. Lisäksi on tutkittu typen oksidien mittausmenetelmiä. Tavoitteena on selvittää menetelmät, joilla typpioksidiemissioita ...
 • Kokkonen, Ismo (1983)
  Työssä on käsitelty typen oksidien NOx muodostumista raskasta polttoöljyä käyttävissä kattiloissa. Erityisen mielenkiinnon kohteena oli ns. yliraskaiden polttoöljyjen orgaanisesta typestä muodostuva typpimonoksidi NO. ...
 • Ihalainen, Esa (1991)
  Diplomityössä on selvitetty nitrifioivaksi-denitrifioivaksi suunnitellun aktiivilietelaitoksen toimintaa laitoksen käynnistysvaiheessa. Tutkimusaineisto on koottu Hyvinkään kaupungin Kaltevan jätevedenpuhdistamolta. ...
 • Alavakeri, Matti (1982)
  Diplomityön alkuosa käsittää kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastellaan typen esiintymistä ympäristössä, typpiyhdisteiden haittoja sekä typenpoistomenetelmiä. Kokeellisessa osassa selvitettiin typen poistumista ...
 • Nokelainen, Tomi (2008-03-28)
  In this dissertation I posit that prior research on competitive dynamics – while having contributed significantly to enhancing understanding concerning competitive interaction of companies – lacks both a theoretically ...
 • Hirsimäki, Mika (1996-06-12)
  Työssä tutkittiin typpimonoksidin pelkistysreaktiokinetiikkaaPd(110)-mallikatalyytin pinnalla. Reaktiossa NO pelkistyy reagoidessaanhiilimonoksidin kanssa. Tutkimusmenetelmänä käytettiinmolekyylisuihkupintasirontamenetelmää.
 • Ylönen, Pertti (1981)
  Puolijohdetekniikan kehityksen myötä ovat tyristorisovellutukset lisääntyneet teollisuus- ja ajoneuvokäytöissä. Puolijohdeteknologian käyttäminen edellyttää myös muilta laitteen komponenteilta soveltuvuutta olosuhteisiin, ...
 • Aavasalo, Rauno (1983)
  Hitsausteknisten laatuvaatimusten kasvaessa on yhä enemmän ruvettu kiinnittämään huomiota virtalähteen ominaisuuksiin mahdollisimman hyvän hitsaustuloksen saavuttamiseksi. Tässä diplomityössä olen tarkastellut vaatimuksia, ...
 • Lavapuro, Jari (2008-06-04)
  Tyristoriohjattu sarjakompensointiparisto (Thyristor Controlled Series Capacitor, TCSC) on sarjakompensointiparisto, jonka reaktanssi on säädettävissä. TCSC:n pääkomponentit ovat sarjakondensaattori, kela ja tyristoriventtiili. ...
 • Lahtinen, Tero (1997-09-10)
  Työssä tutkitaan, miten tyyppitiedon käyttöä voidaan kehittää ja sitenparantaa jäljittimen toimintaa sekä esitetään menetelmä erilentokonetyyppien samankaltaisuuksien määrittämiseksi yhteen havaittuunlentokonetyyppiin verrattuna.