.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Raitanen, Lasse (2009-02-04)
  Tässä työssä esiteltiin kaksi siisteyden ja järjestyksen parantamiseen ja ylläpitämiseen kehitettyä työkalua. Työkaluista valittiin yritykselle sopiva sekä suunniteltiin ja toteutettiin sen käyttöönotto kolmella osastolla. ...
 • Sariola, Rami (2013-09-04)
  Tämä diplomityö tarkastelee tuote-palvelujärjestelmien kehittämistä sekä rakennusprojektin hankintapäätöksiin vaikuttamista. Teollisuusyritykset ovat siirtyneet kohti teollista palveluliiketoimintaa tarjoamalla ...
 • Kuparinen, Sami (1999-06-09)
  Työ käsittelee kohdeyrityksen polkupyöränrenkaita valmistavan tuotealueen palvelukyvyn ja kannattamisen parantamista. Käsiteltyjä kehityskohteita ovat asiakas- ja tuoteluokitusten sekä tuote- ja asiakaskohtaisten ...
 • Korhonen, Kirsi (2005-02-09)
  Tausta-ajatuksena diplomityölle oli suuntaus kohti integroituja yritysjärjestelmiä, jotka vähentävät päällekkäistä työtä ja tehostavat yrityksen toimintaa. Myös taloushallinnon järjestelmiin halutaan syöttää tiedot vain ...
 • Tero-Jussi, Teppo (1994)
  Tässä diplomityössä suoritettiin erään dieselmoottoritehtaan tuotannon standardikustannuslaskennan avulla hinnoitella tehtaan komponentit. Lisäksi tavoitteena oli analysoida ja mahdollisesti kehittää nykyistä yleiskustannusten ...
 • Nieminen, Pertti (1997-04-16)
  Tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksen tuotekehitysyksikönprojektien kannattavuutta. Kohteina oli ohjelmistot, kehitysprojektit jaalalla vaikuttavien normeihin vaikuttaminen.
 • Rapo, Leena (2008-06-04)
  Diplomityö on Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotekniikan laitoksen tuotekehitys opintokokonaisuuden opetuksen laadunkehittämishankkeen aloittamiseksi tehty kirjallisuusselvitystyö. Tuotekehityksen opetuksen ...
 • Jämsen, Miikka (2001-12-12)
  Tavoitteena oli selvittää teollisuuusyrityksissä käytettyjä tuotekehityksen suoritusmittareita sekä niiden käyttötarkoituksia. Aineisto kerättiin kyselyn avulla. Kysely osoitettin 340 teollisuusyrityksen tuotekehityksestä ...
 • Lilja, Hanna (2012-06-06)
  Selviytyäkseen nykypäivän kiristyvässä globaalissa kilpailussa koruteollisuuden on pystyttävä tuomaan markkinoille uusia tuotteita yhä enemmän ja yhä edullisemmin. Tämä vaatii yritykseltä erityisesti toimivaa tuotekehitysprosessia ...
 • Hahtala, Timo (1990)
  Diplomityön tavoitteena oli kartoittaa ne tuotekehityshankkeiden arviointiin käytetyt eri osatekijät, jotka koettiin merkityksellisiksi menestyneissä, tuotekehitystoimintaan panostaneissa suomalaisissa yrityksissä. Samalla ...
 • Lampinen, Esa (2005-02-09)
  Työssä tarkasteltiin asiakasyrityksen tuotekehityslaboratorion äänimittausprosessia. Äänimittausprosessi on paitsi yksi tuotekehityksen tärkeimmistä alaprosesseista, mutta sitä hyödynnetään myös myynnissä, markkinoinnissa ...
 • Hyötynen, Kimmo (2007-03-14)
  Tuotekehitysprosessien ja -projektien hallinta ja sujuva läpäisy on yhä tärkeämpää tuotteiden elinkaarien jatkuvasti lyhentyessä. Tässä työssä ongelmaan sovelletaan Supply Chain Councilin (SCC) Suunnitteluketjun operaatioiden ...
 • Anttonen, Mikko (2008-03-05)
  Diplomityössä oli tarkoituksena kehittää maanalaisen poralaitteen tuotekehityssimulaattori. Työn tuloksena saatiin aikaiseksi simulaattori, jolla voidaan tehdä esimerkiksi poralaitteen ohjausjärjestelmän tuotekehitystä ...
 • Kuokkanen, Timo (2009-04-08)
  Diplomityössä tähdätään kohdeyrityksen julkiskalustetehtaan levyosaprosessin tehokkuuden nostamiseen ja vaihto-omaisuuden pienentämiseen toiminnanohjauksen keinoin. Työssä on käytetty aineistona alan kirjallisuutta, jonka ...
 • Vänskä, Antero (1992)
  Muutokset yritysympäristössä ovat aiheuttaneet nopeasti kasvavan välillisten kustannusten massan. Välittömien kustannusten osuus syntyneistä kokonaiskustannuksista on vastaavasti pienentynyt. Perinteisen kustannuslaskennan ...
 • Huotelin, Hannes (1999-03-10)
  Työssä tarkastellaan tuotemallien soveltamista on-line-tuotetukijärjestelmän suunnittelussa. Työssä selvitetään tuotemallinnuksen perusteet ja sen käytöllä saavutettavat hyödyt tuotetietojen kuvaamisessa.
 • Iso-Kuusela, Atte (2008-01-16)
  Diplomityö tehtiin kahden kohdeyrityksen tuotepalautusprosessin nykytilan selvittämiseksi ja kehittämiseksi. Aineistona käytettiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä kerättyä dataa sekä prosessin parissa toimivien ...
 • Kivistö, Katri (1999-08-18)
  TAUSTAA: Graafisten käyttöliittymien kehitys on ollut viime vuosina nopeaa. Monipuoliset kehitystyökalut ja käyttöliittymäkomponentit mahdollistavat hyvin erilaisten käyttöliittymien suunnittelun ja toteuttamisen. Ongelmaksi ...
 • Majander, Teemu (2011-06-08)
  Yritykset pyrkivät vastaamaan asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin suunnittelemalla tuotteita, joiden ominaisuuksia kyetään muuntelemaan. Tuoterakenne luo perustan niin täsmällisen tuotetiedon muodostamiselle kuin myös ...