.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkeläinen, Sari (2008-03-05)
  Palveluiden tuottaminen työmaalle kuuluu jokaisen urakoitsijan tehtäviin, mutta niiden tuottamisesta voidaan tehdä sopimus erikseen nimetyn urakoitsijan kanssa. Työmaan palveluiden kustannuksia arvioidaan valmiiden kohteiden ...
 • Männistö, Mikko (2014-06-04)
  Työmatkat ovat monilla työpaikoilla työpäivän vaarallisinta aikaa. Työmatkatapaturma aiheuttaa työstä poissaoloja ja sen, ettei työntekijän osaaminen ole käytössä. Työmatkatapaturmat aiheuttavatkin merkittäviä taloudellisia ...
 • Hassi, Ville (1984)
  Diplomityössä on perehdytty työn ja asumisen alueellisen sidoksen kehitykseen Lielahdessa. Kirjallisuustutkimuksen avulla ja alueen historian analyysilla on kehitelty tulevaisuuden visioita ja tarkemmin rakentamissuunnitelmia. ...
 • Siren, Antti (1984)
  Tässä työssä on tutkittu ja suunniteltu periaatteita, joilla työntöhinaaja ja proomu voidaan kytkeä toisiinsa siten, että liitos on kiinteä ja kestää merenkäynnistä aiheutuvat rasitukset. Koska Suomessa ei tämän tyyppisiä ...
 • Kritz, Rosa (2014-11-05)
  Lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa järjestämään turvallisen ja terveellisen työpaikan työntekijöilleen. Tämä tarkoittaa myös henkisen hyvinvoinnin takaamista. Stressi on käsitteenä monimutkainen, ja sen kokeminen on hyvin ...
 • Niemelä, Kati (2003-08-20)
  Tämä diplomityö tehtiin Rautaruukki Steelin Hämeenlinnan tehtaalle, energia- ja prosessipalvelulle. Työssä käsiteltiin energia- ja prosessipalvelun työprosesseja ja niiden kehittämismahdollisuuksia työprosessien mallintamisen ...
 • Lahdenperä, Pertti (1989)
  Korjausrakennushankkeen taloudellinen onnistuminen edellyttää huolella tehtyä tarkentuvaa tuotannonsuunnittelua hankkeen eri vaiheissa. Tähän tarkoitukseen on suunnittelijalla oltava riittävä tietämys siitä, missä ajassa ...
 • Kinnunen, Mauri (2002-04-10)
  Tutkimus käsittelee toisen asteen ammatilliseen koulutukseen (nuorisoaste) sisältyvää työpaikoilla tapahtuvaa ammatin opetusta, jota nimitetään työssäoppimiseksi. Työssäoppiminen on uusi asia ammatillisessa koulutuksessa. ...
 • Kauhanen, Pasi (1993)
  Työssä suunniteltiin työstökoneiden kunnossapidon ja käytön seurantaan tarkoitettu ohjelmisto. Ohjelmisto toimii käyttäjäliittymänä ja rajapintana työstökoneen ohjaukselta tila- ja hälytystietoja keräävään kommunikointio ...
 • Keto, Kyösti (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa ristipöytätyyppisen avarruskoneen modernisointi, jossa koneeseen tehdään sekä mekaanisia että ohjaus- ja sähköjärjestelmän muutoksia. Työhön sisältyvät suunnitelmat mekaanisesta ...
 • Hietala, Jorma (1982)
  Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa vanhan OLIVETTI AUT 40A/460 koordinaattiporakoneen uudenaikaistaminen. Modernisointi toteutettiin vaihtamalla vanhaan koneeseen NC-ohjauksen tilalle SIEMENS SINUMERIK 6M-A CNC ...
 • Saarikko, Pasi (1999-02-10)
  Kohdeyritykseen luodaan kunnonseurantajärjestelmä sekä sovelletaantilastollisia menetelmiä koneiden laaduntuottokyvyn seurannassa.Kunnonseurantajärjestelmä perustuu muutamien työstökoneiden työkappaleiden seurantaan ja ...
 • Hokkanen, Mikko (1999-10-13)
  Työn tarkoituksena oli vertailla uudella työstökoneiden tarkastuksiin tarkoitetulla Unitest-mittalaitteella saatuja tuloksia laserinterferometrilaitteistolla, kaksoisnivelsauvallaa ja vesivaa'alla saatuihin tuloksiin. ...
 • Pirhonen, Juha (1990)
  Diplomityön tavoitteena oli työstökoneiden tiedonkeruu- ja tiedonhallintajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen. Työ tehtiin yrityksen projektissa, jonka tavoitteena on uusissa toimitiloissa tapahtuvan tuotannon suunnittelu ...
 • Ahonen, Kimmo (1997-04-16)
  Tavoitteena oli selvittää työstökoneiden vikaantumisen syitä ja etsiäkeinoja niiden poistamiseen. Tutkimuksessa käsiteltiin työstökoneidenlaiteteknisiä vikoja.
 • Flinkkilä, Timo (1987)
  Tällä hetkellä käytännön sovellutusasteelle edenneet työstöprosessin valvontaan soveltuvat menetelmät perustuvat lastuamisvoimien, tehonkulutuksen, värähtelyiden tai akustisenemission mittaukseen. Viime vuosina menetelmien ...
 • Partiainen, Tapani (1992)
  Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänien alueella ovat teollisuuden tapaturmaluvut olleet koko 1980-luvun joko suurimmat tai suurimpia läänien välisissä vertailussa. Tapaturmaluvut ovat Keski-Suomen läänissä olleet 30-60% ...
 • Laurila, Riikka (2008-12-03)
  Diplomityön tavoitteena oli kuvata kohdekonsernissa toteutettu Tänään Tapaturmaton Päivä –hanke ja arvioida sen onnistumista. Hankkeen tavoitteena oli työsuojelutyön vahvistaminen ja riskinarvioinnin organisointi –mallin ...
 • Hihnala, Anna-Maria (2001-02-14)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia ja vertailla valittujen työsuojelupanostusten vaikuttavuutta. Tutkittavia työsuojelupanostuksia olivat turvallisuusjohtamisjärjestelmät, työsuojeluohjelmat, nolla tapaturmaa -ohjelmat, ...
 • Huhtanen, Jukka (1991)
  Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään telakan työsuojelutoimintaa ja turvallisuusilmapiiriä. Tutkimuksessa tehtiin kyselytutkimukset esimiesten ja työntekijöiden turvallisuusilmapiiristä ja työsuojelutoiminnan piirteistä ...