.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tallinen, Pasi (1999-08-18)
  Teollisuusverkkojen erilaiset häiriötilanteet vaikuttavat merkittävästi teollisuusverkkojen sähköntoimituksen luotettavuuteen ja turvallisuuteen. Työssä selvitettiin teollisuusverkkojen rakennetta ja eri häiriötilanteita ...
 • Oksala, Virpi (1998-10-14)
  Työssä selvitettiin yrityksen Kaukoitä-ostoprosessin kehittämistä. Häiriöitä havaittiin ilmaantuvan toimitusajasssa ja yrityskulttuuriin liittyvissä tekijöissä.
 • Tarkkonen, Petteri (1983)
  Tehokkaalla hankintatoimella voidaan saavuttaa erittäin merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi suomalaisissa teollisuusyrityksissä materiaalikustannukset ovat keskimäärin yli 50 % kaikista kustannuksista, joten pienelläkin ...
 • Heikkilä, Annika (2008-01-16)
  Tutkimuksen päätavoite on mitata ja arvioida kohdeyrityksen kunnossapidon suorituskykyä. Tällä hetkellä kohdeyrityksellä on paljon historiapohjaista informaatiota kunnossapidosta ja sen tarpeesta. Ongelmaksi on kuitenkin ...
 • Marjamäki, Jukka (1992)
  Tietojenkäsittelyjärjestelmällä voidaan teollisuusyrityksessä saavuttaa kustannussäästöjä ja strategisia etuja. Tietojenkäsittelyjärjestelmän laatu, erityisesti sopivuus yrityksen liiketoimintaan, vaikuttaa oleellisesti ...
 • Anttila, Sanna; Hyytinen, Toni; Kivistö-Rahnasto, Jouni (2011-09)
  Suomessa sattuu vuosittain lähes miljoona fyysisen vamman aiheuttanutta tapaturmaa. Näistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien osuus on jopa yli 80 %. Viimeisen 20 vuoden aikana koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on ...
 • Ehrnrooth, Henry (1982)
  Työn tavoite oli aikaansaada ultraääniluotaimen prototyyppi,jonka pääasiallisimmat käyttökohteet tulevat olemaan öljysäiliöiden, paineastioiden ja hitsausliitosten tarkastukset. Työssä on käsitelty mittausmenetelmää ja ...
 • Vaksila, Janne (2012-09-05)
  Tutkimustyön tavoitteena oli löytää keinoja kehittää Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikön teräksen esikäsittelyn tuotantoteknisen suunnittelun toimintaa. Ruukki Metals Oy:n Seinäjoen yksikkö tekee teräksen esikäsittelyä, ...
 • Venno, Harri (1997-01-22)
  Työssä vertaillaan betonirakenteita muihin rakennusmateriaaleihin,käsitellään rakenteille asetettavia vaatimuksia sekä esitelläänrakennevaihtoehtoja.
 • Hyvärinen, Teemu (2008-02-06)
  Eurokoodien määrittämät ohjeet palomitoitukseen eivät pyri antamaan yksityiskohtaisia ohjeita, vaan tarkempi tarkastelu jätetään asiantuntevien suunnittelijoiden harkintaan. Palotilassa kuumenevan teräksen lämpötilakehitystä ...
 • Heikkinen, Marko (1999-08-18)
  Etsitään teoreettinen malli laserkarkaisuprosessille. Määritetään Imaform-terästen laserkarkaistavuus sekä tutkitaan lämmönjohtumismallin soveltuvuutta käytetyille karkaisulaitteille. Alhaisesta hiilipitoisuudesta johtuen ...
 • Ala-Luhtala, Juha (2011-05-04)
  Teräksessä esiintyvillä suurilla sulkeumilla on havaittu olevan merkittävä vaikutus teräksen väsymisominaisuuksiin. Työn tarkoituksena on selvittää väsymismurtuman aiheuttaneiden sulkeumien koon tilastollinen jakauma ja ...
 • Mantere, Matti (2000-08-23)
  Työn tavoitteena oli tutkia ohutseinäputkien pinnankarheuden ja -laadun kehittymistä rullamuovauksessa sekä pinnanlaadun vaikutusta kromaustulokseen koristekromauksessa. Lisäksi tutkittiin pinnoitepaksuuksien vaikutusta ...
 • Isohaka, Janne (2015-01-14)
  Peruskallioon ulottuvat suurpaalut ovat yleinen perustustapa siltapaikan sijaitessa huonosti kantavalla maaperällä. Paalut kiinnittyvät sillan rakenneosiin joko nivelellisesti tai monoliittisesti ja ovat usein myös ...
 • Juvonen, Jouni (2014-01-15)
  Eurokoodit yhdessä kansallisten liitteiden kanssa ovat jo korvanneet lähes kaikki kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat Euroopan jäsenvaltioiden kansalliset ohjeet. Tämän diplomityön tarkoituksena on helpottaa ...
 • Jalkanen, Kimmo (1992)
  Tämä tutkimus liittyy laajempaan eurooppalaiseen yhteistyötutkimukseen, COST-projektiin, johon Tampereen teknillisen korkeakoulun talonrakennustekniikan laitos osallistuu. Laitos on keskittynyt ns. puolijäykkien ...
 • Råberg, Lotta (2013-11-08)
  Pilari-laattarakenne on nykyaikana suosittu ratkaisu monissa rakennuksissa, sillä rakenne on yksinkertainen ja nopea rakentaa. Lisäksi se luo vapautta rakennuksen layoutin suunnitteluun sekä parantaa rakennuksen ...
 • Utriainen, Ville (2014-03-05)
  Paalujen ja kalliokärkien käyttö Suomessa kasvaa, sillä rakennuksia joudutaan rakentamaan huonosti kantavaan maahan. Huonojen perustusolosuhteiden johdosta paalut lyödään usein peruskallioon asti, jotta ne saavuttavat ...
 • Keronen, Asko (1984)
  Tutkimuksessa tarkastellaan tekn.lis. Ralf Lindbergin ideoimaa laskentamallia mastojäykistetyn ns. kumilevyllisen kehän pilareiden rasitusten laskemiseksi. Menetelmää sovelletaan erityisesti teräsbetonirakenteisiin. Teoria ...
 • Tölli, Mika (2008-08-13)
  Eurokoodi-suunnittelustandardit tulevat korvaamaan Suomen rakentamismääräyskokoelman, kun se poistetaan käytöstä alkuvuodesta 2010. Koenormeja (ENV) voidaan käyttää niin kauan kuin niiden kansalliset sovellusasiakirjat ...