.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laxell, Linda (2008-12-03)
  Diplomityön tarkoitus oli aloittaa suomalaisen offshoreteollisuuden ja erityisesti kohdeyrityksen osakkaista muodostuvan yritysverkoston Venäjän ja Kaspian alueen strategiatyö. Tavoitteena oli löytää verkostolle parhaat ...
 • Laine, Joonas (2011-10-05)
  Työn aiheena on ketterän kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen olemassa olevien kokonaisarkkitehtuurimenetelmien pohjalta suomalaisten keskisuurten organisaatioiden tarpeisiin. Ketterälle kokonaisarkkitehtuurimenetelmälle ...
 • Takala, Joose (2013-10-09)
  Nykyisissä standardeissa ISO 140-4 ja ISO 140-7 mittaustulokset joko normalisoidaan tai standardisoidaan. Normalisoinnilla tarkoitetaan mittalukuun lisättävää korjaustermiä jolla mitattu huoneen absorptioala muutetaan ...
 • Tyvimaa, Tanja; Kananen, Juha (2011-09)
  ALMA-kyselyn tarkoituksena oli avata suomalaisten näkemyksiä ja arvoja asumiseen liittyen. Kysely toteutettiin tammi-helmikuussa 2011 Internet-kyselynä. Vastaajat keskittyivät pääkaupunkiseudulle sekä Pirkanmaalle ja olivat ...
 • Viita, Jussi; Mäkelä, Hannes; Tyvimaa, Tanja (2013-09-13)
  Tämän tutkimusraportin tavoitteena on selvittää suomalaisten keski-ikäisten ja iäkkäiden tulevaisuuden asuntotoiveita ja löytää perusteita uuden kerrostaloasunnon ostamiselle. Raportti on osa Tekes- ja yritysrahoitteisesta ...
 • Luukkanen, Niklas (2014-08-13)
  Mittaustiedon roolia osana johdon ohjausjärjestelmiä on tutkittu viime vuosina paljon. Johdon ohjausjärjestelmiin kuuluvien erilaisten ohjausmekanismien välisistä yhteyksistä on kuitenkin löydettävissä vähän kirjallisuutta ...
 • Roitto, Juho-Matias Olavi (2013-05-15)
  Suorituskyvyn mittaamisen tutkimuksessa kypsyysmallit ovat selkeästi viime vuosina kasvanut tutkimuskenttä. Tämän diplomityön puitteissa pyrittiin selvittämään, miten parhaiten arvioida mittaamisen ...
 • Ahtola-Marks, Raija-Leena (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Moskovan rakennus- ja suunnittelumarkkinoita Moskovaan suunnitteluvientiä käynnistävien suomalaisten suunnittelu- ja konsulttialan yritysten strategisen suunnittelun ja päätöksenteon ...
 • Bungers, Ari (1997-06-04)
  Suurlähetystöt ovat sekä maamme näyteikkunoita että työ- ja asuinpaikkoja.Lisävaatimuksia syntyy turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Myös vuodenajatja ilmasto asettavat vaatimuksia. Tekijä mainitsee lähtökohdistaanläpinäkyvyyden ...
 • Kumpulainen, Sami (1997-12-10)
  Työ perustuu alkukeväällä 1997 järjestetyn yleisen arkkitehtuurikilpailunohjelmaan. Rakennus on kaksikerroksinen rinnetalo, jonka yläkerros onnostettu pilareille. Pintamateriaalina käytetty käsittelemätön puu muuttaarakennuksen ...
 • Löfgren, Arto (1997-12-10)
  Työ perustuu yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Tontti sijaitsee Yarralumlanlähetystökaupunginosassa lähellä Australian parlamenttirakennusta.Suunnitelmassa tekijä sijoittaa rakennuksen itä-länsisuuntaiseksi,Rakennuksen ...
 • Lahti, Jani (1999-06-02)
  Toimistorakennuksen suunnitelma, joka on ottanut osaa arkkitehtikilpailuun. Ekologinen ratkaisumalli kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä uusia teknisiä ratkaisuja käyttäen.
 • Tuomisto, Jarmo (1998-11-11)
  Työ on markkinatutkimus, jossa kohteena ovat Suomen graafisen teollisuuden kaikki suuret yritykset, 5-50 henkilöä työllistävistä on myöskattava otos. Tutkimus suoritettiin kirjekyselynä, jota täydennettiinpuhelinhaastatteluin. ...
 • Koivunen, Aino (2015-12-09)
  Diplomityöni käsittelee modernin museorakennuksen sijoittumista historialliseen ympäristöön kaupungin ydinkeskustassa. Työni jakaantuu kahteen osaan. Suunnitelmaosassa esitän Suomen Historian museon Turun keskustassa ...
 • Kaartinen, Katja Pauliina (2013-10-09)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Suomen lentoliikenteen nykytilaa, arvioida sen kehittymistä tulevaisuudessa sekä luoda sille neljä erilaista skenaariota vuoteen 2030. Tutkimuksen puitteissa haastateltiin ...
 • Naatula, Sami (2000-12-13)
  Tämän diplomityön tavoitteena on jaotella ja selvittää Suomen lentoliikenteeseen vaikuttavia kysyntätekijöitä sekä arvioida niiden merkittävyyttä muutostekijöinä. Kysyntätekijöillä tarkoitetaan sellaisia tekijöitä, jotka ...
 • Järveläinen, Tomi (2011-06-08)
  Kuljetusten merkitys suomalaiselle metsäteollisuudelle on erittäin suuri. Tämä johtuu metsäteollisuuden tuotteiden viennistä ja raaka-aineen sijainnista laajalla alueella Suomessa. Ympäristöarvojen korostuminen yhtiöiden ...
 • Rytkönen, Matleena (2010-11-03)
  Bioenergian käyttöä ollaan lisäämässä merkittävästi energiantuotannon kotimaisuusasteen nostamisen ja puhtaamman energian tuotannon takia. Asetettu bioenergian lisäys-tavoite vuoteen 2020 mennessä on nostaa sen osuus 28,5 ...
 • Kaksonen, Liisa (1994)
  Diplomityön kohde on Kuopion keskustassa sijaitseva, v.1912 valmistunut Suomen Pankin rakennus. Pankkitoiminnan siirryttyä uusiin toimitiloihin v.1993, vanha toimitalo jäi tyhjilleen.Työssä on suunniteltu rakennukseen ...
 • Majamaa, Yrjö (1986)
  Diplomityö perustuu Suomen Pankin Turun konttorin yleisen kaksivaiheisen suunnittelukilpailun ohjelmalle. Rahalaitoksen suunnittelussa esiin tulevia vaatimuksia ovat: turvallisuus, toimivuus ja pankki-instituution ilmeneminen ...