.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hirvikallio, Seija (1989)
  Diplomityö Tiedontalo koostuu kolmesta osasta: analyysistä, synteesistä ja suunnitelmasta. Analyysiosassa tarkastellaan informaation, tiedon, tiedonvälittymisen, tieteen kehittymisen, oppimisen ja tiedon tallentamisen ...
 • Noeskoski, Juha (2008-06-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tyypillisimmät riskit siltojen korjaushankkeissa sekä siltojen erikoistarkastusmenetelmän ja korjaushankkeen kehittämismahdollisuuksia tilaajan, rakennuttajakonsultin, sillantarkastuksen, ...
 • Joutsensaari, Jarmo (1993)
  Tutkimuksessa on tarkasteltu 1960- ja 1970-luvulla rakennettujen tiehankkeiden liikennetaloudellisen kannattavuuden toteutumista. Tiehankkeiden liikennetaloudellisia tunnuslukuja käytetään hankkeiden toteuttamisen kriteerinä ...
 • Murto, Risto (1990)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia menetelmää, jolla Suomen tielaitos määrittää tiehankkeiden taloudellisuuden ja liikennetaloudelliset tunnusluvut. Tarkoituksena oli selvittää, mitä puutteita menetelmässä on ja onko siihen ...
 • Lennola, Jarmo (1987)
  Tieinvestointien valintaperusteet ovat eri aikoina vaihdelleet jonkin verran tie- ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden muuttuessa. Tieverkon hoito-, ylläpito- ja kehittämissuunnitelman (=THYKS)vuosiksi 1986 - 2000 ...
 • Nykänen, Lasse (2013-01-09)
  Tiekuljetukset ovat elinehto nykyiselle kaupankäynnille ja tavaroiden liikkumiselle. Samaan aikaan tiekuljetukset aiheuttavat merkittävän osan ympäristölle haitallisista hiilidioksidipäästöistä ja kuluttaa hälyttävän paljon ...
 • Airaksinen, Noora (1999-02-10)
  Työssä selvitettiin tieliikenteen ajoneuvokustannusten laskentaperusteet.Laskenta-arvot uudistettiin kyselytutkimuksen avulla kuudelle autolajille:henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto ilman perävaunua, perävaunulla ...
 • Kandolin, Raimo (1984)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää tiemestaripiirin rajojen määritysmenetelmä, jonka avulla tiemestaripiirin rajat ja koko voidaan määrittää tienpidon ja erityisesti kunnossapidon kannalta taloudelliseksi ja ...
 • Sammallahti, Juha (1993)
  Tutkimuksessa käsitellään tien epätasaisuuden vaikutusta ajokustannuksiin. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia rahallisia vaikutuksia tien epätasaisuudella on ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin sekä tienpitäjän ...
 • Laakso, Juha (1991)
  Tutkimus on osa niitä toimenpiteitä, joilla Tielaitos pyrkii tehostamaan talvikunnossapitoa. Tutkimuksen tarkoitus oli kerätä tietoa tien pinnanlämpökartoituksesta sekä kehittää lämpökartoitukseen soveltuvaa laitteistoa ...
 • Lehto, Timo (1993)
  Tielaitoksen Hämeen tiepiiri rakennutti päällystekoetien syksyllä 1990. Koetien suunnittelu liittyi osana Susanna Savijoen diplomityöhön: Murskeen raemuodon vaikutus asfalttipäällysteiden urautumiseen. Koetie koostui ...
 • Jusi, Petri (1998-11-11)
  Työssä kuvataan Hämeen tiepiirissä kehitettyä tienpidon suunnittelun hallinta- ja ohjausjärjestelmää. Hämeen tiepiirissä tienpidon suunnittelu jakaantuu kolmeen yksikköön: tienpidon ohjelmointiin, liikenteeseen ja tiestötietoihin.
 • Heinilä, Antti (1993)
  Tavoitteena oli selvittää tienpitotoimenpiteiden onnettomuusvaikutustehokkuuksia ja niiden muutoksia sekä tarkastella toimenpiteiden kustannus-vaikutus -suhteita. Tarkastelu tehtiin toimenpide-ja tiepiirikohtaisesti. ...
 • Kautiala, Christel (1983)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia massansiirtosuunnittelun keinoja, erilaisia massansiirto- ja rakenneratkaisuja sekä niiden vaikutuksia tien rakennuskustannuksiin. Graafinen massakäyrämenetelmä soveltuu ...
 • Mäkelä, Erkki (1998-12-09)
  Työssä on tutkittu teräsverkon, puun, lasikuidun sekä synteettisten vetolujitteiden käyttöä 15m syvässä savessa, 15m syvässä 1m kuorrutetussa savessa, sekä 5m syvässä savessa. Apuna käytettiin FEM-mallinnusta. Todettiin ...
 • Koivisto, Sakari (2003-06-04)
  Työssä tutkittiin yhdentoista eri tiehankkeen kustannusten muodostumista esisuunnitteluvaiheesta lopulliseen urakointiin. Tutkimushankkeista selvitettiin eri suunnitteluvaiheissa tapahtuneet kustannusarvioiden eroavaisuudet ...
 • Souto, Antti (1993)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää ja testata Tampereen teknillisen korkeakoulun geotekniikan laitoksella rakennettuja resonant column ja bender element -laitteistoja, jotka työn aikana yhdistettiin samaan laitteistok ...
 • Hämäläinen, Anne (2000-12-13)
  Suomessa on käytössä kaksi tierakenteiden mitoitusmenetelmää. Toinen menetelmä perustuu rakennekerrosten tavoitekantavuuksiin ja toisessa käytetään APAS - ohjelmaa. Ohjelma laskee kuormituksen aiheuttamia muodonmuutoksia ...
 • Miettinen, Veikko (1993)
  Tierakenteen kestävyyden ennustamiseksi on olemassa erilaisia kokemusperäisiä ja analyyttisiä malleja. Viime aikoina ovat yleistyneet analyyttiset eli tierakenteen kriittisiin jännityksiin ja muodonmuutoksiin perustuvat ...
 • Miettinen, Tuomas (2000-11-08)
  Suomessa on kelirikkokohteita hieman yli 3000 kilometriä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kelirikon aiheuttamia haittoja hankinta- ja tuotantologistiikalle sekä hinnoitella haitat. Kyselytutkimuksessa kuorma-autoilijoille ...