.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ahlberg, Arto (1984)
  Työssä on tarkasteltu mahdollisuuksia hävittää sulfaattisellutehtaan jätekaasuja polttamalla. Pääasiallisena tavoitteena oli saada kaasujen sisältämä lämpöenergia hyväksi käytettyä sekä minimoida ympäristölle aiheutuvat ...
 • Leskinen, Mikko (2009-02-04)
  Työn pääasiallinen tarkoitus oli kehittää tuotannonohjaussovellus, joka ohjaa sellutehtaan haihduttamon, soodakattilan, kaustisoinnin sekä meesauunin tuotantoja koordinoidusti. Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensin käsitellään ...
 • Sipilä, Konsta (2013-02-06)
  Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus aiotaan tehdä ruotsalaisen KBS-3-konseptin mukaan. Konseptissa hapettomasta ja fosforiseostetusta kuparista (OFP-kupari) valmistetun ulkokuoren omaava loppusijoituskapseli ...
 • Anttila, Helena (1999-12-08)
  Työn tarkoituksena oli tutkia saastuneen pohjaveden bioteknisen in situ -kunnostuksen edellytyksiä laboratoriomittakaavassa. Laboratoriokokeet muodosuivat kolmesta osasta.Saastuneen pohjaveden biologinen in situ -kunnostus ...
 • Virtanen, Jari (1991)
  Soodakattila on erottamaton osa sellutehtaan prosessia. Soodakattilan toimintaan liittyy paljon käyttöä rajoittavia tekijöitä, joita ovat kattilan ja savukaasukanaviston likaantuminen ja tukkeutuminen savukaasuvirtauksen ...
 • Auvinen, Essi (2015-12-09)
  CPTU-kairauksessa kärkivastusta, vaippakitkaa ja huokospainetta mittaavaa kärkeä pu-ristetaan vakionopeudella maahan. Kärkien mittaustarkkuus on kehittynyt viime vuosina merkittävästi, mikä on lisännyt CPTU-kairauksen ...
 • Räsänen, Ilpo (1989)
  Työ käsittelee maaradioliikenteeseen tarkoitettua radiopuhelinta, jonka toimintalogiikka perustuu mikroprosessoriohjaukseen. Laite on tässä esitettynä versiona tarkoitettu käytettäväksi voimayhtiöiden omistamassa, koko ...
 • Alminoja, Jyrki (1993)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella.Työssä on tutkittu sumeaa logiikkaa ja säätöä ja sen soveltamista epätahtikoneen ohjaukseen. Oikosulkumoottorin pyörimisnopeuden tarkka ...
 • Niemelä, Esa (1992)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksella. Diplomityössä tutkittiin sumeaan logiikkaan (fuzzy logic) perustuvan säätäjän soveltuvuutta servokäyttöön. Työn alussa ...
 • Pitkäniemi, Veijo (1995-06-07)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen projektia laitoksen tislauskolonnin automaatiojärjestelmän uusimiseksi ja kehittämiseksi. Tässä työssä on toteutettu automaatiojärjestelmän ...
 • Makkonen, Arto (1994)
  Tyypillisesti sumea säätäjä viritetään kokeellisesti yrityksen ja erehdyksen kautta, ja systemaattisten viritysmenetelmien puute on merkittävä sumean säätäjän viritystä hidastava tekijä. Tässä diplomityössä sovelletaan ...
 • Montonen, Timo (1997)
  Sumean säädön ominaisuudet sopivat avoimen automaationalgoritmivaihtoehdoksi perinteisten PID-algoritmien rinnalle. Tavoitteenaon kehittää sumean säätimen konfigurointityökalu säädinkortille ja testatasen ominaisuudet.
 • Konnunaho, Tuomo (1994)
  Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin sumean tietokoneen rinnakkainen laitteistototeutus. Laitteisto koostuu isäntätietokoneesta ja oheisprosessorikortista. Isäntätietokone ohjaa laitteiston toimintaa. Se suorittaa ...
 • Mustonen, Kari (2009-11-04)
  Diplomityöni sisältää Sunilan tehtaan asuntoalueen Valliniemen lämpökeskuksen rakennushistoriallisen selvityksen, ajantasamittauksen ja ajantasapiirtämisen sekä rakennuksen uuden käyttömahdollisuussuunnitelman. Tämän lisäksi ...
 • Koivuluoma, Mikko (1997-03-19)
  Suunnittelun kohteena on uudentyyppinen suodatinpankkirakenne, jollapyritään välttämään laskostumisesta aiheutuvat ongelmat. Tämä tapahtuukäsittelemällä erikseen ne taajuuskaistan komponentit, jotka ensisijaisestiaiheuttavat ...
 • Tiainen, Piia (2001-12-12)
  Suodatuksessa käytettäviä tekstiilirakenteita ovat lähinnä kudotut kankaat ja kuitukankaat. Niiden huokoisuus ja huokoskokojakauma ovat merkittäviä ominaisuuksia arvioitaessa kankaan soveltumista suodatusprosessiin. ...
 • Pietikäinen, Piritta (2000-06-07)
  Elintarviketeollisuuden kylmänhaittoja selvittäneessä tutkimuksessa jopa 89 % vastaajista koki käsiin tai sormiin kohdistuvia kylmänhaittoja jossain määrin tai paljon. Tässä hankkeessa kehitettiin kohdeyritysten ...
 • Autio, Lasse (2007-06-06)
  The goal of this Master of Science thesis was to find out which kind of functions should be integrated to relay control and configuration tool to facilitate the definition of setting parameters.
 • Myllymäki, Timo (1994)
  Mikroprosessoriohjatut suojareleet ovat tulleet yhä monipuolisimmiksi ja niiden tyyppitestaukselle asetetaan suuria vaatimuksia. Tavanomainen käsin tapahtuva testaus on hidasta ja sisältää paljon virhemahdollisuuksia. ...
 • Pajunen, Päivi (1993)
  Töissä, joissa erilaiset kuumuusrasitukset aiheuttavat vaaraa työntekijöille, suojavaatetuksen tarkoitus on alentaa iholle siirtyvän lämmön nopeutta siten, että käyttäjällä on aikaa reagoida vaaratekijään. Terästeollisuudessa ...