.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Länsikallio, Juha-Matti (1993)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kirjallisuustutkimuksen pohjalta tulipalossa kehittyvien olosuhteiden ja sprinklerin välistä vuorovaikutusta. Aihetta lähestyttiin perehtymällä sprinklerin rakenteeseen, toimintaperiaatteeseen ...
 • Hiltunen, Jyrki (1981)
  Työn tavoitteena on ollut riittävän tarkan ja taloudellisen höyrykattilan matemaattisen mallin rakentaminen, jotta monien eri muuttujien vaikutusta höyrykattilaprosessiin voitaisiin tutkia. Työssä on tutkittu lämmönsiirtoa ...
 • Grav, Aulikki (1983)
  Tämä diplomityö on tehty "Muuratut tulisijat" -tutkimuksen jatkotyönä. Työn tarkoituksena on ollut tutkia puulämmitteisten varaavien tulisijojen, takkauunin ja leivinuunin, soveltuvuutta nykyaikaiseen suomalaiseen asuntoon ...
 • Rissanen, Risto (2001-12-12)
  Kuopion Haapaniemi I voimalaitoksessa esiintyy tulistimen jälkeen tulistetun höyryn lämpötilassa huojuntaa, joka riippuu kattilan tehosta. Työssä kerättiin mittaustietoa lämpötilamittauksista Damatic-järjestelmän ja ...
 • Leino, Timo (2001-02-14)
  Tietokoneiden laskentatehon kasvaessa lämmönsiirron mallintaminen tulee mahdolliseksi koko kattilassa. Tämän työn tarkoituksena oli testata Reynolds keskiarvotettujen yhtälöiden ratkaisemisessa käytettävien RANS-turbulenssimallien ...
 • Holopainen, Timo (1983)
  Tulitorvituliputkikattilamallia käytetään kattilan käyttäytymisen tutkimiseen eri polttomenetelmillä ja polttoaineilla. Lähtötietoja muuttamalla nähdään niiden vaikutukset muihin kattilan toimintaa kuvaaviin suureisiin. ...
 • Luoma, Harri (2007-11-12)
  Tietokoneohjelmien tekeminen ja ohjelmoinnissa alkuun pääseminen on hankalaa. Aloittelevien ohjelmoijien pitää usein kirjoittaa ohjelmakoodiinsa sellaisia rivejä, mitä he eivät ymmärrä. Tällaisia rivejä ovat esimerkiksi ...
 • Inkinen, Jukka (1983)
  Tämä diplomityö on koneistotuotannon, jonka päätuotteena ovat laivadieselit, tulokseen perustuvan toiminnan ohjauksen kehittämiseksi tehty tutkimus, jossa kokemukseen perustuvan johtamisen tueksi pyrittiin rakentamaan ...
 • Asikainen, Juha-Pekka (2008-05-07)
  Logistiikalla on keskeinen merkitys etenkin tuotantoyritysten liiketoiminnassa. Ilman toimivaa logistista järjestelmää tuotteiden tai palveluiden tuottaminen ei ole mahdollista. Logistiikan kehittäminen edellyttää hyvää ...
 • Ollila, Jorma (2000-04-12)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli ensisijaisesti parantaa ja kehittää materiaalinhallinnan suorituskykyä ja tuottavuutta tutkittavassa yrityksessä. Toisena tavoitteena oli saada yritys itse oppimaan benchmarking-menetelmä.
 • Suutarinen, Jari (1991)
  Tämä diplomityö on tehty projektia "Kunnonvalvonnan asiantuntijakeskus". Projektissa on tutkittu keskitetyn valvontajärjestelmän toteutusta voimalaitosten kunnonvalvonnassa. Tässä diplomityössä on kehitetty menetelmiä ...
 • Mäenpää, Jouni (2003-06-04)
  Diplomityölle on asetettu kaksi tavoitetta. Ensin on tavoitteena selvittää tunneittaisen pohjoismaisen sähkön markkinahinnan muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Tähän välitavoitteeseen pääsemisen jälkeen on vielä selvitettävä, ...
 • Pekonen, Klaus (1994-10-19)
  Tunnelinporauslaitteen puomin nykytilaa kuvattiin ja arvioitiin työn alussa. Työn tavoitteena oli aluksi luodun puomisimulaattorin avulla löytää sekä parannus- että tutkimuskohteita puomin liikkeen ohjattavuudelle. - ...
 • Pasanen, Antti (2008-03-05)
  Tunnelointimikroskoopin (STM) kärkien preparointi on yksi tärkeimmistä asioista, kun halutaan saavuttaa häiriöttömiä atomiresoluutiokuvia. Kärjen koko, muoto ja kemiallinen tila vaikuttavat paitsi STM-kuvien resoluutioon, ...
 • Närkki, Lauri (1981)
  Ensimmäisessä osassa on tarkasteltu kunnossapidon mittaamiseen käytettyjä tunnuslukuja. Suoritetun kirjallisuusselvityksen avulla on koottu mahdollisimman laaja joukko olemassa olevia kunnossapidon tunnuslukuja. Seuraavassa ...
 • Vesa, Petri (1985)
  Imatran Voima Oy:n uuden tukkusähkön myyntiin tarkoitetun hinnoittelujärjestelmän tullessa voimaan 1.10.85 muodostaa huipputehon mukaan määräytyvä tilaustehon ostohinta entistäkin suuremman osan sähkölaitosten sähkönhank ...
 • Ikonen, Timo (1990)
  Tuntoherätevasteiden mittausta käytetään yleisesti sairaaloissamme erilaisten hermovaurioiden ja hermostollisten sairauksien arviointiin. Hermostollisen toiminnan muuttuminen voidaan todeta mitatun sähköisen tuntoherätevasteen ...
 • Nieminen, Essi (2014-08-13)
  Johdon laskentatoimen kirjallisuudessa on tarkasteltu jo useamman vuosikymmenen ajan controllerin työn tavoitteita sekä tärkeimpiä vastuualueita. Aiempi kirjallisuus ei kuitenkaan ole juuri eritellyt eri asemissa työskentelevien ...
 • Pekkanen, Jukka (1984)
  Nykyisen suunnitelmakäytännön mukaisten rakennushankkeen toteutussuunnitelmien laatutaso ei useinkaan tyydytä hankkeen toteutuksesta vastaavia osapuolia. Toteutussuunnitelmissa olevat puutteet ja virheet aiheuttavat runsaasti ...
 • Rajamäki, Teemu (1993)
  Asiakasohjautuvassa tuotannossa tuotesuunnittelulla on keskeinen asema ja valmistuksen tulee toimia asiakkaan, eli käytännössä usein suunnittelun ehdoilla. Tämä merkitsee jatkuvia muutoksia konstruktioissa. Jos suunnittelulla ...