.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suutarinen, Jari (1991)
  Tämä diplomityö on tehty projektia "Kunnonvalvonnan asiantuntijakeskus". Projektissa on tutkittu keskitetyn valvontajärjestelmän toteutusta voimalaitosten kunnonvalvonnassa. Tässä diplomityössä on kehitetty menetelmiä ...
 • Mäenpää, Jouni (2003-06-04)
  Diplomityölle on asetettu kaksi tavoitetta. Ensin on tavoitteena selvittää tunneittaisen pohjoismaisen sähkön markkinahinnan muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Tähän välitavoitteeseen pääsemisen jälkeen on vielä selvitettävä, ...
 • Pekonen, Klaus (1994-10-19)
  Tunnelinporauslaitteen puomin nykytilaa kuvattiin ja arvioitiin työn alussa. Työn tavoitteena oli aluksi luodun puomisimulaattorin avulla löytää sekä parannus- että tutkimuskohteita puomin liikkeen ohjattavuudelle. - ...
 • Pasanen, Antti (2008-03-05)
  Tunnelointimikroskoopin (STM) kärkien preparointi on yksi tärkeimmistä asioista, kun halutaan saavuttaa häiriöttömiä atomiresoluutiokuvia. Kärjen koko, muoto ja kemiallinen tila vaikuttavat paitsi STM-kuvien resoluutioon, ...
 • Närkki, Lauri (1981)
  Ensimmäisessä osassa on tarkasteltu kunnossapidon mittaamiseen käytettyjä tunnuslukuja. Suoritetun kirjallisuusselvityksen avulla on koottu mahdollisimman laaja joukko olemassa olevia kunnossapidon tunnuslukuja. Seuraavassa ...
 • Vesa, Petri (1985)
  Imatran Voima Oy:n uuden tukkusähkön myyntiin tarkoitetun hinnoittelujärjestelmän tullessa voimaan 1.10.85 muodostaa huipputehon mukaan määräytyvä tilaustehon ostohinta entistäkin suuremman osan sähkölaitosten sähkönhank ...
 • Ikonen, Timo (1990)
  Tuntoherätevasteiden mittausta käytetään yleisesti sairaaloissamme erilaisten hermovaurioiden ja hermostollisten sairauksien arviointiin. Hermostollisen toiminnan muuttuminen voidaan todeta mitatun sähköisen tuntoherätevasteen ...
 • Nieminen, Essi (2014-08-13)
  Johdon laskentatoimen kirjallisuudessa on tarkasteltu jo useamman vuosikymmenen ajan controllerin työn tavoitteita sekä tärkeimpiä vastuualueita. Aiempi kirjallisuus ei kuitenkaan ole juuri eritellyt eri asemissa työskentelevien ...
 • Pekkanen, Jukka (1984)
  Nykyisen suunnitelmakäytännön mukaisten rakennushankkeen toteutussuunnitelmien laatutaso ei useinkaan tyydytä hankkeen toteutuksesta vastaavia osapuolia. Toteutussuunnitelmissa olevat puutteet ja virheet aiheuttavat runsaasti ...
 • Rajamäki, Teemu (1993)
  Asiakasohjautuvassa tuotannossa tuotesuunnittelulla on keskeinen asema ja valmistuksen tulee toimia asiakkaan, eli käytännössä usein suunnittelun ehdoilla. Tämä merkitsee jatkuvia muutoksia konstruktioissa. Jos suunnittelulla ...
 • Peltoniemi, Jyrki (1993)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli testata ja hakea käyttökokemuksia Tampereen Teknillisen korkeakoulun tuotantotekniikanlaitoksella tehtävästä tuotantotoiminnan kehitystyökalusta, Proto-ohjelmistosta. Proto-ohjelmisto ...
 • Mattila, Panu (1991)
  Tässä työssä käsitellään tuotannon kehitysprojektia alihankintakonepajassa. Lähtökohtana työhön oli tuotantotilan kasvattaminen nykyisten tilojen tultua ahtaiksi. Tarkoituksena oli kehittää uusi layout verstaaseen sekä ...
 • Unknown author (2013-09-04)
  Tuotantostrategian määrittäminen on valmistusorganisaatiolle tärkeää, jotta strategian mukaiset suorituskykymittaristot ovat rakennettavissa. Suorituskyvyn mittaaminen auttaa organisaatiota ymmärtämään sen oman suorituskykynsä ...
 • Kivimäki, Mika (2001-04-11)
  Työssä kehitettiin toimintamalli suoritusmittaristoineen kohdeyrityksen uudelle tuotantoyksikölle. Uusiin toimitiloihin suunniteltiin kehitettyä toimintamallia tukeva tuotantolinjamuotoinen layout. /Kir10
 • Hintikka, Pentti (2013-08-13)
  Ulkoistamisen rooli teollisuusyritysten toiminnassa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Yritykset ovat keskittyneet ydintoimintoihinsa ja ulkoistaneet osan toiminnastaan tehtäväksi yrityksen ...
 • Alarotu, Antti (1991)
  Euroopan yhdentyminen ja sen myötä kiristyvä kansainvälinen kilpailu sekä kotimaassa tapahtuvat nopeat talouden suhdannevaihtelut edellyttävät yrityksiltä tehokkaita toimenpiteitä kilpailuedun saavuttamiseksi. Yritysstrategian, ...
 • Suokivi, Juha (1985)
  Työssä käsitellään vaativia tuotteita valmistavan konepajan tuotannonohjauksessa ilmeneviä ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja niihin. Työn tarkoituksena on etsiä sopivia menettelytapoja tuotannonohjaukseen ja valvontaan ...
 • Hakanen, Vesa (1997-11-12)
  Tavoitteena on kehittää laitteisto vaijerin kuorenohjaimien ja pitimienliittämiseksi valmiiseen polkupyörän runkoon robotin avulla.
 • Palmu, Jyri (2008-11-05)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia online-mittaamisen mahdollisuuksia tuotannon tehostamisessa. Online-mittaamisen ja mittasäädön vaikutuksia valmistussolun toimintaan ja tehokkuuteen tutkittiin käytännön esimerkin avulla, ...
 • Haapa-aho, Kaj (2008-05-07)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää toimiva tuotannon tiedonkeräys- ja raportointijärjestelmä kohdeyrityksen tuotantolaitoksille. Järjestelmän tavoitteena oli kerätä kaikkien tiedonkeräykseen liitettävien tuotantolinjojen ...