.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hagqvist, Olli (2012-02-08)
  Tuulivoimahankkeen sähköverkkoliitynnän toteutettavuus tulee arvioida hankekehityksen esitutkimuksessa. Tämä toteutetaan teknistaloudellisella analyysillä, jolloin voidaan määritellä useita tekniset reunaehdot täyttäviä ...
 • Koivunen, Tiina (2011-02-09)
  Työssä tarkastellaan tuulipuiston sähköverkon suojausta. Aihe on ajankohtainen tuulivoiman nopean lisääntymisen vuoksi. Tutkimusta varten hankittiin taustatietoa sähköverkon vioista, vikavirtalaskennasta sekä suojareleistä. ...
 • Perälä, Raine (1994)
  Tämä diplomityö on osa Kauppa- ja teollisuusministeriön Nemo 2-tutkimusohjelmaa ( uusiutuvien energiamuotojen ja teknologioiden tutkimusohjelma ). Nykyiset kaupalliset tuulivoimalaratkaisut perustuvat lähes täysin ...
 • Mäkinen, Anssi (2008-03-05)
  Tuulivoiman merkitys sähköenergian tuotannossa tulee kasvamaan ympäristöystävällisyytensä vuoksi. Tällöin tuulivoimalan ja sähköverkon välisten vuorovaikutusten ymmärtäminen korostuu. Diplomityössä esiteltiin reaaliaikainen ...
 • Pokkinen, Olli (2011-06-08)
  Uusiutuvien energianlähteiden ja etenkin tuulivoiman tutkimiseen on käytetty paljon resursseja lähivuosina. Tämän diplomityön tavoitteena oli rakentaa Tampereen teknillisen yliopiston Sähköenergiatekniikan laitokselle muun ...
 • Ridanpää, Pasi (1998-02-11)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia sumean säädön toteuttamismahdollisuuksia muuttuvalla pyörimisnopeudella toimivalle tuulivoimalalle. Säädön tavoitteena on hallita tehontuotantoa.
 • Laaksonen, Rami (2006-10-11)
  Lähtökohtana tutkimukselle on ollut tarve selvittää tuulivoimaloiden kunnossapidon vaihtoehtoja ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Selvityksessä on haluttu erityisesti etsiä vaihtoehtoa, jossa toiminta voitaisiin toteuttaa ...
 • Nyberg, Johan (2008-09-03)
  Tuulivoimaloiden määrän oletetaan lisääntyvän Suomessa merkittävästi. Samaan aikaan jakeluverkon suojausta tuulivoiman lisäämisen yhteydessä pidetään jakeluyhtiöissä haasteellisena. Tässä työssä tutkitaan tuulivoimaloissa ...
 • Meriluoto, Marja (2014-08-13)
  Tuulivoimapuiston toiminnan tuotot ja menot ovat sijaintipaikkariippuvaisia. Toiminnan tuotot riippuvat tuulisuudesta ja vaihtelevat eri sijaintipaikoilla kuten myös infrastruktuurin kustannukset, jotka ovat sijaintipaik ...
 • Niskanen, Sauli (2012-05-09)
  The frequencies that are suitable for radio communication are a scarce resource and some of the licensed frequency bands are considered to be underexploited. The future visions comprehend using the spectrum more efficiently, ...
 • Syren, Pekka (1981)
  Tutkimuksessa on analysoitu Tie- ja vesirakennuslaitoksen Hämeen piirin kunnossapitotoimintaa. Tarkoituksena on ollut osoittaa, mihin osa-alueisiin kunnossapidossa huomio on kiinnitettävä haluttaessa kohottaa kunnossapitotoiminnan ...
 • Saarinen, Tuomo (2006-02-08)
  AB3:Teräksiä, joiden lujuus ja muovattavuus perustuvat faasimuutoksiin ja kaksostumiseen on alettu tutkia entistä intensiivisemmin. Teräksiä, joiden ominaisuudet perustuvat niin sanottuun TRIP-ilmiöön (transformation induced ...
 • Bayou, Chane (1984)
  This paper deals with two dimensional local scour in anerodible bed below solid apron resulting from residual energy of stream flow leaving the hydraulic jump basin. A comprehensive discussion of the topic is given based ...
 • Islam, Mohammad Moakhkhrul (2012-05-09)
  This thesis presents the theory, design, layout and a proposal for measurement set up of a synchronous DC-DC buck converter. This converter will be used as the supply modulator of power amplifier of mobile phones. The ...
 • Lehto, Raimo (1984)
  Diplomityössäni on tutkittu tyhjökäsittelyn vaikutusta teräksen lastuttavuuteen sorvauskokeen avulla, kun lastuttavuuden kriteerinä on ollut terän viistekuluminen. Koemateriaalina oli taottu CrNiMo 172 -hiiletysteräs (= ...
 • Kiianen, Atte (2010-03-03)
  Uudisrakennuksen suunnittelu historiallisesti arvokkaalle alueelle johtaa usein epämieluisaan tulokseen, kun rakennus sopeutuu huonosti ympäristöönsä. Tavallisesti tämä johtuu rakentajan tai suunnittelijan puutteellisesta ...
 • Tilli, Mauri (1983)
  Tavoitteellinen kustannustarkkailu ja hankkeen ohjaus tehostuu jatkuvasti. Työmaajohdon aktiivinen toiminta työ- ja hankintakustannusten seuraamiseksi mahdollistaa tarkkailutietojen viiveaikojen minimoimisen. Työmaan tehokas ...
 • Tammela, Erja (1981)
  Vaatetuksen tärkein tehtävä on suojella ihmistä ympäristöltä ja helpottaa elimistön säätelyjärjestelmää lämpötasapainon ylläpidossa. Vaatteen lämpimyyteen eli lämmöneristyskykyyn kankaan kuitusisällöllä on vähäinen merkitys, ...
 • Laatunen, Kimmo (2001-09-12)
  Työnaikaisia ratakaivantoja on suunniteltu ja rakennettu vuosia ilman että kaivannot ovat sortuneet suistaen junia raiteelta. Samaan aikaan junakalustojen akselipainot ovat nousseet, mutta mitoitusperusteita ei ole ...
 • Mäkinen, Mika (1995-06-07)
  Työn tavoitteena oli rakentaa työaikastandardi kohdeyritykselle sekä kehittää tuotantomenetelmiä määriteltyihin työarvoihin pääsemiseksi. Työarvot määriteltiin Basic MOST-työnmääritysmenetelmällä, joka on MTM-2-perusteinen ...