.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lamminsivu, Vesa (1996-06-12)
  Työssä on kehitetty kohdeyrityksen tuotannon raportointia. Oleellinenedellytys sen toimivuudelle on luotettava ja riittävä tuotantotietojenkeruu.
 • Litmanen, Ville (2012-11-07)
  Tämän tutkimuksen päätavoite on mahdollistaa kohdeyrityksen kehittämän NetMES – järjestelmän käyttö tulevaisuudessa. Lisäksi pyritään täydentämään järjestelmästä tehtyä dokumentaatiota. Kyseinen järjestelmä on kehitetty ...
 • Rehakka, Heikki (1981)
  Tämän työn tarkoituksena on asiakasohjautuvan, keskisuuren konepajan tuotannonohjauksen kehittäminen. Tavoitteena on koko yritystä palvelevan systeemin luominen. Aluksi työssä tarkastellaan kehittämistyön lähtökohtaa edeten ...
 • Simmelvuo, Jouni (1992)
  Yrityksen kilpauilustrategian määräytyminen riippuu yrityksen sisäisten resurssien lisäksi ympäristön muutosherkkyydestä. Meneillään oleva suhdannetaantuma toi mukanaan suuria muutostarpeita koko talouselämälle ja teollisuuden ...
 • Koski, Joonas (2015-01-14)
  Diplomityössä tutkittiin venttiileitä kaukolämpö- ja kaukokylmäputkistoihin valmistavan yrityksen yhden venttiiliperheen tuotannonohjauksen kehittämistä vertaamalla työntö- ja imuohjausta. Tutkimuskohteena olevan tuotannon ...
 • Heikkilä, Risto (1991)
  Tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen informaatiojärjestelmää tuotannonohjauksen tarpeista lähtien. Diplomityön vaiheet sijoittuvat vuosien 1990 ja 1991 aikana läpiviedyille projekteille. Kehitystyö käynnistettiin ...
 • Kemppi, Tero (2015-04-08)
  Yrityksellä voi olla hallittavanaan kymmeniä tai jopa satoja projekteja samanaikaisesti. Tämä moniprojektiasetelma asettaa yrityksen johtamis- ja tuotannonohjauskäytännöille omat haasteensa. Rakentamistuotantoa koskevaa ...
 • Landstedt, Jyrki (1990)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää asiakasohjautuvan konepajan tuotannon muuttujia ja niiden hallintaa tuotannonohjauksen tietojärjestelmän avulla. Tuotannonohjauksen tietojärjestelmäprojekti ei ole erillinen projekti ...
 • Kekki, Tarmo (1994-10-19)
  Työ käsittää raskaan konepajan tuotannon ja sen ohjauksen analysoinnin sekä analyysin pohjalta tehdyt ehdotukset ohjauksen kehittämiseksi. Tavoitteena oli konkreettisten, toteutettavissa olevien kehitystoimenpiteiden ...
 • Heikkilä, Jari (1998-04-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli laatia tavoitemalli tuotannonohjausjärjestelmän kehittämiseksi. Tuotannon ohjattavuuden, ohjaus- ja toimintaperiaatteiden sekä ohjauksessa käytettävän tietojärjestelmän muodostamaa kokonaisuutta ...
 • Uusitalo, Rauno (1999)
  Työssä toteutettiin asiakkaalle mittatilaustyönä tuotannonohjausohjelmisto. Toteutus sisälsi Nokian TONNI-taloushallinto-ohjelmistoon tehtävän liitynnän muodostamisen. /Kir10
 • Penttinen, Kimmo (2013-06-05)
  Tuotannonseurantajärjestelmän avulla kerätään arvokasta dataa tuotantolaitteilta. Sen avulla voidaan tarkkailla tuotteiden ja tuotannon laatua sekä tuotannon suorituskykyä ja aikalajeja. Etenkin automaattisen tiedonkeruun ...
 • Arimaa, Juha-Pekka (2011-04-04)
  Komponenttipohjainen kehitys tarkoittaa ohjelmistojen rakentamista uudelleenkäytettäviä komponentteja hyväksikäyttäen. Läheisesti uudelleenkäyttöön liittyvä tekniikka on myös tuoterunkojen käyttö ohjelmistokehityksessä. ...
 • Rautiainen, Risto (2008-12-03)
  Diplomityössä tarkasteltiin tuotannonsuunnittelun haasteita pkt-yrityksissä. Tutkimuksessa selvitettiin, mikä on tuotannonsuunnittelun nykytilanne ja millaisia sen haasteet ovat. Lisäksi tutkimuksessa käsiteltiin ...
 • Hannula, Henri (2008-06-04)
  Asiakasvarioitavien tuotteiden valmistus asettaa kovat vaatimukset yrityksen tilaus-toimitus-ketjun hallinnalle. Aikataulussa etenevä tuotanto perustuu huolelliseen tuotannonsuunnitteluun, jolla tarkoitetaan tuotannon ...
 • Hämäläinen, Jarkko (2008-06-04)
  Toiminnanohjausjärjestelmien (Enterprise Resource Planning systems, ERP) tuotannonsuunnittelumoduulit ovat usein tarkkuudeltaan ja joustavuudeltaan riittämättömiä valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Tuotannon suunnitteluun ...
 • Tienhaara, Pekka (1987)
  Rakentamisen suhdannevaihtelut ovat voimakkaat ja suuri ongelma alalle. Vaihtelujen hallitsemiseksi ja vähentämiseksi kehitettiin 1970-luvun alussa VTT:n rakennustalouden laboratoriossa malli tuotannontekijöiden käytön ...
 • Pitkänen, Jouko (2000-08-23)
  Tavoitteena oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun tuotanto- ja laatutekniikan insinöörikoulutusohjelman ammattiopintojen suunnittelu ja opetusmenetelmien kehittäminen. Nämä ammattiopinnot sijoittuvat kolmannelle ja neljännelle ...
 • Penttala, Juhani (1994-12-21)
 • Meronen, Marjut (1998-11-11)
  Määritettiin asiakaslähtöisen paperitehtaan tuotantohenkilöstönkehitystarpeet etsimällä keskeisimmät osa-alueet eli kriittisetmenestystekijät. Muodostettiin malli, joka kuvaa tuotannon ja senhenkilöstön kehittämisen kriteerit ...