.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niiranen, Petri (2010-06-02)
  Tuotannonohjausjärjestelmän (Enterprise Resource Planning system, ERP) avulla logistiikka- alan yritys voi hallita koko kuljetuspalvelun elinkaarta tehokkaasti. Logistiikan toimiala on kuitenkin monimuotoinen ja pirstoutunut. ...
 • Suolahti, Simo (2010-03-10)
  Tässä työssä käsitellään asiakaskohtaisesti muunneltavien tuotteiden massaräätälöintiä, modulointia ja kokoonpantavuutta. Tavoitteena on selvittää DFMA:n (Design for Manufacture and Assembly), massaräätälöinnin, moduloinnin ...
 • Kiiskilä, Petri (2007-03-14)
  Asiakkaiden vaatimukset kasvavat kohti lyhyempiä ja varmempia toimitusaikoja sekä asiakasräätälöidympiä tuotteita. Tämä vaatii tuotannoIta kokonaisvaltaista tehokkuutta, joustavuutta ja ketteryyttä. Tuotantovolyymin kasvaessa ...
 • Medina Trujillo, Juan Luis (2002)
  This thesis concerns the field of adaptive filtering of 1D and 2D signals in order to attain improvements in denoising results. We present a novel approach to solve the problem of adaptive window size selection for a ...
 • Rauman, Markus (1999-05-19)
  Työ sisältää kuvauksen Bluetooth-tekniikasta ja vastaanottimen eri osista sekä vastaanottimen toteuttamiseen vaadittavat mitoitusperiaatteet. Työssä toteutettiin suunniteltu vastaanotin. /Kir10
 • Heinonen, Ossi Hermanni (2011-05-04)
  Tämä työ on esitutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, voisiko vastinpintamenetelmää soveltaa rahtilaivan lastiluukkujen tarjouslaskennassa tai lastiluukkujen varsinaisessa lujuuslaskentasuunnittelussa. Menetelmää tutkitaan ...
 • Aho, Jami (2001-06-06)
  Työn päätavoitteena on haja-asutusalueen vakituisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen jätevesien käsittelyn ja johtamisen vesiensuojeluvalvonnan menettelyjen kehittäminen. Työssä käytetty valvonnan käsite on ymmärretty ...
 • Uurasjärvi, Juho (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen jakelualueella verkon ikärakenne on hyvin tyypillinen suomalaiselle maaseutuverkkoyhtiölle. Suuri osa jakeluverkkoa on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla avojohtoverkkona metsäisiin olosuhteisiin. Vanhojen ...
 • Korhonen, Satu (1991)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Vatialan siunauskappelin betonirakenteissa tapahtuneiden vaurioiden laatu ja laajuus sekä etsiä sopivia korjaustapavaihtoehtoja. Betonirakenteiden kuntoa tutkittiin rakennusosatyypeittäin ...
 • Suominen, Milla (2012-12-05)
  Onnettomuuksista oppiminen on sekä viranomaistoiminnassa että yrityksissä tärkeää, jotta vastaavia tapauksia voitaisiin ehkäistä. Onnettomuuksia tutkitaan, jotta saadaan selville tapahtumaketju ennen onnettomuutta. Kuvauksia ...
 • Hovi, Christina (2001-05-30)
  Yhteiskunnan kehitys on johtanut teollisuuden ja osittain myös kaupan siirtymiseen pois kaupungin keskusta-alueilta. Sisäkaupunkiin on muodostunut hylättyjä, joutilaina olevia tai vajaakäyttöisiä teollisuus- ja kaupallisia ...
 • Hellgren, Risto (1983)
  Laivakoneiston vääntövärähtelyn mittauksessa käytetään pääasiassa ns. seismisen massan anturia. Jousimassasysteeminä sillä on kuitenkin teoreettisesti tarkasteltuna joitakin heikkouksia. Mittauskohteen kannalta sen ...
 • Tiira, Jari (1988)
  Vähittäiskaupan kylmäkalusteiden (kylmähyllyjen, pakastealtaiden ym.) ohjaus on perinteisesti suoritettu mekaanisilla ja sähkömekaanisilla komponenteilla. Tällöin kalusteen toiminnat on toteutettu erillisin lämpötilasäätimin, ...
 • Suolahti, Lauri (1982)
  Tässä työssä tutkitaan liikennevälineen sähköisen voimansiirtojärjestelmän mitoitusta kokonaisuutena. Sähköinen järjestelmä koostuu tasajännitelinjasta, jännitettä nostavasta katkojasta, jänniteohjatusta, pulssin ...
 • Lietzén, Jesse (2012-12-05)
  Nykyinen ISO-standardin mukainen välipohjien askelääneneristyksen arviointimenetelmä pohjautuu 1960-luvulla standardoituun menetelmään, jota on arvosteltu sen standardoinnista lähtien. Menetelmään kohdistuneessa kritiikissä ...
 • Järvinen, Juuso (2000-12-13)
  Tämän työn tavoitteena oli paneutua flip chip -tekniikkaan ja välitäytteen vaikutukseen flip chip-liitoksen luotettavuuteen. Lisäksi tavoitteena oli perhetyä välitäytemateriaaleihin, niiden prosessointiin, sekä ominaisuuksiin. ...
 • Väänänen, Kimmo (1985)
  Työssä on aluksi käsitelty värähtelevien paineiskujen teoriaa ja laskentamenetelmiä sekä esitelty niiden vaimentamismenetelmiä ja -laitteita. Eri vaimennusmenetelmien tehokkuutta on tarkasteltu laskentaesimerkin avulla. ...
 • Kinnari, Lasse (2009-03-04)
  Työn tavoitteena oli kehittää teollisuuteen värähtelyn vaimennusmateriaali elastisten epoksimateriaalien pohjalta. Työ kuuluu projektiin ”HAMARA – Värähtelyenergian hallinta uusien materiaalien ja rakennevaihtoehtojen ...
 • Karvonen, Aki (1992)
  Tässä diplomityössä tutkitaan palkki- ja laattarakenteiden tärinälähteitä, vaimennuskohtia ja kuinka siirtyvän värähtelyenergian suuruutta voidaan arvioida mittaamalla värähtelyintensiteettiä. Värähtelyintensiteetin ...
 • Laine, Ilari (1986)
  Tämän työn lähtökohtana oli koneen suunnittelun laitoksella aloitettu teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) rahoittama projekti värähtelykulumisen tutkimisesta. Projektissa tarvittiin koelaitteistoa, jolla voitiin tutkia ...