.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jännes, Tero (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on muodostaa mittaristo, jolla arvioidaan sekä resurssien käytön tehokkuutta että materiaalin ohjauksen tehokkuutta. Tarkoituksena on, että mittaristo olisi saatavissa mahdollisimman vähällä vaivalla ...
 • Nurmi, Sari (2000-05-10)
  Puhdastilassa hiukkaspitoisuus voi nousta neljällä eri tavalla: Kuumissa prosesseissa syntyy uusia hiukkasia, konvektiovirtaukset kuljettavat ympäristöön eri tavoin syntyneitä hiukkasia, mekaanisesti, kuten jauhamalla tai ...
 • Ranta, Juha (1999-10-13)
  Diplomityön tavoitteena on suunnitella joustava tuotantosolu perinteiseen funktionaaliseen tuotantoympäristöön. Solussa valmistettavat tuotteet on aiemmin valmistettu alihankkijalla. Lisäksi tavoitteena on kehittää sopiva ...
 • Säilä, Satu (1999-03-10)
  Työssä on tutkittu ja toteutettu solun yhteistyötä helpottava sekä toimintaa tehostava tietojärjestelmä tiimimuotoiselle työllä tuotantosolussa. Solulle on kehitetty on työpöytä Lotus Notes-ohjelmaan. Toimintavarmuusmittari ...
 • Seppälä, Marianne (2004-01-14)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kohdeyrityksen organisaatiomuodon yhdensuuntaistaminen tuotantostrategiaa tukevaksi uuden tuotteen valmistustoiminnassa. Päätavoitteeseen vastattiin tutkimuksessa osatavoitteiden avulla, joita ...
 • Hepokorpi, Mika (1997-11-12)
  Tuotantosuunnitelmassa tuotteet luokitellaan tuoteperheisiin, jotkapuretaan yksittäisiksi tuotteiksi tuotanto-ohjelmassa. Tuotanto-ohjelmanlaadinta on iteratiivinen prosessi. Tuotanto-ohjelma laaditaan jokaisellelopputuottelle ...
 • Pyöriä, Jaana (2000-12-13)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tuoda esiin tuotantotaloudellisia näkökulmia Hämeen tiepiirille. Tässä työssä peilattiin toiminnan kannalta keskeisimpien osa-alueiden teorioita, strategia- ja tuotantoprosessia sekä ...
 • Pauniaho, Lauri (1999-12-08)
  Tavoitteena on konepajatuotannossa tarvittavien tietokoneohjelmien käytönja integroinnin kehittäminen. Työ on rajattu koskemaa TTKK:nTuotantotekniikan laitoksen raskaan laboratorion tuotantosolua.
 • Raitanen, Lasse (2009-02-04)
  Tässä työssä esiteltiin kaksi siisteyden ja järjestyksen parantamiseen ja ylläpitämiseen kehitettyä työkalua. Työkaluista valittiin yritykselle sopiva sekä suunniteltiin ja toteutettiin sen käyttöönotto kolmella osastolla. ...
 • Sariola, Rami (2013-09-04)
  Tämä diplomityö tarkastelee tuote-palvelujärjestelmien kehittämistä sekä rakennusprojektin hankintapäätöksiin vaikuttamista. Teollisuusyritykset ovat siirtyneet kohti teollista palveluliiketoimintaa tarjoamalla ...
 • Kuparinen, Sami (1999-06-09)
  Työ käsittelee kohdeyrityksen polkupyöränrenkaita valmistavan tuotealueen palvelukyvyn ja kannattamisen parantamista. Käsiteltyjä kehityskohteita ovat asiakas- ja tuoteluokitusten sekä tuote- ja asiakaskohtaisten ...
 • Korhonen, Kirsi (2005-02-09)
  Tausta-ajatuksena diplomityölle oli suuntaus kohti integroituja yritysjärjestelmiä, jotka vähentävät päällekkäistä työtä ja tehostavat yrityksen toimintaa. Myös taloushallinnon järjestelmiin halutaan syöttää tiedot vain ...
 • Tero-Jussi, Teppo (1994)
  Tässä diplomityössä suoritettiin erään dieselmoottoritehtaan tuotannon standardikustannuslaskennan avulla hinnoitella tehtaan komponentit. Lisäksi tavoitteena oli analysoida ja mahdollisesti kehittää nykyistä yleiskustannusten ...
 • Nieminen, Pertti (1997-04-16)
  Tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksen tuotekehitysyksikönprojektien kannattavuutta. Kohteina oli ohjelmistot, kehitysprojektit jaalalla vaikuttavien normeihin vaikuttaminen.
 • Rapo, Leena (2008-06-04)
  Diplomityö on Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotekniikan laitoksen tuotekehitys opintokokonaisuuden opetuksen laadunkehittämishankkeen aloittamiseksi tehty kirjallisuusselvitystyö. Tuotekehityksen opetuksen ...
 • Jämsen, Miikka (2001-12-12)
  Tavoitteena oli selvittää teollisuuusyrityksissä käytettyjä tuotekehityksen suoritusmittareita sekä niiden käyttötarkoituksia. Aineisto kerättiin kyselyn avulla. Kysely osoitettin 340 teollisuusyrityksen tuotekehityksestä ...
 • Lilja, Hanna (2012-06-06)
  Selviytyäkseen nykypäivän kiristyvässä globaalissa kilpailussa koruteollisuuden on pystyttävä tuomaan markkinoille uusia tuotteita yhä enemmän ja yhä edullisemmin. Tämä vaatii yritykseltä erityisesti toimivaa tuotekehitysprosessia ...
 • Hahtala, Timo (1990)
  Diplomityön tavoitteena oli kartoittaa ne tuotekehityshankkeiden arviointiin käytetyt eri osatekijät, jotka koettiin merkityksellisiksi menestyneissä, tuotekehitystoimintaan panostaneissa suomalaisissa yrityksissä. Samalla ...
 • Lampinen, Esa (2005-02-09)
  Työssä tarkasteltiin asiakasyrityksen tuotekehityslaboratorion äänimittausprosessia. Äänimittausprosessi on paitsi yksi tuotekehityksen tärkeimmistä alaprosesseista, mutta sitä hyödynnetään myös myynnissä, markkinoinnissa ...
 • Hyötynen, Kimmo (2007-03-14)
  Tuotekehitysprosessien ja -projektien hallinta ja sujuva läpäisy on yhä tärkeämpää tuotteiden elinkaarien jatkuvasti lyhentyessä. Tässä työssä ongelmaan sovelletaan Supply Chain Councilin (SCC) Suunnitteluketjun operaatioiden ...