.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aaltonen, Ilkka (2007-03-14)
  Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida ja kehittää implementointiprosessia eräässä toiminnanohjausohjelmistoja tuottavassa yrityksessä. Työssä käytettiin hyväksi alan kirjallisuutta asiakaslähtöisyydestä sekä ...
 • Sormunen, Toni (1997-11-12)
  Suunnittelumalleilla voidaan kerätä systemaattisesti ohjelmistosuunnittelunkäytännön työssä syntyneitä, yleisesti sovellettavissa oleviasuunnitteluratkaisuja. Työssä esitellään nyrkkisäännöt -tarkoitus, vaikutusohjelmistotyöhön ...
 • Innanmaa, Riikka (2009-05-06)
  Diplomityö keskittyy toimintajärjestelmän käytettävyyden kehittämiseen ja pohjan luomiseen järjestelmän jatkokehittämiselle. Työn aikana otettiin huomioon järjestelmän toteuttamiseen käytettävä teknologia, järjestelmän ...
 • Kauppinen, Aku-Matti (2015-12-09)
  Nykyään monella yrityksellä on käytössään toimintajärjestelmä. Usein toimintajärjestelmä on useamman muun johtamisjärjestelmän, kuten laatu-, ympäristö- tai turvallisuusjärjestelmän integraatio. Yleensä myös jokin ...
 • Kiiskinen, Ellinoora; Kallionpää, Erika; Metsäpuro, Pasi; Rantala, Jarkko (2013-10-03)
  Uusiutumattomien energiavarojen hupeneminen ja jatkuvasti kiristyvät ympäristövaatimukset pakottavat kaupunkijakelun parissa toimivia tahoja kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisempään, vähemmän luonnonvaroja ...
 • Koivisto, Jukka (2007-03-14)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää, miten organisaatio voi uudistaa toimintamallinsa asiakaslähtöisesti. Uudistamisen tavoitteena on kilpailuedun synnyttäminen, jolloin uudistamisen lähtökohtana toimivat asiakkaan kokema ...
 • Teivas, Tapio (1985)
  Työssä on selvitetty kattilalaitoksen ilmakanavien moduuleihin jakamisen perusteet ja moduloidun kanaviston tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) kulku. Tavoitteena on ollut moduulisen kanavasuunnittelun toteuttaminen ...
 • Lehtinen, Katriina (1997-11-12)
  Kohdeyritys on 45 hengen ohjelmistotalo, joka tuottaa tietojärjestelmiäpkt-yritysten toiminnanohjaukseen. Toimintaprosessien kehittämisentavoitteina on parantaa oppimista, itseohjautuvuutta, motivaatiota,tuottavuutta sekä ...
 • Kivinen, Jan (1999-12-08)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tehostaa uuden matkapuhelinmallin tuotannon aloittamista toimintatapoja kehittämällä. Tutkimus keskittyi tuotannon aloittamisprojekteihin liittyvän problematiikan kartoittamiseen sekä ...
 • Rusila, Esa (1998-12-09)
  Työssä on sovellettu toimintoperusteista kustannuslaskentamallia elintarvikealan yritykseen. Kustannukset on esimerkissä kohdistettu tuotteittain. Työssä saatiin tietoa siitä, kuinka toimintoperusteinen kustannuslaskenta ...
 • Viloma, Harri (1993)
  Yritystoiminnan pääomavaltaistuminen ja välillisen työn lisääntyminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yleiskustannukset muodostavat usein 60 prosenttia tuotteiden kustannuksista. Perinteisen kustannuslaskennan ...
 • Koivisto, Heikki (1981)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota rakennuttajan ja suunnittelijan käyttöön käyttökelpoista tietoa toimistorakennuksen runkovalintaa varten. Tutkimuksessa rajoitutaan tarkastelemaan betonisia runkojärjestelmiä. Eri ...
 • Kemmo, Ilkka (1992)
  Tutkimus liittyy Tampereen teknillisessä korkeakoulussa käynnistettyyn Toimisto 2000-projektiin. Sen tarkoituksena on kehittää toimistorakennuksen hankesuunnitteluvaiheeseen kommunikoinnin apuvälineitä, joilla asiakkaan ...
 • Parikka, Tommi (1994)
  Toimistorakennusten julkisivut ovat nykyisin pääosin teräsbetonisia julkisivuja. Ne ovat saaneet kevyistä teräsjulkisivuista merkittävän kilpailijan julkisivuilla. Ohutlevyjen pinnoitustekniikan nopea kehittyminen viime ...
 • Kontoniemi, Ismo (2003-06-04)
  Tutkimuksessa on selvitetty toimistorakennuksen rakennesuunnittelun nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Jokainen rakennus on yksilö ja jokaisella rakennuttajalla ja arkkitehdilla on yksilöllisiä toiveita ja vaatimuksia. ...
 • Saarelainen, Juha (1993)
  Toimistorakennusten rungot ovat valtaosaltaan betonirakenteita, mutta myös teräsrakenteiden osuus on huomattava. Välipohjina käytetään lähes aina ontelolaattoja. Uudet rakentamistavat, kuten kokonaan liittorakenteinen ...
 • Lappi, Jyrki (1989)
  Tämä tutkimus on tehty osana suurempaa toimistorakennuksiin liittyvää tutkimusohjelmaa. Kokonaisprojektin tarkoituksena oli selvittää toimistorakennusten kokonaistalous ja kehittää toimistorakennuksiin soveltuva ...
 • Kyllönen, Martta (2009-09-09)
  Tämä diplomityö pohjautuu Jyväskylässä syksyllä 2008 järjestettyyn kilpailuun Kivääritehtaan yrityspuiston laajennuksen suunnittelusta. Työ jakautuu kahteen osaan, kirjallisuustutkielmaan ja suunnitelmaosuuteen. ...
 • Heikkinen, Jyrki (1991)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin ToimistoTiimin X.400-yhdyskäytävä, joka mahdollistaa ToimistoTiimin sähköpostin eli TiimiPostin sanomanvälityksen eri sähköpostijärjestelmien kanssa. Lisäksi yhdyskäytävä yhdistää ...
 • Vatanen, Susanne (2003-04-09)
  Tutkimustyössä selvitettiin kohdeyrityksen potentiaalisten asiakasyritysten tilantarvettaseuraavien 2-5 vuoden aikana sekä kehitettiin järjestelmällinen menettely eri toimialoillatoimivien yritysten tilantarpeiden seurantaan ...