.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Huttunen, Petteri (2014-10-08)
  Energiatehokkaan ja lämpöoloiltaan laadukkaan rakennuksen vaipan on oltava riittävän hyvin lämmöneristetty. Lämmöneristekerroksen paksuuden kasvaessa vaipparakenteen ulko-osat kuitenkin viilenevät, jolloin samalla suhteellinen ...
 • Laukkarinen, Anssi (2015-10-07)
  Tämän diplomityön laskentatarkastelut on tehty Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmässä, osana kansallista FRAME-hanketta. Diplomityön pääasiallisena tarkoituksena on ollut arvioida laskennallisesti ...
 • Pyykkö, Matti (1996-08-21)
  Tutkimuksen kohteena oli laajavalikoimainen, vaikeasti käsiteltäväkappalejoukko. Tavoitteena oli ratkaista tuulilasien käsittelynautomatisointi esilaminointisolussa ilman asetusaikoja vaativia muutoksia. Ratkaisussa ...
 • Kujala, Ilari (2007-11-14)
  Diplomityön tarkoituksena oli kartoittaa kohdeyrityksen yhden tehtaan tuotannonohjauksen nykytilaa ja pyrkiä löytämään kehityskoh-teita toimintaprosesseista. Työ rajattiin käsittelemään henkilö- ja kuorma-autolasien ...
 • Hagqvist, Olli (2012-02-08)
  Tuulivoimahankkeen sähköverkkoliitynnän toteutettavuus tulee arvioida hankekehityksen esitutkimuksessa. Tämä toteutetaan teknistaloudellisella analyysillä, jolloin voidaan määritellä useita tekniset reunaehdot täyttäviä ...
 • Koivunen, Tiina (2011-02-09)
  Työssä tarkastellaan tuulipuiston sähköverkon suojausta. Aihe on ajankohtainen tuulivoiman nopean lisääntymisen vuoksi. Tutkimusta varten hankittiin taustatietoa sähköverkon vioista, vikavirtalaskennasta sekä suojareleistä. ...
 • Perälä, Raine (1994)
  Tämä diplomityö on osa Kauppa- ja teollisuusministeriön Nemo 2-tutkimusohjelmaa ( uusiutuvien energiamuotojen ja teknologioiden tutkimusohjelma ). Nykyiset kaupalliset tuulivoimalaratkaisut perustuvat lähes täysin ...
 • Mäkinen, Anssi (2008-03-05)
  Tuulivoiman merkitys sähköenergian tuotannossa tulee kasvamaan ympäristöystävällisyytensä vuoksi. Tällöin tuulivoimalan ja sähköverkon välisten vuorovaikutusten ymmärtäminen korostuu. Diplomityössä esiteltiin reaaliaikainen ...
 • Pokkinen, Olli (2011-06-08)
  Uusiutuvien energianlähteiden ja etenkin tuulivoiman tutkimiseen on käytetty paljon resursseja lähivuosina. Tämän diplomityön tavoitteena oli rakentaa Tampereen teknillisen yliopiston Sähköenergiatekniikan laitokselle muun ...
 • Leino, Riikka (2015-02-04)
  Tuulivoimaloiden perustukset ovat erityisiä rakenteita, jotka kokevat käyttöikänsä aikana merkittäviä kuormituksia. Näiden pääasiassa kaatavien kuormien takia niiden perustuksille aiheutuu myös merkittäviä vetokuormituksia. ...
 • Ridanpää, Pasi (1998-02-11)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia sumean säädön toteuttamismahdollisuuksia muuttuvalla pyörimisnopeudella toimivalle tuulivoimalalle. Säädön tavoitteena on hallita tehontuotantoa.
 • Ketonen, Jouni Kristian (2016-04-06)
  Tuulivoima on nopeasti kasvanut merkittäväksi energiantuotantomuodoksi viimeisten vuosikymmenten aikana niin maailmalla kuin Suomessakin. Tämä kasvu on painottanut tuulivoimaloiden kehityksessä yksikkökoon kasvua ja ...
 • Laaksonen, Rami (2006-10-11)
  Lähtökohtana tutkimukselle on ollut tarve selvittää tuulivoimaloiden kunnossapidon vaihtoehtoja ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Selvityksessä on haluttu erityisesti etsiä vaihtoehtoa, jossa toiminta voitaisiin toteuttaa ...
 • Nyberg, Johan (2008-09-03)
  Tuulivoimaloiden määrän oletetaan lisääntyvän Suomessa merkittävästi. Samaan aikaan jakeluverkon suojausta tuulivoiman lisäämisen yhteydessä pidetään jakeluyhtiöissä haasteellisena. Tässä työssä tutkitaan tuulivoimaloissa ...
 • Meriluoto, Marja (2014-08-13)
  Tuulivoimapuiston toiminnan tuotot ja menot ovat sijaintipaikkariippuvaisia. Toiminnan tuotot riippuvat tuulisuudesta ja vaihtelevat eri sijaintipaikoilla kuten myös infrastruktuurin kustannukset, jotka ovat sijaintipaik ...
 • Niskanen, Sauli (2012-05-09)
  The frequencies that are suitable for radio communication are a scarce resource and some of the licensed frequency bands are considered to be underexploited. The future visions comprehend using the spectrum more efficiently, ...
 • Syren, Pekka (1981)
  Tutkimuksessa on analysoitu Tie- ja vesirakennuslaitoksen Hämeen piirin kunnossapitotoimintaa. Tarkoituksena on ollut osoittaa, mihin osa-alueisiin kunnossapidossa huomio on kiinnitettävä haluttaessa kohottaa kunnossapitotoiminnan ...
 • Saarinen, Tuomo (2006-02-08)
  AB3:Teräksiä, joiden lujuus ja muovattavuus perustuvat faasimuutoksiin ja kaksostumiseen on alettu tutkia entistä intensiivisemmin. Teräksiä, joiden ominaisuudet perustuvat niin sanottuun TRIP-ilmiöön (transformation induced ...
 • Bayou, Chane (1984)
  This paper deals with two dimensional local scour in anerodible bed below solid apron resulting from residual energy of stream flow leaving the hydraulic jump basin. A comprehensive discussion of the topic is given based ...
 • Laitinen, Arttu (2015-10-07)
  Flame cutting is a commonly used method of thermal cutting, where a controlled flame and oxygen jet are applied to a thick steel plate to burn it and to create a cut edge. This heat from the flame causes significant ...