.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Paajanen, Henry (1985)
  Työssä on aluksi kartoitettu markkinoilla olevien CNC-ohjauslaitteistojen rakennetta sekä toimi- ja mittalaitteita. Tämän jälkeen on tarkasteltu CNC- ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja lopuksi ...
 • Räsänen, Janne (2014-06-04)
  Työssä vertailtiin kolmea nykyaikaista Single-page Applicationia (SPA): AngularJS-kehystä, Backbone + Marionette -yhdistelmää (BM) ja Meteor-kehystä. BM:n arkkitehtuuria ja käyttöä käytiin lävitse käytännön esimerkkiprojektin ...
 • Lamula, Lasse (1985)
  Kehitetään mikrotietokoneelle soveltuva ohjelmisto mekaanisenrakenteen dynaamista käyttäytymistä kuvaavien moodiparametrien määrittämiseksi sekä määritettyjen parametrien soveltamiseksi värähtelyongelmien ratkaisuun. ...
 • Ukkonen, Ari (1990)
  Työympäristössä esiintyvät hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuten hitsaushuurut ja erilaiset pölyt aiheuttavat työntekijöille terveysriskejä ja huonontavat viihtyvyyttä. Riskien arvioinnin ja torjuntatoimenpiteiden sekä ...
 • Ekman, Katariina (2002-05-15)
  Työn päätavoitteena oli kehittää Helsingin Veden organisaatioon kuuluvalle Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle yhdistetty toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmässä haluttiin yhdistää ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmän, ...
 • Ala-Nissilä, Tapio (1982)
  Transitiometallien vyörakenteiden ja niihin liittyvien ominaisuuksien laskentaa varten on kehitetty monia approksimatiivisia menetelmiä, joista yhdistetyt interpolaatiomenetelmät ovat tällä hetkellä eniten käytettyjä. Tässä ...
 • Virta, Markus (2000-03-15)
  Yhdistetyn kerroslevy- ja tasokehärakenteen kehitystyössä käytettiin lähtökohtina kerroslevyjä käyttävien yritysten vaatimuksia rakenteen ominaisuuksille sekä tietoja nykyisten kerroslevyjen käyttökohteissa vallitsevista ...
 • Saarinen, Heikki (1984)
  Videotex-palvelun toteutukseen tarvitaan videotex-verkko, joka ohjaa käyttäjän videotex-palveluihin ja siirtää tietoa käyttäjän päätteen ja palveluja sisältävän tietokoneen välillä. Videotex-verkko on looginen verkko, joka ...
 • Manninen, Mikko (2000-12-13)
  Diplomityön aiheena on elektroniikan laitesuunnittelu ja laitteen toteutus. Tarkoituksena on suunnitella massamarkkinoille tuleva kulutuselektroniikkalaite, ja tässä työssä pohditaan näiden seikkojen merkitystä suunnittelussa. ...
 • Oksanen, Mauno (1987)
  Yhdyskuntien energian hankinnan suunnittelu on tärkeä osa niiden päätöksentekoa. Päätöksenteon tueksi tarvitaan taloudellisia laskelmia, jotka laaditaan tulevaisuutta mallintavien parametrien erilaisilla arvokombinaatioilla. ...
 • Keski-Luopa, Kari (1992)
  Tutkimuksessa on pyritty kokoamaan empiirisiin tutkimuksiin perustuvaa matkatuotostietoa eri maista. Kerättyä tietoa on sovellettu laatimalla matkatuotosennuste ja henkilöautoliikenne-ennuste Tampereen keskustassa sijaitsevan ...
 • Matikainen, Mika (1992)
  Ekoflok on patentoitu sähkökemialliseen elektrolyysiin perustuva jätevesien puhdistusmenetelmä. Ennen tätä tutkimusta sillä oli tehty lupauksia antavia testejä eri ongelmajätevesillä. Laite ei ollut tätä tutkimusta tehdessä ...
 • Nortunen, Hari (2012-02-08)
  Diplomityön tavoitteena on muodostaa tietokonelaskennan kannalta mahdollisimman tehokas menetelmä, kun lineaarisia yhtälöryhmiä halutaan ratkaista toistuvasti. Lisäehtona on se, että peräkkäisissä yhtälöryhmissä kerroinmatriisi ...
 • Aromaa, Juha (1991)
  Suomen digitaalisessa televerkossa on laajasti otettu käyttöön yhteiskanavamerkinantojärjestelmä, joka on toteutettu vuonna 1988 julkaistujen kansallisten suositusten perusteella. Puhelinkäyttäjäosa tulee lähivuosina olemaan ...
 • Ärrälä, Tiina (2013-03-06)
  Tämän työn tavoitteena on kertoa millaisia turvallisuuteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita Suomessa on viime vuosina toteutettu, kuka työt on tehnyt, kenen kanssa yhteistyötä on toteutettu, mitä aiheita tutkimuksissa ...
 • Lankia, Sannamari (2012-05-09)
  Diplomityön aiheena on yhteisöllisen asuinalueen suunitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueelle. Työn taustalla on MONIKKO-hanke (Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit), jonka osana ...
 • Kangasaho, Tapio (2014-06-04)
  Diplomityö on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnitelman tavoitteena on ollut koko alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen sekä tutkia yhteisöllisyyttä suuressa mittakaavassa ...
 • Välimäki, Heidi (2008-08-13)
  Diplomityössä tutkittiin yhteistoiminnallisuutta matematiikan opetuksessa. Yhteistoiminnallisuudella tarkoitettiin opiskelutapoja, joissa oppilaat työskentelivät yhdessä annettujen tehtävien ratkaisemiseksi. Yhteistoiminnallinen ...
 • Laaksonen, Toni (2006-04-12)
  Perinteisesti metsäteollisuudessa on toimittu vertikaalisissa organisaatioissa, joissa suurin osa toimitusketjun varrella tarvittavista palveluista ja alihankkijoista on ollut osa yritystä. Kiristyneen kilpailun myötä myös ...