.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niemi, Antti (1997-05-14)
  Työ liittyy kohdeyritykseen hankitun uuden toiminnanohjausjärjestelmän sekäyrityksen tuotesuunnittelujärjestelmän tiedonsiirtoyhteyden luomiseen.
 • Honkanen, Timo (1989)
  Kohdeyritys pyrkii osatoimintojen integrontiin tietotekniikkaa ja automaatiota hyväksi käyttäen. Tämän työn tavoitteena oli kehittää tuotantotietojen vastaanottojärjestelmä, ns. tuotantotietokanta sekä tuotesuunnitteluohjelma. ...
 • Rikkonen, Aleksi (2011-06-08)
  Yrityksen integraatioprosessi on merkittävä osa onnistunutta yrityskauppaa. Tämän diplomityön tavoitteena on kartoittaa yrityskaupan yhteydessä tehtävään tuotetarjonnan integraatioon liittyviä toimintatapoja ja siihen ...
 • Jalonen, Riku (1999-06-09)
  Työ kuvaa TAI Tutkimuslaitoksella suunniteltua tuotetiedon hallinnan nykytilan arvioimiseen tarkoitettua tuotetiedon hallinnan kartoitusprosessia. Erityisesti käsitellään tiedonkeräysvaihetta ja siinä käytettyä lomaketta. ...
 • Paajanen, Kalle (1999-03-10)
  Työn tavoitteena oli selvittää yrityksen tuotetiedon hallinnan nykytilanne ja luoda parannusehdotukset tuotetiedon hallinnan kehittämiseen. Tilausohjautuvassa liiketoiminnassa tuotetiedon hallinta ja tiedon kulku ...
 • Junttari, Heikki (2009-02-04)
  Työn tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen keskeisimmät haasteet tuotetiedon hallinnassa ja miten tuotetiedon hallintaa voitaisiin kehittää. Kohdeyritys valmistaa UAV-katapultteja. Laitteillla kiihdytetään miehittämätön ...
 • Markkula, Timo (1998-10-14)
  Työssä selvitettiin tuotetiedonhallinnan ominaisuudet ja periaatteet ohjelmistotoimittajan näkökulmasta sekä tutkittiin BaamPDM 5.1.2 -tuotetiedonhallintaohjelmiston soveltuvuutta nykyaikaisen kappaletavaratuotannon ...
 • Keränen, Ville Kalevi (2012-08-15)
  Yritysten tietojärjestelmät koostuvat useista pienemmistä kokonaisuuksista, joiden toiminta on saatettava yhtenäiseksi siten, että se tukee yrityksen liiketoimintamallia mahdollisimman luonnollisesti. Tämän toteuttamiseksi ...
 • Loponen, Juha (1993)
  Tuotteen kehitysvaiheen olennaisena osana on tuotteen verifiointi eli todentaminen annettuihin spesifikaatioarvoihin. Verifioinnilla tarkastetaan tuotteen valmius tuotantoon eli tuotteen kypsyys sekä tuotteen kehityksen ...
 • Karjalainen, Jukka (1983)
  Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat ja miten tienrakentamisen yksikkökustannuksiin perustuvaan taloudellisuusmittaukseen. Lisäksi tutkimuksessa esiin tulleiden tietojen avulla analysoidaan ja pyritään ...
 • Sivula, Pirjo (1982)
  Työn tuloksena olevan tuotannonvalvontaohjelman laatiminen ja käyttöönotto katsottiin aiheelliseksi, koska nykyinen laadunvalvonta on suurelta osalta ollut luonteeltaan toteavaa. Kaikissa valmistusprosessin välivaiheissa ...
 • Kontulainen, Jukka (1989)
  Tavoitteellisesti johdetussa yrityksessä tuotannolle on määritelty tavoitteet, joita toteuttamalla se parhaiten tukee yrityksen pyrkimyksiä. Tavoitteelliseen toimintaan kuuluu, että tavoitteet ovat yksikäsitteisiä ja että ...
 • Niittymäki, Jesse (2012-06-06)
  Kohdeyrityksen toimitusvarmuus on heikentynyt viime vuosina. Toimitusvarmuuteen vaikuttaa suuresti tuotantoprosessien tehottomuus. Etenkin tuotannon alkupään prosessit toimivat usein pullonkaulana. Näistä työvaiheista ...
 • Koukonen, Seppo (1984)
  Tämän työn tarkoituksena oli kehittää mittareita, joiden avulla voidaan seurata tuotannon tehokkuutta. Päätavoitteeksi asetettiin tuottavuuskehityksen seurantatunnuslukujen avulla. Tunnusluvut on rakennettava olemassa ...
 • Käpylä, Jonna (2008-09-03)
  Tämä diplomityö tehtiin osana Työsuojelurahaston rahoittamaa ”Tuottavuuden kehittäminen Suomessa – haasteet ja tutkimustarpeet” -projektia. Työn tarkoituksena on tuoda esiin tuottavuuden kehittämisen kannalta relevantit ...
 • Sinivuori, Juha (1992)
  Tämän diplomityön tarkoitus on ollut kehittää mittareita, joilla voidaan seurata valmistuksen tuottavuutta ja sen kehityssuuntaa keskiraskaassa konepajassa. Tavoitteena oli luoda tunnuslukujärjestelmä, jonka avulla ...
 • Ruohola, Antti (2008-05-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli määrittää kohdeyrityksen sähkölaitetehtaalle tuotannon tuottavuutta mittaavat mittarit. Määritettävän mittaustavan tulee olla sovellettavissa muissakin yrityksen sähkölaitteita valmistavissa ...
 • Okkeri, Petri (2012-03-07)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tuottavuutta voidaan mitata palveluissa ja erityisesti kohdeyrityksen harjoittamassa teollisuuspalveluliiketoiminnassa. Tämän perusteella tarkoituksena oli kehittää ...
 • Damskägg, Aki (2006-05-10)
  Tuottavuuden vaikutus yrityksen kilpailukykyyn on kiistaton. Kiristyneen kilpailun myötä tuottavuuden parantaminen on kasvattanut merkitystään entisestään. Enää ei riitä kerran löydetty hyvä tapa tuottaa tuotetta, vaan ...
 • Reina, Ulla (1996-04-24)
  Diplomityö on osa Tuottavuusyhteistyön edistäminen -projektia ja tavoitteena olikuvata neljän yrityksen tuottavuusyhteistyön muotoja ja niiden vaikutustatuottavuuden eri osatekijöihin.