.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtinen, Jussi-Pekka (2003-06-04)
  Työssä tutkittiin vanhojen johtotelojen dynaamista käyttäytymistä ja kehitettiin menetelmä, jolla voidaan arvioida vanhojen johtotelojen käyttäytymistä uusilla ajonopeuksilla ja erilaisilla tuennoilla. Arvioinnissa käytettiin ...
 • Kosonen, Jukka (2006-08-16)
  Diplomityössä esitellään vanhojen kaupunkikerrostalojen kellareiden rakenteita, käytettyjä materiaaleja sekä tilojen käyttöä. Lisäksi käsitellään tärkeimpiä vanhojen rakenteiden purku- ja muutostöihin liittyviä ongelmia ...
 • Mahlamäki, Rainer (1987)
  Diplomityö liittyy laajempaan Tampereen teknillisessä korkeakoulussa tehtävään tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan vanhojen, tuotantokäytöstä vapautuvien tehdasrakennusten uudelleen käyttöä. Diplomityössä on esitetty ...
 • Holopainen, Sami (2001-01-17)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty teräsbetonirakenteiden kantavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja menetelmiä niiden havaitsemiseksi. Pääpaino on rakenteissa, joiden kantavuutta ei voida ilman tarkempia selvityksiä todeta ...
 • Kainu-Arra, Rita (1983)
  Tässä työssä on suunniteltu asuinrakennus, joka käsittää 122 asuntoa vanhuksille ja invalideille sekä siihen sisäisellä yhteydellä liittyvä palvelutalon. Palvelutaloa voivat käyttää kaikki turkulaiset eläkeläiset. Se ...
 • Oksanen, Tytti (2011-01-12)
  Vapaaehtoispalokunnat vastaavat maamme turvallisuudesta yhdessä muiden tahojen kanssa. Vapaaehtoispalokunnat tekevät operatiivisen toiminnan lisäksi onnettomuuksien ehkäisytyötä. Diplomityön tarkoituksena on selvittää ...
 • Laukkanen, Susanna (2011-01-12)
  Työn tavoitteena oli saada kuva vapaaehtoispalokuntien merkityksestä pelastustoimessa. Ensimmäisenä selvitettäväksi tulivat kaikkien 22 pelastustoimen alueen palokunnat asemapaikkakoodeineen Pelastustoimen resurssi- ja ...
 • Vasko, Juha (1989)
  Vapaaelektronilasereita on kehitelty jo reilun kymmenen vuoden ajan. Vapaaelektronilaser on laite, joka vahvistaa lyhytaaltoista sähkömagneettista säteilyä stimuloidun emission avulla. Aktiivisen väliaineen sijasta käytetään ...
 • Aro, Petri (1991)
  Voimalaitosautomaation vaatimukset automaatiojärjestelmän käyttövarmuudelle ovat kasvaneet laitoskoon kasvun mukana. Automaatiolta vaaditaan sekä turvallista toimintaa että hyvää käytettävyyttä. Nämä vaatimukset ovat ...
 • Keski-Opas, Jarmo (1991)
  Tässä työssä on kehitetty rakennusten energia-analyysiohjelmaan TASE lattialämmityksen laskentamenetelmä. Sillä on tutkittu lattialämmityksellä varustetun pientalon lämpödynamiikkaa. Lattian lämmönsiirto lasketaan ...
 • Happonen, Janne Marko Ensio (2010-06-02)
  Suurilla yrityksillä on usein 5-15 avainprosessia, joista voidaan rakentaa prosessikuvaus. Prosessien kuvaaminen on tärkeää, koska prosessit kuuluvat yritysten liiketoiminnan ytimeen. Varaosaliiketoiminta kuuluu ...
 • Pekkarinen, Tatu (2009-02-04)
  Tässä työssä tutkittiin varaosavaraston merkitystä tuotantolaitoksen käyttövarmuuden ja kunnossapidon kustannusten kannalta. Työssä pyrittiin optimoimaan varaosavarastoon sidotun pääoman määrä käyttövarmuustekijät huomioon ...
 • Vuorivirta, Meri (2014-06-04)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää saadaanko varastoiduista tekstiileistä hajuttomia eri hajunpoistomenetelmillä. Toinen tavoite on selvittää, voidaanko pesuparametreja muuttamalla vaikuttaa materiaalin hajuun. ...
 • Lönnblad, Riina (2008-01-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja mallintaa liuosjäähdytysyksikkö, jolla voidaan jäähdyttää liuosta, kun ympäristön lämpötila on korkea ja liuoksen jäähdytystarve vaihtelee nopeasti. Suunnittelun lähtökohtana ...
 • Kortesmaa, Markku (1984)
  Tuotantolaitosten materiaalin käsittelyssä muodostavat oman alueensa kuormalavoille lavattujen tavaroiden automaattiset käsittelyjärjestelmät. Kohdeyritys on kehittänyt kuljetinjärjestelmiään diplomitöiden avulla. Ensimmäisen ...
 • Paakkonen, Jouni (2009-03-04)
  Työn tarkoituksena oli tuoda esiin puutteita varastologistiikassa ja etsiä syitä siihen, mistä nämä ongelmat johtuivat. Tutkimuksessa pyrittiin ottamaan varastologistiikan kehittämisessä huomioon kunnossapidollinen näkökulma. ...
 • Rantanen, Minna (2010-11-03)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, millä mittareilla voidaan parantaa Oraksen Raumalla sijaitsevan valmistuotevaraston ohjausta. Tämän selville saamiseksi kartoitettiin varaston ongelmakohtia, varaston nykytilaa ...
 • Jori, Marko (2001-04-11)
  Tutkimuksen tuloksena kehitetään nykyaikaisen pakastevaraston olosuhteisiin parhaiten sopiva tekninen malli varastonhallinnan tehostamiseksi automaattisella tunnistus- ja tiedonkeruujärjestelmällä. Uuden järjestelmän ...
 • Karp, Hannu (2009-01-14)
  Nykyaikaisen varastotoiminnan perusedellytys on varastonhallintajärjestelmä (WMS, Warehouse Management System), joko itsenäisenä tai osana laajempaa toiminnanohjausjärjestelmää (ERP, Enterprise Resource Planning). Työssä ...
 • Saario, Anne (2006-01-18)
  Varastointi on fyysisiä tuotteita tuottavissa yrityksissä lähes välttämättömyys. Kysynnän heilahdellessa varastot takaavat toimitusvarmuutta. Varastointi aiheuttaa kuitenkin huomattavia kustannuksia yrityksille. Se ei ...