.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Saarikko, Pasi (1999-02-10)
  Kohdeyritykseen luodaan kunnonseurantajärjestelmä sekä sovelletaantilastollisia menetelmiä koneiden laaduntuottokyvyn seurannassa.Kunnonseurantajärjestelmä perustuu muutamien työstökoneiden työkappaleiden seurantaan ja ...
 • Hokkanen, Mikko (1999-10-13)
  Työn tarkoituksena oli vertailla uudella työstökoneiden tarkastuksiin tarkoitetulla Unitest-mittalaitteella saatuja tuloksia laserinterferometrilaitteistolla, kaksoisnivelsauvallaa ja vesivaa'alla saatuihin tuloksiin. ...
 • Pirhonen, Juha (1990)
  Diplomityön tavoitteena oli työstökoneiden tiedonkeruu- ja tiedonhallintajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen. Työ tehtiin yrityksen projektissa, jonka tavoitteena on uusissa toimitiloissa tapahtuvan tuotannon suunnittelu ...
 • Ahonen, Kimmo (1997-04-16)
  Tavoitteena oli selvittää työstökoneiden vikaantumisen syitä ja etsiäkeinoja niiden poistamiseen. Tutkimuksessa käsiteltiin työstökoneidenlaiteteknisiä vikoja.
 • Flinkkilä, Timo (1987)
  Tällä hetkellä käytännön sovellutusasteelle edenneet työstöprosessin valvontaan soveltuvat menetelmät perustuvat lastuamisvoimien, tehonkulutuksen, värähtelyiden tai akustisenemission mittaukseen. Viime vuosina menetelmien ...
 • Partiainen, Tapani (1992)
  Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänien alueella ovat teollisuuden tapaturmaluvut olleet koko 1980-luvun joko suurimmat tai suurimpia läänien välisissä vertailussa. Tapaturmaluvut ovat Keski-Suomen läänissä olleet 30-60% ...
 • Laurila, Riikka (2008-12-03)
  Diplomityön tavoitteena oli kuvata kohdekonsernissa toteutettu Tänään Tapaturmaton Päivä –hanke ja arvioida sen onnistumista. Hankkeen tavoitteena oli työsuojelutyön vahvistaminen ja riskinarvioinnin organisointi –mallin ...
 • Hihnala, Anna-Maria (2001-02-14)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia ja vertailla valittujen työsuojelupanostusten vaikuttavuutta. Tutkittavia työsuojelupanostuksia olivat turvallisuusjohtamisjärjestelmät, työsuojeluohjelmat, nolla tapaturmaa -ohjelmat, ...
 • Huhtanen, Jukka (1991)
  Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään telakan työsuojelutoimintaa ja turvallisuusilmapiiriä. Tutkimuksessa tehtiin kyselytutkimukset esimiesten ja työntekijöiden turvallisuusilmapiiristä ja työsuojelutoiminnan piirteistä ...
 • Mattila, Susanna (2000-06-07)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten tapaturmatilastoja käytetään neljässä suuressa yrityksessä, minkälaisia tapaturmatilastojen tulisi olla, jotta niistä olisi hyötyä tapaturmien torjunnassa, ja mitä ...
 • Oinonen, Kimmo (2007-08-22)
  Tutkimuksen tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen ja yrityskyselyjen sekä haastattelujen avulla kerätä tietoa työturvallisuudesta ja tuottavuudesta. Tavoitteena on selvittää työterveyden ja työturvallisuuden kustannustiedon ...
 • Tikkanen, Ville (2015-04-08)
  Tämä tutkimus käynnistettiin Terra Patris Oy:n toimesta, jonka toimintapolitiikkana on tarjota keskitetysti eri alojen asiantuntemusta seitsemälle tytäryhtiöllensä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yhden Terra Patris ...
 • Leppänen, Milja (2006-10-11)
  Työn tavoitteina olivat kohteena olevan rakennusalan yrityksen työmaiden työterveys- ja turvallisuusnäkökohtien tunnistaminen ja yrityksen työterveys- ja turvallisuusriskien arviointimenetelmän laatiminen. Osatavoitteena ...
 • Heikkilä, Janne (2012-05-09)
  Tämä tutkimus on tehty opinnäytetyöksi Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen yksikölle Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu. Tutkimuksen kohdeyrityksen oli Dinolift Oy, joka valmistaa ...
 • Sainio, Lauri Juhani (2013-06-05)
  Työturvallisuutta ja -terveyttä (TTT) säätelevät Suomessa työturvallisuuslaki sekä sen perusteella annetut tarkentavat säännökset, kuten valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Ydinjätteiden loppusijoitusta ...
 • Sikiö, Arja-Liisa (1997-05-14)
  Diplomityön tulosten mukaan työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaatioidenvälinen yhteistyö riippuu enemmän organisaatioista ja henkilöistä kuinlainsäädännöstä ja tarjolla olevasta tiedosta. Yhteistyö sujui hyvin, ...
 • Koro, Milla-Pia (1999-12-08)
  Tällä tutkimuksella on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin kehittää Partek-konserniin työturvallisuus- ympäristöopas ja toiseksi arvioida turvallisuuden nykytilannetta konsernin eri yksiköissä. Poikkeuksellista työn tavoitteissa ...
 • Tollander de Balsch, Max (2001-12-12)
  "Turvallisuus on yhtä tärkeä kuin liiketaloudellinen tulos" sanotaan ranskalaisen Saint-Gobain konsernin turvallisuuspolitiikassa. Suomessa konsernin eristetoimialaan kuuluu kohdeyritys, jolla on kaksi lasivillatehdasta. ...
 • Moisio, Petri (1996-11-20)
  Tutkimuksen kohteena on 6,7 hehtaarin levyhalli. Olennainen osa selvitystäon levyhallin fyysisen työympäristön tilan selvittäminen melu- javalaistusmittausten avulla. Turvallisuusanalyysin tuloksenaparannusehdotuskohteina ...
 • Nissi, Sanna (1999-02-10)
  Työssä kehitettiin kuvaustapa, jolla yritykset asetettiinparemmuusjärjestykseen tapaturmatunnuslukujen perusteella. Tavoitteena oli kehittää benchmarkingin, hyvästä toiminnasta oppimisen, hyödyntämistä turvallisuustyössä.