.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lehtinen, Katriina (1997-11-12)
  Kohdeyritys on 45 hengen ohjelmistotalo, joka tuottaa tietojärjestelmiäpkt-yritysten toiminnanohjaukseen. Toimintaprosessien kehittämisentavoitteina on parantaa oppimista, itseohjautuvuutta, motivaatiota,tuottavuutta sekä ...
 • Kivinen, Jan (1999-12-08)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tehostaa uuden matkapuhelinmallin tuotannon aloittamista toimintatapoja kehittämällä. Tutkimus keskittyi tuotannon aloittamisprojekteihin liittyvän problematiikan kartoittamiseen sekä ...
 • Rusila, Esa (1998-12-09)
  Työssä on sovellettu toimintoperusteista kustannuslaskentamallia elintarvikealan yritykseen. Kustannukset on esimerkissä kohdistettu tuotteittain. Työssä saatiin tietoa siitä, kuinka toimintoperusteinen kustannuslaskenta ...
 • Okslahti, Janne (2016-08-17)
  Tulevan Sote-uudistuksen myötä Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivat organisaatiot tarvitsevat entistä tarkempaa kustannustietoa palvelutuotantonsa kustannusrakenteista. Kustannusrakenteita voidaan selvittää ...
 • Viloma, Harri (1993)
  Yritystoiminnan pääomavaltaistuminen ja välillisen työn lisääntyminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yleiskustannukset muodostavat usein 60 prosenttia tuotteiden kustannuksista. Perinteisen kustannuslaskennan ...
 • Koivisto, Heikki (1981)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota rakennuttajan ja suunnittelijan käyttöön käyttökelpoista tietoa toimistorakennuksen runkovalintaa varten. Tutkimuksessa rajoitutaan tarkastelemaan betonisia runkojärjestelmiä. Eri ...
 • Kemmo, Ilkka (1992)
  Tutkimus liittyy Tampereen teknillisessä korkeakoulussa käynnistettyyn Toimisto 2000-projektiin. Sen tarkoituksena on kehittää toimistorakennuksen hankesuunnitteluvaiheeseen kommunikoinnin apuvälineitä, joilla asiakkaan ...
 • Parikka, Tommi (1994)
  Toimistorakennusten julkisivut ovat nykyisin pääosin teräsbetonisia julkisivuja. Ne ovat saaneet kevyistä teräsjulkisivuista merkittävän kilpailijan julkisivuilla. Ohutlevyjen pinnoitustekniikan nopea kehittyminen viime ...
 • Kontoniemi, Ismo (2003-06-04)
  Tutkimuksessa on selvitetty toimistorakennuksen rakennesuunnittelun nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Jokainen rakennus on yksilö ja jokaisella rakennuttajalla ja arkkitehdilla on yksilöllisiä toiveita ja vaatimuksia. ...
 • Saarelainen, Juha (1993)
  Toimistorakennusten rungot ovat valtaosaltaan betonirakenteita, mutta myös teräsrakenteiden osuus on huomattava. Välipohjina käytetään lähes aina ontelolaattoja. Uudet rakentamistavat, kuten kokonaan liittorakenteinen ...
 • Lappi, Jyrki (1989)
  Tämä tutkimus on tehty osana suurempaa toimistorakennuksiin liittyvää tutkimusohjelmaa. Kokonaisprojektin tarkoituksena oli selvittää toimistorakennusten kokonaistalous ja kehittää toimistorakennuksiin soveltuva ...
 • Kyllönen, Martta (2009-09-09)
  Tämä diplomityö pohjautuu Jyväskylässä syksyllä 2008 järjestettyyn kilpailuun Kivääritehtaan yrityspuiston laajennuksen suunnittelusta. Työ jakautuu kahteen osaan, kirjallisuustutkielmaan ja suunnitelmaosuuteen. ...
 • Heikkinen, Jyrki (1991)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin ToimistoTiimin X.400-yhdyskäytävä, joka mahdollistaa ToimistoTiimin sähköpostin eli TiimiPostin sanomanvälityksen eri sähköpostijärjestelmien kanssa. Lisäksi yhdyskäytävä yhdistää ...
 • Vatanen, Susanne (2003-04-09)
  Tutkimustyössä selvitettiin kohdeyrityksen potentiaalisten asiakasyritysten tilantarvettaseuraavien 2-5 vuoden aikana sekä kehitettiin järjestelmällinen menettely eri toimialoillatoimivien yritysten tilantarpeiden seurantaan ...
 • Havanka, Hannu (1999-09-08)
  Tulevaisuudessa huoltokirja tulee pakolliseksi kaikkiin uusiin rakennuksiin. Työssä käsitellään sen ja käyttäjän käsikirjan laadintaa toimitilakiinteistöille. Käyttäjien ohjeisto koostuu kahdesta eri osasta: käyttäjän ...
 • Lilja, Kari (2006-05-10)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää, minkälaisia vaikutuksia asiakkaan ja toimittajan organisaatiokulttuurien eroilla on tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen. Työ muodostuu kolmesta erillisestä samaa aineistoa ...
 • Lappeteläinen, Ilmari (2007-08-22)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää, millä edellytyksillä toimittajayritys voi erikoistua prototuotantoon. Tärkeimpänä yksittäisenä edellytyksenä tarkasteltiin erikoistumisen kannattavuutta. Käsitteellisellä tasolla pyrittiin ...
 • Peltola, Kari (2009-04-08)
  Toimitusten virheetön kulku vaikuttaa merkittävästi valmistavan yrityksen tuotantoprosessin tehokkuuteen. Toimitusverkostojen ja tuotteiden monimutkaisuuden kasvaessa häiriöiden ja virheiden määrä yleensä lisääntyy. Tämän ...
 • Kleemola, Anne (2000-08-23)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla tehostetaan keittiökalusteiden teollisessa valmistuksessa merkittävää osaa esittävien toimittajien ja heidän päämiehensä välistä toimintaa. Pääasiallisena keinona tähän ...
 • Valovuo, Lauri (2013-06-05)
  Alihankinnan ja ulkoistamisen yleistyessä yritysmaailmassa entisestään, on toimittajien valinnan ja hallinnan merkitys korostunut. Erityisesti telakkateollisuudessa laajat toimittajaverkostot ovat nykyaikaa. Telakkateollisuuden ...