.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koivumäki, Jarmo (1995-05-10)
  Diplomityössä selvitettiin eri mahdollisuudet kuormatilan suurentamiseksi. Vaihtoehtoja olivat kuormatilan leveyden tai korkeuden lisääminen. Lisäksi tutkittiin rullien kuormaustavan muutoksen vaikutuksia kuormauskapasiteettiin. ...
 • Lehtola, Anitta (1982)
  Työssä on tutkittu vaatetustehtaan tuotantoketjun läpimenoaikoja. On selvitetty eroja eri tehtaiden ja tuoteryhmien välillä ja tutkittu viiveiden syitä. Tavoitteena on ollut keksiä keinoja, joilla läpimenoaikoja voidaan ...
 • Tanhuanpää, Juha (2014-06-04)
  Jauhemaalaamossa värinvaihto on yksi haastavimmista prosesseista sen hankaluuden ja tuotantoon aiheuttaman seisokin vuoksi. Epäonnistunut värinvaihto voi pahimmassa tapauksessa pilata koko värinvaihdon jälkeisen tuotantoerän. ...
 • Sjöblom, Tuukka (2016-04-06)
  Tässä diplomityössä on tarkasteltu tutkimustoiminnan tulosten hyödyntämistä ja soveltamista Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) operoimilla Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköillä (OL1 ja OL2). Työssä on tarkasteltu ...
 • Järvinen, Samu (2011-08-17)
  Tuulienergiateollisuudessa tehtävällä tuulen kaukokartoituksella voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä ja vähentää ympäristöhaittoja. Mahdollisia sovelluksia ovat muun muassa tuuliturbiinien ennakoiva ohjaus ja uusien ...
 • Wahlfors, Pasi (2011-12-07)
  Eräs tapa rakentaa vino yläpohjarakenne on asentaa aluskate suoraan lämmöneristeen päälle. Tällöin rakenteen lämpötekninen toiminta paranee, kun aluskate toimii samalla lämmöneristeen tuulensuojana. Oleellista rakenteessa ...
 • Sutinen, Mikko (1998-10-14)
  Työssä on kehitetty uusi ratkaisu ryömintätilaiseksi alapohjaksi. Tässä ratkaisussa biohajoava materiaali on poistettu ryömintätilasta ja sitä vasten olevista rakenteista. Lattian kantavat puurakenteet sijaitsevat kokonaan ...
 • Huttunen, Petteri (2014-10-08)
  Energiatehokkaan ja lämpöoloiltaan laadukkaan rakennuksen vaipan on oltava riittävän hyvin lämmöneristetty. Lämmöneristekerroksen paksuuden kasvaessa vaipparakenteen ulko-osat kuitenkin viilenevät, jolloin samalla suhteellinen ...
 • Laukkarinen, Anssi (2015-10-07)
  Tämän diplomityön laskentatarkastelut on tehty Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmässä, osana kansallista FRAME-hanketta. Diplomityön pääasiallisena tarkoituksena on ollut arvioida laskennallisesti ...
 • Pyykkö, Matti (1996-08-21)
  Tutkimuksen kohteena oli laajavalikoimainen, vaikeasti käsiteltäväkappalejoukko. Tavoitteena oli ratkaista tuulilasien käsittelynautomatisointi esilaminointisolussa ilman asetusaikoja vaativia muutoksia. Ratkaisussa ...
 • Kujala, Ilari (2007-11-14)
  Diplomityön tarkoituksena oli kartoittaa kohdeyrityksen yhden tehtaan tuotannonohjauksen nykytilaa ja pyrkiä löytämään kehityskoh-teita toimintaprosesseista. Työ rajattiin käsittelemään henkilö- ja kuorma-autolasien ...
 • Hagqvist, Olli (2012-02-08)
  Tuulivoimahankkeen sähköverkkoliitynnän toteutettavuus tulee arvioida hankekehityksen esitutkimuksessa. Tämä toteutetaan teknistaloudellisella analyysillä, jolloin voidaan määritellä useita tekniset reunaehdot täyttäviä ...
 • Koivunen, Tiina (2011-02-09)
  Työssä tarkastellaan tuulipuiston sähköverkon suojausta. Aihe on ajankohtainen tuulivoiman nopean lisääntymisen vuoksi. Tutkimusta varten hankittiin taustatietoa sähköverkon vioista, vikavirtalaskennasta sekä suojareleistä. ...
 • Perälä, Raine (1994)
  Tämä diplomityö on osa Kauppa- ja teollisuusministeriön Nemo 2-tutkimusohjelmaa ( uusiutuvien energiamuotojen ja teknologioiden tutkimusohjelma ). Nykyiset kaupalliset tuulivoimalaratkaisut perustuvat lähes täysin ...
 • Mäkinen, Anssi (2008-03-05)
  Tuulivoiman merkitys sähköenergian tuotannossa tulee kasvamaan ympäristöystävällisyytensä vuoksi. Tällöin tuulivoimalan ja sähköverkon välisten vuorovaikutusten ymmärtäminen korostuu. Diplomityössä esiteltiin reaaliaikainen ...
 • Pokkinen, Olli (2011-06-08)
  Uusiutuvien energianlähteiden ja etenkin tuulivoiman tutkimiseen on käytetty paljon resursseja lähivuosina. Tämän diplomityön tavoitteena oli rakentaa Tampereen teknillisen yliopiston Sähköenergiatekniikan laitokselle muun ...
 • Leino, Riikka (2015-02-04)
  Tuulivoimaloiden perustukset ovat erityisiä rakenteita, jotka kokevat käyttöikänsä aikana merkittäviä kuormituksia. Näiden pääasiassa kaatavien kuormien takia niiden perustuksille aiheutuu myös merkittäviä vetokuormituksia. ...
 • Ridanpää, Pasi (1998-02-11)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia sumean säädön toteuttamismahdollisuuksia muuttuvalla pyörimisnopeudella toimivalle tuulivoimalalle. Säädön tavoitteena on hallita tehontuotantoa.
 • Ketonen, Jouni Kristian (2016-04-06)
  Tuulivoima on nopeasti kasvanut merkittäväksi energiantuotantomuodoksi viimeisten vuosikymmenten aikana niin maailmalla kuin Suomessakin. Tämä kasvu on painottanut tuulivoimaloiden kehityksessä yksikkökoon kasvua ja ...
 • Laaksonen, Rami (2006-10-11)
  Lähtökohtana tutkimukselle on ollut tarve selvittää tuulivoimaloiden kunnossapidon vaihtoehtoja ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Selvityksessä on haluttu erityisesti etsiä vaihtoehtoa, jossa toiminta voitaisiin toteuttaa ...