.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Saarelainen, Kalle (1985)
  Tankkilaivan lastinkäsittelyprosessia voitaisiin nopeuttaa ja saada siitä turvallisempi automatisoimalla lastinkäsittelyjärjestelmä. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia automatisoida järjestelmä niin pitkälle, että ...
 • Hepola, Kimmo (2009-02-04)
  Työn teoriaosuudessa selvitetään tapahtumalogiikan mallintamiseen sekä kvantitatiivisten vaatimusten hallintaan ja allokointiin kehitettyjen käyttövarmuuden ja suunnitteluohjelmistojen soveltamista kunnossapidon suunnittelussa. ...
 • Ruokojärvi, Marko (2008-01-16)
  Vaatimukset ovat nykyisin tavallisia välineitä tarpeiden kuvaamiseen organisaation ja kohdeyrityksen välisessä yhteistyössä, jossa organisaatio tilaa kehitystyönä tehtävän ohjelmistoratkaisun. Vaatimustenhallintaa tarvitaan ...
 • Lammi, Jori (2010-03-10)
  Suomessa astui 29.12.2009 voimaan valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, jolla täytäntöön pantiin Euroopan neuvoston direktiivin 2006/42/EY. Asetuksessa määritellään turvallisuus- ja terveysvaatimukset, jotka ...
 • Tietäväinen, Milko (1997-06-04)
  Tutkimusmenetelmänä käytetään osallistumista hankkeen toteuttamiseen. Siinähavaitut puutteet esitetään, analysoidaan ja niihin ehdotetaan korjauksia.
 • Riihimäki, Miska (2008-08-13)
  Diplomityö tehtiin kolmen kohdeyrityksen yhteisenä hankkeena. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida lähtötilanne vahinkokäynnistysten estoon liittyvien asioiden osalta, varmistaa eri toimijoiden yhtenäinen tapa vahinkokäynnistysten ...
 • Kuusela, Anna (2007-09-12)
  Diplomityön tavoitteena oli kerätä eri lähteistä tarvittavat tiedot ja koota niistä kirjallinen materiaali kohdeyritykselle vahinkopalveluoppaan tekemistä varten. Vahinkopalveluoppaan tarkoituksena on antaa ihmisille tietoa ...
 • Kilamo, Terhi (2002-06-05)
  Järjestelmä on reaktiivinen, jos se toimii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Reaktiiviset järjestelmät ovat usein myös rinnakkaisia eli ne koostuvat useista itsenäisesti toimivista osista, prosesseista, jotka ...
 • Jokinen, Perttu (2001-06-06)
  Työssä toteutetut vaiheensiirtimet ovat osa suurempaa järjestelmää, johon kuuluu radio, mikrokontrolleriohjattu ohjausyksikkö, vaiheensiirtimiä, vahvistimia sekä patch-antenneja. Työ käsittelee patch-antenneja varten ...
 • Tähtinen, Anni (2008-08-13)
  Diplomityössä suunniteltiin paalutuskoneen ylävaunulle vaiheistettu kokoonpano. Kokoonpanoa tullaan käyttämään kohdeyrityksen volyymikoneiden valmistamisessa. Vaiheistetun kokoonpanon avulla ylävaunun kokoonpanon työmenetelmät ...
 • Hiekkanen, Jussi Mikael (2015-04-08)
  Tämän työn tavoitteena on tarkastella uuden tuotteen suunnittelua kokoonpantavuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan kokoonpantavuuden eri käsitteitä ja kokoonpanon kannalta huomioitavia seikkoja suunnitteluvaiheessa ...
 • Aaltonen, Anne (1991)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia eri luokittelumenetelmien vaikutusta kuormituskertymään ja sitä kautta kestoikäennusteeseen. Tarkoituksena oli myöskin vertailla eri menetelmiä ottaa kuormituksen keskijännitys ...
 • Mokka, Janne (1997-12-10)
  Työ liittyy TEKES:in, TTKK:n ja teollisuuden rahoittamaan projektiin, jossa kehitetään yleiskäyttöistä virtavälipiirillistä PWM-tekniikkaa. Työssä esitellään vaihtelevanopeuksisten tuulivoimakäyttöjen etuja perinteisiin ...
 • Uusi-Rauva, Tommi (2006-08-16)
  Tutkimuksen kohteena oli pirkanmaalainen teknisen tukkukaupan pk-yritys. Tutkimusongelmana ja päätavoitteena oli vaihto-omaisuuden hallinnan parantaminen teknisen tukkukaupan pk-yrityksessä. Tutkimus oli luonteeltaan ...
 • Ollila, Tapio (1991)
  Työn tarkoituksena oli tutkia vaihtoehtoisia tapoja kohdeyrityksen Pihtiputaan 110/20kV:n sähköaseman varasyöttötilanteiden hallitsemiseksi 90-luvun loppuun asti. Tähän päätavoitteeseen liittyen tuli laatia valittua ...
 • Tolonen, Jenny (2011-10-05)
  Toimitusvarmuuskriteeristössä on määritelty tavoitetasot asiakaskohtaisille vikakeskeytyksien kokonaiskestolle (h/a) sekä lyhyiden keskeytyksien lukumäärille (kpl/a). Tavoitetasot on määritetty erikseen kaupunki-, taajama- ...
 • Reinikka, Tapio (1985)
  Työssä suunnitellaan alustavasti 300 kV:n vaihtojännitekoestuksen automatisointi. Suunnittelun perustaksi selvitetään koepaikan alkuperäinen rakenne ja toiminta automatisointia koskevin osin sekä määritellään mitä ...
 • Karjanoja, Matti (1986)
  Suomen rakennustaiteen museon ja Taideteollisuusmuseon muuttaessa Helsingin Kaartinkaupunkiin, sovittiin niiden väliselle rakentamattomalle alueelle tulevasta laajennusosasta. Samalla laajennus toimii itsenäisenä riittävän ...
 • Nieminen, Piia (2011-06-08)
  Biohajoamattomina yhdisteinä tässä työssä tutkittiin kaatopaikkavettä ja lääkeaineita. Yhdisteet haluttiin muuttaa esikäsittelyn avulla biohajoavampaan muotoon. Jätevedet, joissa yhdisteita esiintyy, voidaan puhdistaa ...
 • Järvenpää, Jorma (1981)
  Työ on tehty pääosin kirjallisuustutkimuksena, ja siinä selvitetään tavallisimpia käytössä olevia vaikeasti syttyviä hydraulinesteitä. Käsiteltävät nesteet ovat: - öljyä vedessä emulsio (HFA) - vettä öljyssä emulsio (HFB) ...