.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jaatinen, Jari (2013-11-08)
  Tässä diplomityössä suunnitellaan kuormituslaitteisto, jolla on tarkoitus testata liikkuvaan työkoneeseen suunniteltua aktiivista pyöräntuentaa. Työ on osa Tampereen teknillisen yliopiston hydrauliikan ja automaatiikan ...
 • Wihersaari, Hugo (2015-12-09)
  Ajoneuvojen päästölainsäädäntö Euroopassa tiukentuu jatkuvasti. Pakokaasupäästöjen mittaamista ajoneuvon todellisissa käyttöolosuhteissa on esitetty osaksi seuraavaa työkoneille suunnattua päästöstandardia. Vastuu työkoneen ...
 • Telkkälä, Susanna (2009-01-14)
  Työ käsittelee kohdeyrityksen porauksen aikana tallentamaa dataa, tavoitteenaan kivilajien tunnistaminen tilastollisilla menetelmillä. Tutkimuksessa käytettiin Fischerin erotteluanalyysiä. Tuloksena saatuja erottelufunktioita ...
 • Peltola, Juha (2008-04-09)
  Diplomityössä suunniteltiin, mitoitettiin ja testattiin työkoneen puomiston hydraulijärjestelmä. Mitoituksen osalta työssä käsiteltiin järjestelmän pääkomponentit. Hydraulijärjestelmän mitoitus pohjautui järjestelmälle ...
 • Kivekäs, Kai (2002-03-13)
  Työssä selvitettiin mahdollisuuksia valmistaa radiaalirakenteinen tekstiilirunkoinen rengas raskaaseen teollisuus ja työkonekäyttöön. Mitkä olisivat yrityksen mahdollisuudet valmistaa raskaaseen käyttöön tulevia radiaalirenkaita ...
 • Kolu, Antti (2010-04-07)
  Liikkuvien työkoneiden ohjausjärjestelmien monimutkaistuminen ja kehittyminen on asettanut uusia vaatimuksia ohjausjärjestelmien testaamiselle. Manuaalisella testauksella ei ole mahdollista testata tehokkaasti monimutkaisia ...
 • Kuusisto, Jukka (2012-06-06)
  Tutkimuksessa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen kautta, millä tavalla virtuaaliympäristöissä koettua läsnäolon tunnetta voidaan mitata. Lisäksi tutkittiin virtuaalitilaan rakennetulla kaivoskonesimulaattorilla suoritettujen ...
 • Pajunen, Taina (1987)
  Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kohdeyrityksen seuranta- ja raportointijärjestelmän nykytila ja etsiä sen puutteet ja parannustarpeet. Kohdeyrityksessä on jo pitemmän aikaa ollut tarvetta kehittää nykyistä ...
 • Koski, Niko (2014-08-13)
  Osaamisella ja tiedolla on kasvava merkitys yrityksen kilpailutekijänä. Nopeasti muuttuvat markkinat ja olosuhteet muodostavat haasteen yrityksille. Osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen keskittyvillä organisaatioilla on ...
 • Mäkeläinen, Sari (2008-03-05)
  Palveluiden tuottaminen työmaalle kuuluu jokaisen urakoitsijan tehtäviin, mutta niiden tuottamisesta voidaan tehdä sopimus erikseen nimetyn urakoitsijan kanssa. Työmaan palveluiden kustannuksia arvioidaan valmiiden kohteiden ...
 • Männistö, Mikko (2014-06-04)
  Työmatkat ovat monilla työpaikoilla työpäivän vaarallisinta aikaa. Työmatkatapaturma aiheuttaa työstä poissaoloja ja sen, ettei työntekijän osaaminen ole käytössä. Työmatkatapaturmat aiheuttavatkin merkittäviä taloudellisia ...
 • Hassi, Ville (1984)
  Diplomityössä on perehdytty työn ja asumisen alueellisen sidoksen kehitykseen Lielahdessa. Kirjallisuustutkimuksen avulla ja alueen historian analyysilla on kehitelty tulevaisuuden visioita ja tarkemmin rakentamissuunnitelmia. ...
 • Piippo, Paulina (2014-12-03)
  Työnteko tänä päivänä painottuu tietotyöhön. Tietointensiivisten organisaatioiden tärkeimpiä voimavaroja ovat niiden työntekijät, eli tietotyöläiset. Tällaisten organisaatioiden kilpailukyky on pitkälti kiinni tietotyöläistensä ...
 • Siren, Antti (1984)
  Tässä työssä on tutkittu ja suunniteltu periaatteita, joilla työntöhinaaja ja proomu voidaan kytkeä toisiinsa siten, että liitos on kiinteä ja kestää merenkäynnistä aiheutuvat rasitukset. Koska Suomessa ei tämän tyyppisiä ...
 • Kritz, Rosa (2014-11-05)
  Lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa järjestämään turvallisen ja terveellisen työpaikan työntekijöilleen. Tämä tarkoittaa myös henkisen hyvinvoinnin takaamista. Stressi on käsitteenä monimutkainen, ja sen kokeminen on hyvin ...
 • Niemelä, Kati (2003-08-20)
  Tämä diplomityö tehtiin Rautaruukki Steelin Hämeenlinnan tehtaalle, energia- ja prosessipalvelulle. Työssä käsiteltiin energia- ja prosessipalvelun työprosesseja ja niiden kehittämismahdollisuuksia työprosessien mallintamisen ...
 • Lahdenperä, Pertti (1989)
  Korjausrakennushankkeen taloudellinen onnistuminen edellyttää huolella tehtyä tarkentuvaa tuotannonsuunnittelua hankkeen eri vaiheissa. Tähän tarkoitukseen on suunnittelijalla oltava riittävä tietämys siitä, missä ajassa ...
 • Kinnunen, Mauri (2002-04-10)
  Tutkimus käsittelee toisen asteen ammatilliseen koulutukseen (nuorisoaste) sisältyvää työpaikoilla tapahtuvaa ammatin opetusta, jota nimitetään työssäoppimiseksi. Työssäoppiminen on uusi asia ammatillisessa koulutuksessa. ...
 • Kauhanen, Pasi (1993)
  Työssä suunniteltiin työstökoneiden kunnossapidon ja käytön seurantaan tarkoitettu ohjelmisto. Ohjelmisto toimii käyttäjäliittymänä ja rajapintana työstökoneen ohjaukselta tila- ja hälytystietoja keräävään kommunikointio ...
 • Keto, Kyösti (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa ristipöytätyyppisen avarruskoneen modernisointi, jossa koneeseen tehdään sekä mekaanisia että ohjaus- ja sähköjärjestelmän muutoksia. Työhön sisältyvät suunnitelmat mekaanisesta ...