.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nieminen, Piia (2011-06-08)
  Biohajoamattomina yhdisteinä tässä työssä tutkittiin kaatopaikkavettä ja lääkeaineita. Yhdisteet haluttiin muuttaa esikäsittelyn avulla biohajoavampaan muotoon. Jätevedet, joissa yhdisteita esiintyy, voidaan puhdistaa ...
 • Järvenpää, Jorma (1981)
  Työ on tehty pääosin kirjallisuustutkimuksena, ja siinä selvitetään tavallisimpia käytössä olevia vaikeasti syttyviä hydraulinesteitä. Käsiteltävät nesteet ovat: - öljyä vedessä emulsio (HFA) - vettä öljyssä emulsio (HFB) ...
 • Rekunen, Taina (2014-11-05)
  Koulutuksen järjestäjä on velvoitettu arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta osana laadunhallintaa, joka perustuu koulutuksen järjestäjän valitsemaan toimintajärjestelmään. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Lähteenmäki, Mika (1997-03-19)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella vakavasti vaurioituneensandwich-elementtijulkisivun korjauksen taloutta. Tutkimus rajattiinkoskemaan suomalaisia asuinkerrostaloja.
 • Piironen, Jarkko; Vinha, Juha (2010)
  Tampereen teknillisellä yliopistolla on tutkittu uudentyyppistä energiatehokasta kuivanapitolämmitystä, joka soveltuu epäjatkuvassa käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen lisäksi mahdollisesti mm. maatalous- ja teollisuus ...
 • Piironen, Jarkko (2010-09-08)
  Tampereen teknillisellä yliopistolla on tutkittu uudentyyppistä energiatehokasta kuivanapitolämmitystä, joka soveltuu epäjatkuvassa käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen lisäksi mahdollisesti mm. maatalous- ja teollisuus ...
 • Salomaa, Sinikka (1991)
  Tässä työssä on tarkasteltu valaistuksen suunnittelua ja laadittu ohje suunnitteluprosessin tarkoituksen mukaiselle etenemiselle. Aiheen laajuuden vuoksi on rajoituttu tarkastelemaan lähinnä toimistojen valaistusta. Käytetyt ...
 • Juuso, Jarmo (1994)
  Kiristyvä kilpailu ja tuotantokustannusten alentamisvaatimukset ovat lisänneet yritysten mielenkiintoa tuotannon laadunohjauksen tehostamiseen. SPC (Statistical Process Control) on laadunvarmistustapa, jossa prosessia ...
 • Lindberg, Olavi (1985)
  Työssä tutkitaan rengasmuottien valmistusta sekä ongelmia muoteissa vaaditun mitta- ja muototarkkuuden saavuttamisessa. Valmistusmenetelmänä on valaminen. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti säteittäisesti liikkuvista ...
 • Ikonen, Jukka (1981)
  Työn tarkoituksena on tarkastella yleisessä osassa tekijöitä, jotka vaikuttavat valu- ja levyrakenteen vertailutilanteeseen. Yleinen tarkastelu käsittää materiaalien, rakenteiden ja valmistuksen vertailut. Sovellutusosassa ...
 • Hakonen, Maija (2011-04-06)
  Mobility is willingness to move along with potential and realized movement rather than just physical movement of vehicles, people and goods. Along with transport and infrastructure it encompasses people’s and road users’ ...
 • Tammisto, Petteri (1990)
  Valimoiden on nykyisessä kiristyvässä kilpailutilanteessa pystyttävä toimittamaan korkealaatuisia, asiakkaiden vaatimukset tyydyttäviä valuja nopeasti ja edullisesti. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia saavuttaa nämä ...
 • Hagström, Mikko (1999-05-19)
  Työssä kehitettiin valintaiseen televerkkoon liitettäville päätelaitteille automaattinen testausjärjestelmä helpottamaanpäätelaitteiden tuotekehitysvaiheessa tapahtuvaa testausta. Järjestelmä kehitettiin PC-tietokoneesta ...
 • Kulojärvi, Minna (2011-06-08)
  Valkeakosken kaupunki on aloittanut hankkeen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Kaupunkipuiston tavoitteena on kaupunkiympäristön kehittäminen säilyttäen samalla sen arvokas kulttuuriperintö ja luonnonympäristö. ...
 • Savolainen, Jukka (1991)
  Yritysten ja muiden yhteisöjen riippuvuus tietoliikenneverkoista kasvaa jatkuvasti. Tämän vuoksi verkonhallintaan joudutaan panostamaan entistä enemmän. Tähän saakka verkonhallintajärjestelmät ovat olleet valmistajakohtaisia. ...
 • Alatalo, Ville (2009-05-06)
  Työssä käsitellään ensisijaisesti kohdeyrityksen ohjaamokokoonpanotehtaan tuotannonkehitystoimintaa ja siihen liittyen pohditaan valmistettavuuden kehittämistä ohjaamotuotannossa. Tuotannonkehitystoimenpiteiden avulla on ...
 • Huilla, Arto (1985)
  Diplomityön tarkoituksena oli luoda konkreettisia toimenpiteitä trikoovaatetehtaan valmistuksen läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Läpimenoaikojen lyhentäminen parantaa yrityksen kilpailukykyä, sillä tuotantoon sitoutunut ...
 • Matinlauri, Ilkka (1983)
  Työssä on esitetty asiakasmyötäisiä keskipakopumppuja valmistavan teollisuusyrityksen valmistuksenohjausjärjestelmän uudelleenkehittely. Ohjausjärjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi on otettu yrityksessä olevan automaattisen ...
 • Sunila, Arto (1990)
  Yrityksessä oli kartoitettu tuotannonohjausta sekä sen ongelma-alueita. Tuotannonohjauksen karkean tason suunnittelun katsottiin olevan hyvässä kunnossa, mutta hienosuunnittelun todettiin olevan huonoimmassa hoidossa. Tämän ...
 • Hämäläinen, Jouni (2015-06-03)
  Tuotannon valmistus- ja tarkastusvaiheista on mahdollista kirjata mittatietoja kappaleista suoraan sähköiseen muotoon. Nykyisen toimintamallin ongelmana Takomalla on, että kerättyjä mittatietoja käsitellään monta kertaa, ...