.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Juuso, Jarmo (1994)
  Kiristyvä kilpailu ja tuotantokustannusten alentamisvaatimukset ovat lisänneet yritysten mielenkiintoa tuotannon laadunohjauksen tehostamiseen. SPC (Statistical Process Control) on laadunvarmistustapa, jossa prosessia ...
 • Lindberg, Olavi (1985)
  Työssä tutkitaan rengasmuottien valmistusta sekä ongelmia muoteissa vaaditun mitta- ja muototarkkuuden saavuttamisessa. Valmistusmenetelmänä on valaminen. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti säteittäisesti liikkuvista ...
 • Ikonen, Jukka (1981)
  Työn tarkoituksena on tarkastella yleisessä osassa tekijöitä, jotka vaikuttavat valu- ja levyrakenteen vertailutilanteeseen. Yleinen tarkastelu käsittää materiaalien, rakenteiden ja valmistuksen vertailut. Sovellutusosassa ...
 • Hakonen, Maija (2011-04-06)
  Mobility is willingness to move along with potential and realized movement rather than just physical movement of vehicles, people and goods. Along with transport and infrastructure it encompasses people’s and road users’ ...
 • Tammisto, Petteri (1990)
  Valimoiden on nykyisessä kiristyvässä kilpailutilanteessa pystyttävä toimittamaan korkealaatuisia, asiakkaiden vaatimukset tyydyttäviä valuja nopeasti ja edullisesti. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia saavuttaa nämä ...
 • Hagström, Mikko (1999-05-19)
  Työssä kehitettiin valintaiseen televerkkoon liitettäville päätelaitteille automaattinen testausjärjestelmä helpottamaanpäätelaitteiden tuotekehitysvaiheessa tapahtuvaa testausta. Järjestelmä kehitettiin PC-tietokoneesta ...
 • Kulojärvi, Minna (2011-06-08)
  Valkeakosken kaupunki on aloittanut hankkeen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Kaupunkipuiston tavoitteena on kaupunkiympäristön kehittäminen säilyttäen samalla sen arvokas kulttuuriperintö ja luonnonympäristö. ...
 • Savolainen, Jukka (1991)
  Yritysten ja muiden yhteisöjen riippuvuus tietoliikenneverkoista kasvaa jatkuvasti. Tämän vuoksi verkonhallintaan joudutaan panostamaan entistä enemmän. Tähän saakka verkonhallintajärjestelmät ovat olleet valmistajakohtaisia. ...
 • Alatalo, Ville (2009-05-06)
  Työssä käsitellään ensisijaisesti kohdeyrityksen ohjaamokokoonpanotehtaan tuotannonkehitystoimintaa ja siihen liittyen pohditaan valmistettavuuden kehittämistä ohjaamotuotannossa. Tuotannonkehitystoimenpiteiden avulla on ...
 • Huilla, Arto (1985)
  Diplomityön tarkoituksena oli luoda konkreettisia toimenpiteitä trikoovaatetehtaan valmistuksen läpimenoaikojen lyhentämiseksi. Läpimenoaikojen lyhentäminen parantaa yrityksen kilpailukykyä, sillä tuotantoon sitoutunut ...
 • Matinlauri, Ilkka (1983)
  Työssä on esitetty asiakasmyötäisiä keskipakopumppuja valmistavan teollisuusyrityksen valmistuksenohjausjärjestelmän uudelleenkehittely. Ohjausjärjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi on otettu yrityksessä olevan automaattisen ...
 • Sunila, Arto (1990)
  Yrityksessä oli kartoitettu tuotannonohjausta sekä sen ongelma-alueita. Tuotannonohjauksen karkean tason suunnittelun katsottiin olevan hyvässä kunnossa, mutta hienosuunnittelun todettiin olevan huonoimmassa hoidossa. Tämän ...
 • Hämäläinen, Jouni (2015-06-03)
  Tuotannon valmistus- ja tarkastusvaiheista on mahdollista kirjata mittatietoja kappaleista suoraan sähköiseen muotoon. Nykyisen toimintamallin ongelmana Takomalla on, että kerättyjä mittatietoja käsitellään monta kertaa, ...
 • Isoaho, Jari (2007-06-06)
  Tämän diplomityön tavoitteina oli etsiä konkreettisia keinoja ja edellytyksiä kohdeyrityksen valmistusprosessien kehittämiseksi sekä tutkia organisaation prosessityöstä kertovaa kirjallisuutta yrityksen tulevaa ...
 • Lepola, Yrjö (2012-01-11)
  Tämän työn tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa muovimateriaaleihin ja muovituotteiden valmistusmenetelmiin tarvittavan tiedon löytymistä. Työhön on koottu lähes neljäkymmentä graafista esitystä ja taulukkoa tavallisimpien ...
 • Kaunisto, Kimmo (2005-03-09)
  Orgaanisista molekyyleistä valmistetut aurinkokennot tarjoaisivat uudentyyppisen vaihtoehdon energianlähteenä perinteisille epäorgaanisille aurinkokennoille. Diplomityössä tutkimuksen kohteena on valoindusoitu elektronisiirto ...
 • Ahoniemi, Juha (1987)
  Valokaapelitekniikka tekee tuloaan moniin tiedonsiirtosovellutuksiin. Eräitä näistä ovat puhelinliikenteen ja pitkänmatkankaapelitelevisiosiirto. Työssä tarkastellaan valokaapelijärjestelmien sopivuutta näihin sovellutuksiin ...
 • Salminen, Jouni (1985)
  Palaessaan valokaari lämmittää ympäröivää kaasua, jolloin lämpölaajenemisen seurauksena aiheutuu suljetussa tilassa äkillinen paineen nousu. Jotta kojeistoille ja ympäröivälle sähkötilalle sekä mahdolliset henkilöille ...
 • Krappe, Anu (2000)
  Tässä työssä tutkittiin valon vaikutusta eri polymeeriadhesiivien mekaanisiin ominaisuuksiin ja tavoitteena oli kehittää fluoresenssispektroskopiaa apuna käyttäen materiaalia vahingoittamaton menetelmä lujuusominaisuuksissa ...
 • Saras, Jouko (1992)
  Tässä työssä selvitetään tavallisen valosähkökemiallisen kennon perusrakenne ja toiminta sekä kaksoiskennon rakenne, toiminta ja vedyntuotto. Työssä arvioidaan myös valosähkökemiallisen kennon sähköpotentiaali valaistuksessa. ...