.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jokihaara, Jarno (2006-04-12)
  Kalliorakennus-, kaivos- sekä louhintaliiketoiminta-aloilla käytettävien automatisoitujen koneiden ja laitteiden avulla voidaan saada nykyisin suuri määrä informaatiota tarkkailtavista prosesseista. Tätä informaatiota ...
 • Fjällström, Lauri (2008-03-05)
  Rakennuskustannusten arviointi suhteessa syntyneiden kustannusten tuottamiin hyötyihin on ollut haasteellista ja ainoastaan rakennusalan ammattilaiset ovat kyenneet siihen. Rakennuskustannuksia on vaikea arvioida ilman ...
 • Kulmala, Henry (2008-03-05)
  Kommunikoinnin mahdollistavan ratkaisun suunnittelussa kahden sovelluksen välille on otettava monia asioita huomioon. Yksi ratkaisu tällöin on suunnitella erityinen adapterisovellus, joka mahdollistaa tämän kommunikoinnin. ...
 • Timmerheid, Jani (2003-03-12)
  Testaus on tärkeä vaihe ohjelmistotuotannossa ja testiaineisto kuuluu oleellisena osana testauksessa käytettävään testiympäristöön. On erityisen tärkeää, että testiaineisto vastaa testitapauksissa tarvittavaa dataa, koska ...
 • Välimäki, Mikko (2012-02-08)
  Neurotieteiden alalla on tarvetta tietokannoille tutkimustiedon monimuotoisuuden ja sen hallinnan vaikeuden vuoksi. Aivoja tutkivaa tietoa on haastavaa yhdistää ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, mikä on luonut tarpeen ...
 • Systä, Kari (1985)
  YACC on UNIX-käyttöjärjestelmään kuuluva ohjelmageneraattori, joka tuottaa annetun kieliopin mukaisen jäsentäjäohjelman. Tässä työssä tarkastellaan tämän generaattorin muuntamista toimimaan Ada-ympäristössä. Työssä on ...
 • Jääskeläinen, Kimmo (1996-03-20)
  Työn tarkoituksena oli luoda x-ikkunointiin perustuva ohjelmisto, jonkaavulla voidaan keskitetysti hoitaa ydinfysikaalisen tiedonkeruujärjestelmänhallinta.
 • Sjöblom, Reijo (1997-03-19)
  Työssä perehdytään polttoainehallintoon ja polttoainehallinnontietojärjestelmiin. Pyrkimyksenä on edesauttaa tietojärjestelmien rakenta-mista ja kehitystä.
 • Kaunisto, Antti (2016-01-13)
  Niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa kerätään nykyään paljon tietoa, mutta sen tehokas analysointi ja hyödyntäminen on vielä puutteellista. Tämä on johtanut siihen, että tiedon laadun kanssa ...
 • Tuomisto, Jaakko (1985)
  Generaattoria valvotaan yleensä virta-, jännite- ja lämpötilamittauksin. Nämä mittausmenetelmät antavat vain rajoitetusti tietoa generaattorin kunnosta. Uusia täydentäviä valvontamenetelmiä kehitetään jatkuvasti mutta ...
 • Piilola, Jukka (1987)
  Ydinvoimalaitoksissa pyritään mahdollisimman pitkään yhtäjaksoiseen käyntiaikaan ja korkeaan käytettävyyteen. Toisaalta myös turvallisuusvaatimukset ovat korkeat, osittain jopa lakisääteiset. Kunnossapitotoiminnalla onkin ...
 • Tanhua, Jarmo (1991)
  Tämä diplomityö on osa ydinvoimalaitosten elinikäprojektia. Uusien voimalaitosten rakentamisen vaikeuduttua tarvittavien investointien kasvaessa on jo käytössä olevien voimalaitosten eliniän jatkamisella suuri merkitys ...
 • Törmä, Erkki (1983)
  Työssä tarkasteltiin ydinvoimalaitoksen normaalin käytön aikana vallitsevien olosuhteiden ja onnettomuusolosuhteiden vaikutusta turvallisuudelle tärkeiden SI-laitteiden vanhenemiseen ja toimintakykyyn sekä arvioitiin ...
 • Humalajoki, Pia (2016-03-09)
  Ydinenergian käytön turvallisuuden varmistaminen tapahtuu syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisesti toisiaan varmentavilla toiminnallisilla puolustustasoilla. Puolustustasot koostuvat turvallisuustoiminnoista, joiden ...
 • Maskuniitty, Matti (1984)
  Onnettomuustilanteessa ydinvoimalaitoksen olosuhteet aiheuttavat rasitusta käytettävälle instrumentoinnille. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota instrumentoinnin suojaamiseen ja sijoittamiseen siten, että turvallisuustoiminnot ...
 • Miikkulainen, Juha (1996-05-15)
  Tämä työ oli osa ydinvoimalan meneillään olevaa valvomon kokonaisvaltaistakehittämistä, tarkoituksena oli aloittaa uuden tietokonepohjaisenhälytysjärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen kohteen valvomoihin.
 • Posti, Ari (1997-08-20)
  Ydinvoimalaitosta modernisoidaan. Yhtenä tavoitteena on tehonkorotus, jota saadaan aikaan esimerkiksi automaatio- ja säätöjärjestelmiäkehittämällä.
 • Mölsä, Petri (1998-12-09)
  Työssä tarkastellaan voimalan turpiinilaitoksen simulointimallin kehittämistä keskittyen termodynaamisen mallin kehittämiseen. Simulointimalli on toteutettu Simsuite Power-ohjelmistolla.
 • Paajanen, Henry (1985)
  Työssä on aluksi kartoitettu markkinoilla olevien CNC-ohjauslaitteistojen rakennetta sekä toimi- ja mittalaitteita. Tämän jälkeen on tarkasteltu CNC- ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja lopuksi ...
 • Räsänen, Janne (2014-06-04)
  Työssä vertailtiin kolmea nykyaikaista Single-page Applicationia (SPA): AngularJS-kehystä, Backbone + Marionette -yhdistelmää (BM) ja Meteor-kehystä. BM:n arkkitehtuuria ja käyttöä käytiin lävitse käytännön esimerkkiprojektin ...