.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Helenius, Mira (1997-03-19)
  Tavoitteena oli ympäristöasioiden hallintajärjestelmien kehittäminenPirkanmaan sairaanhoitopiirille. Standardin mukainen järjestelmä koostuuympäristöpolitiikasta, suunnittelusta sekä järjestelmän toteuttamisesta.
 • Keränen, Jaana (1996-09-18)
  Työn tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen ympäristönäkökohtia, suorittaaesivalmistelevat toimet ja laatia suunnitelmat ympäristöasiainhallintajärjestelmän käyttöönotolle.Henkilöhaastattelut sekä yrityksen ympäristönsuojeluun ...
 • Vauranoja, Sanna (2002-03-13)
  Tutkimuksessa perehdyttiin yrityksen ympäristöjohtamisen osa-alueisiin ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristöstrategian päämäärien saavuttamiseksi yritykset rakentavat ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ...
 • Alho, Piia Maria (2015-08-12)
  Työn tarkoituksena oli selvittää, miten ympäristökemiaa käsitellään lukion kemian oppikirjasarjoissa, miten oppikirjasarjat palvelevat ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista ja miten oppikirjasarjoja tulisi kehittää. Työssä ...
 • Pajunen, Tarja (2007-12-12)
  Ympäristöasiat ovat nousseet yrityksissä esille kiristyvän ympäristölainsäädännön ja - lupaehtojen myötä. Lisäksi ympäristöasioiden hallinnasta on tullut osa jokapäiväistä toimintaa ISO 14001:2004 -standardiin perustuvan ...
 • Ratus, Teemu (2011-10-05)
  Merisovelluksissa käytettävät hydraulijärjestelmät altistuvat ympäristöolosuhteiden vaikutukselle, joka voi olla haastavaa järjestelmän häiriöttömän toiminnan kannalta. Laivojen hydraulijärjestelmät levittyvät laajalle ...
 • Pitkäranta, Sanni (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli laatia metallialan pienyritysten tarpeita vastaava ympäristöopas. Työ tehtiin osana Hyvinvointia Nääs -kehittämishanketta. Työssä toteutettiin poikkitieteellinen kirjallisuusselvitys. Oppaan ...
 • Penttilä, Pia (1995-01-18)
  Uuden kemikaalilainsäädännön myötä kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. - Työn tarkoituksena oli analysoida yrityksessä käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista mahdollisesti ...
 • Kontukoski, Petri (2002-11-13)
  Diplomityöni aiheena on tutkia Tampereen ydinkeskustassa sijaitsevan Sorin aukion täydennysrakentamista ja mahdollisuuksia sijoittaa aukiolle Tampereen Ympäristötietokeskus. Tampereen tiiviin, keskustamaisesti rakennetun ...
 • Rautiainen, Pekka (1986)
  Tämä tutkimus liittyy kolmen kohdeyrityksen tuotekehitysprojektiin. Projektin tavoitteena on kehittää paineöljyhajoitteinen raskasöljypoltin, jolla saavutetaan raskaan öljyn poltossa syntyvälle kiintoainekselle asetetut ...
 • Sievänen, Matti (1992)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun täydennyskoulutuskeskus, nykyinen Edutech, on järjestänyt Hämeen työvoimapiirin alueella yrittäjäkursseja vuodesta 1982 lähtien. Kursseille on osallistunut yli 300 yrittäjää. Tässä ...
 • Lindell, Juha (2008-04-09)
  Informaatioteknologia on useilla toimialoilla liiketoiminnan keskeinen mahdollistaja. Strategisen merkityksen ohella sen hyödyntämiseen liittyy myös useita liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaavia riskejä. Diplomityön tavoitteena ...
 • Suominen, Ari (1983)
  Pankin yrityksille tarjoamat atk-palvelujen merkitys lisääntyy entisestään mikrotietokoneiden määrän kasvun ja tiedonsiirron standardisoinnin myötä. Näiden muutosten luonteen käsittelyllä on kartoitettu palvelujen ...
 • Saarento, Juha (2002-12-11)
  Määritelty tuote on ohjelmisto, joka mahdollistaa ostolaskujen ja -tilausten sähköisen käsittelyn sekä arkistoinnin yrityksessä. Ostolaskujen sähköisellä käsittelyllä yrityksen on mahdollista vähentää käsittelystä syntyviä ...
 • Saru, Sami (2003-06-04)
  Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia teollisoikeuksien merkitystä yrityksen toiminnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan teollisoikeudellisten suojamuotojen sisältöä ja käyttötarkoitusta. Lisäksi tutkimuksessa etsitään keinoja ...
 • Teivas, Marko (1997-04-16)
  Tavoitteena oli tutkia ja kehittää TkL Richard Lehtolan logistisenpäätöksentekomallin toimivuutta kahden caseyrityksen avulla. Toinenyrityksistä oli kaupan, toinen teollinen yritys.
 • Puro, Vuokko (2013-05-08)
  Työsuojeluhallinto on asettanut tavoitteekseen varmistaa, että jokaisella työpaikalla on toimivat turvallisuuden hallintamenettelyt. Työsuojeluvalvonnan painopistettä on suunnattu turvallisuuden hallintamenettelyjen ...
 • Alku, Helena (1983)
  Kansainvälisen kilpailun kiristyessä ja asiakkaiden vaatimusten lisääntyessä on tehokas laatujohtaminen yhä tärkeämpää. Suomalaisen teollisuuden on säilytettävä maineensa korkealaatuisten tuotteiden valmistajana. Laatuun ...
 • Lounema, Tomi (1998-04-15)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli laatia suojelusuunnitelma Riihimäen Yritystalolle, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2. Suunnitelma laadittiin tietokoneella ja näin ollen sitä on jatkossa helppo päivittää. Suunnitelmaa voidaan ...
 • Anttila, Sanna; Hyytinen, Toni; Kivistö-Rahnasto, Jouni (2014-09)
  Tässä tutkimushankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin toimintatapaa, jonka avulla yrityksessä voidaan muodostaa nykyistä kokonaisvaltaisempi kuva henkilöstön turvallisuudesta. Toimintatavan avulla yrityksissä voidaan kohdentaa ...