.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Viljakainen, Marko (2003-08-20)
  Diplomityö tehtiin kohdeyrityksen valvontajärjestelmien osastolla. Työssä käsiteltiin akustiseen kohteenseurantaan sovellettuja algoritmeja SONAC PFA -järjestelmässä (SONAR Acoustic Passive Fixed Array). Järjestelmä on ...
 • Merenkivi, Saku (2008-08-13)
  Ääni käyttäytyy vedessä samoin kuin ilmassa, joten sitä voidaan tutkia ilma-akustiikasta tutuilla tavoilla. Vesi vastustaa äänenä havaittavan värähtelyn etenemistä ilmaa tehokkaammin, joten äänen tuottaminen vedessä vaatii ...
 • Siven, Mikko (2016-01-13)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella ja mitoittaa annetut vaatimukset täyttävä hydraulisia siipitoimilaitteita käyttävä rannemekanismi. Toimilaitteiden vaatimuksena on kestää vedenalaista käyttöä noin 100m syvyyksiin ...
 • Kämäräinen, Hannu (1991)
  Työn tarkoituksena on suunnitella laivan peräkonstruktio, johon kuuluu kiinteä suulake, siihen laakeroidut kolme peräsintä ja vedenalainen peräsinkone. Peräsimet on kytketty yhteen mekaanisella yhdystangolla. Peräsinkone ...
 • Pirttikangas, Petri (2000-11-08)
  Tässä työssä kehitettiin testausjärjestelmä vedenalaisen passivisen valvontajärjestelmän antenneille. -PC:ssä pyörivän testausohjelmiston avulla hydrofonidata otetaan vastaan neljän sekunnin paketeissa ja analysoidaan ...
 • Vaarala, Vesa (1984)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut selvittää vedenalaisten valokaapelien käyttömahdollisuuksia Suomen merialueilla. Aluksi on selvitetty vedenalaisten optisten järjestelmien nykyisiä teknisiä piirteitä. Sen jälkeen on ...
 • Haarala, Saku (1987)
  Akustisten antureiden tuotekehitys ja tuotanto vaatii tiettyjen anturin ominaisuuksien mittaamista. Anturin ominaisuuksien mittaaminen todellisessa käyttöympäristössä eli avovedessä on kallista ja aikaavievää. Avoveden ...
 • Saviranta, Sonja (2015-12-09)
  Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja säästää kustannuksissa vesilaitoksilla, joiden käyttämästä energiasta merkittävä osa käytetään veden jakeluun. Tässä työssä viiden ...
 • Sunela, Markus (2010-10-06)
  Vesilaitosten huononeva taloudellinen tilanne ja kiristyvä lainsäädäntö edellyttävät vesilaitoksilta entistä suurempaa panostusta energiatehokkuuteen ja veden laadun tarkempaa huomioimista. Nämä tekijät yhdessä kehittyneempien ...
 • Etelämäki, Lauri (1999-03-10)
  Työssä selvitetään vesilaitosten jakaman veden kulutuksen ja mittaamattoman vedenkulutuksen jakautuminen. Erityisesti keskitytään nykyaikaisesti varusteltujen kotitalouksien vedenkäyttöön. Työssä todettiin kotitalouksien ...
 • Pakkanen, Heikki (2000-02-09)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen tuotekehitykseen. Yritys on pyrkinyt kehittämään tuotteita paperikoneen märänpään vedenpoiston hallintaan. Tavoitteena on paperikoneen puristinosan hallinnan parantaminen vedenpoiston ...
 • Laitinen, Ari (2013-05-08)
  Vedyn liikennekäytön tulevaisuuteen vaikuttaa useampi erillinen tekijä, joista kaikki eivät ole suoraan kytköksissä vedyn liikennekäyttöön. Esimerkiksi säätämättömän tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetin lisärakentaminen ...
 • Tiihonen, Juha (2014-11-05)
  Ulkoisen sähkökentän vaikutusta kvanttimekaaniseen kuvaukseen mallinnetaan käyttämällä polarisoituvuutta, jonka eri komponentit kuvaavat myös aineen optisia ominaisuuksia. Näistä staattinen dipolipolarisoituvuus α sekä ...
 • Karjalainen, Panu (2014-11-21)
  Real-world driving consist mostly of transients, where the engine parameters are constantly changing. In emission regulation this has been partially considered by including transient driving cycles in emission standards. ...
 • Hyyryläinen, Teemu (2003-06-04)
  Maastokartan esittämiseen reaaliaikaisesti vieritettävänä ja zoomattavana tietokoneen näytölle liittyy monia ongelmia. Perinteiset tietokoneelle skannatut paperikartat ovat rasterimuodossa, jolloin tallennetun kartan ...
 • Riikonen, Teijo (1990)
  Kenttien numeerisessa laskennassa, kuten magneettikenttälaskennassa, on hyvä tietää, onko vektorikentälle olemassa vektoripotentiaali ja millaiset reunaehdot vektoripotentiaalille voidaan antaa, jotta vektoripotentiaali ...
 • Salo, Mika (1996-03-20)
  Työn tavoitteena oli toteuttaa mikrokontrollerin avulla vektorisäätöönperustuva epätahtimoottorin ohjausjärjestelmä.
 • Laine, Katariina (1997-04-16)
  Työssä selvitetttiin maisemamaakuntajaon mukaisen maaseutukylän maisema-rakennetta sekä asutuksen ja muiden kulttuuritekijöiden sijoittumistasiinä. Työssä tarkasteltiin myös kylän kulttuurihistoriaa ja rakennetta.
 • Lehtinen, Esa (2007-11-14)
  Työn tavoitteena on luoda Vendor Managed Inventory (VMI) -toimintaan perustuva ohje, jolla toimija pystyisi toteuttamaan VMI-järjestelmän yhdessä asiakkaan kanssa. Ohjeen on tarkoitus olla yleisellä tasolla käsitelty. ...
 • Gylling, Kai (2007-06-06)
  Tuotteen valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden huomioonottaminen tarjoaa keskeisen kilpailuedun valmistavassa teollisuudessa.Työn tavoitteena oli selvittää veneenlämmityslaitteen valmistukseen ja kokoonpanoon liittyvät ...