.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kukkonen, Sami (2012-01-11)
  Vesijetin ohjausjärjestelmä on aluksissa esiintyvien hydraulikäyttöjen sovellus, jossa vesisuihkujen ohjauksessa käytetään hydraulisia toimilaitteita. Tyypillisessä ohjausjärjestelmässä on proportionaalihydrauliikalla ja ...
 • Karjalainen, Kari (1982)
  Työn tavoitteena on ollut selvittää vesijohtojen saneeraustarvetta valtakunnallisesti sekä tarpeen toteamista ja suunnitelmien laatimista kuntatasolla. Lisäksi pyritään esittelemään varsinaiset puhdistus- ja saneerausmenetelmät ...
 • Paronen, Petra (2016-03-09)
  Tämä diplomityö tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitokselle. Työn tavoitteena oli kehittää menetelmä fluoresoivalla väriaineella leimattujen vesikkelien ja solujen vuorovaikutusten tarkasteluun ...
 • Mustalahti, Kari (2015-05-06)
  Tämän työn tarkoituksena oli mittaamalla selvittää vesikuitususpension virtausominaisuuksia. Mittauksista saatujen tulosten perusteella pyrittiin määrittämään epänewtoniselle vesikuitususpensiolle materiaalimalli, joka ...
 • Ohtola, Hanna (2010-06-23)
  Vesilahti on kohtalaisen tyypillinen kasvukeskuksen läheisyydessä sijaitseva kasvava pieni kunta. Rakentamispaineet ovat kovat ja tontti pulaa on pyritty ratkaisemaan kaavoittamalla uusia asuinalueita vanhan kuntakeskuksen ...
 • Jokinen, Reija (2003-08-20)
  Työssä tarkasteltiin vesijohtoverkoston vuotoihin ja biofilmin kertymään vaikuttavia tekijöitä. Erityisen huomion kohteena olivat verkostoon johdettavan veden lämpötila ja sen vuodenaikaisvaihtelut. Lisäksi tarkasteltiin ...
 • Lehtoranta, Ilkka (2008-10-08)
  Diplomityössä muodostettiin henkilöauton renkaan vesiliirtoa simuloiva malli elementtimenetelmällä (Finite Element Method, FEM). Tarkoituksena oli selvittää numeerisesti vesiliirtoon vaikuttavia tekijöitä renkaassa. Toinen ...
 • Asikainen, Sami (1998-10-14)
  Työ käsittelee kotitalousvesimittarien tarkastustoiminnan nykytilaa, vertailumittausten toteuttamista ja kehitysmahdollisuuksien selvittämistä. Työn taustana ovat EU:n direktiivit. Jonkinasteinen vakauspakko on tulossa ...
 • Takkinen, Pekka (1981)
  Suoritetun tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli laboratoriokokein selvittää kaivostäytteen puristuslujuusvesipitoisuuden funktiona, kun runkoaineena on kohdeyrityksen kaivoksen luokitettu jäte ja sideaineena ...
 • Taipale, Paavo (1991)
  Maailmassa on edelleen laajoja alueita, joilla ympäristöntilan seuranta on puutteellisesti järjestetty. Vesistöjen veden laatu on eräs keskeinen ympäristön tilan indikaattori. Kehitysmaissa vesistöjen veden laadun seurantaa ...
 • Sakkara, Isto (1991)
  Vesisuihkuleikkauksessa korkeapaineinen (100 - 400 MPa) vesi johdetaan halkaisijaltaan 0.1 - 0.4 mm olevan suuttimen läpi. Näin muodostuu kapea vesisuihku, jonka nopeus on noin 2 - 3 kertaa äänennopeus. Syntyneellä kapealla ...
 • Rajala, Hannu (1986)
  Työn alkuosassa on tarkasteltu vesisuihkupropulsion yleistä toimintaperiaatetta sekä vertailtu uppo- ja pintapropulsiota. Seuraavaksi on esitelty markkinoilla olevia vesisuihkupropulsiolaitteita ja näiden käyttösovellutuksia. ...
 • Tirkkonen, Elina (2016-05-04)
  RD-paaluseinän käyttö patoseinänä on yleistynyt. Tämän diplomityön tavoitteena on ollut kartoittaa RD-paaluseinän vesitiiveyteen liittyviä ongelmia. Samalla tarkoituksena on ollut selvittää porapaaluseinän käytön järkevyyttä ...
 • Birling, Timo (1985)
  Muovimuotin muottipesän jyrsintä on perinteisesti tapahtunut kopiojyrsinkoneessa käyttäen hyväksi kopiomallia. Tietokoneiden ja ohjelmistojen huima kehitys parina viime vuosikymmenenä on kuitenkin mahdollistanut tarkemman ...
 • Pyy, Timo (1991)
  Tämä diplomityö on jatkoa joulukuussa 1990 valmistuneelle tutkimukselle, jossa selvitettiin suljetun koelaitoksen instrumentoinnin häiriöitä. Diplomityön tavoitteena on ollut vesiturbiinien mallikoelaitoksen mittaustarkkuuden ...
 • Istolahti, Heikki (2009-05-06)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kestomagneettigeneraattorilla toteutetun pienvesivoimalaitoksen soveltuvuutta saarekekäyttöön. Työssä tutkittiin Matlab-simulointimallin avulla saarekeverkon taajuuden säätöä askelmaisesti ...
 • Lainejoki, Mikko (1981)
  Työssä on laadittu tietokoneohjelma, joka kuvaa kahteen eri vesivaraajaan kytkettyä kaksoislämmitysjärjestelmää. Energia tuotetaan aurinkokerääjillä, kattilalla tai sähkövastuksilla. Auringon säteilykomponentit ratkaistaan ...
 • Linjamäki, Jouko (1993)
  Tässä työssä on tutkittu erään staattisen magnetointilaitteiston digitaalisen jännitteensäätäjän soveltuvuutta turbogeneraattorille. Laitteisto on kehitetty ja sitä on käytetty vesivoimageneraattorin jännitteen säätöön ja ...
 • Koski, Eero (1999-06-09)
  Kuvaus vesivoimalaitoksista ja niiden mallinnuksesta, simulointimahdollisuuksista, simulaattorin toteutuksesta ja testauksesta. Simulaattorin avulla luodaan ohjaus- ja säätöjärjestelmälle prosessiliityntä tehdastestien ...
 • Viherto, Hanna (1992)
  Johtuen Suomen vesistöjen matalista putouskorkeuksista tuotetaan suurin osa vesivoimasta Kaplan-turpiineilla. Niiden hyötysuhteen vaihtelut ovat pienemmät kuin muiden turpiinityyppien vertauksen vaihdellessa. Sähkön ...