.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Piilola, Jukka (1987)
  Ydinvoimalaitoksissa pyritään mahdollisimman pitkään yhtäjaksoiseen käyntiaikaan ja korkeaan käytettävyyteen. Toisaalta myös turvallisuusvaatimukset ovat korkeat, osittain jopa lakisääteiset. Kunnossapitotoiminnalla onkin ...
 • Tanhua, Jarmo (1991)
  Tämä diplomityö on osa ydinvoimalaitosten elinikäprojektia. Uusien voimalaitosten rakentamisen vaikeuduttua tarvittavien investointien kasvaessa on jo käytössä olevien voimalaitosten eliniän jatkamisella suuri merkitys ...
 • Törmä, Erkki (1983)
  Työssä tarkasteltiin ydinvoimalaitoksen normaalin käytön aikana vallitsevien olosuhteiden ja onnettomuusolosuhteiden vaikutusta turvallisuudelle tärkeiden SI-laitteiden vanhenemiseen ja toimintakykyyn sekä arvioitiin ...
 • Humalajoki, Pia (2016-03-09)
  Ydinenergian käytön turvallisuuden varmistaminen tapahtuu syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisesti toisiaan varmentavilla toiminnallisilla puolustustasoilla. Puolustustasot koostuvat turvallisuustoiminnoista, joiden ...
 • Maskuniitty, Matti (1984)
  Onnettomuustilanteessa ydinvoimalaitoksen olosuhteet aiheuttavat rasitusta käytettävälle instrumentoinnille. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota instrumentoinnin suojaamiseen ja sijoittamiseen siten, että turvallisuustoiminnot ...
 • Miikkulainen, Juha (1996-05-15)
  Tämä työ oli osa ydinvoimalan meneillään olevaa valvomon kokonaisvaltaistakehittämistä, tarkoituksena oli aloittaa uuden tietokonepohjaisenhälytysjärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen kohteen valvomoihin.
 • Posti, Ari (1997-08-20)
  Ydinvoimalaitosta modernisoidaan. Yhtenä tavoitteena on tehonkorotus, jota saadaan aikaan esimerkiksi automaatio- ja säätöjärjestelmiäkehittämällä.
 • Mölsä, Petri (1998-12-09)
  Työssä tarkastellaan voimalan turpiinilaitoksen simulointimallin kehittämistä keskittyen termodynaamisen mallin kehittämiseen. Simulointimalli on toteutettu Simsuite Power-ohjelmistolla.
 • Paajanen, Henry (1985)
  Työssä on aluksi kartoitettu markkinoilla olevien CNC-ohjauslaitteistojen rakennetta sekä toimi- ja mittalaitteita. Tämän jälkeen on tarkasteltu CNC- ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja lopuksi ...
 • Räsänen, Janne (2014-06-04)
  Työssä vertailtiin kolmea nykyaikaista Single-page Applicationia (SPA): AngularJS-kehystä, Backbone + Marionette -yhdistelmää (BM) ja Meteor-kehystä. BM:n arkkitehtuuria ja käyttöä käytiin lävitse käytännön esimerkkiprojektin ...
 • Lamula, Lasse (1985)
  Kehitetään mikrotietokoneelle soveltuva ohjelmisto mekaanisenrakenteen dynaamista käyttäytymistä kuvaavien moodiparametrien määrittämiseksi sekä määritettyjen parametrien soveltamiseksi värähtelyongelmien ratkaisuun. ...
 • Ukkonen, Ari (1990)
  Työympäristössä esiintyvät hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuten hitsaushuurut ja erilaiset pölyt aiheuttavat työntekijöille terveysriskejä ja huonontavat viihtyvyyttä. Riskien arvioinnin ja torjuntatoimenpiteiden sekä ...
 • Ekman, Katariina (2002-05-15)
  Työn päätavoitteena oli kehittää Helsingin Veden organisaatioon kuuluvalle Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle yhdistetty toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmässä haluttiin yhdistää ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmän, ...
 • Ala-Nissilä, Tapio (1982)
  Transitiometallien vyörakenteiden ja niihin liittyvien ominaisuuksien laskentaa varten on kehitetty monia approksimatiivisia menetelmiä, joista yhdistetyt interpolaatiomenetelmät ovat tällä hetkellä eniten käytettyjä. Tässä ...
 • Virta, Markus (2000-03-15)
  Yhdistetyn kerroslevy- ja tasokehärakenteen kehitystyössä käytettiin lähtökohtina kerroslevyjä käyttävien yritysten vaatimuksia rakenteen ominaisuuksille sekä tietoja nykyisten kerroslevyjen käyttökohteissa vallitsevista ...
 • Saarinen, Heikki (1984)
  Videotex-palvelun toteutukseen tarvitaan videotex-verkko, joka ohjaa käyttäjän videotex-palveluihin ja siirtää tietoa käyttäjän päätteen ja palveluja sisältävän tietokoneen välillä. Videotex-verkko on looginen verkko, joka ...
 • Manninen, Mikko (2000-12-13)
  Diplomityön aiheena on elektroniikan laitesuunnittelu ja laitteen toteutus. Tarkoituksena on suunnitella massamarkkinoille tuleva kulutuselektroniikkalaite, ja tässä työssä pohditaan näiden seikkojen merkitystä suunnittelussa. ...
 • Oksanen, Mauno (1987)
  Yhdyskuntien energian hankinnan suunnittelu on tärkeä osa niiden päätöksentekoa. Päätöksenteon tueksi tarvitaan taloudellisia laskelmia, jotka laaditaan tulevaisuutta mallintavien parametrien erilaisilla arvokombinaatioilla. ...
 • Keski-Luopa, Kari (1992)
  Tutkimuksessa on pyritty kokoamaan empiirisiin tutkimuksiin perustuvaa matkatuotostietoa eri maista. Kerättyä tietoa on sovellettu laatimalla matkatuotosennuste ja henkilöautoliikenne-ennuste Tampereen keskustassa sijaitsevan ...
 • Matikainen, Mika (1992)
  Ekoflok on patentoitu sähkökemialliseen elektrolyysiin perustuva jätevesien puhdistusmenetelmä. Ennen tätä tutkimusta sillä oli tehty lupauksia antavia testejä eri ongelmajätevesillä. Laite ei ollut tätä tutkimusta tehdessä ...