.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Jalli, Matti (1981)
  Tässä työssä tutkitaan ohjattavan Aquamaster-potkurilaitteen sähköhydraulisen ohjauksen dynamiikkaa. Tutkittu sähköhydraulinen ohjaus on Aquamaster-potkurilaitteissa 1250 ja 1600 oleva pumppuohjattu suljettu hydraulijärjestelmä. ...
 • Jaakkola, Markku (1981)
  Työn tarkoituksena oli selvittää keskitettyyn lämmöntuotantoon soveltuvien sähkökattilalaitosten kiinteät kustannukset. Kustannuksista jätettiin pois laitoksen vaatima maapohjan hinta. Lisäksi kustannusten muodostamisessa ...
 • Isotalo, Jyrki (1981)
  Tässä työssä tutkitaan kohdeyrityksen valmistaman Vipa-hakeautomaatin toimivuutta ja selvitetään sen valmiutta sarjavalmistukseen. Pääpaino on asetettu itse polttomenetelmän tutkimiseen. Vipa-hakeautomaatti on suunniteltu ...
 • Ilvonen, Toivo (1981)
  Työn lähtökohtana oli selvittää, miten aihioita voitaisiin valmistaa taloudellisemmin samalla henkilökunnalla mahdollisimman pienin investoinnein. Työkenttä sisälsi teräsvaraston, sahauksen ja levyleikkauksen. Ajankäytön ...
 • Ikonen, Jukka (1981)
  Työn tarkoituksena on tarkastella yleisessä osassa tekijöitä, jotka vaikuttavat valu- ja levyrakenteen vertailutilanteeseen. Yleinen tarkastelu käsittää materiaalien, rakenteiden ja valmistuksen vertailut. Sovellutusosassa ...
 • Ikonen, Juhani (1981)
  Aineet, jotka johtavat huonosti sähköä, ovat yleensä myös huonoja lämmönjohteita, koska nämä kaksi ominaisuutta liittyvät läheisesti toisiinsa. Tämän vuoksi tällaisia aineita on vaikea kuumentaa perinteisillä keinoilla. ...
 • Hynnä, Antti (1981)
  Työssä verrataan keskenään instrumenttilaakerin pitkäaikaiskäyttöön soveltuvia synteettisiä voiteluöljyjä sekä voitelurasvoja. Suoritettuja kokeita ovat olleet kostutuskulma-, haihtuvuus-, hapettumis-, jähmepiste-, ...
 • Huhtaluoma, Timo (1981)
  Yrityksen päätavoitteet ovat taloudellista laatua; kannattavuuden säilyttäminen tai parantaminen ja toisaalta maksukyvyn ylläpitäminen. Energian huollon osatoiminto on sähköenergian hankinta ja jakelu. Yrityksen tavoite ...
 • Hirvonen, Esko (1981)
  Työssä muodostetaan laskennallisin menetelmin konepajan lämpötase ja tarkastellaan mahdollisuuksia energian kulutuksen vähentämiseen. Lämpötaseesta nähdään energian jakautuminen kulutuskohteiden kesken. Siitä selviää myös ...
 • Hiltunen, Jyrki (1981)
  Työn tavoitteena on ollut riittävän tarkan ja taloudellisen höyrykattilan matemaattisen mallin rakentaminen, jotta monien eri muuttujien vaikutusta höyrykattilaprosessiin voitaisiin tutkia. Työssä on tutkittu lämmönsiirtoa ...
 • Herttuainen, Mauri (1981)
  Tässä työssä on tutkittu terminaalitraktorin nostolaitteen kehittämismahdollisuuksia. Erityisesti on pyritty kartoittamaan terminaalitraktorin vetopöydän liikemahdollisuuksia. Varsinkin vetopöydän pituus- ja sivusiirron ...
 • Heljo, Juhani (1981)
  Asuntohallitus on jakanut energiataloudellisia korjausavustuksia vuosina 1978...1980 yli 200 milj. markkaa. Tarkoituksena on ollut avustaa asuntoihin suoritettuja energiaa säästäviä korjaustoimenpiteitä noin 20 %:lla ...
 • Harju, Hannu (1981)
  Työ käsittelee 20 kV sähkönjakeluverkon yleisuunnittelua, johon sovelletaan luotettavuuslaskentaa ja dynaamista optimointia. Tätä laajemmin ei yleissuunnittelumenetelmiä ole tutkittu, vaan sovellutusesimerkissä on käytetty ...
 • Hantunen, Markku (1981)
  Jyväskylän pintavesilaitoksen veden laatuongelmat johtuvat raakavedessä olevista ja puhdistusprosessissa syntyvistä tekijöistä. Ne ovat raakavedessä mangaani, lämpötila, alkaliteetti ja planktonkasvusto sekä puhdistusprosessissa ...
 • Hallikas, Erkki (1981)
  Työssä selvitetään kaskoispuolaaja RP60:n melun lähteet ja melun syntymekanismit ja tarkastellaan mahdollisia vaimennusmenetelmiä. Puolaajan eri käyntitilanteissa otetut ääni- ja tärinäspektrit analysoidaan kirjallisen ...
 • Hakala, Ari (1981)
  Olen tässä työssä, joka on ollut lähinnä kirjallisuustutkimus, pyrkinyt vastaamaan kahteen kysymykseen: 1. Missä ja milloin muuratuissa rakenteissa tarvitaan liikuntasaumoja, 2. Millaisia näiden saumojen tulee olla. Ennen ...
 • Estola, Kari-Pekka (1981)
  Tässä työssä on käsitelty induktiokela-magnetometrin optimoinnin teoriaa ja suunniteltu sekä toteutettu optimoitu magnetometri. Optimointi perustuu yksinkertaiseen sydämen magneettiseen malliin, induktiokelaan ja ...
 • Eriksson, Risto (1981)
  Työssä olen pyrkinyt optimoimaan kohdeyrityksen tehtaan energian kehitystä sekä määrittämään optimaalisen ajostrategian voimalaitokselle, kun käytettävissä on erilaisia lämpövarastoja, joilla voidaan vaikuttaa prosessin ...
 • Englund, Mikael (1981)
  Tämä tutkimus on tarkoitettu oppaaksi kuntien palveluksessa oleville heidän joutuessaan päättämään energiansäästöstä kuntien omissa kiinteistöissä tai suunnittelemaan ja toteuttamaan energian säästötoimenpiteitä. Oppaassa ...
 • Ahonen, Jyrki (1981)
  Työssä tarkastellaan kerätyn aineiston perusteella työkalukustannusten muodostumista ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä työkalukustannusten laskentaa kustannusselvityksiä varten. Työkaluilla tarkoitetaan tässä lastuavia ...