Now showing items 61-80 of 3229

  • Langattoman KILAVI-sensorisolmun kehittäminen 

   Manninen, Jari-Pekka (2010-04-07)
   Langattomien järjestelmien käyttö koti- ja teollisuusympäristössä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Erityistä huomiota tutkimus- ja kehitystyössä ovat saaneet langattomat sensorit. Sensoriverkkojen käyttö kiinteistöjen ...
  • Kierrätys arkkitehtuurissa. Betonielementtien ja muiden rakennusosien uudelleenkäyttö uudisrakentamisessa & lähiöiden energiatehokkaassa korjaus- ja täydennysrakentamisessa. 

   Huuhka, Satu (2010-04-07)
   Rakennusala on merkittävä jätteiden tuottaja ja hyödyntäjä. Alan toiminnan yhteiskunnallinen oikeutus pitkällä tähtäimellä edellyttää ympäristön kannalta järkevää rakennustuotantoa. Kierrätys, ja etenkin rakennusosien ...
  • Liikkumisympäristö kohtaamispaikkana 

   Kronberg, Laura (2010-04-07)
   Diplomityönäni olen suunnitellut liikunta- ja kohtaamiskeskuksen Ruotsissa Göteborgissa sijaitsevalle paikkakunnalle, Angerediin. Tehtävänantonani on ollut kilpailuohjelma, joka julkistettiin keväällä 2009. Kilpailu oli ...
  • Rajamailla – Jälleenrakennuskauden kasvattamat kylät entisessä Pohjois-Tyrvännössä 

   Mätäsniemi, Teija (2010-04-07)
   Tämä selvitys on jatkoa kesällä 2009 Kylät kehällä -hankkeessa tehtyyn maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmaan Haukilan alueelle. Sen päämääränä oli löytää rakennuspaikkoja yksityisten mailta, jotta alueelle saataisiin uusia ...
  • Askeleita kohti vuorovaikutteista suunnittelua - Täydennysrakentamisasemakaava Vaasan Purolaan 

   Virtanen, Aila (2010-04-07)
   Tutkielma kertoo Vaasan Purolan täydennysrakentamisasemakaavan laatimisesta 1976-2009 vuorovaikutuksen näkökulmasta. Purola on 650 asukkaan kylä, johon kuuluu rakennetun alueen lisäksi metsä- ja pelto-alueita. Puolet ...
  • Saukonmäen kerrostaloalueen lisärakentaminen ja kehittäminen 

   Savela, Petra (2010-04-07)
   Diplomityöni liittyy arkkitehtiruutu oy:n haluun tutkia lisärakentamisen mahdollisuutta 60 -70 luvun kerrostaloalueilla. Tampereen seudun kasvu ja kestävän kehityksen edellyttämät vaatimukset ohjaavat etsimään ratkaisuja ...
  • Strategic Agility in Production Networks 

   Pesonen, Julius (2010-04-07)
   Diplomityö on tehty StrAgile (Strategisesti ketterät tuotantoverkot)-tutkimusprojektiin tiiviisti liittyen. Projekti on Tekes-rahoitteinen ja osa Tuotantokonseptit-ohjelmaa. Projektin pääpainopiste on asiakas- ja ...
  • Tilastollinen piirreluokittelija konenäkölaadunvalvonnassa 

   Rasku, Jussi (2010-04-07)
   Konenäkölaadunvalvonnalla pyritään takaamaan valmistettavien tuotteiden ja tuotannon laatu. Automatisoitu virheidentunnistus ja luokittelu parantaa laadunvalvonnan luotettavuutta, vaikeiden ongelmien ratkaisukykyä ja ...
  • MIL-STD-1553:n soveltaminen teollisuuden turva-automaatioon 

   Alkkiomäki, Eero (2010-04-07)
   Nykyaikaisessa teollisessa tuotannossa prosessien, koneiden ja yksittäisten laitteiden riskejä voidaan vähentää monin tavoin. Huolellisen automaatiojärjestelmän suunnittelun jälkeen turva-automaatio on eräs tärkeimmistä ...
  • Uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuudet Nurmi-Sorilan alueen suunnittelussa 

   Flinck, Jari-Pekka (2010-04-07)
   Tässä työssä selvitetään uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia asuinalueella. Esimerkkialueena on Tampereen Nurmi-Sorilaan suunniteltava uusi kaupunginosa, josta valittiin tarkasteltavaksi kolme erityyppistä ...
  • Tykki. Täydennysrakentaminen historiallisella esikaupunkialueella. Kaupunkikuva ja rakentamistapa. 

   Kiianen, Atte (2010-03-03)
   Uudisrakennuksen suunnittelu historiallisesti arvokkaalle alueelle johtaa usein epämieluisaan tulokseen, kun rakennus sopeutuu huonosti ympäristöönsä. Tavallisesti tämä johtuu rakentajan tai suunnittelijan puutteellisesta ...
  • Kangasalan Vatialan kehitys kulttuuriympäristön ehdoilla 

   Heinilä, Maritta (2010-04-07)
   The Tampere regional centre programme has been completed. The Tampere regional centre includes the city of Tampere, towns of Nokia, Orivesi and Ylöjärvi and the municipalities of Kangasala, Lempäälä, Pirkkala and Vesilahti. ...
  • Evaluating sociability in fitness-related web services 

   Saarela, Johan (2010-05-05)
   Fitness and sociability online are two very interesting subjects for research at the moment. In this thesis the aim is to study a combination of these subjects, fitness-related web services with social features. The main ...
  • USB-väylän suojaerotus sairaalakäyttöön 

   Ruoho, Jarkko (2010-05-05)
   Price is an important criterion when new medical measurement instruments are purchased. Because of price competition manufacturers wish to use commercial off-the-self (COTS) products as much as possible. Regular office ...
  • Merituulivoiman verkkoonliityntä 

   Niskanen, Sisu (2010-05-05)
   Työssä käsitellään merituulipuistojen sähköverkkoja. Merialueet ovat otollisia tuulivoimatuotantoon, koska keskituulennopeudet ovat lähes aina maa-alueita parempia, maaston epätasaisuus ei vaikuta tuuliolosuhteisiin ja on ...
  • Tallennusverkon hallinnan ja monitoroinnin kehittäminen laajassa tuotantoympäristössä 

   Mäntylä, Risto (2010-05-05)
   Tämän diplomityön tarkoitus on ollut tutustua tallennusverkkojen toimintaan ja kehittää tallennusverkon hallintaa ja monitorointia erään yrityksen datakeskuksessa. Työssä on otettu käyttöön HP Storage Essentials SRM ...
  • Askeltava suoritus hajautetussa ympäristössä 

   Nuutamo, Samu Iisakki (2010-05-05)
   Viestinvälitykseen perustuvissa järjestelmissä on usein haasteena kehittää mekanismit proseduraalisten suorituspolkujen luomiseksi. Viestinvälityksen asynkronisuus ei suoraan salli tällaista, vaan tarvitaan erillinen ...
  • Using Scala to Boost Web Development 

   Lähteenmäki, Jyri-Matti (2010-05-05)
   Web-sovellusten kehittämiseen on tarjolla useita vaihtoehtoisia teknologioita. Loppukäyttäjälle valittu toteutusteknologia ei välttämättä ole näkyvissä, mutta asiakkaalle se näkyy projektista aiheutuvina kustannuksina. ...
  • Cobol-ohjelmistojen siirrettävyydestä 

   Pokkinen, Timo (2010-05-05)
   Ohjelmistojen siirrettävyys on erityisen tärkeää pitkän elinkaaren omaavien ohjelmistojen toteutuksessa. Siirrettävyys varmistaa ohjelmiston käyttökelpoisuuden laitteiden, käyttöjärjestelmien, varusohjelmistojen ja ...
  • Sylinterikuivatuksen tehostaminen 

   Ahlholm, Lotta (2010-05-05)
   Pääasiallisin kuivatusmenetelmä paperinvalmistuksessa on sylinterikuivatus. Paineistetulla höyryllä lämmitettävät valurautaiset kuivatussylinterit eivät kuitenkaan ole kuivatusteholtaan riittäviä nykyisien paperikoneiden ...