.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Aho, Seppo (1981)
  Energian kallistumisen johdosta on viime aikoina kiinnitetty paljon huomiota rakennusten lämmitykseen ja lämmitysenergian käyttöön. Samalla on keskusteltu Suomen suuresta tuontienergiariippuvuudesta. Julkisessa keskustelussa ...
 • Aalto, Pentti (1981)
  Työn ensimmäisessä osassa esitettiin ehdotus lajittelun valvonta- ja säätöjärjestelmäksi. Lajittelun valvonta perustuu näytteenotto-analyysaattorijärjestelmään. Tarvittava primäärinäytteen koko määritettiin. Se osoittautui ...
 • Vainionpää, Timo (1981)
  Ruutin rivitaloalue: Alue sijaitsee Kemin kaupungin keskustan pohjoispuolella sen välittömässä läheisyydessä käsittäen Ruutin kaupunginosan korttelit 201-204. Diplomityön tarkoituksena on ollut suunnitella alueelle ...
 • Sundgren, Matti (1981)
  Tehoelektroniikalla toteutetun metrokäytön on todettu aiheuttavan toimintahäiriöitä radan signalointilaitteisiin. Työn alkuosassa tutkitaan vaihtosuuntaajatekniikalla toteutetun metrokäytön synnyttämiä raiteiden ja akselien ...
 • Mäkinen, Antti (1981)
  Työn päätarkoituksena oli kohdeyrityksen 110 kV muuntoasemien ja 20 kV verkoston kehittämistarpeen ja -vaihtoehtojen tutkiminen. Työn alkuosassa on käsitelty lyhyesti sähköhuollon pitkäntähtäimen suunnittelun perusteita ...
 • Iivainen, Lari (1981)
  Sähkölaitosten keskijänniteverkostojen suunnittelu on laaja teknis- taloudellinen ongelma, johon liittyy huomattavia taloudellisia arvoja. Tietojenkäsittelytekniikan kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi kehittää tälle ...
 • Marjamäki, Tapio (1981)
  Työssä on pyritty kehittämään liukuovien valmistusta siten, että välittömiä valmistuskustannuksia voitaisiin pienentää. Valmistuskustannukset on jaoteltu aines- ja työkustannuksiin, jonka vuoksi pääpaino työssä on kohdistunut ...
 • Manner, Olli (1981)
  Työssä on selvitetty, miten kohdeyrityksen laivankorjaustoiminnan volyymi kaksinkertaistetaan. Lisäksi on kartoitettu eräitä tärkeimpiä kehittämiskohteita. Tavoitteena on ollut selkeän toimenpidelistan -laajennussuunnitelman ...
 • Lundstedt, Antti (1981)
  Sarjavalmisteisten tuotteiden on oltava määrättyjen mittatoleranssien mukaisesti valmistettuja täyttääkseen vaihtokelpoisuuden niille asettamat vaatimukset. Tämä edellyttää tietoja valmistukseen käytettävien koneiden ...
 • Kajava, Juha (1981)
  Pyrittäessä energiansäästöön sisätilojen ilmanvaihtoa pienentämällä on huolehdittava myös siitä, että ilman laatu säilyy riittävän hyvänä. Ilman laatua huonontavat normaalisti ilmaan kuulumattomat kaasut sekä nestemäiset ...
 • Rintamäenpää, Esko (1981)
  Videotex-järjestelmä voidaan hajauttaa useissa eri pisteissä toimiviksi yksiköiksi, jotka yhdistetään toisiinsa tiedonsiirtoverkolla. Tällainen verkkorakenne helpottaa järjestelmän laajentamista ja parantaa laitteiden ...
 • Rantanen, Kari (1981)
  Kliininen neurofysiologia (KNF] perustuu suurelta osin keskus-ja ääreishermoston biosähköisten ilmiöiden rekisteröintiin. Rekisteröitävät jännitteet ovat hyvin pieniamplitudisia ja peittyvät usein häiriöihin ja muihin ...
 • Palomäki, Heikki (1981)
  Tämän työn tavoitteena on luoda kuva kommunikoinnin vaatimuksista ja toteutustavoista hajautetussa mikrotietokonejärjestelmässä. Suunnittelua varten on tarkasteltu kaikkia kommunikointitapaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti ...
 • Ruottinen, Heino (1981)
  Integraatioasteen kasvun myötä on yhden komponentin ja piirilevyn sisältämät toiminnot lisääntyneet ja tulleet monimutkaisemmiksi. Samalla tuotetuiden yksiköiden testaaminen manuaalisilla menetelmillä on käynyt hitaaksi, ...
 • Rantala, Markku; Vahila, Jukka (1981)
  Oheinen tutkimus "Haja-asutusalueiden rakennuskanta ja sen kehittäminen" liittyy Suomen Akatemian projektiin n:o 60 "Haja-asutusalueiden tekninen kehittäminen" ja on kyseisen projektin rakennuskantatutkimuksen loppuraportti. ...
 • Kallio, Harri (1981)
  Tässä laboratoriotutkimuksessa selvitettiin hienoaineksen määrän vaikutusta moreenin routanousun suuruuteen. Rakeisuuskäyrältä saatavien tunnuslukujen lisäksi tutkittiin suppeasti hydraulisen johtavuuden, kapillaarisen ...
 • Pentti, Matti (1981)
  Uusissa betoninormeissa on sallittu kahden perusteiltaan ja laskentarutiineiltaan erilaisen mitoitusmenetelmän vaihtoehtoinen käyttö. Menetelmät antavat toisistaan poikkeavia mitoitustuloksia. Työn alkupuolella on selvitetty ...
 • Yrjölä, Kari (1981)
  Tässä tutkimuksessa päätavoitteena oli selvittää, johtavatko siilopainelaskennassa käytetyt kuormitusoletukset viljalla ylimääräiseen varmuuteen, vai ovatko ne kenties epävarmalla puolella. Tutkimuksessa selvitettiin myös ...
 • Sivula, Pirjo (1982)
  Työn tuloksena olevan tuotannonvalvontaohjelman laatiminen ja käyttöönotto katsottiin aiheelliseksi, koska nykyinen laadunvalvonta on suurelta osalta ollut luonteeltaan toteavaa. Kaikissa valmistusprosessin välivaiheissa ...
 • Aalto, Pekka (1982)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää työparametrien vaikutukset hiontaprosessin tulokseen sekä luoda lukijalle selvä kuva hiontaprosessista ja mahdollisuuksista parantaa hiontatulosta. Lisäksi työssä haluttiin tutkia ...