.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ahonen, Riikka (1989)
  Helsinkiin 1900-luvun alussa syntynyt ns. Vanha Vallila jakautuu nykyään Puu-Vallilaan ja Kaakkois-Vallilaan. Toisin kuin yhtenäisenä säilyneessä Puu-Vallilassa on Kaakkois-Vallilassa alkuperäinen rakennuskanta aikaa myöten ...
 • Nevalainen, Aki (1995-04-05)
  Vaihekäämin jakaminen rinakkaisiin haaroihin helpottaa johdinkierrosluvun ja moottorin suorituskyvyn sovittamista. Kaksinopeusmoottoreissa haaroittamisen on havaittu tuovan mukanaan kuitenkin yhteensopivuusongelmia, jotka ...
 • Vuojamo, Tapani (1985)
  Tässä työssä suunnitellaan ja ohjelmoidaan mikro-ohjelmayhdistelijä, jonka tarkoituksena on nopeuttaa mikro-ohjelman kehittämistä. Toteutettu yhdistelijä perustuu kohdeyrityksen oman mikro-ohjelmakääntäjän rakenteisiin ja ...
 • Sulkava, Markku (2008-03-05)
  Yrityksen toiminnassa on ratkaisevaa, että se on resurssien varassa mahdollisimman tehokasta. Toiminnan tehostaminen edellyttää tuotantoprosessin kehittämistä tuotannon suunnittelun, -ohjauksen ja valmistuksen osalta. ...
 • Petlin, Hannu (2007-10-17)
  Suurten laivojen ohjaamiseen käytetään hydraulitekniikkaa. Hydraulijärjestelmän häiriöttömän ja vikaantumattoman toiminnan varmistamiseksi täytyy kiinnittää erityistä huomiota järjestelmän puhtauteen, johon pystytään ...
 • Seppälä, Esko (2008-06-04)
  Moduulituotteet koostuvat tietystä määrästä toiminnallisesti ja rakenteellisesti itsenäisiä elementtejä, moduuleja, ja niiden välisistä rajapinnoista. Kun tuote rakentuu moduuleista, niitä yhdistävät rajapinnat on kuvattava ...
 • Järvenpää, Pasi (1996-06-12)
  Tavoitteena oli määrittää kaapelitelevisioverkon tietoliikenteelle sopivavuoronvarausprotokolla ja digitaalinen modulaatiomenetelmä.
 • Hallikas, Erkki (1981)
  Työssä selvitetään kaskoispuolaaja RP60:n melun lähteet ja melun syntymekanismit ja tarkastellaan mahdollisia vaimennusmenetelmiä. Puolaajan eri käyntitilanteissa otetut ääni- ja tärinäspektrit analysoidaan kirjallisen ...
 • Larjo, Jussi (1993)
  Plasmassa tapahtuvat CVD-pinnoitusprosessit (CVD, Chemical Vapor Deposition) ovat tieteellisesti ja teknisesti haastavia prosesseja, joita tutkitaan ja hyödynnetään nykyään monissa sovelluksissa. Plasman korkeiden lämpötilojen ...
 • Tengvall, Jukka (1997-08-27)
  Työssä tarkastellaan bensiinihiilivetyjen vaihtoehtoisistakäsittelymenetelmistä polttokäsittelyä, adsorptiota, sekä biologisiamenetelmiä. Biosuotimen soveltuvuutta bensiinihiilivetyjen hajotukseentutkitaan kokeellisesti.
 • Mäki-Mantila, Erkki (1994-12-21)
  Työn tarkoituksena on ollut typpioksidien muodostumisen mallintaminen numeerisesti poltettaessa metaania kaasupolttimella 3 MW:n kattilassa. Tuloksia käytetään Low-NOx-polttimen kehitystyössä.Työn eräs tavoite oli tutkia ...
 • Sarsama, Janne (1994-08-31)
  Tavoitteena tuotantoyksikön kilailuedellytyksien parantaminen ja laatujohtamisen sekä toiminnan laadun nostaminen. Analyysin avulla kartoitetaan potentiaaliset kehityskohteet, kuten ihmisten johtaminen ja asikastyytyväisyys. ...
 • Ravaska, Anne (2010-12-08)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kaatopaikkojen riippumattomien laadunvalvojien laadunvarmistuskoulutuksen tarvetta. Tarve selvitettiin Webropol-palvelun sähköisillä kyselytutkimuksilla, jotka lähetettiin ...
 • Syväjärvi, Timo (1993)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut kaatopaikkajyrän toimintoja valvovan tietojenkeruujärjestelmän alustava ideointi. Lähtökohtana oli luoda järjestelmä, joka mittaa ja tallentaa muistiin jyräntoimintaan liittyviä parametrejä. ...
 • Toivola, Tanja (2002-03-13)
  Helsingin kaupungin alueella on ainakin 15 käytöstä poistettua kaatopaikkaa, joista muutamalle on viety myös ongelmajätteitä sisältäviä teollisuusjätteitä. Kaatopaikoille viedyistä jätteistä ei ole pidetty kirjaa. Työssä ...
 • Mattila, Harri (1984)
  Nurmijärven kunnan Klaukkalan taajama-alueella sijaitseva Isoniitun peltoalue kärsii jokavuotisista kevät- ja syystulvista sekä vajaasta kuivatuksesta. Alueen maanomistajat ovat perustaneet ojitusyhtiön laakson läpikulkevan ...
 • Kärki, Antti (1991)
  Työ on tehty osaselvitykseksi Suomen Rakennusinsinöörien Liitossa tehtävään kadun geometrian ja katutilan suunnittelu -ohjeeseen. Työssä pyrittiin selvittämään normaalityyppisen sekä piha- ja hidaskatutyyppisen kadun ...
 • Aaltonen, Pasi (2000-05-10)
  Diplomityössä on suunnitteltu K-Rauta -ketjulle uudentyyppisen, kilpailijoista erottuvan ja uusia asiakkaita kiinnostavan Kotitalo-malliston.
 • Talasmäki, Juha (2006-03-08)
  Termoluminisenssidosimetri (TLD) on yleisimmin käytetty passiivinen säteilynilmaisin. Dosimetrien ominaisuuksissa on kuitenkin selkeitä puutteita, kuten voimakas energiariippuvuus sekä häipyminen kohotetuissa lämpötiloissa. ...
 • Ylinen, Markku (1983)
  Tässä työssä tarkastellaan mikroprosessoripohjaisten automaatiojärjestelmien yhteen liittämistä. Esimerkkijärjestelmänä on tarkasteltu kohdeyrityksen Damatic-järjestelmää. Tavoitteena oli selvittää menetelmiä joilla pienempi ...