.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuisma, Santtu (2013-11-08)
  Vaahtolasimurske on kevytkiviainesta, jota voidaan käyttää maanrakentamisessa kevennysrakenteissa ja routaeristeenä. Vaahtolasimurskeen käyttö on lisääntynyt Suomessa ja sillä onkin monia käyttömahdollisuuksia infrarakentamisessa. ...
 • Köylijärvi, Emilia (2013-12-04)
  Tämä diplomityö on tehty WSP Finland Oy:ssä yhteistyössä Liikenneviraston ja Uusioaines Oy:n kanssa. Vaahtolasimurske on huokoinen, kevyt ja karkearakeinen kierrätetystä lasista valmistettu materiaali. Vaahtolasimurske ...
 • Ojala, Antti (2006-09-13)
  Teiden ja muiden maan pinnalla olevien rakenteiden alle on usein tarpeen asentaa maanalaisia rakenteita, kuten esimerkiksi viemäreitä, kaapeleita ja kaukolämpöputkia. Tähän tarkoitukseen on kehitetty useita menetelmiä, ...
 • Juuti, Janne (2016-03-09)
  Laiteperustusten yhteydessä joudutaan usein käyttämään paaluja ja niillä on olennainen vaikutus perustuksen dynaamiseen käyttäytymiseen. Paaluperustusten dynaamisia analyysimenetelmiä on useita, mutta useimmilla niistä ...
 • Kallio, Ruusu (2012-05-09)
  Vaarallisia aineita kuljetetaan Suomen maanteillä vuosittain noin 52,5 miljoonaa tonnia, suurien kuljetusmäärien myötä kasvaa myös riski onnettomuuksille. Työtä vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK) turvallisuuden ...
 • Waris, Kimmo (1999-08-18)
  Luodaan toimintatapa vaarojen tunnistamiseen paperitehtaassa. Tunnistetaan pituusleikkurin, hiertämön ja superkalanterin vaarat. Todetaan jatkuvan melun olevan yhteinen vaaratekijä kaikissa tarkastelukohteissa, yksittäisiä ...
 • Muraja, Jesse (2013-10-09)
  Tämän työn tavoitteena oli laatia Vaasan kaupungille suunnitelma, jonka pohjalta pyöräilyolosuhteita voidaan lähteä kehittämään. Pyöräilyolosuhteiden parantaminen johtaa lisääntyneisiin pyöräilijämääriin ja moottoriliikenteen ...
 • Tikkanen, Tuulikki (1987)
  Kaupunginteatteri toimi vuoden 1986 loppuun saakka arkkitehti A W Stenforsin 1900-luvun alussa Vaasan Työväenyhdistyksen käyttöön suunnittelemassa jugend- tyylisessä rakennuksessa, jonka salitila on 1960-luvun alussa ...
 • Kemppinen, Paula (2014-04-09)
  Tämä diplomityö on tehty Vaasan kaupungille. Työn tarkoituksena oli selvittää keskustan täydennysrakentamisen paikkoja ja huomioida erityisesti palokadut mahdollisuuksien tuojina. Keskustojen täydennysrakentamisessa on ...
 • Smedman, Karita (1992)
  Työssä luotiin kohdeyrityksen jakeluverkon loistehokulutuksen nykytila sekä kulutuksen jakautuminen sähköasemittain. Saatujen mittaustulosten perusteella tarkasteltiin loistehon kompensoinnin kannattavuutta. Koska ...
 • Mäki-Laurila, Liisa Tuula Marjatta (2000-01-19)
  Diplomityö käsittelee Vaasan kaupungissa sijaitsevaa vanhaa kasarmialuetta. Alueen pinta-ala on noin 13 hehtaria. Kasarmialue jäi pois puolustusvoimien käytöstä v. 1999. Samana vuonna esitti Museovirasto alueelle ...
 • Hallasmaa, Juhani (1993)
  Vuonna 1852 tapahtuneen Vaasan palon jälkeen Carl Axel Setterbergin sai tehtäväkseen laatia Klemetsön niemelle siirrettävälle uudelle kaupungille asemakaavan, joka vahvistettiin lopullisesti 1.8.1855. Asemakaava oli ...
 • Ratinen, Heikki (1986)
  Tutkielman tarkoituksena oli analysoida kangas- ja vetoketjutoimittajien toimitusaikojen merkitystä vaatetusteollisuuden materiaalihankinnoissa. Tämä tapahtui selvittämällä vaatetusteollisuuden ominaispiirteitä ja hankintojen ...
 • Saarelainen, Kalle (1985)
  Tankkilaivan lastinkäsittelyprosessia voitaisiin nopeuttaa ja saada siitä turvallisempi automatisoimalla lastinkäsittelyjärjestelmä. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia automatisoida järjestelmä niin pitkälle, että ...
 • Hepola, Kimmo (2009-02-04)
  Työn teoriaosuudessa selvitetään tapahtumalogiikan mallintamiseen sekä kvantitatiivisten vaatimusten hallintaan ja allokointiin kehitettyjen käyttövarmuuden ja suunnitteluohjelmistojen soveltamista kunnossapidon suunnittelussa. ...
 • Ruokojärvi, Marko (2008-01-16)
  Vaatimukset ovat nykyisin tavallisia välineitä tarpeiden kuvaamiseen organisaation ja kohdeyrityksen välisessä yhteistyössä, jossa organisaatio tilaa kehitystyönä tehtävän ohjelmistoratkaisun. Vaatimustenhallintaa tarvitaan ...
 • Lammi, Jori (2010-03-10)
  Suomessa astui 29.12.2009 voimaan valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta, jolla täytäntöön pantiin Euroopan neuvoston direktiivin 2006/42/EY. Asetuksessa määritellään turvallisuus- ja terveysvaatimukset, jotka ...
 • Tietäväinen, Milko (1997-06-04)
  Tutkimusmenetelmänä käytetään osallistumista hankkeen toteuttamiseen. Siinähavaitut puutteet esitetään, analysoidaan ja niihin ehdotetaan korjauksia.
 • Riihimäki, Miska (2008-08-13)
  Diplomityö tehtiin kolmen kohdeyrityksen yhteisenä hankkeena. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida lähtötilanne vahinkokäynnistysten estoon liittyvien asioiden osalta, varmistaa eri toimijoiden yhtenäinen tapa vahinkokäynnistysten ...
 • Kuusela, Anna (2007-09-12)
  Diplomityön tavoitteena oli kerätä eri lähteistä tarvittavat tiedot ja koota niistä kirjallinen materiaali kohdeyritykselle vahinkopalveluoppaan tekemistä varten. Vahinkopalveluoppaan tarkoituksena on antaa ihmisille tietoa ...