.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lintula, Teemu (2002)
  In the mining and construction business the companies are together developing XML based International Rock Excavation Data Exchange Standard (IREDES), which will in the future solve the integration problem and enable data ...
 • Poikonen, Tero (2003-01-15)
  Suurin osa laajoista, hajautetuista järjestelmistä tarvitsee jonkinlaisen mekanismin, jonka avulla niiden tarvitsemia asetuksia voidaan muuttaa. Monesti tätä arvojen asetusta, niin sanottua konfigurointia, halutaan tehdä ...
 • Stankovic, Stanislav (2009-11-03)
  Graph-like structures are often used as a means of organizing data with complex internal structure. In recent decades, decision diagrams, a special class of directed acyclic graphs, have found numerous applications in a ...
 • Jokihaara, Jarno (2006-04-12)
  Kalliorakennus-, kaivos- sekä louhintaliiketoiminta-aloilla käytettävien automatisoitujen koneiden ja laitteiden avulla voidaan saada nykyisin suuri määrä informaatiota tarkkailtavista prosesseista. Tätä informaatiota ...
 • Fjällström, Lauri (2008-03-05)
  Rakennuskustannusten arviointi suhteessa syntyneiden kustannusten tuottamiin hyötyihin on ollut haasteellista ja ainoastaan rakennusalan ammattilaiset ovat kyenneet siihen. Rakennuskustannuksia on vaikea arvioida ilman ...
 • Kulmala, Henry (2008-03-05)
  Kommunikoinnin mahdollistavan ratkaisun suunnittelussa kahden sovelluksen välille on otettava monia asioita huomioon. Yksi ratkaisu tällöin on suunnitella erityinen adapterisovellus, joka mahdollistaa tämän kommunikoinnin. ...
 • Timmerheid, Jani (2003-03-12)
  Testaus on tärkeä vaihe ohjelmistotuotannossa ja testiaineisto kuuluu oleellisena osana testauksessa käytettävään testiympäristöön. On erityisen tärkeää, että testiaineisto vastaa testitapauksissa tarvittavaa dataa, koska ...
 • Välimäki, Mikko (2012-02-08)
  Neurotieteiden alalla on tarvetta tietokannoille tutkimustiedon monimuotoisuuden ja sen hallinnan vaikeuden vuoksi. Aivoja tutkivaa tietoa on haastavaa yhdistää ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, mikä on luonut tarpeen ...
 • Systä, Kari (1985)
  YACC on UNIX-käyttöjärjestelmään kuuluva ohjelmageneraattori, joka tuottaa annetun kieliopin mukaisen jäsentäjäohjelman. Tässä työssä tarkastellaan tämän generaattorin muuntamista toimimaan Ada-ympäristössä. Työssä on ...
 • Jääskeläinen, Kimmo (1996-03-20)
  Työn tarkoituksena oli luoda x-ikkunointiin perustuva ohjelmisto, jonkaavulla voidaan keskitetysti hoitaa ydinfysikaalisen tiedonkeruujärjestelmänhallinta.
 • Sjöblom, Reijo (1997-03-19)
  Työssä perehdytään polttoainehallintoon ja polttoainehallinnontietojärjestelmiin. Pyrkimyksenä on edesauttaa tietojärjestelmien rakenta-mista ja kehitystä.
 • Tuomisto, Jaakko (1985)
  Generaattoria valvotaan yleensä virta-, jännite- ja lämpötilamittauksin. Nämä mittausmenetelmät antavat vain rajoitetusti tietoa generaattorin kunnosta. Uusia täydentäviä valvontamenetelmiä kehitetään jatkuvasti mutta ...
 • Piilola, Jukka (1987)
  Ydinvoimalaitoksissa pyritään mahdollisimman pitkään yhtäjaksoiseen käyntiaikaan ja korkeaan käytettävyyteen. Toisaalta myös turvallisuusvaatimukset ovat korkeat, osittain jopa lakisääteiset. Kunnossapitotoiminnalla onkin ...
 • Tanhua, Jarmo (1991)
  Tämä diplomityö on osa ydinvoimalaitosten elinikäprojektia. Uusien voimalaitosten rakentamisen vaikeuduttua tarvittavien investointien kasvaessa on jo käytössä olevien voimalaitosten eliniän jatkamisella suuri merkitys ...
 • Törmä, Erkki (1983)
  Työssä tarkasteltiin ydinvoimalaitoksen normaalin käytön aikana vallitsevien olosuhteiden ja onnettomuusolosuhteiden vaikutusta turvallisuudelle tärkeiden SI-laitteiden vanhenemiseen ja toimintakykyyn sekä arvioitiin ...
 • Maskuniitty, Matti (1984)
  Onnettomuustilanteessa ydinvoimalaitoksen olosuhteet aiheuttavat rasitusta käytettävälle instrumentoinnille. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota instrumentoinnin suojaamiseen ja sijoittamiseen siten, että turvallisuustoiminnot ...
 • Miikkulainen, Juha (1996-05-15)
  Tämä työ oli osa ydinvoimalan meneillään olevaa valvomon kokonaisvaltaistakehittämistä, tarkoituksena oli aloittaa uuden tietokonepohjaisenhälytysjärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen kohteen valvomoihin.
 • Posti, Ari (1997-08-20)
  Ydinvoimalaitosta modernisoidaan. Yhtenä tavoitteena on tehonkorotus, jota saadaan aikaan esimerkiksi automaatio- ja säätöjärjestelmiäkehittämällä.
 • Mölsä, Petri (1998-12-09)
  Työssä tarkastellaan voimalan turpiinilaitoksen simulointimallin kehittämistä keskittyen termodynaamisen mallin kehittämiseen. Simulointimalli on toteutettu Simsuite Power-ohjelmistolla.
 • Paajanen, Henry (1985)
  Työssä on aluksi kartoitettu markkinoilla olevien CNC-ohjauslaitteistojen rakennetta sekä toimi- ja mittalaitteita. Tämän jälkeen on tarkasteltu CNC- ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja lopuksi ...