.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Systä, Kari (1985)
  YACC on UNIX-käyttöjärjestelmään kuuluva ohjelmageneraattori, joka tuottaa annetun kieliopin mukaisen jäsentäjäohjelman. Tässä työssä tarkastellaan tämän generaattorin muuntamista toimimaan Ada-ympäristössä. Työssä on ...
 • Jääskeläinen, Kimmo (1996-03-20)
  Työn tarkoituksena oli luoda x-ikkunointiin perustuva ohjelmisto, jonkaavulla voidaan keskitetysti hoitaa ydinfysikaalisen tiedonkeruujärjestelmänhallinta.
 • Sjöblom, Reijo (1997-03-19)
  Työssä perehdytään polttoainehallintoon ja polttoainehallinnontietojärjestelmiin. Pyrkimyksenä on edesauttaa tietojärjestelmien rakenta-mista ja kehitystä.
 • Kaunisto, Antti (2016-01-13)
  Niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa kerätään nykyään paljon tietoa, mutta sen tehokas analysointi ja hyödyntäminen on vielä puutteellista. Tämä on johtanut siihen, että tiedon laadun kanssa ...
 • Tuomisto, Jaakko (1985)
  Generaattoria valvotaan yleensä virta-, jännite- ja lämpötilamittauksin. Nämä mittausmenetelmät antavat vain rajoitetusti tietoa generaattorin kunnosta. Uusia täydentäviä valvontamenetelmiä kehitetään jatkuvasti mutta ...
 • Piilola, Jukka (1987)
  Ydinvoimalaitoksissa pyritään mahdollisimman pitkään yhtäjaksoiseen käyntiaikaan ja korkeaan käytettävyyteen. Toisaalta myös turvallisuusvaatimukset ovat korkeat, osittain jopa lakisääteiset. Kunnossapitotoiminnalla onkin ...
 • Tanhua, Jarmo (1991)
  Tämä diplomityö on osa ydinvoimalaitosten elinikäprojektia. Uusien voimalaitosten rakentamisen vaikeuduttua tarvittavien investointien kasvaessa on jo käytössä olevien voimalaitosten eliniän jatkamisella suuri merkitys ...
 • Törmä, Erkki (1983)
  Työssä tarkasteltiin ydinvoimalaitoksen normaalin käytön aikana vallitsevien olosuhteiden ja onnettomuusolosuhteiden vaikutusta turvallisuudelle tärkeiden SI-laitteiden vanhenemiseen ja toimintakykyyn sekä arvioitiin ...
 • Humalajoki, Pia (2016-03-09)
  Ydinenergian käytön turvallisuuden varmistaminen tapahtuu syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisesti toisiaan varmentavilla toiminnallisilla puolustustasoilla. Puolustustasot koostuvat turvallisuustoiminnoista, joiden ...
 • Maskuniitty, Matti (1984)
  Onnettomuustilanteessa ydinvoimalaitoksen olosuhteet aiheuttavat rasitusta käytettävälle instrumentoinnille. Tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota instrumentoinnin suojaamiseen ja sijoittamiseen siten, että turvallisuustoiminnot ...
 • Miikkulainen, Juha (1996-05-15)
  Tämä työ oli osa ydinvoimalan meneillään olevaa valvomon kokonaisvaltaistakehittämistä, tarkoituksena oli aloittaa uuden tietokonepohjaisenhälytysjärjestelmän kehittäminen ja toteuttaminen kohteen valvomoihin.
 • Posti, Ari (1997-08-20)
  Ydinvoimalaitosta modernisoidaan. Yhtenä tavoitteena on tehonkorotus, jota saadaan aikaan esimerkiksi automaatio- ja säätöjärjestelmiäkehittämällä.
 • Mölsä, Petri (1998-12-09)
  Työssä tarkastellaan voimalan turpiinilaitoksen simulointimallin kehittämistä keskittyen termodynaamisen mallin kehittämiseen. Simulointimalli on toteutettu Simsuite Power-ohjelmistolla.
 • Paajanen, Henry (1985)
  Työssä on aluksi kartoitettu markkinoilla olevien CNC-ohjauslaitteistojen rakennetta sekä toimi- ja mittalaitteita. Tämän jälkeen on tarkasteltu CNC- ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja lopuksi ...
 • Räsänen, Janne (2014-06-04)
  Työssä vertailtiin kolmea nykyaikaista Single-page Applicationia (SPA): AngularJS-kehystä, Backbone + Marionette -yhdistelmää (BM) ja Meteor-kehystä. BM:n arkkitehtuuria ja käyttöä käytiin lävitse käytännön esimerkkiprojektin ...
 • Lamula, Lasse (1985)
  Kehitetään mikrotietokoneelle soveltuva ohjelmisto mekaanisenrakenteen dynaamista käyttäytymistä kuvaavien moodiparametrien määrittämiseksi sekä määritettyjen parametrien soveltamiseksi värähtelyongelmien ratkaisuun. ...
 • Ukkonen, Ari (1990)
  Työympäristössä esiintyvät hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuten hitsaushuurut ja erilaiset pölyt aiheuttavat työntekijöille terveysriskejä ja huonontavat viihtyvyyttä. Riskien arvioinnin ja torjuntatoimenpiteiden sekä ...
 • Ekman, Katariina (2002-05-15)
  Työn päätavoitteena oli kehittää Helsingin Veden organisaatioon kuuluvalle Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle yhdistetty toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmässä haluttiin yhdistää ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmän, ...
 • Ala-Nissilä, Tapio (1982)
  Transitiometallien vyörakenteiden ja niihin liittyvien ominaisuuksien laskentaa varten on kehitetty monia approksimatiivisia menetelmiä, joista yhdistetyt interpolaatiomenetelmät ovat tällä hetkellä eniten käytettyjä. Tässä ...
 • Virta, Markus (2000-03-15)
  Yhdistetyn kerroslevy- ja tasokehärakenteen kehitystyössä käytettiin lähtökohtina kerroslevyjä käyttävien yritysten vaatimuksia rakenteen ominaisuuksille sekä tietoja nykyisten kerroslevyjen käyttökohteissa vallitsevista ...