.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Energia- ja prosessitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Arola, Jussi (2008-10-08)
  Työn tavoitteena oli kirjallisuustutkimuksen avulla parantaa kosteudenkestoon vaikuttavien parametrien ymmärtämystä sekä selvittää, miten tasapainokosteus sekä suhteellisen kosteuden vaihtelut vaikuttavat aallotuskartongin ...
 • Kiilunen, Matti (2009-03-04)
  Työn tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva asiakkaille räätälöityjen kuluttajapakkausten piensarjatuotannosta ja tehostaa sen toimintaa. Teoriaa tarkastelemalla luotiin pohja piensarjojen kannattavan valmistuksen ...
 • Hyrynen, Johannes (1995-06-07)
  Työssä on tarkasteltu asiaalipuhaltimiin liittyvää teoriaa ja erityisesti niiden hyötyssuhteeseen vaikuttavia tekijöitä. Teoriaa on tutkittu pääasiassa alan kirjallisuuden ja julkaisujen pohjalta. Jonkin verran on perehdytty ...
 • Kivimäki, Jukka (1997-11-12)
  Työssä selvitetään hylkyrenkaita polttoaineena käyttävän 0,5 MW:naluelämpökeskuksen sähköntuotantomahdollisuuksia. Sopivia menetelmiä ovatkaasu-, höyry- ja ORC-turbiinit sekä höyrykone. Luotettavuuden jamahdollisen sähkön ...
 • From, Juha (1997-04-16)
  Työssä esitellään toimistopaperin uusiokäyttöketju asiakirjatuhoojienimutyhjennysjärjestelmää käytettäessä.
 • Virtanen, Timo (2008-12-03)
  Lisääntyvä biopolttoaineiden käyttö ja tiukentuvat ympäristövaatimukset ovat lisänneet vaatimuksia voimalaitoskattiloita kohtaan. Yhden ratkaisun tarjoaa leijukerroskattila. Leijukerroskattilat jaetaan kahteen osaan: ...
 • Hedman, Merja (2008-05-07)
  Gasification is a promising biomass conversion process. It is considered to be the conversion of solid or liquid into a gas, which can be used for energy production. Since tars, produced by the partial reaction of biomass, ...
 • Roppo, Juha (1999-12-08)
  Sekoittuminen on fysikaalisena ilmiönä leijukerroksen sisällä vaikeasti mitattava. Mittauksia varten kehitettiin uudentyyppiset optiset sondit.Työssä on verrattu suoraan kuumassa reaktorissa mitattujen kuplien kokoja ja ...
 • Wahlman, Janne (2006-10-11)
  Työ tehtiin osana Tekesin hanketta: "Leijukerroksen kuplien ilmiöiden ja olosuhteiden kokeellinen ja laskennallinen tutkiminen". Turpeen luokittelu uusituvaksi polttoaineeksi tai hitaasti uusiutuvaksi polttoaineeksi ei ole ...
 • Nurmi, Toni (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli kartoittaa, mitkä kartongin ominaisuudet tai prosessimuuttujat kartongin valmistuksessa sekä blisteröintiprosessissa vaikuttavat blisteröitävyyteen. Diplomityön kokeellisessa osassa pyrittiin ...
 • Aarikka, Liisa (2001-12-12)
  Työ kuuluu Tekesin teknologia ja ilmaston muutos ohjelman (Climtech) projektiin "Hiilidioksidin erotusteknologioiden kartoitus ja potentiaali". Climtech - ohjelman tavoitteena on edistää ilmaston muutoksen hallintaa ja ...
 • Lahtinen, Sami (1997-05-14)
  Nopea muutostahti kiinalaisessa paperiteollisuudessa lisääautomaatiojärjestelmien tarvetta. Työssä esitellään tietoja jamarkkinainformaatiota suurimmista tehtaista ja niidenautomaatioinvestoinneista.
 • Ahtiainen, Petri (2008-08-13)
  Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla päästään huomattaviin primäärienergian säästöihin niiden erillistuotantoon verrattuna. Tämä yhteistuotannosta syntyvä hyöty tulisi jakaa sähkön ja lämmön kesken oikeudenmukaisesti siten, ...
 • Jääskeläinen, Henri (2008-04-09)
  In the thesis work internal circulation and char dispersion sub models were validated in order to improve temperature profile prediction ability of the furnace model. Validation was made by comparing measured temperature ...
 • Peltola, Juho (2009-10-07)
  Leijupetikattila on erityisesti biopolttoaineiden polttoon kehitetty lämpövoimaloiden kattilatyyppi. Leijupetikattilan palotilassa on kiinteitä partikkeleja, joita leijutetaan alapuolelta pumpatulla polttoilmalla. Reaktorissa ...
 • Virta, Heikki (2009-03-04)
  This thesis examines different factors affecting the heat loss of a fluidized bed gasifier. The most important factors included are gasifier load, process parameters, gasifier and ambient temperatures and the refractory ...
 • Ilkka, Lisa (1999-03-10)
  Fluidized bed sand is usually treated as an inert material though it is the main solid component in the bed. The sand can consist of a wide range of different components. In this study the effects of the fluidized bed sand ...
 • Lappalainen, Heikki (2008-05-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia liekki- ja koronakäsittelyjen vaikutuksia PE-LD:llä, PE-HD:llä ja PP:llä ekstruusiopäällystetyn paperin pintaenergiaan, vesihöyrynläpäisyyn ja saumautuvuuteen. Teoriaosa keskittyi sekä ...
 • Ylitalo, Maiju (2007-04-18)
  AB3:Energia-alan kohtaamat haasteet ovat synnyttäneet tarpeen lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Fossiilisten polttoainevarojen väheneminen, epätasainen maantieteellinen sijainti sekä poltossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ...
 • Vattulainen, Mika (2001-11-14)
  Jätteiden energiakäyttö ja savukaasupuhdistus EU-maissa: Työn tavoitteena oli selvittää EU:n uuden jätteenpolttodirektiivin aiheuttamat vaatimukset eri jätteenpolttotekniikoille. Työ on osa EU:n jäsenmaiden jätteenpolton ...