.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Lämpötekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Mäkelä, Ari (1984)
  Työssä on pyritty selvittämään kylmä- ja pakkasvarastoissa käytettyjen ammoniakkijäähdytyskoneistojen suunnittelua ja mitoitusta. Tarkoituksena on ollut luoda edellytyksiä kohdeyrityksen omalle osaamiselle ko. koneistojen ...
 • Virtanen, Aimo (1985)
  Työssä on tutkittu prosessimittauksin CBA -lauhdepumppuyksikön vaikutusta erään aaltopahvikoneen lämpötalouteen. Ennen pumppuyksikön hankintaa oli ap - koneelta tuleva lauhde jäähdytettävä 110 astetta C lämpötilaan, jotta ...
 • Taskinen, Pertti (1991)
  Pyrittäessä vähentämään dieselmoottorin tuottamia päästöjä, kuten NOx, palamattomat hiilivedyt ja noki, on sylinterin virtauskentän määrittäminen kokonaistutkimuksen ensimmäinen ja tärkein vaihe. Diplomityö keskittyy tähän ...
 • Eriksson, Risto (1981)
  Työssä olen pyrkinyt optimoimaan kohdeyrityksen tehtaan energian kehitystä sekä määrittämään optimaalisen ajostrategian voimalaitokselle, kun käytettävissä on erilaisia lämpövarastoja, joilla voidaan vaikuttaa prosessin ...
 • Kaijala, Jukka (1985)
  Laihian energiansäästökylän koetaloihin sovellettujen toimenpiteiden tehokkuutta on arvioitu suoritettujen mittausten ja teoreettisten mallien avulla. Pientalon lämmitysenergian tuottoa, omavaraisenergian osuutta ja ...
 • Hirvonen, Esko (1981)
  Työssä muodostetaan laskennallisin menetelmin konepajan lämpötase ja tarkastellaan mahdollisuuksia energian kulutuksen vähentämiseen. Lämpötaseesta nähdään energian jakautuminen kulutuskohteiden kesken. Siitä selviää myös ...
 • Heikkinen, Jussi (1983)
  Puuta ja turvetta kaasuttamalla saadaan dieselvoimakäyttöön edullista polttoainetta, jonka puhtaudelle joudutaan asettamaan erittäin korkeita vaatimuksia. Tämän työn tarkoituksena on koeajoista saatujen kokemusten perusteella ...
 • Örmä, Tapio (1986)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut mitoittaa haihdutuslauhdutin. Laaditussa laskentamallissa on lähdetty liikkeelle tarkastelemalla kylmäaineputkien lämmönsiirtoa. Putkille on muodostettu massa- ja energiataseista ...
 • Isotalo, Jyrki (1981)
  Tässä työssä tutkitaan kohdeyrityksen valmistaman Vipa-hakeautomaatin toimivuutta ja selvitetään sen valmiutta sarjavalmistukseen. Pääpaino on asetettu itse polttomenetelmän tutkimiseen. Vipa-hakeautomaatti on suunniteltu ...
 • Lepikko, Juha (1985)
  Työssä on mittauksin tutkittu ilmaylimäärän, palamisilmojen nopeuksien ja jakautumien sekä hiilipölyjakautuman vaikutuksia Naantali III hiilipölykattilan palamisolosuhteisiin ja käyttötalouteen. Lisäksi on mitattu S02- ja ...
 • Niemelä, Jari (1983)
  Työssä on tutkittu kattilaan muodostuvien tuhkakerrostumien syntymismekanismia ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä hiilipölyn jakautumista polttimille. Aluksi tarkastellaan tuhkakerrostumien muodostumiseen vaikuttavia ...
 • Salovaara, Vilho (1982)
  Työssä on tarkasteltu kohdeyrityksen voimalaitoksen höyrykattilan säteily- ja johtumishäviöitä. Tavoitteena on säteily- ja johtumishäviöiden määrittäminen sekä lämpöhäviöiden pienentämiskeinojen tutkiminen. Alussa on ...
 • Laine, Eila (1987)
  Tämä diplomityö on jatkoa kohdeyrityksessä toisen kohdeyrityksen toimeksiannosta ja rahoituksella tehdylle LTO-oppaalle. Työn tarkoituksena on ollut kehittää ohjelma, joka valitsee ja optimoi ilmastoinnin lämmön ...
 • Vetola, Hannu (1983)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut kehittää D. Spaldincin ja S. Patankarin Imperial Collegessa tekemää rajakerrosyhtälöt ratkaisevaa tietokoneohjelmaa. Pääpaino on kiinnitetty rajoitettujen virtausten teorian lisäämiseen ...
 • Lammi, Kari (1985)
  Induktiivinen ja konduktiivinen kuumennus ovat sähköön perustuvia kuumennustapoja. Yhteistä niille on lämmön kehittyminen kuumennettavassa kappaleessa itsessään. Induktiivisessa kuumennuksessa energia siirretään magneettikentän ...
 • Halonen, Lassi (1983)
  Tässä työssä on tutkittu paperikoneen perälaatikon syöttöputkistoon sijoitettujen painesihtien eli konesihtien aiheuttamia paineiskuja. Näiden jaksollisten paineiskujen on todettu kulkeutuvan perälaatikkoon asti, missä ...
 • Kaappola, Esko (1985)
  Työn tarkoituksena on selvittää jäähdytyskoneistojen yleisimmät viat sekä jäähdytyskoneistojen huolto ja säännöllisen huollontuomat edut. Perustieto on kerätty eri yritysten kirjanpidosta ja haastattelemalla alan ...
 • Parvela, Juha (1986)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut suunnitella Tampereen teknillisen korkeakoulun laboratorion vakituiseen käyttöön jäähdytyskoneiston kompomenttien testauslaitteisto. Suunnittelun lähtökohtana on ollut laitteiston joustavuus, ...
 • Heikkilä, Timo (1985)
  Työssä on tehty tietokoneohjelma, joka ensin laskee kylmä- tai pakastevaraston lämpökuormat ja sen jälkeen valitsee jäähdytyslaitoksen rakentamisessa tarvittavat komponentit. Ohjelman alkuosaa varten haettiin menetelmät ...
 • Selvenius, Paul (1986)
  Jätevedenpuhdistamolla on termodynaamisesti tarkasteltuna mahdollisuus saavuttaa energiaomavaraisuus pitkällä aikavälillä. Tähän vaikuttavat jäteveden koostumus, jäteveden ja lietteen käsittelyyn valittu teknologia sekä ...