.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Mittaus- ja informaatiotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Rouvali, Juha (2000-03-15)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda automaatio- ja sähkölaitteiden tiedonhallinta kunnossapitojärjestelmään. Työssä käytettiin kunnossapitojärjestelmä MAXIMO:a, joka on kaikissa Suomen ABB Service Oy:n Full Service-kohteissa ...
 • Oinonen, Marko (1996-12-11)
  Projekteissa tuotettava dokumentointi on usein sähköistä ja määrämuotoista.Työssä selvitettiin dokumenttiarkistojen nykytila ja dokumenttienkatselutavat. Haastattelututkimuksella selvitetään kohdeyrityksen käyttö-ja ...
 • Vauhkonen, Janne (1998-01-14)
  Diplomityön tavoitteena oli rakentaa verifiointijärjestelmä äänitasomittareille. Järjestelmä ja verifiointiproseduuri tehtiin OIML:n suosituksen no. 58 pohjalta.
 • Vehviläinen, Pekko (1997-04-16)
  AB3:Paperikoneiden tuotantonopeuden kasvaessa automaatiojärjestelmien jainstrumentoinnin on kehityttävä vastaamaan haasteisiin. Yksi haasteista onpaperikoneen viiran paikan luotettava määrittäminen.
 • Dong, Jing (2002-06-05)
  This thesis is aimed at determined the influence factors on the tendency of consistency profiles in cross section of pipes. To accomplish this, the general flow properties of pulp suspension in pipes were reviewed in this ...
 • Ala-Pöntiö, Anne (2007-12-12)
  AB3:Tämän diplomityön tavoitteena on ollut tehdä alustava selvitystyö, jota voidaan käyttää apuna geneerisen bioanturijärjestelmän kehitysprojektissa. Diplomityö koostuu laajasta kirjallisuusselvityksestä, testimittauksista, ...
 • Hemming, Jyrki (1999-05-12)
  Työssä on esitetty säähavaintoverkon ja sen hajautetun tietojärjestelmän tekninen toteutus ja sen koko maan kattava palveluverkosto. Työ on luonteeltaan kirjallisuustutkimus. /Kir10
 • Puranen, Klaus (2002-01-16)
  Työssä tarkastellaan erityisesti niitä ongelmia, joita esiintyy hitaasti pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa. Pääpaino on ollut akustisen emission ja värähtelysignaalin verhokäyräanalyysissä. Akustisen emission mittauksia ...
 • Pulla, Johannes (2007-09-19)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia raatiarvion ja laitemittausten yhdistämistä kuvan laadun mittaamisessa. Raadiksi kutsutaan joukkoa ihmisiä, joiden subjektiivisten mielipiteiden perusteella tehdään yhteispäätös tai ...
 • Pekkarinen, Mikko (1996-06-12)
  Yritys voi saada käytettävyyspanostuksesta hyvin monenlaisia etujaalenneista tuotekehityskustannuksista aina lisääntyneeseen myyntiin saakka.Lisäksi työssä selvitettiin käytettävyyttä ostokriteerinä.
 • Könönen, Paavo (2000-01-19)
  Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia, kuinka hyvin kaupallinen yritys onnistui tuotteistamaan unihäiriöiden diagnosointiin asiakaslähtöisesti suunnitellun, ihmisen fysiologisia signaaleja mittaavan laitteen. Työssäni ...
 • Sarna, Janne (1997-12-10)
  Tavoitteena on ottaa käyttöön kalibrointijärjestelmä sekä määrittääjärjestelmän epävarmuus niin, että akkreditoitu kalibrointilaboratorio K13voisi käyttää työn tuloksia pohjana mahdollisessa kiihtyvyysmittaustenakkredtoinnin ...
 • Mattila, Janne (1996-11-20)
  Työssä selvitettiin kiihtyvyyden ja sen 1. ja 2. aikaderivaatansoveltuvuutta hitaasti pyörivien koneiden kunnonvalvontaan. Tutkimuksessakehitettiin myös mittausjärjestelmä, joka perustuu kiihtyvyysantureihin.
 • Porhio, Jari (2002-04-10)
  Julkinen elokuvateatteri tarjoaa hyvän dynamiikan kuvalle ja äänelle ja yhdistää nämä, jotta päästään todentuntuiseen elämykseen. Kotiteatterin esikuva on julkinen elokuvateatteri. Tekniikan kehittyessä mukavuudenhaluinen ...
 • Suojärvi, Mika (1996-03-20)
  Työssä tutkitaan tehtaan koneistusosaston koneistuskeskustentyökalujärjestelmää, joka on tarpeen koneistuskeskusten varsinsekavan työkaluston hallitsemiseksi ja sen jatkuvan kasvunpysäyttämiseksi. Työkalujärjestelmää ...
 • Vihervuori, Panu (2001-12-12)
  Internet on vaihtoehto perinteiseen fysikaalisten suureiden mittaukseen ja mittaustiedon välitykseen. Työssä tutkittiin, kuinka mittalaitteet kytketään mittauskohteessa Internet-verkkoon ja kuinka mittaustiedot lähetetään ...
 • Kalliohaka, Tapio (1998-02-11)
  Diplomityön tarkoituksena oli koostaa eri laitevalmistajien komponenteista kryogeeninen mittausasema, joka soveltuu matalan ja korkean lämpötilan suprajohdinten karakterisointiin. Mittausaseman ydin on kryostaatti, joka ...
 • Siekkinen, Jarmo (2001-12-12)
  Suomen luonnontilaisen pohjaveden määrää ja korkeusvaihtelua seurataan Suomen ympäristökeskuksen pohjavesiasemaverkoston avulla. Pohjavesiasemia on 53 alueella. Työ käsittelee valtakunnallisen pohjavesiasemaverkoston ...
 • Hemminki, Harri (1999-03-10)
  Työssä kerättiin yhteen kenttäkalibroinnissa olennaista teoriaa mittausepävarmuuden määrityksestä ja keskeistä terminologiaa. Käytännön simuloinnilla tutkittiin kalibrointivälin ja toistettujen kalibrointisyklien vaikutusta ...
 • Karhemaa, Urpo (2001-12-12)
  Kun tarvitaan useampikanavaista, luotettavaa mittaustiedon siirtoa langattomasti, on käytettävä nykyaikaisempia komponentteja, kuten sulautettuja järjestelmiä, väylätekniikkaa ja tietokoneverkkopohjaisia ratkaisuja. Työ ...