.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Porin korkeakouluyksikkö, Tietotekniikka"

Sort by: Order: Results:

 • Lilja, Lauri (1997-12-10)
  Työssä selvitetään ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) -menetelmänperiaatteet ja käyttömahdollisuudet paikallisverkkojen välisessätiedonsiirrossa.
 • Hakonen, Harri (1999-12-08)
  Diplomityössä käsitellään toimeksiantaja-AMK:n (liiketaloussuuntautuneen) tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tietoverkoihin painottuvan suuntautumisvaihtoehdon kehittämistä, rakennetta ja toteutusta. Työn alussa luodaan ...
 • Raula, Jari (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin gigabitin Ethernetin suorituskykyä tiedostonsiirrossa testiverkossa sekä palvelunlaadun toteuttamismahdollisuuksia gigabitin Ethernet-verkossa. Jonkinasteinen palvelunlaatu saatiin toteutettua. Koko ...
 • Hakanen, Veli-Pekka (1999-03-10)
  Diplomityössä käsitellään hälytysperusteisten automaattisten toimintojen toteutusta verkonhallintajärjestelmän osana. Hälytystietojen keräys, niiden varastointi ja operaattorin toimenpiteet ovat verkonhallinnan tärkeitä ...
 • Hotti, Tommi (1997-03-19)
  Tavoitteena selvitetään putkistosuunnittelun integroidunmateriaalihallintojärjestelmän toimivuus ja käyttökelpoisuus ottaenhuomioon toimintaympäristö ja siinä tapahtuva kehitys. /Kir10
 • Halin, Nina (1999-03-10)
  Tämä työ selvittää erilaisten videoneuvottelujärjestelmien ja -sovellusten ominaisuuksia sekä niiden soveltuvuutta etälääketieteeseen. Tässä työssä on käsitelty viittä eri videoneuvottelujärjestelmää. PC Conference Kit ...
 • Räsänen, Helena (1999-04-14)
  Työssä on selvitetty IPv6-protokollan nykytilaa tutustumalla olemassaolevaan kirjallisuuteen, spesifikaatioihin ja standardeihin ja standardiehdotuksiin. Työ on luoteeltaan kirjallisuusselvitys. /Kir10
 • Rantala, Juha (1997-05-14)
  Kohdeyritys on suorittanut kiinteistöjen lämmön-, sähkön- javedenkulutuksenseurantaa 70-luvulta lähtien. Työn tavoitteena on selvittää,onko markkinoilla tilaa kulutuksenseurantapalvelun tarjoajille ja olisikokohdeyrityksen ...
 • Nykänen Janne (1996)
 • Rauvola, Marko (1999-12-08)
  Diplomityö käsittelee toimeksiantajayrityksen toiminnan kehittämistä keskittyen etenkin töiden- ja tehtävienhallinnan ongelmiin. Työn alussa esitellään erilaisia ohjelmistotuotannon prosessimalleja sekä kohdealueen (töiden- ...
 • Gröndahl, Eeva (1998-02-11)
  Diplomityön tarkoituksena oli kehittää järjestelmä, jonka avulla informaation välitys oppilaitoksessa paranee ja hajallaan oleva tieto on yhdistettynä nopeasti ja vaivattomasti saatavaksi. Työssä suunniteltiin Intranetin ...
 • Eklund, Henri (1997-12-10)
  Työssä keskitytään paineastioiden omakustannusarvopohjaiseen hinnoitteluun.Omakustannusarvolaskenta vaatii useita laskutoimituksia, jonka vuoksilaskennan helpottamiseksi tehdään taulukkolaskentainen sovellusohjelma.
 • Talvitie, Jarmo (1997-03-19)
  Tutkimus paneutuu yrityksen operatiivisen toiminnan kehittämiseen kentälläja laivatoimissa kilpailukyvyn ja tuotantotehokkuuden parantamiseksi.
 • Suihko, Petri (1997-11-12)
  Työ käsittelee NMS/100 verkonhallintajärjestelmän kehittämistä. Työssäkeskitytään lähinnä tietokannan ja käyttöjärjestelmän hallintaan liittyviinPatrolin ominaisuuksiin ja hyväksikäyttöön.
 • Fredman, Mari (1999-03-10)
  Elektroniikan kokoonpanoteollisuuden tuotantomäärät nousevat ja tuotteiden laatuominaisuuksien seuranta heikentyy. Käsiteltävien komponenttien määrät nousevat niin korkeaksi, että tuotteiden valmistuksen seuranta ilman ...
 • Hakulinen, Sami (1997-12-10)
  Ohjelmistojen laatuun liittyvät ongelmat muodostavat keskeisen osanohjelmistotyön kustannusrakenteessa. Työssä tutkitaan testaustalaadunvarmistuksen osana. Tavoitteena on luoda perusteita kohdeyrityksentestausjärjestelmän ...
 • Kuusisto, Vesa (2000-02-09)
  AB3:Diplomityön tarkoituksena oli selvittää miten voidaan käyttää ulkoista tiedonantolaitetta Nokian älyverkkopalveluissa ja verrata miten se tulee eroamaan nykyisestä toteutuksesta, jossa tiedonantolaite on integroitu ...
 • Kukkonen, Jyrki (1997-12-10)
  Ohjelmistojen monimutkaistaminen ja koon kasvu aiheuttavat laatu- jatuottavuusongelmia. Yksi ratkaisu näihin on systemaattinenuudelleenkäyttöön tukeutuva toimintatapa.
 • Pakkanen, Heikki (2000-02-09)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen tuotekehitykseen. Yritys on pyrkinyt kehittämään tuotteita paperikoneen märänpään vedenpoiston hallintaan. Tavoitteena on paperikoneen puristinosan hallinnan parantaminen vedenpoiston ...
 • Niemi, Jari-Pekka (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli tutkia TH-LET-pilottiprojektin (terveydenhuollon verkottuneet lisäarvopalvelut etälääketieteen täydennyskoulutuksessa) toteuttamista varten WWW-pohjaisia ryhmätyötä ja oppimista tukevia työkaluja. ...