.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Rakennusgeologian laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Laamanen, Päivi (1984)
  Tässä tutkimuksessa selvitettiin anortosiitin uuttoprosessissa sivutuotteena syntyvän liuotusjäännöksen ominaisuuksia ja soveltuvuutta betonin ja laastin fillerimateriaaliksi. Vertailumateriaalina käytettiin mikrosilikaa. ...
 • Tolla, Panu (1987)
  Tässä työssä tutkittiin kantavaan kerrokseen käytetyn kalliomurskeen vaikutusta tien kykyyn säilyttää kantavuutensa epäedullisissa olosuhteissa. Tutkittu aineisto koostuu Etelä-Pohjanmaan syväkivilajeista tehdyistä ...
 • Ylikoski, Kari (1985)
  Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa runkoaineksen hienojakoisimman osan - fillerin - vaikutuksia betonin ja laastin ominaisuuksiin. Työn alkuosassa on tarkasteltu teoreettisesti fillerin merkitystä betonissa ja loppuosassa ...
 • Kallio, Harri (1981)
  Tässä laboratoriotutkimuksessa selvitettiin hienoaineksen määrän vaikutusta moreenin routanousun suuruuteen. Rakeisuuskäyrältä saatavien tunnuslukujen lisäksi tutkittiin suppeasti hydraulisen johtavuuden, kapillaarisen ...
 • Järvinen, Hanna-Liisa (1991)
  Työssä tutkittiin, voidaanko betonin valmistukseen käyttää sellaisia 0 - 8mm kiviaineslajitteita, joiden oletetaan olevan epätavallisen rakeisuusjakautuman, humus- tai lietepitoisuuden vuoksi tuotantoon kelpaamattomia. ...
 • Tarkkio, Tarmo (1991)
  Tutkimuksessa on selvitetty karkaistun kevytbetonin huokoisuutta ja sen mittaamista elohopeaporosimetrilla. Karkaistun kevytbetonin raaka-aineisiin tehdyillä muutoksilla pyrittiin saavuttamaan erilaisia huokoskokojakautumia, ...
 • Hautalahti, Juha (1996-11-20)
  Tutkimuksen kohteena olivat iskulujuutta mittaavat Los Angeles- jaharauskokeet, niin ikään eräänlaista iskulujuutta mittaavat Bondin jaLokomon työindeksien määritysmenetelmät sekä kuluttavuutta arvioivaabraasiokoe. ...
 • Vaajasaari, Marja (1984)
  Työn tavoitteena oli etsiä mahdollisimman nopeita heikkousvyöhykkeiden lävistämismenetelmiä. Tätä varten pyrittiin kartoittamaan nykyisin käytetyt menetelmät ja selvittämään niiden kehitystarve. Työssä on painotettu eri ...
 • Kaarento, Pertti (1983)
  Moreenin sisältämä hienoaines (raekooltaan alle 0,06 mm) on merkittävä syy maaperämme yleisimmän maalajin vähäiseen käyttöön rakentamisessa. Karkeampien rakeiden väleissä ja pinnoilla oleva hienoaines aiheuttaa muun muassa ...
 • Lempinen, Timo (1984)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut Muhoksen savikiven ja saksalaisen kaoliinisaven tiiliteknisten ominaisuuksien määritys sekä niiden tekijöiden selvitys, jotka aiheuttavat halkeamia kaoliinisavesta valmistettuihin ...
 • Kaleva, Hannu (1982)
  Tähänastisten murskauskokemusten perusteella on arvioitu murskauskelpoisten moreenien rakeisuusaluetta. Mikäli sora- ja hiekkamoreenien hienoainesmäärä on ollut 9...21 %, d50-raekoko välillä 0,7...8 mm ja murskauskelpoista, ...
 • Laitinen, Ari (1990)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty karkearakeisen kiviaineksen kantavuuteen ja muodonmuutosominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelussa on huomioitu sekä materiaaliominaisuuksien että ulkoisten tekijöiden osuus. ...
 • Savijoki, Susanna (1991)
  Kirjallisuuskatsauksen perusteella raemuoto vaikuttaa voimakkaasti murskeiden lujuuskokeiden, kuten Los Angeles -koe ja Parannettu haurausarvo -koe, tuloksiin. Lujuuskokeiden tuloksiin vaikuttavat raemuodon lisäksi ...
 • Kuula-Väisänen, Pirjo (1987)
  Tässä työssä selvitetään ominaispinta-alan ja huokoisuuden määrittämistä kaasuadsorptimenetelmillä. Pääasiallisena tarkoituksena oli tutkia veden ja etyleeniglykolin monoetyylieetterin (EGME) höyryn adsorptiota näytteiden ...
 • Kohtanen, Jussi (1990)
  Tutkimuksessa on vertailtu päällystekiviainesten kulutuskestävyyden tutkimiseen soveltuvien laboratoriomenetelmien käyttökelpoisuutta ts. kuinka luotettavasti ko. laboratoriomenetelmät kuvaavat tiessä tapahtuvaa kulumista. ...
 • Alen, Hannu (1986)
  Karkearakeisten moreenien esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kallioperän eri ominaisuudet, jäätikön eroosion ja kuljetuksen luonne sekä kuljetusmatkan pituus. Alueen topografia ja sijainti korkeimman rannan tasoon ...
 • Turunen, Ari (1986)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää raidesepeliksi soveltuvan kiviaineksen haurausarvon raja-arvo, jotta raaka-aineen lujuus voidaan jatkossa ottaa huomioon sepeliaineksen kelpoisuustutkimuksissa. Tutkimuksessa ...
 • Nurmikolu, Antti (2000-03-15)
  Työssä selvitetään tukikerroksena käytettävän kiviaineksen jauhautumiseen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti tarkastellaan kiviaineksen lujuuden merkitystä raidesepelin jauhautumiseen, tukikerroksen kestoikään ja ...
 • Pylkkänen, Kari (1985)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty tien sitomattoman kantavan kerroksen rakennusmateriaalin ominaisuuksien vaikutusta asfalttipäällysteen verkkohalkeamien esiintymiseen. Tutkimuksen kohteena olivat Hämeen tie- ja ...
 • Angelos, Martin (2000-02-09)
  The Luikonlahti Copper mine is located near the town of Kaavi in eastern Finland, approximately 30 km northwest of Outokumpu. The copper sulphide ore deposit formed the northern most part of the Outokumpu assemblage.- This ...