.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Teollisuustalouden laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Salmivuori, Jyrki (1996-11-20)
  Kyseessä on yrityksen ongelmaan liittyvä kehitystyö. Aaltopahvitehtaansyntyvän jätteen määrää kuvataan usein yhdellä prosenttiluvulla,kokonaisjäteprosentilla. Jos halutaan selvittää tarkemmin, kuinka jätteenmäärää voitaisiin ...
 • Bergmann, Olli (1996-06-05)
  Työn tarkoituksena oli parantaa aaltopahvitehtaan jatkojalostuksen javarastoinnin toiminnan ohjattavuutta suunnittelemallatehtaalle uusi layout.
 • Merikoski, Antti (2002-01-16)
  Yritysostojen yleisyys on ollut kasvussa 1980-luvulta lähtien: Tässä yrityskaupan integraatiovaihetta tietointensiivisessä organisaatiokontekstissa käsittelevässä työssä tutkittiin yritysoston jälkeistä integraatiota ...
 • Peura, Masa (2001-11-14)
  Yritysostot ja allianssit vaihtoehtoina uudessa taloudessa: Internetin ja sähköisen liiketoiminnan vaikutukset. Tavoitteena oli selvittää, miten internetin ja sähköisen liiketoiminnan kasvu ovat vaikuttaneet yritysostoihin ...
 • Jokimäki-Tähkänen, Mariia (2006-05-10)
  Työn tavoitteena oli luoda liiketoimintasuunnitelma aloittavalle maaseutuyritykselle. Tavoitteena oli kartoittaa matkailualan markkinoita ja kilpailijoita sekä asiakkaiden tarpeita. Työn teoreettinen viitekehys koostuu ...
 • Uitto, Anssi (2008-03-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tarkastella alueellisen innovaatioympäristön merkitystä teknologiayritysten sijoittumispäätöksissä yritysten kilpailuedun näkökulmasta ja pyrkiä selvittämään, voidaanko alueellisia innovaatioympäristöjä ...
 • Niemi, Jaakko (1996-04-17)
  Tavoitteena oli selvittää perusperiaatteet, joiden pohjalleammattioppilaitoksen johtamisen tulevaisuudessa tulisi perustua sekäkaavailla suuntaviivoja käytännön johtamisratkaisuiksi.
 • Tiainen, Auli (2008-12-03)
  The objective of the research was to analyze the present state of management reporting practices in a global industrial target company. The goal was to find out how well these practices are able to provide information to ...
 • Leppävuori, Ilkka (2002-06-05)
  The goal of this study is to analyse the structure of the Finnish mobile cluster, identify the main drivers and obstacles for the success of mobile services, and assess the competitive potential of the Finnish mobile ...
 • Koskinen, Visa (2000-02-09)
  Diplomityö käsittelee tuotannon kehitystoimintaa elektroniikkateollisuudessa. Näkökulma painouttuu tuotannonohjaukseen ja toiminnan kehittämiseen. Ainoa tarkasti määritelty tavoite oli tuotannonohjauksen siirtäminen ...
 • Lyly-Yrjänäinen, Jouni (2002-12-11)
  The major reasons for not implementing activity-based costing (ABC) are said to be the high costs of creating a really accurate system and the huge number of detailed information that needs to be managed. Therefore, ...
 • Hämäläinen, Anne (1996-06-05)
  The research problem of the study can be outlined as follows: How should the Area Product Manager (APM) operate in order to maintain or improve the customer satisfaction in Nokia NMS/2000, operation and maintenance center, ...
 • Vihottula, Markus (2010-06-02)
  Työn tärkeimpänä tavoitteena on tutkia ase- ja puolustusteollisuuden julkisuuskuvaa eritoten houkuttelevan työnantajan näkökulmasta. Ase- ja puolustusteollisuus on kiistelty teollisuuden hara, jonka alan yritykset kuitenkin ...
 • Makkonen, Jukka (2008-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda asiakasarvon käsiteanalyysi, jonka avulla voitiin tunnistaa ja kommunikoida asiakasarvoa pakkausteollisuudessa. Työn rajausten mukaisesti pidättäydyttiin yleisellä tasolla ja valmisteltiin ...
 • Tapanainen, Sami (1999-01-13)
  Työssä on tutkittu asiakasinformaation keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä. Tutkimuksen perusteella muodostettiin teoreettisen ideaalinen malli asiakasinformaation johtamisjärjestelmälle, jota sovellettiin kohdeyritykseen. ...
 • Seppänen, Marko (2001-03-14)
  Tutkimuksen tarkoitus oli määritellä, mitä asiakaskohtaiset kustannukset tarkoittavat. Teoreettista viitekehystä luotiin laajan kirjallisuuden avulla. Diplomityön empiirisenä aineistona olivat TTKK:n kustannuslaskennan ...
 • Jaakkola, Vesa (1998-10-14)
  Asiakaspalautteen hyödyntäminen, organisaation sisäinen tiedonvälitys sekä laatukustannusten seuranta ja raportointi osoittautuivatt kehityskohteiksi, kun tutkittiin tehokkaan asiakaspalautejärjestelmän piirteitä ja toteutusta.
 • Hopponen, Mia (1996-10-16)
  Tutkimuksessa luotua teoreettista mallia sovelletaan hydraulipumppujavalmistavaan yritykseen. Haastattelututkimuksena kotimaisille asiakkailleja kirjallisena kyselynä pohjoismaisille asiakkaille tehtiinasiakastyytyväisyystutkimus.
 • Heikinheimo, Mika (1996-03-20)
  Työn tavoitteena oli laadunkehitys yritykselle, tuloksena kokonaiskuvayrityksen toiminnasta, toimintamalli asiakastyytyväisyyden systemaattiseenmittaamiseen ja tietojen hyväksikäyttöön sekä kehitetty asiakapalautejär-jestelmä.
 • Hytönen, Mari (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoitus on esittää menetelmiä, joiden avulla yritys voi parantaa palvelutoutantonsa laatua. ISO 9000 -laatustandardisto korostaa dokumentoinnin merkitystä laadun parantamisessa.