.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Työsuojelutekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Karlund, Jarmo (1990)
  Tutkimus käsittelee CNS-sorvien ja koneistuskeskuksien turvallisuutta. Ohjausjärjestelmien ominaisuuksien tutkiminen on ollut työn keskeisin osa. Työn alussa on esitetty koneiden ominaisuuksia ja käyttöä. Tutkimuksen ...
 • Järvinen, Jari (1986)
  Työympäristön suunnittelu tietokoneavusteisesti mahdollistaa ergonomian ja työturvallisuuden huomioon ottamisen jo suunnitteluvaiheessa. Työn tavoitteena on ollut luoda tietokoneohjelmisto, jonka avulla ergonomiset näkökohdat ...
 • Väänänen, Matti (1990)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää niitä FMS-työturvallisuuteen vaikuttavia seikkoja, jotka olisi syytä ottaa huomioon jo FM-järjestelmää suunniteltaessa. Saaduista FMS-työturvallisuuteen vaikuttavista seikoista ...
 • Puikkonen, Asko (1984)
  Tutkimuksessa pyritään vaara ja luotettavuusteknillisen analyysin ja tilasto sekä kokemusperäisen tiedon avulla löytämään perusteita kuokkaruoppaajan työturvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Vaara-analyysi ...
 • Tallberg, Tuija (1991)
  Kiristyvän kilpailun ja huononevan taloudellisen tilanteen aikana yritykset ovat yhä kiinnostuneempia kehittämään toimintaansa. Tehokkuus, tuottavuus ja asiakkaan tarpeiden huomioiminen ovat nousseet aikaisempaa tärkeämmiksi ...
 • Uusitalo, Teuvo (1986)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää leipomokoneiden erilaiset tapaturmavaarat, kehittää toimenpide-ehdotuksia leipomokoneiden turvallisuuden parantamiseksi ja laatia ehdotus leipomokoneiden turvallisuusohjeiden kehittämiseksi. ...
 • Knuuttila, Anitta (1986)
  Työssä on tarkasteltu kuljetuksien ja niihin liittyvän tavarankäsittelyn työturvallisuutta lihanjalostusalalla. Työn tavoitteena on esittää lihanjalostusalan sisäistenkuljetusten ongelmakohdat nimenomaan tapaturmavaarojen ...
 • Seppänen, Kari (1990)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia maatalouden tapaturmia ja niistä syntyviä kustannuksia. Lisäksi tuli tutkia esine- ja henkilövahingon suhdetta ja selvittää suojaintilannetta sekä ihmisten suhtautumista suojaimiin ...
 • Määttä, Timo (1983)
  Graafisella alalla tehtyjen tutkimusten mukaan jälkikäsittelytyö on ruumiillisesti keskimääräistä raskaampaa. Nostotyötä esiintyy paljon tai erittäin paljon jälkikäsittelytyössä. Nostotyössä kuormittuu vaikeusasteeltaan ...
 • Tiitta, Paavo (1990)
  Nuohoojat altistuvat ajoittain korkeille nokipöly- ja vanadiinipitoisuuksille. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää nuohousalan työsuojelullinen ammattikuva, määrittää nuohoustyöhön liittyvät tapaturmavaarat, selvittää ...
 • Verho, Jukka (1991)
  Diplomityössä kuvataan paineastiatarkastuksista saatavaa tietoa, joka tallennetaan atk-rekisteriin. Paineastiatarkastuksia suorittaa teknillinen tarkastuskeskus lakisääteisin määräajoin. Atk-rekisteri toteutettiin projektina, ...
 • Lepistö, Jukka (1985)
  Tämä tutkimus, työsuojelutoimintakysely, on osa telakka-, vaneri- ja rakennusteollisuudessa sekä puunkorjuussa toteutettavaa tapaturman torjunnan tehostamistutkimusta (TEHO). Postitse tehdyllä työsuojelutoimintakyselyllä ...
 • Porraskorpi, Timo (1985)
  Työsuojelurahaston ja Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton tuella valmistui vuonna 1982 teollisuuden käyttöön tarkoitettu tapaturmatutkimusmalli. Tutkimuksen tehtävänä oli tapaturmamallin jatkokehittäminen ja siihen perustuvan ...
 • Halme, Harri (1987)
  Työsuojelun yhtenä painopisteenä on materiaalin käsittely ja sisäiset kuljetukset. Laivan lastaaminen ja purkaminen on tavaroiden käsittelyä ja kuljetusta. Menetelmät ovat muuttuneet voimakkaasti varsinkin kappaletavaran ...
 • Tuominen, Risto (1982)
  Työssä tarkastellaan työjärjestelmien/-prosessien ja teknisten laitteiden työturvallisuuden tutkimista sen rakennetta, sisältöä, menetelmiä ja tietolähteitä. Samalla kehitetään yleinen systemaattinen toimintamalli järjestelmien ...
 • Vuori, Matti (1986)
  Tässä julkaisussa tutkitaan turpeen polttolaitosten turvallisuutta. Pääpaino on palo- ja pölyräjähdysturvallisuudella, sillä pölyräjähdykset ovat aiheuttaneet viime vuosina kuolemaan johtaneita tapaturmia. Tarkasteltavana ...
 • Huhtanen, Jukka (1991)
  Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään telakan työsuojelutoimintaa ja turvallisuusilmapiiriä. Tutkimuksessa tehtiin kyselytutkimukset esimiesten ja työntekijöiden turvallisuusilmapiiristä ja työsuojelutoiminnan piirteistä ...
 • Kärkkäinen, Lauri (1985)
  Teollisuuden energiansäästötoimien työympäristövaikutusten tutkimiseksi on järjestetty tutkimusprojekti, jonka yhtenä osana on tehty tämä tutkimus. Tässä tutkimuksessa selvitetään teollisuusrakennusten ilmastointilaitteiden ...
 • Kuusela, Johanna (1990)
  Turvallisuutta mitataan yleensä sen puutteen, sattuneiden vahinkojen kautta. Vahinkotietojen ohella turvallisuuden tunnuslukuina ja turvallisuustoiminnan suunnittelun mittareina voidaan käyttää työpaikan oloihin tai riskeihin ...
 • Poranen, Tuomo (1991)
  Työssä tarkastellaan ennakoivan työsuojelun toteuttamista tehdashankkeessa ja esitetään käyttökelpoisia työympäristösuunnittelun apuvälineitä. Tuotantolaitoksen suunnittelun eri osa-alueiden ja vaiheiden merkitsevyys ...