.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Energia- ja prosessitekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Vättö, Yrjö (1999-05-12)
  Työssä esitetään kaukolämpötoiminnassa säästämisen kannalta oleelliseimmat tekijät ja miten selvitetään optimaalinen toimintataso energian käytön minimoimiseksi. Työn yhteydessä laadittiin kohdeyritykselle energia-analyysi ...
 • Niemi, Jukka (1999-11-10)
  AB3:Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida entisen Neuvostoliiton tasavaltojen (lukunottamatta Venäjän liitovaltiota ja Baltian maita) energiasektoreita ja mahdollisia tulevaisuuden markkinoita dieselvoimalaitosvalmistajalle. ...
 • Lindholm, Maria (1999-03-10)
  AB3:Työssä selvitetään ympäristöasioiden hoidon nykytilannetta sekä tulevaisuuden haasteita energiantuotannossa. Työssä pohditaan keinoja täyttää Kioton ilmastosopimuksen velvoitteet.
 • Backlund, Anna (2007-12-12)
  AB3:Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää NO:n muodostumista leijukerrosolosuhteissa polttaen koksia koereaktorissa. Yhtenä päätavoitteena oli ottaa käyttöön tilastollinen koesuunnittelumenetelmä sekä monimuuttujamenetelmä ...
 • Hankalin, Ville (2006-03-08)
  Traditionally energy production has favoured big centralized production units. Today there is trend into smaller more decentralized units. Biomass gasification is considered to be promising new technology as it is a suitable ...
 • Aho, Tuomo (1999-08-18)
  Mallinnetaan kemianteollisuudessa käytettävän sekoitussäiliön virtauskenttää sekä säiliössä olevaa lämpötilajakaumaa kahdella erilaisella reunaehdolla. Käytetyn sekoitussäiliön tehokkuutta kemikaalien sekoittamiseen sekä ...
 • Koskinen, Jenni (2001-06-06)
  In electronics cooling forced convection has displaced free convection. The aim of this research was to find out the most important parameters in forced convection and define guidelines for good thermal design.System ...
 • Ribu, Ville (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia kaupallisesti ja puolikaupallisesti saatavilla olevien biohajoavien muovikalvojen ominaisuuksia ja käytettävyyttä ruokapakkausten materiaaliksi kartongille laminoituna. Kyseisten kalvojen ...
 • Vepsäläinen, Sini (2006-02-08)
  Työssä tutkitaan Kuopion Energian toista kaukolämpövoimalaitosyksikköä, vuonna 1982 käyttöönotettua Haapaniemi 2:ta (HP2). Työn tavoitteena oli analysoida HP2:n tämänhetkistä tilaa ja määrittää karkealla tasolla muutoksen ...
 • Heikkinen, Johanna (2000-05-10)
  Tavoitteena oli mallintaa selluteollisuuden hajukaasun palamista. Palamista tarkasteltiin Oilon Oy:n valmistamassa poltinratkaisussa.
 • Erkkilä, Jukka (1996-06-12)
  Työssä on tarkasteltu käyttövarmuuden analysoinnin menetelmiä painottaenkäyttöliittymiin liittyviin ongelmiin. Kaukolämmön ennustemenetelmät sekäennusteohjelman laatiminen kohdeyrityksen tarpeisiin sisältyvät myöstyöhön.
 • Lindstedt, Matti Olavi Verner (2010-06-23)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa hierrejauhimen laskentamallia ja optimoida jauhatuksen tehokkuutta malliin sovellettavalla algoritmilla. Mallin osalta tavoite on kehittää luotettavuutta ja ...
 • Mäkinen, Ville (2008-06-04)
  : Happipoltolla tarkoitetaan polttoa normaalia happipitoisuutta korkeammassa pitoisuudessa. Koelaitteena oli pudotusputkireaktori, koska sen on todettu olevan varsin hyvä laite polypolttotutkimuksissa. Lisälaitteena oli ...
 • Haapala, Pekka (1995-06-07)
  Tehdashallin työympäristön luomisessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota terveydellisiin näkökohtiin. Työympäristön kohentamisella on selvä yhteys työn tuottavuuden ja laadun paranemisen kanssa. Tässä selvityksessä on pyritty ...
 • Lehtinen, Miikka (1999-05-12)
  Työssä selvitettiin höyryinjektion vaikutuksia dieselmoottorin toimintaan ja arvioitiin injektiolla varustetun dieselvoimalan toteuttamiskelpoisuutta. Työssä todettiin injektion parantavan hyötysuhdetta ja vähentävän ...
 • Viikari, Tero (1999-05-12)
  Työssä tarkastellaan hiilimonoksidin vaikutusta tunnelin käyttäjien veren hemoglobiiniin sitoutuneen CO:n pitoisuuksiin. Työssä on kehitetty laskentamalli veren häkäpitoisuuden laskemiseksi, kun ympäristön ilman häkäpitoisuus ...
 • Virkajärvi, Sini (2006-10-11)
  Uudeksi kylmäaineeksi on löydetty jo 1850-luvulla käytetty hiilidioksidi, joka on myrkytön ja inaktiivinen materiaaleihin sekä ympäristölle huomattavasti haitattomampi.Hiilidioksidilla on hyvä lämmönsiirtokyky ja pieni ...
 • Luosa, Seppo (2006-03-08)
  Tavoitteena oli löytää yhteys ilmanvaihtojärjestelmän kanavistossa virtaavan ilman ja sen aiheuttaman kohina-tyyppisen äänen välille. Ilmavirtauksen pyörteisyys, ja siten äänentuotto, lisääntyy ilmavirtauksen osuessa ...
 • Käsmä, Veli (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli selvittää miten ympäristöystävällisellä litium-vesi -aineparilla toimivat absorptiojäähdytyskoneistot soveltuvatrakennuskantamme kesäaikaiseen jäähdyttämiseen.
 • Tuomi, Jouni (1997-06-04)
  Jäähdytystorni on tärkeä osa monissa prosesseissa lämmön poistamiseksi.Haitallisten päästöjen vähentäminen vaatii vesikiertojen sulkemista jatällöin jäähdytys yhä useammin joudutaan toteuttamaan jäähdytystornilla.Jäähdytystornin ...