.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Mäki, Juha (2000-02-09)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää tieverkolla olevat puutteet käyttäjän näkökulmasta eli alitarjontatapaukukset ja niiden pohjalta määrittää tieverkon kehittämistarpeet erityisesti tieverkon hoidon ja ylläpidon ...
 • Vitikka, Harri (1997-12-10)
  Työssä analysoidaan 250 kevyen liikenteen alikulkua ja esitetäänparannusehdotuksia kevyen liikenteen turvallisuuden ja sujuvuudenparantamiseksi.
 • Tervo, Rami (2002-01-16)
  Työssä selvitettiin raskaan tiekuljetuskaluston huolto- ja korjaustarvetta, niiden vaikutusta kuljetusyrityksen toimintaan ja mahdollisuuksia ennakoida huollon ja korjauksen ajoittumista ja kustannuksia. Tutkimuksen tuloksena ...
 • Vesola, Ari (1996-11-20)
  Työssä selvitettiin kirjallisuuden ja asiantuntijahaastattelujen avullapaikkatiedon, paikannuksen ja tiedonsiirron sovelluksia liikenteen jakuljetusten suunnittelussa ja ohjauksessa.
 • Säily, Stiina (2004-05-12)
  Tieliikenteen haitallisiksi päästöiksi luetaan epätäydellisen palamisen seurauksena syntyvät häkä, hiilivedyt, typen oksidit, rikkidioksidi, hiukkaset sekä hiilidioksidi, joka on ennakoitavissa oleva palamistulos. Näistä ...
 • Rauhala, Jani (1996-11-20)
  Työssä etsittiin kuorma-autoliikenteen tehokkuuden määrittämiseen sopiviamenetelmiä. Tutkija keskittyy erilaisten tuottavuuden tunnuslukujenhakemiseen ja niiden soveltuvuuden arviointiin kuorma-autokuljetuksissa.Tutkimuksen ...
 • Juhola, Jussi (2003-08-20)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen Nokian Renkaat Oyj:n kysynnän hallintaa. Tavoitteena oli liittää kysynnän hallinta mahdollisimman laajaan kokonaisuuteen, jonka pohjalta sitä voitaisiin kohdeyrityksessä ...
 • Viljanen, Petri (2006-10-11)
  Kohdeyrityksellä on kolme tehdasta Suomessa ja satelliittivarastoja Turun satamassa ja Vantaalla. Tutkimusongelmana tässä työssä on tehtaiden lastaustoiminnan kuvaaminen tarkasti ja samalla yhdenmukaistaa eri lastausprosessit. ...
 • Lumia, Janne (1999-03-10)
  Työssä tutkittiin lentoyhtiön kustannusrakennetta sekä lentäjän mahdollisuuksia omalla toiminnallaan säästää kustannuksia tai lisätä yhtiön tuottoja.
 • Mähönen, Nina (2001-08-16)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli laatia Tampereen seudulle hallinnollisista rajoista riippumaton liikennemääräkartta ja sen toteuttamiseksi tarvittava liikennelaskentajärjestelmä. Tampereen seutuun luetaan kuuluvaksi Kangasalan, ...
 • Mäkelä, Keijo (1997-12-10)
  Työssä käydään läpi liikenteen valo-ohjauksessa käytettävätmallintamismenetelmät sekä välityskyvyn ja viivytysten laskentamenetelmiä.
 • Jokipii, Tuomas (2003-05-07)
  Liikenneverkon arvon sekä käyttöarvon seuraamisessa on nykyisin käytössä ollut ensisijaisesti kirjanpitoarvo. Kuitenkin mm. poliittisessa keskustelussa on tullut esille, että käyttöarvon seurantaan olisi tärkeää saada ...
 • Moksen, Katri (1999-08-18)
  Tutkitaan joukkoliikenteen sijoittelua Tampereen seudulla. Selvitetään menetelmä, jolla nykyisten ja ennustettujen joukkoliikennematkustajien määrää voidaan arvioida linjakohtaisesti. Sijoitteluohjelmana käytetään ruotsalaista ...
 • Haarajärvi, Tero (1997-11-12)
  Tammerkehä muodostuu Paasikiven-, Kekkosen- ja Teiskonteistä ja se on osaRauma-Tampere-Lahti-Kouvola valtatie 12:ta. Työssä suunniteltiinTammerkehää varten erilaisia telemaattisia parannuskeinoja sekä valittiinniistä ...
 • Somero, Ismo (1996-06-05)
  Työssä tarkastellaan liikenteen kysynnän vaihtelua ja osoitetaan, ettäkorkean asteen polynomifunktiot ovat hyvin soveltuvia kuvaamaan koko vuodenliikenteen tuntijärjestyskäyrää. Liikenteen automaattinenmittausjärjestelmä ...
 • Lehto, Arttu (2000-05-10)
  Päätavoitteena oli uudistaa UPM-Kymmene Oyj Rauman paperitehtaan ja Rauman satamassa toimivan satamaoperaattorin Oy Rauma Stevedoringin välistä logistista ohjausjärjestelmää muokkaamalla tämän hetkistä toimintamallia.
 • Sanasvuori, Elisa (1996-11-20)
  Työssä sovellettiin kestävän kehityksen näkökulmaa maankäytön ja liikenteensaattamiseksi nykyistä harmonisemmaksi kokonaisuudeksi. Työssä esitetäänjohtopäätöksiä ja suosituksia kaupunkiseudun liikennettä vähentävistä ...
 • Helin, Erika (1998-02-11)
  Työ käsittelee eri liikennemuotojen asemat yhdistävän matkakeskuksen vaikutuksia. Työn tarkoituksena on laatia yleinen tarkastelumalli, jota voidaan soveltaa eri matkakeskusten vaikutusten tarkasteluun. Lisäksi tavoitteena ...
 • Nygård, Magnus (1999-05-12)
  Työssä kehitettiin menetelmä vakavien liikennekonfliktien tunnistamiseksi elektronisesti kerätystä nopeustiedosta. Menetelmä validioitiin kokeellisesti. /Kir10
 • Viitanen, Sanna (2001-06-06)
  Työn tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja yhdistettyjen kuljetusten kehittämiseksi Suomessa. Saksalaisten, sveitsiläisten, itävaltalaisten ja osin myös ruotsalaisten yhdistettyjen kuljetusten ratkaisujen ja kokemusten ...