.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Rakennustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Repo, Teemu (2008-02-06)
  Nykykäytäntö edellyttää, että rautatiesillan teräsputkipaalun käytännössä kärjestä PDA-mitattu kantavuus kattaa myös sillan liikennekuorman ja sen sysäyslisän varmuuskertoimineen. Oletuksena kuitenkin on, että käyttötilassa ...
 • Juurakko, Pauliina (2008-04-09)
  Diplomityön päätavoitteena oli selvittää Tampereen keskusta-alueella sijaitsevien kohdekiinteistöjen lisärakentamisen merkitys korjaushankkeiden rahoituksessa ja vaikutus kiinteistöjen arvoon. Tätä varten arvioitiin ...
 • Murtonen, Petteri (2008-03-05)
  Diplomityössä tutkittiin kohdeyrityksen uusien tuotteiden, ontelolaattojen ja sokkelionteloiden, toimitusketjua, siinä ilmeneviä ongelmia ja sen hallintaa. Uusien elementtien tuotantoon ottamisen vuoksi yritys tarvitsee ...
 • Heikkilä, Suvi (2008-06-04)
  Diplomityössä oli tavoitteena selvittää kohdeyrityksen liittolevyprofiilin kestävyys Eurokoodin koestusohjeiden mukaisesti sekä muokata profiilia, jotta sen kestämät pisimmät valutuettomat jännevälit kasvaisivat. Näihin ...
 • Ketola, Jouko (2008-04-09)
  Erikoistiloja sisältävän tutkimuslaitoksen toimintaympäristössä on tapahtunut nopeita muutoksia. Tästä syystä tilojen käyttö ja tarve on joutunut uudelleen arvioitavaksi. Tämä pakottaa organisaatiot tehostamaan tilankäyttöä ...
 • Ojala, Aleksi (2010-06-09)
  In this study simulations were done to acquire data on 3D and fire behaviour of an ex-tended endplate joint, and to evaluate the suitability of the FEM software SAFIR on modelling 3D beam to column joints. Three cases were ...
 • Mansikkamäki, Juho (2008-02-06)
  Ratahallintokeskus hallinnoi Suomen rataverkkoa ja näin ollen myös määrittelee, miten radan stabiliteettilaskenta tulee toteuttaa. Stabiliteettilaskenta voidaan suorittaa käyttäen joko maan suljettua lekkauslujuutta tai ...
 • Jäntti, Jari (2008-01-16)
  Työssä selvitettiin ontelolaattojen nostamiseen käytettävän jännepunoslenkin nostokapasiteetti sekä laadittiin saatujen tulosten perusteella nostolenkin valmistus- ja asennusohje ontelolaattoja valmistavien tehtaiden ...
 • Hilliaho, Kimmo (2010-09-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parvekkeen lasituksen energiataloudellisia vaikutuksia kenttätutkimusten ja tietokonesimulointien avulla. Kenttämittauksin selvitettiin yhdestä kohteesta yksityiskohtaisesti ...
 • Rantanen, Mikko (2008-09-03)
  Tiehallinnon uuden hankintastrategian mukaisten pitkien palvelusopimusten sisältö asettaa palveluntuottajalle entistä laajemman vastuun teiden ylläpidossa. Diplomityön tavoitteena oli esittää selkeä ja kattava tapa ...
 • Perälä, Antti (2008-08-13)
  Perustusten vahvistaminen on edustanut viime vuosina Turussa suurta osaa korjausrakentamisesta. Myös muualla Suomessa tehdään perustusten vahvistamisia, mutta projektien määrällä mitattuna niitä on viimeksi kuluneen kymmenen ...
 • Knuuti, Nanna (2008-12-18)
  Kohdeyritys tekee pientalojen suurseinäelementtejä sekä rakentaa niistä myös valmiita taloja. Diplomityön tavoitteena oli kehittää tasoelementit korvaamaan perinteiset palkkialapohja ja –välipohja sekä samalla selvittää ...
 • Isoniemi, Jenni (2008-12-03)
  Tutkimus selvitti alussa rajattujen uudelleenkäyttövaihtoehtojen soveltuvuutta Piipon vanhaan tehdasrakennukseen. Soveltuvuutta tarkasteltiin luonnospiirustusten, kustannusarvioiden ja olemassa olevien tarpeiden avulla. ...
 • Luukkonen, Mika (2009-01-14)
  The study explores and discusses the making of the consultancy agreements on design works for construction projects to be implemented in the Russian Federation, in particular as it relates to the process of establishing ...
 • Johanson, Noora (2008-09-03)
  Uusi rakennesuunnittelunormi, eurokoodit, tulee korvaamaan Suomessa käytetyn rakentamismääräyskokoelman vuoteen 2010 mennessä. Osa normin mitoitusparametreista ja -tavoista on jätetty kansallisesti valittaviksi. Näin kukin ...
 • Erkkilä, Jyri (2010-09-08)
  Radan alusrakenteen pääasiallisena tehtävänä on jakaa kuormia alapuoliselle maa- tai kalliopohjalle sekä yhdessä muiden rakennekerrosten kanssa estää tai pienentää alla olevien maakerrosten routimisesta aiheutuvat haitalliset ...
 • Jääskeläinen, Aku (2008-04-09)
  Diplomityön tarkoituksena oli kehittää rakennushankkeessa työkaluna käytettävän asiakirjojen hallintajärjestelmän käyttöä loppukäyttäjän, kuten omistajan sekä mahdollisten vuokralaisten näkökulmasta. Samalla pyrittiin ...
 • Mertanen, Vesa (2009-01-14)
  Rakennusalan oikeudellistuminen laajenee ja syvenee jatkuvasti. Tämä asettaa uusia vaatimuksia alan toimijoille ja johtaa monitieteellistymiseen. Työn tavoitteena on selvittää Rakennustekniikan laitoksen tarjoamaa oikeudellista ...
 • Karvonen, Ville (2008-09-03)
  Hankintojen merkitys on kasvanut tuotannon hankintamäärien ja aliurakoinnin lisääntyessä. Nykyään hankintoja toteutetaan yhä enemmän yhteistyössä aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Hankintoja kehittämällä ...
 • Saarinen, Maija (2008-04-09)
  Diplomityö oli esiselvitys radan routimiskäyttäytymistä koskevassa tutkimuskokonaisuudessa. Työn tavoitteena oli selvittää radan alusrakenteessa käytettyjen materiaalien routimisherkkyyttä. Radan rakennekerroksien routimisesta ...