.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Talonrakennustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Keskinen, Arto (1990)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää IBM PC/AT-mikrotietokoneympäristössä toimiva, CAD-tekniikkaa hyödyntävä, monipuolinen ja helppokäyttöinen vakavuuslaskentaohjelmisto. Kehitetty ohjelmisto perustuu perinteisiin ja yleisesti ...
 • Laitinen, Hannu (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut kirjallisuuden ja laboratoriokokeiden avulla löytää menetelmä, jolla graniitista valmistettu julkisivuverhouslaatta kiinnitetään taustabetoniinsa. Pyrkimyksenä on sellaisen seinäelementin ...
 • Varpe, Antti (1985)
  Diplomityössä käydään läpi Tampereen kaupungin, Hervannan kaupunginosaan rakennetun ylävesisäiliön rakennesuunnittelutehtävä. Työn esitys etenee käytännön suunnittelutyön mukaisesti puuttumatta varsinaiseen rutiininomaiseen ...
 • Piironen, Tarja (1998-10-14)
  Työssä on kehitetty HKR-tekniikan talonrakennustoimistolle tuotannon laatujärjestelmä. Lisäksi siinä on verrattu ISO 9000 ja TQM (Total Quality Management) pohjaisia laatujärjestelmiä.
 • Vesterinen, Jouni (1991)
  Tässä työssä on tutkittu ESP-eristelevyjen (solupolystyreeni) päälle tehtävällä ohutrappauksella aikaan saadun lisäeristysrakenteen teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia sekä kelpoisuutta. Työ on osa yrityksen ja Tekesin ...
 • Myllyviita, Sami (1992)
  Tämä diplomityö on tehty osana pohjoismaista SLENDER PRECASTSTRUCTURES-projektia. Diplomityössä on tutkittu pilareiden ohi viedyn kentässä jatketun jatkuvan palkin toimintaa. Työssä on esitelty erilaisia liitosten ...
 • Saikkonen, Pasi (1993)
  Tämä työ koostuu teoriaosasta ja tutkimuksellisesta koeosasta. Teoriaosassa selvitetään kirjallisuudesta saatavien tietojen perusteella betonilaatan valmistusta ja laatuvaatimuksia, betonin kutistumista ja siihen vaikuttavia ...
 • Lehtinen, Virpi (1991)
  Sandwich-elementeistä pyritään tekemään jälkijännittämällä seinä, joka näyttää paikallatehdyltä. Tässä opinnäytteessä tutkittiin elementtirakenteisen, jälkijännitetyn julkisivun käytön mahdollisuuksia. Erityisesti selvitettiin ...
 • Turunen, Timo (1985)
  Tutkimuksessa tarkastellaan tekn.lis. Ralf Lindbergin ideoimaa laskentamallia jännebetonirakenteen pitkäaikaismuodonmuutosten laskemiseksi. Menetelmää sovelletaan erityisesti tartuntajännebetonirakenteisiin. Laskentamallin ...
 • Knihtinen, Anna-Mari (2006-11-20)
  Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää jännitettyjen betonipilareiden kantavuutta. Pitkäaikaiskestävyyttä ei ole tutkittu. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena. Työssä on käsitelty eri menetelmiä jännebetonipilareiden ...
 • Harmaajärvi, Reijo (1982)
  Tässä työssä on selvitetty esijännitetyn graniittipalapalkin rakennetta ja lujuusominaisuuksia. Tutkittavana on ollut neljä rakenteeltaan erilaista palkkia. Tässä työssä on esitetty palkkimateriaalien lujuuskokeiden tulokset ...
 • Varis, Markku (1985)
  Tässä työssä on tutkittu arktisiin olosuhteisiin rakennettavan jätevedenpuhdistamon rakennetekniikkaa, so. rakentamisen, konstruktioiden ja materiaalivalintojen erityiskysymyksiä ko. alueilla. Jätevedenpuhdistamo käsitetään ...
 • Tuuliniemi, Virpi (1990)
  Tämä diplomityö liittyy SITRA:n rahoittamaan Betonisten julkisivurakenteiden toiminta ja kestävyys -projektiin 1988 - 1990. Työ on suoritettu kirjallisuustutkimuksena. /Kir10
 • Iivonen, Aarre (1986)
  Työssä on kehitetty kantava solupolystyreeninen (EPS) seinäelementti ja tutkittu sen lujuutta ja rakennusfysikaalisia ominaisuuksia sekä käyttömahdollisuuksia yksikerroksisissa teollisuus- ja varastorakennuksissa. Tavoitteena ...
 • Rytkönen, Timo (1989)
  Työssä tarkastellaan kerroksen korkuisten pilareiden eli ns. kerrospilareiden liitosten toimintaa. Tarkastelun kohteena on voiman välittäminen kerrospilarilta toiselle lyhyellä liittopilarilla sekä voiman välittyminen ...
 • Vinha, Juha (1992)
  Tämä tutkimus liittyy pohjoismaiseen Slender Precast Structures -projektiin. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut selvittää erilaisten pilari-palkkiliitosten soveltuvuutta kerrospilarirungon liitostyypeiksi vertailemalla ...
 • Alanko, Timo (1991)
  Tämä tutkimus liittyy kohdeyrityksen kerrospilarirungon tuotekehitysohjelmaan. Tutkimuksessa on tarkasteltu kerrospilarirungon rakenteita ja niiden mitoitusta. Kerrospilarin kestävyyden määrittämistä on tutkittu teoreettisesti ...
 • Laavola, Maarit (1990)
  Tässä diplomityössä on pyritty selvittämään kirjallisuustutkimuksena kevyiden välipohjien mitoittamista värähtelyn suhteen. Nykyisin osalla lattiarakenteita, jotka täyttävät perinteiset staattiset jäykkyysvaatimukset, ...
 • Timo, Juha (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu siporexin käyttöä kerrostalon kantavana seinänä. Kokeellisesti selvitettiin paikallavalulaatan tukireaktion välittymistä eri levyisillä tukipinnoilla, seinän kuorman välittymista laatan tuentakohdan yli ...
 • Björkqvist, Ove (1990)
  Lähtökohta oli DI Tuomo Poutasen kehittämä puun, teräsohytlevyn ja betonin muodostama liittolaatta (eurooppapatentti nro. 0104629, suom. patentti nro 66229). Tavoitteena oli kehittää TB-laattaa vastaava teräsohytlevyyn ja ...