.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Faculty "Teknis-taloudellinen tiedekunta"

Sort by: Order: Results:

 • Stenhäll, Jaakko (2008-03-05)
  Internet-pohjaisten markkinointivälineiden käyttö on uudella vuosituhannella lisääntynyt pienemmissäkin yrityksissä, varsinkin korkean teknologian toimialoilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Internet-markki ...
 • Aittapelto, Antti (2008-09-03)
  Asuntokauppa on koko elämän suurin taloudellinen transaktio monelle henkilölle ja perheelle. Aiempi asuntokaupan tutkimus on keskittynyt asunnon ostamiseen ja ostajan tarpeisiin ja myyjän osuutta on vain sivuttu. Diplomityön ...
 • Korpi-Hyövälti, Pekka (2010-06-23)
  Ilmastonmuutoksen aikakautena on tärkeää nostaa ympäristöystävällisen rautatieliikenteen matkustajamääriä mahdollisimman paljon. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten kaukoliikenteen palvelutason muutokset ovat ...
 • Väänänen, Heikki (2008-04-09)
  Tutkimus analysoi kohdeyrityksen strategian suunnittelua ja toteutusta yrityksen itsenäisinä toimintavuosina. Tavoitteena oli löytää merkittävimpiä johdon päätöksiä, joita se teki ennen yrityksen myyntiä. Tutkimuksen aikana ...
 • Seppälä, Esko (2008-06-04)
  Moduulituotteet koostuvat tietystä määrästä toiminnallisesti ja rakenteellisesti itsenäisiä elementtejä, moduuleja, ja niiden välisistä rajapinnoista. Kun tuote rakentuu moduuleista, niitä yhdistävät rajapinnat on kuvattava ...
 • Pokela, Simo (2009-01-14)
  Kohdeyrityksen öljynjalostamolla raakaöljystä tislataan erilaisia tisleitä, joista seostamalla useissa prosesseissa erilaisissa olosuhteissa saadaan asiakkaille haluttuja tuotteita. Jalostusprosessin vaiheissa kuluu runsaasti ...
 • Pylkkänen, Antti (2008-06-04)
  Lääketeollisuus on kokenut viime vuosina suuria rakenteellisia muutoksia pääasiassa uusien teknologioiden ja voimakkaan kansainvälistymisen takia. Yhä suurempi osa lääkeyritysten uusista tuotteista saa alkunsa oman yrityksen ...
 • Karjalainen, Petri (2008-02-06)
  Diplomityön tavoitteena oli löytää tarkoituksenmukaiset sähköisen liiketoiminnan sovellukset kohdeyrityksen liiketoiminnan suoritus- sekä kilpailukyvyn parantamiseksi. Työssä tutkittiin niiden prosessien suorituskykyä, ...
 • Teppo, Vesa-Matti (2010-06-16)
  Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää toimittajaportaalin oleellisimmat tietosisällöt tehokkaamman tiedonvaihdon toteutumiseksi kokoonpanoteollisuusyrityksen toimittajaverkostossa. Samalla tutkittiin tiedonhallinnallisia ...
 • Kesti, Samuel (2009-05-06)
  Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää komponenttiliiketoimintaa selvittämällä kohdeyrityksen tuotannossa valmistettavien tuotteiden suoritekohtaiset kustannukset ja eräkoon vaikutus kyseisiin kustannuksiin. Lisäksi ...
 • Haukipuro, Maria (2010-06-16)
  The study focuses on logistic operations of the case company, Biohit Group. It is a part of a wider lean development project, and therefore logistics of Biohit Group is evaluated from perspective of lean philosophy. An ...
 • Savola, Ilari (2009-09-09)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin, mitä, missä järjestyksessä ja miten kehityshankkeita toteutetaan leanin implementoinnissa. Toiminta-analyyttisen tutkimuksen alussa laadittiin kirjallisuusselvityksen synteesin perusteella ...
 • Niiranen, Kaisa (2010-09-08)
  Lentoala elää murroksen aikakautta ja ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa Euroopan lentoalan ...
 • Pitkänen, Maija (2011-02-09)
  Sillansiirtomenetelmä on vallitseva sillanrakennusmenetelmä rautateillä, mutta tiesiltahankkeissa menetelmää ei ole vielä hyödynnetty. Perinteisiin tiesiltojen rakennusmenetelmiin verrattuna menetelmän keskeisenä etuna on ...
 • Vaaraniemi, Juha (2008-05-07)
  Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, miten liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän toimitusprojekti tuotteistetaan. Tutkimusongelmaan vastataan liiketoimintatiedon hallintaan erikoistuneen suomalaisen ...
 • Bäcklund, Juho (2009-01-14)
  Työssä tutkitaan logistiikkayrityksen materiaalinohjauksen nykytilaa ja esitetään kehitysehdotuksia materiaalinohjaukseen. Tavoitteenasettelu keskittyy taloudellisiin mittareihin tarkastelemalla varastointi- ja ...
 • Vainio, Sami (2008-09-03)
  Tutkimuksen käytännön päämääränä oli luoda työn tilaajalle, kohdeyritykselle ja sen alueyksiköille alueellinen strategisen tiedon analyysimalli. Tutkimuksen päätavoitteena oli vastata työn pääongelmaan: Millainen ...
 • Rikama, Kimmo (2010-06-16)
  Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...
 • Mäkilä, Olli (2008-06-04)
  Diplomityön tehtävänä oli tutkia muutosjohtamisen vaiheita toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. Tutkimuksen teoriaosan ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli täydentää yleistä muutosjohtamisen mallia ottamalla huomioon ...
 • Ojala, Jussi (2008-06-04)
  Tehokas myyntijärjestelmä ja myynnin tukijärjestelmät ovat välttämättömiä keskisuurille ja isoille yrityksille. Hyvä myyntijärjestelmä tukee myynnin henkilöitä ja mahdollistaa asiakkaan palvelemisen aiempaa nopeammin ja ...