.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Tie- ja liikennetekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Turunen, Matti (1991)
  Tutkimuksessa on esitetty mitoituskaavat lumitiloille. Suomessa ei ole aikaisemmin ollut luotettavaa mitoitusmenetelmää aurauslumen vaatimalle tilalle. Tien esisuunnitteluvaiheessa on määrättävä, mihin standardiin lumitilan ...
 • Saarinen, Jani (1991)
  Tutkimuksessa selvitetään tielaitoksen Hämeen tiepiirissä vuosina 1975-85 perusparannettujen teiden kunto. Lisäksi tutkitaan saavutettua laatua vertailemalla kunnossapito- ja rakennusorganisaatioiden parantamien teiden ...
 • Holtari, Seppo (1982)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään Tampereen seutukaava-alueen rautatiekuljetusten nykytilaa (v. 1980) ja odotettavissa olevaa kehitystä. Kuljetusten määrän ja tavaralajijakautuman ohella työssä on kartoitettu myös ...
 • Mäntynen, Jorma (1983)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Pirkanmaan tavaraliikenteen nykytilaa, kuljetustoiminnan ongelmakohtia ja niiden parantamismahdollisuuksia sekä arvioida Pirkanmaan kuljetusten tulevaisuudennäkymiä. Suomen tavaraliikenteen ...
 • Mäkelä, Sari (1994-10-19)
  Lasketun mahdollisen sähköautokannan vaikutuksia liikennejärjestelmään koko maan mittakaavassa. Lisäksi tarkastellaan autojen edellyttämiä muutoksia kaupunkeihin ja vaikutuksia ilmansaastepäästöihin. Päästöjen vähentymisestä ...
 • Snicker, Teija (1982)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan siltojen painorajoitusten vaikutusta kuorma-autojen kuormien kokoon tai niiden käyttämiin kuljetusreitteihin. Samalla esitetään menetelmä painorajoitteisten siltojen liikennetaloudellisten ...
 • Hautakoski, Timo (1991)
  Tämä diplomityö käsittelee sirotepintauksia sitomattomalla ja sidotulla alustalla .Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään sitomattoman alustan sirotepintausten (SOP) vaurioitumista, paikkaamista, edullisuutta ja ...
 • Jämsä, Heikki (1982)
  Soratiet muodostavat noin puolet maamme tieverkon pituudesta. Koska sorateitä on arvioitu olevan vielä vuonna 1990 n. 40 % yleisten teiden pituudesta, tulee sorateiden kunnossapidolla ja rakenteen parantamisella olemaan ...
 • Sasi, Jyrki (1981)
  Tutkimuksen aluksi on esitetty kotimaan tavaraliikenteen energiatarve ja tarkasteltu energiakulutuksen vaihteluvälejä eri kuljetusmuodoissa. Tavarakuljetusten energiatarve vaihtelee suuresti. Energiataloudellisimman ...
 • Mansukoski, Pentti (1983)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää tavaraterminaalien sijoittamiskysymyksiä. Lähtökohdat työn toteutukselle ovat - kuljetustalous ja siihen liittyvät terminaalitoiminnot ovat yrityksissä ja julkisuudessa kasvavan ...
 • Joutsensaari, Jarmo (1993)
  Tutkimuksessa on tarkasteltu 1960- ja 1970-luvulla rakennettujen tiehankkeiden liikennetaloudellisen kannattavuuden toteutumista. Tiehankkeiden liikennetaloudellisia tunnuslukuja käytetään hankkeiden toteuttamisen kriteerinä ...
 • Lennola, Jarmo (1987)
  Tieinvestointien valintaperusteet ovat eri aikoina vaihdelleet jonkin verran tie- ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden muuttuessa. Tieverkon hoito-, ylläpito- ja kehittämissuunnitelman (=THYKS)vuosiksi 1986 - 2000 ...
 • Sammallahti, Juha (1993)
  Tutkimuksessa käsitellään tien epätasaisuuden vaikutusta ajokustannuksiin. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia rahallisia vaikutuksia tien epätasaisuudella on ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin sekä tienpitäjän ...
 • Laakso, Juha (1991)
  Tutkimus on osa niitä toimenpiteitä, joilla Tielaitos pyrkii tehostamaan talvikunnossapitoa. Tutkimuksen tarkoitus oli kerätä tietoa tien pinnanlämpökartoituksesta sekä kehittää lämpökartoitukseen soveltuvaa laitteistoa ...
 • Heinilä, Antti (1993)
  Tavoitteena oli selvittää tienpitotoimenpiteiden onnettomuusvaikutustehokkuuksia ja niiden muutoksia sekä tarkastella toimenpiteiden kustannus-vaikutus -suhteita. Tarkastelu tehtiin toimenpide-ja tiepiirikohtaisesti. ...
 • Kautiala, Christel (1983)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia massansiirtosuunnittelun keinoja, erilaisia massansiirto- ja rakenneratkaisuja sekä niiden vaikutuksia tien rakennuskustannuksiin. Graafinen massakäyrämenetelmä soveltuu ...
 • Virtala, Pertti (1983)
  Maamme yleisten teiden yhteispituus on noin 75 000 km. Yleiset tiet voidaan ryhmitellä erilaisiin luokkiin perusteesta riippuen. Eräs paljon käytetty peruste on tien toiminnallinen luokka, jonka mukaan ryhmittely on: ...
 • Oksanen, Pirjo (1982)
  Tienpidon yleisiä toimintalinjoja toteutetaan pitkäjännitteisellä suunnittelulla, josta Suomessa huolehtii liikenneministeriön alaisena toimiva tie- ja vesirakennuslaitos. Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnan ...
 • Rauhamäki, Harri (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Turunmaan saaristossa tapahtuvan lentoliikenteen nykytilaa ja ongelmakohtia, erityisesti saaristolaisia ja kesäasutusta palvelevaa ansiolentotoimintaa. Vesilentotoiminnan ja ...
 • Sauni, Simo (1981)
  Suomessa polttoturvetta käytetään useassa voimalaitoksessa. Turpeen polton yhteydessä syntyy huomattava määrä lentotuhkaa ja tämän vuoksi lentotuhkalle on etsitty hyödyllistä käyttöä. Samalla voitaisiin säästää hupenevia ...