.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Koikkalainen, Anne (2009-09-09)
  Ohjelmistoprojekteissa syntyy osaamista ja ratkaisuja ongelmiin, mutta tämä tieto siirtyy heikosti koko organisaatiolle jääden vain yksilöille projektiryhmien hajotessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ...
 • Haapala, Antti (2009-01-14)
  Työssä optimoidaan valmistuotevarastoa nykytila-analyysiin pohjautuen. Työ käsittelee varastointia ja siihen liittyviä tekijöitä käyden läpi yrityksen prosesseja varastoinnin näkökulmasta. Työ valaisee yrityksen toimintamallin ...
 • Laitinen, Kaisu (2008-10-08)
  Maanteiden yleisin liikennekuolemien aiheuttaja ovat kohtaamisonnettomuudet. Ongelma painottuu vilkasliikenteisille pääteille. Kohtaamisonnettomuuskuolemia voidaan vähentää nollavision mukaisesti nopeusrajoituksia alentamalla, ...
 • Mustalahti, Sakari (2008-09-03)
  Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen, toimintojen yhteen sovittaminen ...
 • Kalli, Arttu (2010-05-05)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää kuinka pk-yrityksen myyntiprosessin johtamista voitaisiin kehittää. Prosessin johtamisen kehittämistä tutkittiin case-yrityksen kautta teemahaastattelulla. Jotta prosessia ja sen ...
 • Väihinpää, Jani (2009-01-14)
  Tämä diplomityö on osa Hatanpään kantasairaalan tilaamaa tutkimusta. Työn päätavoitteena oli selvittää Hatanpään kantasairaalan potilasvirtojen nykytilanne. Tämän lisäksi tutkimuksella oli tavoitteena kartoittaa Hatanpään ...
 • Pajunen, Matti (2011-01-12)
  Tämän tutkimuksen lähtökohtina olivat kaksi keskeistä ilmiötä nykypäivän liiketoiminnassa: tietämyksen ja osaamisen merkityksen korostuminen sekä yritysten liiketoiminnan perustuminen yhä enemmän projektien toteuttamiselle. ...
 • Savolainen, Silja (2008-05-07)
  Suomen radanpitäjä, Ratahallintokeskus (RHK), tekee 4-5 vuoden välein radanpidon ja rautatieliikenteen pitkän aikavälin suunnitelman (PTS). Uusin suunnitelma, Rautatieliikenne 2030, ottaa huomioon radanpidon lisäksi myös ...
 • Salkonen, Riikka (2008-10-08)
  Täsmällisyyden mittaaminen palvelee useita tarkoituksia. Täsmällisyyttä voidaan pitää rautateiden laadun mittarina, täsmällisyysmittaus voi palvella suunnittelua yksittäisissä projekteissa tai koko verkkoa koskettavassa ...
 • Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
  Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
 • Palosaari, Marcus (2009-03-04)
  The objective of this study was to set up a business intelligence function for the case company. The business intelligence function was set up in order to centralize the information management concerning case company’s ...
 • Mäkelä, Tiina (2010-12-08)
  Tuotteen elinkaarenaikainen tiedon hallinta on noussut lyhyessä ajassa yhä suuremmaksi haasteeksi yritysten siirtyessä laite- ja osatoimittajuudesta kokonaisten tuote- ja palvelujärjestelmien toimittajaksi. Asiakastarpeet ...
 • Aalto, Hannu (2009-05-06)
  Työn tavoitteena oli selvittää teknisen tietämyksenhallinnan sovellettavuutta mikroyrityksiin sekä teknisen tietämyksenhallinnan järjestelemän soveltamista rajoittavia tekijöitä ja vaatimuksia. Tutkimuksessa käsitellään ...
 • Koikkalainen, Aki-Tapani (2008-03-05)
  Liiketoiminnan kansainvälistyminen viime vuosikymmenten aikana on korostanut tiedonhallinnan merkitystä yritysten menestystekijänä. Erityisesti aidosti kansainväliset organisaatiot, joiden toiminnot ja asiakkaat on hajautettu ...
 • Hakala, Kimmo (2008-05-07)
  Diplomityön tavoitteena oli määritellä tiedonsiirron haasteet sekä niihin liittyvät parannusehdotukset kohdeyrityksen ohjelmistotestaukseen keskittyvässä yksikössä. Tiedonsiirron esteinä voidaan pitää tekijöitä, jotka ...
 • Jahkonen, Sara (2008-04-09)
  Diplomityö käsittelee tietohallinnon organisointia erilaisissa yritysorganisaatioissa. Tietohallinnolla tarkoitetaan sitä yrityksen sisäistä kokonaisuutta, joka huolehtii tarvittavasta tietoteknisestä infrastruktuurista, ...
 • Savolainen, Elina (2008-04-09)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää suomalaiselle paperi- ja kartonkiteollisuudelle tyypillisten tilaus-toimitus-ketjujen nykytilat sekä antaa kehitysehdotuksia niissä havaituille ongelmille. Tutkimus suoritettiin ...
 • Mekkonen, Katri (2009-09-09)
  Tuotantoympäristöissä resurssit jakautuvat usein epätasaisesti. Tästä seuraa odottelua ja varastointia. Tällöin materiaalit sitovat varastotilaa ja pääomia. Lean-menetelmän tavoitteena on poistaa arvoa tuottamaton työ sekä ...
 • Rinne, Vesa (2008-04-09)
  Kannattavan liiketoiminnan perusedellytyksenä ovat tehokkaasti toteutetut toiminnot. Jotta yrityksen eri toiminnot voidaan toteuttaa tehokkaasti ja kannattavasti, on panostettava toimitusketjun hallintaan. Diplomityössä ...
 • Iso-Kuusela, Atte (2008-01-16)
  Diplomityö tehtiin kahden kohdeyrityksen tuotepalautusprosessin nykytilan selvittämiseksi ja kehittämiseksi. Aineistona käytettiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä kerättyä dataa sekä prosessin parissa toimivien ...