Now showing items 1286-1305 of 3229

  • Kauppakeskuksen elinkaarikustannusanalyysi suunnittelun ohjauksessa 

   Markkanen, Kristian (2015-06-03)
   Tässä työssä kehitettiin yritykselle soveltuvaa toiminnan varmennuksen ja siihen liittyvän suunnittelun ohjauksen menetelmää. Ikano Retail Centres Finland Oy rakennuttaa ja hallinnoi kauppakeskuskiinteistöjä. Yritys on ...
  • Kaupunki-ilman hiukkasten lukumääräpitoisuus ja kokojakauma Tampereella 

   Potila, Outi (2016-03-09)
   Tässä diplomityössä tutkittiin hiukkasten lukumääräpitoisuutta ja kokojakaumia Tampereen keskustassa, ympäristössä, jossa ihmiset liikkuvat ja näin ollen altistuvat pienhiukkasille. Mittaukset suoritettiin TTY:n Aerosolifysiikan ...
  • Kaupunkibulevardien vaikutukset liikenneturvallisuuteen kansainvälisten esimerkkien ja suunnitteluohjeiden valossa 

   Tuomola, Wille (2016-01-25)
   Kaupungeissa ympäri maailman on havahduttu viime aikoina niiden maantieteellisten rajojen sisäpuolella kulkevien tieliikenteen pääväylien aiheuttamiin haittoihin, kuten estevaikutuksiin, laajoihin suoja-alueisiin ja meluun. ...
  • Kaupunkikoti lapselle : ohjeita, kuinka kehittää asuntoja urbaanissa ympäristössä pienen lapsen näkökulmasta 

   Tuominen, Iina (2016-06-08)
   Suomalainen väestö muuttaa yhä ahkerammin kaupunkien keskusta-alueille. Yksinasuvien sekä vanhusten ohessa lapsiperheet ovat yksi suurimmista ryhmistä, jotka hakeutuvat asumaan kaupunkien keskustoihin. Kaupunkeihin muutetaan ...
  • Kaviteetin vaihesiirtoon perustuva heijastusmittaus 

   Tavast, Miki (2014-06-04)
   Puolijohdepeilejä kehitettäessä on oleellista pystyä mittaamaan peilien heijastavuus erittäin tarkasti. Optisille peileille tehtävät tarkat heijastusmittaukset voivat kuitenkin olla erittäin haastavia, kun heijastavuus ...
  • Kehittyneet palonkestävät komposiittirakenteet 

   Saarimäki, Meri (2017-03-08)
   Muovikomposiitit syttyvät helposti ja vapauttavat palaessa suuren määrän lämpöä sekä erilaisia yhdisteitä. Palaessa vapautuu muun muassa savua sekä hiilimonoksidia ja –dioksidia. Muovikomposiittien palamista pyritään ...
  • Kehitysprojektiportfolion hallinnan implementointi pk- yrityksessä 

   Vettenranta, Joona (2016-05-04)
   Portfolion hallinta on moninainen prosessi, jota pidetään yhtenä tärkeimpänä työkaluna, jonka avulla toteutetaan yrityksen ylimmän johdon määrittämää liiketoimintastrategiaa. Portfolion hallintaprosessi on moninainen ...
  • Kehitysvammaisten asuminen - Ratkaisumalleja asukaslähtöiseen asuntosuunnitteluun 

   Väänänen, Ida (2014-04-09)
   Diplomityöni käsittelee kehitysvammaisten asumista Suomessa historian, nykypäivän ja tulevaisuuden näkökulmista. Kehitysvammaisten asumiseen on aina liittynyt ristiriitaisia näkemyksiä. Pitkään kehitysvammaiset haluttiin ...
  • Kehrä - Matalaenergiatalo Porvoon Johannisbergiin 

   Tarvainen, Anna-Maija (2010-03-03)
   Diplomityö perustuu Moderni puukaupunki-hankkeeseen liittyvään kilpailuun vuonna 2008 tekemääni ehdotukseen Porvoon Johannisbergiin. Kilpailun pääteemana oli matala- ja passiivienergiarakentaminen ja tavoitteena ideoida ...
  • Kemiallisen puhdistusalueen layout-suunnittelu 

   Oksman, Carita (2017-01-11)
   Suuria teollisuuslaitteita huoltavan kohdeyrityksen huoltoprosessiin kuuluvaa kemiallista puhdistusprosessia ja tuotantotilaa haluttiin kehittää. Tämän kehityksen yhteydessä suoritettiin tämän työn esittelemä layout-suun ...
  • Kemikaalien hallinnan kehittäminen liikkuvien työkoneiden valmistuksessa 

   Nieminen, Jani (2014-05-07)
   Kemikaalien hallinta on lakisääteinen, jokaista yritystä koskeva velvollisuus. Vaaditut hallintatoimet vaihtelevat toiminnan luonteen ja kemikaalien käyttömäärien mukaan. Yhteiseurooppalaisten REACH ja CLP-asetusten lisäksi ...
  • Kemikaalilaitosten viranomaisvalvonnan nykytilan tarkastelu 

   Lax, Sara (2012-01-11)
   Kemikaalilaitoksia koskevan EU-direktiivin (96/82/EY) tavoitteena on ehkäistä vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia. Direktiivillä pyritään ...
  • Kennorakenteisen sähkökeskuksen tuotteistaminen 

   Haapanen, Joni (2015-08-12)
   Tämä diplomityö on tehty kennorakenteisten sähkökeskusten suunnittelun kehitystyönä Tampereen Keskustekniikka Oy:lle. Sähköjärjestelmien toimituksessa projektoinnin ja kilpailun tuomat haasteet vaativat suunnittelulta ...
  • Kennosta kodiksi - tutkielmia moduulirakenteisista asuinkerrostaloista 

   Ruutikainen, Tiia (2013-04-03)
   Diplomityössä tutkitaan suunnittelututkielmien avulla, miten moduulirakenteisia asuinkerrostaloja voidaan muodostaa. Näkökulmana on asukaslähtöisyys, jota käsitellään asunnon toiminnallisuuden kautta. Moduulitutkielmat ...
  • Kermikatteiden pitkäaikaiskestävyys 

   Ratilainen, Santtu (2015-02-04)
   Tässä tutkimuksessa on selvitetty kermikatteiden pitkäaikaiskestävyyttä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on tehty kenttätutkimusten, haastattelujen sekä laboratoriotutkimusten yhdistelmänä. Tutkimuskohteiksi on ...
  • Kernel-based Virtual Machinen (KVM) käyttö palvelinvirtualisoinnissa 

   Pirttimäki, Kai (2016-11-09)
   Suomi on pienten laitesalien maa. Monella yrityksellä on omat laitesalinsa, joissa ajetaan suurta osaa organisaation tarvitsemasta IT – infrastruktuurista. Usein näiden laitesalien ongelmana on ahtaus, energian kulutus, ...
  • Kerroslevytyyppinen ovirakenne joukkoliikenne sovelluksiin 

   Salonen, Mikko (2010-03-07)
   This thesis develops a new kind of bus door solution, where the traditional window glass has been replaced by a plastic window. The mass of the door can be significantly reduced by substituting glass with plastic. The mass ...
  • Kerrospihatalo - Rakennus pukeutuu energiatehokkaaksi 

   Lappalainen, Noona (2012-02-08)
   Diplomityössä etsitään vastauksia kysymykseen miten tehdä 60- ja 70-luvuilla massatuotetuista lähiöistä haluttavia ja energiaälykkäitä kaupunginosia? Työn teoriaosuudessa käsitellään lähiön historiaa, asumispreferenssejä, ...
  • Kerrostalomoduulien tuotantokonseptin suunnittelu 

   Peltola, Sanna-Mari Marjut (2013-08-14)
   Teollisessa rakentamisessa pyritään tehostamaan rakennusprosessia muilta teollisuudenaloilta tutuin keinoin ja näin parantamaan laatua, pienentämään kustannuksia ja lyhentämään rakennusaikoja. Moduulituotantoprosessissa ...
  • Keskeneräisyys ja kerroksellisuus - korjaussuunnittelu Turun kirjastokorttelissa 

   Härmävaara, Panu (2010-06-09)
   Kaupungeistamme löytyy kortteleita, joissa arkkitehtuurin juuret ovat erityisen syvällä. Tietyt korttelit ovat onnistuneet palvelemaan kaupunkilaisia hyvin vuosisadasta toiseen. Miksi juuri näistä kortteleista muodostuu ...