Now showing items 1649-1668 of 3206

  • Matematiikan LUMA-hankkeet ja niiden vaikutus matematiikan osaamiseen Suomessa 

   Pulli, Liisa (2011-05-04)
   Tässä työssä käsitellään Opetushallituksen vuosina 1996 - 2002 organisoimaa matematiikan ja luonnontieteiden kehittämishanketta, LUMA-hanketta, sekä sen jälkeistä pääosin yliopistojen koordinoimaa LUMA-toimintaa, jota tässä ...
  • Matematiikan opetuksen tavoitteiden täyttyminen alakoulun teknologiakilpailussa 

   Ylinen, Kalle (2015-03-04)
   Opetuksen kehittämisessä on alettu kiinnittää huomiota siihen, että oppilaiden tulisi omaksua oppiainekokonaisuuksien lisäksi myös oppiainerajoja ylittäviä tietoja ja taitoja. Tämä näkyy vahvasti suunnitteilla olevan vuoden ...
  • Matematiikan oppimisen tukeminen yliopistoissa 

   Vainio, Johanna (2013-09-04)
   Matematiikan perustaitojen heikentyminen on saanut yliopistot ympäri maailmaa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla tilanne saataisiin korjattua. Matemaattisen osaamisen heikkoudet periytyvät yliopistoihin jo peruskouluista ...
  • Matematiikan perusopintojen kehittäminen matematiikan kielentämisen avulla 

   Linnusmäki, Juuso (2015-08-12)
   Matematiikan perusopinnot muodostavat ison osan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) perusopintojen opinnoista. Opintojen tarkoituksena on antaa kattavat valmiudet tekniikan ja luonnontieteiden opiskeluun. Opintojen ...
  • Materiaali- ja energiatehokkuus muovipohjaisten pakkausten kehityksessä 

   Suomela-Uotila, Heidi (2014-11-05)
   Muovipohjaisia pakkauksia valmistetaan yleisimmin valtamuoveista ja käytetyimpiä materiaaleja ovat polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), polyeteenitereftalaatti (PET) ja polystyreeni (PS). Tässä työssä tutkitaan neljän eri ...
  • Materiaalimenekin hallinta ja ennustaminen 

   Jaakkola, Ilari (2012-08-15)
   Materiaalimenekin hallintaa on tutkittu laajalti toimintaympäristöissä, joita kuvaa suuri tuotannon volyymi sekä moduloidut tuoterakenteet. Tässä tutkimuksessa pohditaan menekinhallintaa sekä johdetun kysynnän ennustamista ...
  • Materiaalinhallinnan parantaminen trikoovaatteiden leikkuuprosessissa 

   Smolander, Tiia (2012-06-06)
   Diplomityön tavoitteena on parantaa materiaalinhallintaa Nanso Group Oy:n Nokian tehtaan leikkaamossa. Materiaalien hinnat nousevat jatkuvasti, minkä vuoksi kustannustehokkuus sekä materiaalinkulutuksen kartoittaminen ja ...
  • Materiaalitehokas talonrakentamisprosessi 

   Mäkelä, Hannes (2013-04-03)
   Luonnonvarat, ympäristövaikutukset sekä taloudelliset ja poliittiset syyt ovat kehittäneet kannustavia tekijöitä materiaalitehokkuuden parantamiseksi. Materiaalitehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa lisäarvoa, parantaa ...
  • Materiaalivirtojen hallinta varioitavien tuotteiden tuotantolinjalla 

   Ossi, Ville (2011-12-07)
   Metso Mineralsin mobiiliseulojen valmistus siirtyi vuonna 2009 Irlannin Cappaghissa Tampereelle Lokomon tehtaille. Diplomityö esittää suunnitelman tuotantolinjan materiaalivirtojen hallinnalle, kun mobiiliseulojen valmistus ...
  • Material Development for Ultrasound Quality Assurance 

   Parviainen, Tanja (2015-05-06)
   Ultrasound transducers are usually the weakest point in an ultrasonic device. Malfunction in the transducer can cause distortion in an ultrasound image. Ultrasonic devices should therefore be checked in a regular basis to ...
  • Material Purchasing Management in Distribution Network Business 

   Kalliorinne, Turkka (2014-09-03)
   In the last decade noticeable and long distribution outages around Finland have been caused by severe weather conditions. The outages have changed the public opinion and a more reliable electricity distribution is demanded. ...
  • Mathematical modeling of kite generators 

   Rautakorpi, Pauli (2013-12-04)
   A kite wind generator is a new type of wind power plant that uses a kite or a tethered wing to extract energy from wind. In this thesis a so-called pumping kite generator is considered that has a working cycle with alternating ...
  • Matkailu taantuvan teollisuuskaupungin vetovoimatekijänä - esimerkkinä Varkauden Kämärin alue 

   Lehtoaho, Vilho (2010-06-23)
   Diplomityöni on tutkimusmatka kaupunkirakenteen syntyyn ja sen muutoksiin vaihtele­vassa maailman tilanteessa. Käsittelyssäni etenen vähitellen kohti nykytilannetta, missä jälkiteollinen kaupunki on uusien haasteiden edessä. ...
  • Matkaketjujen kehittäminen pitkämatkaisessa liikenteessä 

   Nikkanen, Jenni Emilia (2015-08-12)
   Kulkumuotojen yhdistely matkaketjuiksi on paljon puhuttu kehityskohde sekä kotimaan että kansainvälisessä liikenteessä. Matkaketjujen merkitys on noussut Suomessa yhä tärkeämpään rooliin joukkoliikennemarkkinoiden vapautumisen ...
  • Matkapuhelinverkkojen kuuluvuusmittaukset energiatehokkaissa rakennuksissa 

   Keskikastari, Mikko (2014-10-08)
   Tiukentuneiden energiansäästötavoitteiden vuoksi Suomessa rakennetaan entistä energiatehokkaampia taloja. Tämä tarkoittaa käytännössä eristepaksuuden kasvattamista eli entistä paksumpia seinärakenteita sekä selektiivikalvojen ...
  • Matkustajanäkökulma rautatieliikenteen täsmällisyyden arvioinnissa 

   Aaltonen, Joonas (2016-08-17)
   Suomessa rautatieliikenteen täsmällisyyden seuranta perustuu yksinomaan junien aikataulunmukaisen kulun mittaamiseen. Junien aikataulunmukaisen kulun seuranta on yksinkertainen tapa mitata täsmällisyyttä ja se on käytössä ...
  • Matkustusturvallisuuden toimintamallin kehittäminen suunnittelualan yritykseen 

   Nuora, Anne (2017-02-08)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda matkustusturvallisuuden toimintamalli insinööritoimisto ALTE Oy:lle. Työn aineisto kerättiin haastattelujen, ALTE Oy:n dokumenttien, lainsäädännön ja kirjallisuuden pohjalta. ...
  • MATLAB-oppimateriaalin kehittäminen Tampereen teknillisessä yliopistossa 

   Parviainen, Panu Pellervo (2016-01-13)
   Syksyllä 2015 Tampereen teknillisessä yliopistossa pilotoitiin uutta e-oppimateriaalia hyödyntävää MATLAB-kokonaisuutta. Matematiikan laitoksen tehtävänä oli kehittää e-oppimateriaalien avulla ensimmäisen vuosikurssin ...
  • MatLab-pohjainen työkalu säähavaintojen analysointiin Olkiluodon alueella 

   Tuohimaa, Mikko (2016-11-09)
   Posiva on asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta sekä siihen liittyvästä tutkimustoiminnasta Olkiluodon saarella. Yhtenä monista tutkimuskohteista on saaren ympäristö, ja tutkimuksen ...
  • Measurement of beating force of cardiomyocytes using an atomic force microscope 

   Banerjee, Indradumna (2014-09-03)
   The most commonly used transducer based methods for measurement of beating forces of cardiomyocytes have been reviewed in this thesis and they involve either direct contact with the cardiomyocytes or their manipulation in ...