Now showing items 1709-1728 of 3229

  • Microfluidic Communications Protocol Design and Transmission Performance Analysis 

   Wirdatmadja, Stefanus Arinno (2014-12-03)
   The new field of nanocommunications aims to develop communication systems at the nanoscale. It has developed into two main communication directions: molecular communications andelectromagnetic communications. Microfluidic ...
  • Microparticles in differentiation of retinal pigment epithelial cells from human pluripotent stem cells 

   Sorkio, Anni (2012-01-11)
   The number of people affected by degenerative diseases of the retina increases notably due to the longer life expectancy. The weakening of the sight concerns especially older people, who suffer from degeneration of the ...
  • Microphone Array Verification for Broadband Sodar 

   Mattila, Matti (2014-06-04)
   Many surveillance systems, such as radar (radio detection and ranging), work in a way that a signal is transmitted and its echoes are detected. In the case of radar, the transmitted wave is a radio wave. When sound waves ...
  • Microphone Line Used for Data Transfer 

   Hannula, Jussi (2011-09-07)
   Nokian matkapuhelimien mikrofonilinjaa on mahdollista hyödyntää tavallisen mikrofonikäytön lisäksi datan siirtoon. Välikappaleena puhelimen mikrofonilinjan ja ulkoisen laitteen välillä toimii tavallinen 3,5 mm audioliitin, ...
  • Microscopy, what we can and wish to image 

   Miettinen, Riitta (2016-06-08)
   Microcopy has always been an important tool to increase our knowledge about structural elements that are responsible for the functional outcome of living organisms. Unraveling the relationship between the structure and ...
  • Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal -sovelluskehitys 

   Nurmilo, Jouni Pekka (2011-06-08)
   Tässä diplomityössä käsitellään Microsoft Dynamics AX 2009 -toiminnanohjausjärjestelmän Enterprise Portal nimisen web-käyttöliittymän toimintaa ja ohjelmointia. Webin käyttö on ollut nousemassa johtavaksi trendiksi myös ...
  • Microsoft Dynamics AX – QlikView -ohjelmistokehitysprosessi 

   Aimo, Mikko (2015-02-04)
   Informaatioteknologia tuottaa jatkuvasti uusia ohjelmistoja. Yritysten haasteena on pitää ohjelmistonsa ajan tasalla vaihtamatta järjestelmiään liian usein. IT-ohjelmistoja myyvät tahot auttavat yrityksiä arvioimaan uusien ...
  • Microsoft Ecosystem 

   Bari, Mohammad Imtajul (2012-06-06)
   Mobile technology landscape has changed drastically in recent times. The change is due to the merging of mobile systems with the Internet and the Web. Mobile devices functions expanded much beyond their traditional use ...
  • Microsoft Excelin laajentaminen ohjelmistojen mallinnustyökaluksi 

   Koivisto, Janne (2012-06-06)
   Ohjelmistotuotannossa käytetään perinteisten mallinnusohjelmien lisäksi tavallisia toimisto-ohjelmia. Taulukkolaskentaohjelmia käytetään, koska tietyn tyyppisiä tietoja on luontevinta esittää taulukkomuodossa. Laskentataulukoihin ...
  • Microsoft Vision laajentaminen joustavaksi tietokantapohjaiseksi mallinnustyökaluksi 

   Felin, Marko Juhani (2011-09-07)
   Perinteiset ohjelmistojen mallinnustyökalut ovat jäykkiä, formaaleja ja syntaksiorientoituneita. Ne eivät tue vapaamuotoista luonnostelua tai käytetyn mallinnuskielen vastaisia kuvauksia. Mallinnustyö on kuitenkin luovaa, ...
  • Microsoft Wordin laajentaminen ohjelmistojen mallinnustyökaluksi 

   Koivula, Juuse (2012-06-06)
   Tekstinkäsittelyohjelmistoja käytetään yleisesti analysoitaessa ja suunniteltaessa ohjelmistoja. Tällöin suunniteltavasta ohjelmistosta luodaan yleensä myös sitä kuvaava malli. Tekstinkäsittelyohjelmien avulla luodaan ...
  • Microwave enhanced laser induced breakdown spectroscopy at atmospheric pressure 

   Viljanen, Jan (2015-08-12)
   Antenna-coupled microwave radiation is used to enhance the sensitivity of laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). Limit of detection on low laser pulse energy is enhanced by factor of 93. Improved detection is mainly ...
  • Miehittämättömien lentokoneiden laukaisualustan valmistuksen kehittäminen 

   Taskinen, Ville (2010-07-02)
   Valmistuksen jatkuva kehittäminen koneenrakennuksessa tai laitevalmistuksessa on kilpailukykyisen ja toimivan valmistuksen perusedellytys. Erikoistuotteen pienimääräisessä yksittäisvalmistuksessa kehitystyö on erityisen ...
  • Mielikuvamarkkinointi asumisliiketoiminnan konseptien kehittämisessä 

   Arpiainen, Antti (2012-05-09)
   Asumisliiketoiminnan markkinoinnin ja tutkimisen koetaan usein keskittyvän liikaa teknisiin ominaisuuksiin kokonaisvaltaisen asiakasarvon luomisen sijasta. Asumisliiketoiminnassa tapahtuvat ostotilanteet ovat lisäksi ...
  • Mikrobit polttoaineen varastoinnissa ja jakelussa 

   Saastamoinen, Heidi (2011-09-07)
   Polttoaineiden hiilivetyjen on tiedetty ylläpitävän mikrobien kasvua jo yli 70 vuoden ajan. Tämän diplomityön yhtenä tavoitteena oli tehdä kirjallisuuskatsaus erilaisten polttoaineiden mikrobiologisesta kontaminaatiosta. ...
  • Mikronäytteenotin soluviljelyn pH-arvon mittaamiseen 

   Niemeläinen, Janne (2013-10-09)
   Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mikronäytteenotin solukasvatusliuoksen pH:n mittaamiseen käyttäen osaltaan kaupallisia komponentteja, mutta myös itse valmistettuja järjestelmän osia. Päätavoitteena ...
  • MIL-STD-1553:n soveltaminen teollisuuden turva-automaatioon 

   Alkkiomäki, Eero (2010-04-07)
   Nykyaikaisessa teollisessa tuotannossa prosessien, koneiden ja yksittäisten laitteiden riskejä voidaan vähentää monin tavoin. Huolellisen automaatiojärjestelmän suunnittelun jälkeen turva-automaatio on eräs tärkeimmistä ...
  • Mineraalipohjaisten julkisivumateriaalien säänkestävyyden tutkiminen laboratoriossa 

   Annila, Petri (2012-11-07)
   Globalisaation ja markkina-asemasta käytävän kilpailun johdosta rakennustuoteteollisuudella on paineita tuoda Suomen markkinoille uusia rakennustuotteita. Uusien tuotteiden tuomisessa markkinoille piilee riski, ...
  • Minimiasunnot ja yhteisöllisyys, Pelastusarmeijan talo, Lahti 

   Sjölund, Sasu Kaspar (2015-03-04)
   Diplomityöni aiheena on Lahden Pelastusarmeijan talo. Työ on suunnitelma rakennuksen muuttamiseksi pääosin asuinkäyttöön. Lahden Pelastusarmeijan talo rakennettiin aikoinaan palvelemaan järjestön monia tarpeita. ...
  • Mittaaminen osana liiketoimintalähtöistä tietoturvallisuuden hallinnointia 

   Salmela, Iikka (2013-02-06)
   Lähtökohtana tutkimukselle oli käytännön tarve tutkia, miten tietoturvallisuutta voidaan mitata sen hallinnoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, mitä tietoturvallisuuden tilaan liittyviä tietotarpeita ...