.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lahti, Mika (1987)
  A 204-PM -keskusjärjestelmän osana on käsivälitteinen kaukokeskus, jonka välittäjät vastaanottavat kaukopuhelutilauksia ja kytkevät tulevia ja lähteviä kaukopuheluja sekä kauttakulkukaukopuheluita. Päätehtävänä on palvella ...
 • Korpela, Hannu (1982)
  Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen NIRA-käsipumpun ja matalakaivojen huoltoa Mtwaran ja Lindin lääneissä Tansaniassa. Havaittiin, että NIRA-pumppu oli helppo koota ja kuljettaa. Pumppu oli myös helppo asentaa ...
 • Pösö, Jari (1986)
  ANSI/SPARC -työryhmä erottaa tietokannan kuvauksessa kolme tasoa, jotka ovat ulkoinen taso, käsitetaso ja sisäinen taso. Tietokannan suunnittelu aloitetaan ulkoiselta tasolta, jolla kukin käyttäjä/käyttäjäryhmä laatii ...
 • Peltonen, Marjaana (2006-02-08)
  Muistimetalleille tyypillistä on palautuva muisti-ilmiö, joka tarkoittaa muokatun materiaalin kykyä palautua alkuperäiseen muotoonsa sopivan termisen käsittelyn seurauksena. Muistimetallien on myös havaittu olevan hyvin ...
 • Niemelä, Tanja (1999-08-18)
  Työssä testataaan käsityökalujen ergonomiaa mittaavaa laboratoriojärjestelmää sekä selvitetään käden koukistajalihaksen aktiivisuuden ja käden puristusvoiman välistä riippuvuutta työskenneltäessä oksasaksilla. Tutkimusmenetelminä ...
 • Kuusela, Jaana (2007-06-06)
  Kassasuunnittelu on osa yrityksen taloushallintoa. Sen avulla seurataan yrityksen rahavirtoja ja pyritään hoitamaan taloutta niin, että yritys toimii tuottavasti. Diplomityössä toteutettiin kassasuunnittelu olemassa olevaan ...
 • Pelkonen, Mikko (2000-12-13)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kastepistekorroosion syntymekanismia ja seurauksia kattilalaitoksissa sekä löytää kastepistekorroosio-olosuhteisiin soveltuva pinnoite tai materiaali. Kastepistekorroosion vuoksi ...
 • Väänänen, Heikki (2008-04-09)
  Tutkimus analysoi kohdeyrityksen strategian suunnittelua ja toteutusta yrityksen itsenäisinä toimintavuosina. Tavoitteena oli löytää merkittävimpiä johdon päätöksiä, joita se teki ennen yrityksen myyntiä. Tutkimuksen aikana ...
 • Puotunen, Jussi (1984)
  Työssä on tutkittu kasviöljyn soveltuvuutta TORO 350 D -kaivoskuormaajan hydrauliikkaan. Työ on tehty vertailemalla kahta samanlaista konetta, joista toisessa oli hydrauliikkaöljynä kasviöljyä, toisessa korkealuokkaista ...
 • Ahonen, Aki (2013-06-05)
  Tässä diplomityössä tutustutaan liikkeenkaappaukseen perustuvaan kasvoanimaatioon ja esitellään yksinkertainen ja halpa järjestelmä, joka suorittaa liikkeenkaappauksen nykyaikaisen älypuhelimen videokameran ja liikesensorien ...
 • Stranden, Kirsi (2001-10-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa nurmikoiden kasvualustoista, koska aikaisempi tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimus rajattiin urheilunurmikoiden kasvualustoihin, jossa keskityttiin kasvualustamateriaaleihin ja ...
 • Kivelä, Jere (2011-11-18)
  Nykyään puhutaan paljon kasvuyritysten tärkeydestä ja niiden merkityksestä Suomen kansantalouteen. Myös yritysten kasvun kiihdyttämiseksi ja kasvuyritysten määrän lisäämiseksi mietitään jatkuvasti uusia kannustimia ja ...
 • Tuomola, Heikki (2002-05-15)
  Työssä katalysaattorin kenno mallinnettiin homogenisoiduilla superelementeillä, joilla on ekvivalentti kennon jäykkyys, tiheys ja lämpölaajeneminen. /Kir10
 • Ilomäki, Jari (1983)
  Tämän diplomityön tehtävänä oli kehittää tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä pienoisöljyn jalostusprosessiin. Työ toteutettiin valmiiksi hankitulla laitteistolla, jolloin se painottui mittaus- ja ohjausfilosofian suunnitteluun ...
 • Reunamo, Joonas Olavi (2012-01-11)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää prototyyppi virtuaaliympäristössä käytettävästä katseenseurantajärjestelmästä Tampereen teknillisen yliopiston Konstruktiotekniikan laitoksen CAVE-virtuaaliympäristöön ja testata ...
 • Toivokoski, Kari (2001-11-14)
  Tavoitteena oli kehittää korvaava katsojamittari aikaisemman mittarisukupolven tilalle. Uuden mittarin tuli olla kustannuksiltaan edullinen ja rakenteellisesti riittävän joustava liittyäkseen jo olemassa oleviin ...
 • Repo, Arto (2008-10-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kenttälaitteiden hankinnan tiedonvaihtoa kohdeyrityksen ja laitetoimittajan tietojärjestelmien välillä. Tutkimuksessa määritettiin tiedonvaihdon toteutustapa sekä kenttälaitteiden ...
 • Virtanen, Jani (2008-12-03)
  Työn teoriaosassa kerrottiin yleisellä tasolla kattilalaitoksen instrumentoinnista ja sähköistyksestä sekä näiden suunnitteluvaiheista. Lisäksi pohdittiin käsitteitä tuotetiedonhallinta ja tuotteistaminen osana suunnittelun ...
 • Seppälä, Jarmo (2010-07-02)
  Kattilalaitoksen automaatiosuunnittelu voidaan jakaa eri elinkaarivaiheisiin, joihin liittyy niissä tuotetut toimintakuvaukset. Toimintakuvauksien elinjaksoihin liittyy tietosisällön vaihtoa sekä näkökantoja, joita voidaan ...
 • Heikura, Jarkko (2009-02-04)
  Kohdeyrityksessä pyritään nopeuttamaan kattiloiden suunnittelua ja pienentämään kustannuksia tuotteistamalla kattilatuote. . Tuotteen asiakaskohtaisen muunneltavuus kuitenkin säilytetään. Yrityksessä käytetään Comos PT ...