.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Manninen, Henna (2013-06-05)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda katsaus suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen ja matkailuelinkeinoon, erityisesti järvimatkailuun, sekä ideoida keinoja järvimatkailun kehittämiseksi. Lisäksi työhön liittyi todellinen ...
 • Saarikoski, Timo (2003-06-04)
  Diplomityö on osa integroitua ohjelmistonkehitysympäristöä, joka on kehitetty tietoliikennetekniikan tarpeisiin: koodaukseen, virheenjäljitykseen, vianetsintään, lokien tulkintaan ja testaukseen. Sovelluksessa lähdekoodia ...
 • Thitz, Otto (2013-10-09)
  Jätehuoltopalveluita on tarkasteltu perinteisesti rutiininomaisina liiketoiminnan tukipalveluina. Yrityspalveluiden tutkimus on ollut melko vähissä määrin kiinnostunut tällaisista palveluista, jotka eivät liity suoraan ...
 • Korhonen, Kai (2000-01-19)
  Työssä on tarkasteltu eri teollisuudenalojen toiminnalle ominaisia prosesseja ja jätteitä. Tarkoituksena on ollut löytää sellaisia rakenteellisia seikkoja, jotka estävät jätteiden hyödyntämistä sekä löytää ratkaisuja näiden ...
 • Lämsä, Jukka (1993)
  Tutkimustyön tavoitteena oli suunnitella ja ratkaista Majakkarannan kaava-alueen jätehuolto. Työ on suoritettu kirjallisuustutkimus- ja haastattelumenetelmällä. Euroopan yhteisön direktiivien vaikutus heijastuu suoraan ...
 • Kohijoki, Ritva (1991)
  Tarkasteltaessa ympäristön tilaa ja arvioitaessa yempäristön vaikutuksia kootaan paljon tietoa, joita käytetään päätöksenteon tukena. Ympäristöministeriö on käynnistänyt projektin ympäristötietojärjestelmän kehittämiseksi. ...
 • Peltoniemi, Milla (2001-10-10)
  Työssä tarkasteltiin jätelajien keräystä ja kuljetusta systeeminä. Tavoitteena oli tunnistaa keräykseen ja kuljetukseen liittyvät informaatiovirrat. Telematiikan teknistä ja ohjelmistollista tarjontaa, telematiikan tutkimus- ...
 • Relander, Anja (1997-08-27)
  Työssä selvitetään, onko sellutehtaan kaatopaikan jätesuovassa biologisestihajoavaa ainesta ja mitkä ovat suovan bioteknisen käsittelyn edellytykset.
 • Mäki-Petäjä, Janne (2007-11-14)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jäteveden on-line- analysaattoreiden (COD ja NOx) toimivuutta ja soveltuvuutta lisäravinnetypen annostelun ohjaukseen kartonkitehtaan ja yhdyskuntajätevesien yhteispuhdistamolla. ...
 • Lehtonen, Jussi (1994)
  Ensin jätevedenpuhdistukseen tulivat biologiset suodattimet, jotka ovat myöhemmin jääneet pois käytöstä lukuun ottamatta teollisuuden jätevesien esikäsittelyä ja pienpuhdistamoita. Aktiivilietemenetelmä on ollut suosituin ...
 • Selvenius, Paul (1986)
  Jätevedenpuhdistamolla on termodynaamisesti tarkasteltuna mahdollisuus saavuttaa energiaomavaraisuus pitkällä aikavälillä. Tähän vaikuttavat jäteveden koostumus, jäteveden ja lietteen käsittelyyn valittu teknologia sekä ...
 • Varis, Markku (1985)
  Tässä työssä on tutkittu arktisiin olosuhteisiin rakennettavan jätevedenpuhdistamon rakennetekniikkaa, so. rakentamisen, konstruktioiden ja materiaalivalintojen erityiskysymyksiä ko. alueilla. Jätevedenpuhdistamo käsitetään ...
 • Ara, Kaisa (2007-09-12)
  The quality and quantity of the wastewater may vary rapidly, which makes stable control over the wastewater treatment process challenging. Depending on the paper machine processes issues with smell may also be present at ...
 • Rantala, Antti (2004-05-12)
  TAVOITE: Pyritään parantamaan jäävesisiilon tulevan kylmäaineen jakautumisen laskentaan käytettävää ohjelmaa tasaisemman jäänpaksuuden saamiseksi. MENETELMÄ: Laitoksessa käytettäviä lämpötilatasoja tarkastellaan ...
 • Siukkola, Mikko (2007-01-17)
  Diplomityön taustana oli Kouvolassa syyskuun alussa 2004 tapahtunut rankkasateen aiheuttama jätevesiviemäristön tulviminen, jonka seurauksena jätevesi virtasi takaisin kymmeniin kiinteistöihin viemärilaitteiston kautta ja ...
 • Saviaho, Kaisa (1998-03-11)
  Tutkimuksen tavoitteena oli seurata jätteen hajoamistilaa jätetäytössä ja selvittää tämän vaikutuksia muodostuvan kaatopaikkakaasun määrään ja koostumukseen sekä tutkia muodostuvan suotoveden määrää ja laatua ja näiden ...
 • Mönkäre, Tiina (2011-04-06)
  Näytteenotto- ja analysointiprosessin tarkoituksena on selvittää tutkittavan kohteen ominaisuuksia. Prosessi alkaa näytteenotosta, jossa kohteesta otetaan mahdollisimman edustava näyte tutkittavaksi. Näytteenotossa tehtyjä ...
 • Teronen, Jussi (2008-02-06)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen jätteenkeräyskuljetusten ekotasetta tutkimalla keräyskuljetusten vaatimaa energiankulutusta ja sitä kautta niiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä sekä kerättyä jätemäärää. ...
 • Jylhä, Tapani (1982)
  Jätehuoltolain myötä on kunnissa parhaillaan tapahtumassa huomattavia muutoksia jätteiden kuljetuksissa. Liittymisvelvollisuus lisää järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen lukumäärää ja toisaalta kuntien ...
 • Piskonen, Outi (2000-10-11)
  Diplomityö suoritettiin Ekotehdas-projektin alaisena osatutkimuksena. Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda jätehallintamalli kunnossapitoyrityksen asiakkaina toimiville konepajoille. Oikeat jätteiden käsittely-, hyödyntämis- ...