.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niemelä, Tanja (1999-08-18)
  Työssä testataaan käsityökalujen ergonomiaa mittaavaa laboratoriojärjestelmää sekä selvitetään käden koukistajalihaksen aktiivisuuden ja käden puristusvoiman välistä riippuvuutta työskenneltäessä oksasaksilla. Tutkimusmenetelminä ...
 • Kuusela, Jaana (2007-06-06)
  Kassasuunnittelu on osa yrityksen taloushallintoa. Sen avulla seurataan yrityksen rahavirtoja ja pyritään hoitamaan taloutta niin, että yritys toimii tuottavasti. Diplomityössä toteutettiin kassasuunnittelu olemassa olevaan ...
 • Pelkonen, Mikko (2000-12-13)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kastepistekorroosion syntymekanismia ja seurauksia kattilalaitoksissa sekä löytää kastepistekorroosio-olosuhteisiin soveltuva pinnoite tai materiaali. Kastepistekorroosion vuoksi ...
 • Väänänen, Heikki (2008-04-09)
  Tutkimus analysoi kohdeyrityksen strategian suunnittelua ja toteutusta yrityksen itsenäisinä toimintavuosina. Tavoitteena oli löytää merkittävimpiä johdon päätöksiä, joita se teki ennen yrityksen myyntiä. Tutkimuksen aikana ...
 • Puotunen, Jussi (1984)
  Työssä on tutkittu kasviöljyn soveltuvuutta TORO 350 D -kaivoskuormaajan hydrauliikkaan. Työ on tehty vertailemalla kahta samanlaista konetta, joista toisessa oli hydrauliikkaöljynä kasviöljyä, toisessa korkealuokkaista ...
 • Ahonen, Aki (2013-06-05)
  Tässä diplomityössä tutustutaan liikkeenkaappaukseen perustuvaan kasvoanimaatioon ja esitellään yksinkertainen ja halpa järjestelmä, joka suorittaa liikkeenkaappauksen nykyaikaisen älypuhelimen videokameran ja liikesensorien ...
 • Stranden, Kirsi (2001-10-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa nurmikoiden kasvualustoista, koska aikaisempi tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimus rajattiin urheilunurmikoiden kasvualustoihin, jossa keskityttiin kasvualustamateriaaleihin ja ...
 • Kivelä, Jere (2011-11-18)
  Nykyään puhutaan paljon kasvuyritysten tärkeydestä ja niiden merkityksestä Suomen kansantalouteen. Myös yritysten kasvun kiihdyttämiseksi ja kasvuyritysten määrän lisäämiseksi mietitään jatkuvasti uusia kannustimia ja ...
 • Tuomola, Heikki (2002-05-15)
  Työssä katalysaattorin kenno mallinnettiin homogenisoiduilla superelementeillä, joilla on ekvivalentti kennon jäykkyys, tiheys ja lämpölaajeneminen. /Kir10
 • Ilomäki, Jari (1983)
  Tämän diplomityön tehtävänä oli kehittää tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä pienoisöljyn jalostusprosessiin. Työ toteutettiin valmiiksi hankitulla laitteistolla, jolloin se painottui mittaus- ja ohjausfilosofian suunnitteluun ...
 • Reunamo, Joonas Olavi (2012-01-11)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää prototyyppi virtuaaliympäristössä käytettävästä katseenseurantajärjestelmästä Tampereen teknillisen yliopiston Konstruktiotekniikan laitoksen CAVE-virtuaaliympäristöön ja testata ...
 • Toivokoski, Kari (2001-11-14)
  Tavoitteena oli kehittää korvaava katsojamittari aikaisemman mittarisukupolven tilalle. Uuden mittarin tuli olla kustannuksiltaan edullinen ja rakenteellisesti riittävän joustava liittyäkseen jo olemassa oleviin ...
 • Repo, Arto (2008-10-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kenttälaitteiden hankinnan tiedonvaihtoa kohdeyrityksen ja laitetoimittajan tietojärjestelmien välillä. Tutkimuksessa määritettiin tiedonvaihdon toteutustapa sekä kenttälaitteiden ...
 • Virtanen, Jani (2008-12-03)
  Työn teoriaosassa kerrottiin yleisellä tasolla kattilalaitoksen instrumentoinnista ja sähköistyksestä sekä näiden suunnitteluvaiheista. Lisäksi pohdittiin käsitteitä tuotetiedonhallinta ja tuotteistaminen osana suunnittelun ...
 • Seppälä, Jarmo (2010-07-02)
  Kattilalaitoksen automaatiosuunnittelu voidaan jakaa eri elinkaarivaiheisiin, joihin liittyy niissä tuotetut toimintakuvaukset. Toimintakuvauksien elinjaksoihin liittyy tietosisällön vaihtoa sekä näkökantoja, joita voidaan ...
 • Heikura, Jarkko (2009-02-04)
  Kohdeyrityksessä pyritään nopeuttamaan kattiloiden suunnittelua ja pienentämään kustannuksia tuotteistamalla kattilatuote. . Tuotteen asiakaskohtaisen muunneltavuus kuitenkin säilytetään. Yrityksessä käytetään Comos PT ...
 • Leino, Tommi (2014-01-15)
  Kattilalaitoksen putkistojen layout-esisuunnittelu on osa laajempaa laitossuunnittelun kokonaisuutta ja siinä yhdistyvät sekä layout-suunnittelu että putkistosuunnittelu. Suunnitteluun käytettyjen järjestelmien kehittymisen ...
 • Nikkanen, Lasse (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tehostaa kattilalaitoksen automaation perussuunnittelua. Osana tätä diplomityötä ohjelmistoa kehitettiin soveltuvammaksi kokonaisuudeksi, jolla täysipainoinen automaatiosuunnittelu voitaisiin ...
 • Leppänen, Ari (2008-06-04)
  Työssä tarkasteltiin kattilalaitoksen sähköverkon rakennetta ja sen mitoittamisen periaatteita. Työssä esiteltiin suunnittelun lähtökohdat ja käytiin läpi asioita, jotka vaikuttavat sähköverkon mitoittamiseen. Työssä ...
 • Kuusiniemi, Kimmo (1998-12-09)
  Työssä kehitettiin kattilalaitoksen tulipesän seinien valmistuksen laadunhallintaa ja määritettiin uuden laatuinformaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet. Valmistuksen aikaisessa laadunvarmistuksessa käytettävä ...