.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Maggioni, Matteo Tiziano (2010-10-06)
  The large number of practical application involving digital videos has motivated a significant interest in restoration or enhancement solutions to improve the visual quality under the presence of noise. We propose a powerful ...
 • Ainasoja, Antti (2016-05-04)
  Video summarization is an important tool for managing and browsing video content. The increasing amount of consumer level video recording devices combined with the availability of cheap high bandwidth internet connections ...
 • Häkkinen, Pasi (2005-01-10)
  Tässä diplomityössä selvitettiin oppimateriaaliksi tarkoitetun multimediasisältöjen tuotta-mista dynaamisesti painopisteen ollessa videopohjaisissa sisällöissä. Lisäksi työssä toteu-tettiin verkko-oppimisympäristö, jonka ...
 • Ala-Vannesluoma, Tuomo (2015-12-09)
  Video- ja tekstipohjainen viestintä on syrjäyttämässä tavallisen kaksisuuntaisen viestinnän erilaisten VoIP-pohjaisten ratkaisujen kehityksen myötä. Nämä tekniikat ja järjestelmät tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia ...
 • Ranta, Henriikka (2016-10-05)
  Viemäriverkostojen ikääntyessä niiden kunto heikkenee ja niihin pääsevän vuotoveden määrä kasvaa. Vuotovedet voidaan jakaa varsinaiseen vuotoveteen ja huleveteen. Varsinainen vuotovesi on pohjavettä, joka suotautuu verkostoon ...
 • Niemelä, Anne-Mari (2013-01-09)
  Tässä työssä etsitään tapoja hyödyntää viestintäsovelluksia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoprosesseissa osana Tekes:n Neuvokas II-hanketta. Hoitoprosesseja tarkastellaan syömishäiriöisen nuoren ja nuorisotyypin ...
 • Hyyppä, Anna (2010-06-09)
  Diplomityön aihe liittyy Tampereen kaupungin Ranta-Tampella -projektiin. Työn taustalla on 3.12.2008-16.3.2009 järjestetyn Ranta-Tampellan suunnittelukilpailun yhteydessä esitetty ajatus viherkattojen käyttämisestä uudella ...
 • Lalli, Taisto (2016-06-08)
  Tässä diplomityössä käytetään termiä viherkatto kuvaamaan rakennusten kattoja, joiden päälle on istutettu kasvillisuutta. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena. Lähdeaineistona on käytetty pääasiassa suomenkielisiä ja ...
 • Lindberg, Taru (2015-12-09)
  Diplomityö käsittelee arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuja ekologisessa asuinrakentamisessa keskittyen asuinkerrostalojen tarkasteluun. Työ rajautuu passiivisiin suunnitteluratkaisuihin jättäen aktiiviset tekniset ratkaisut ...
 • Granberg, Mari (2014-11-05)
  Diplomityö tarkastelee oppimisympäristöä itseohjautuvan oppimisen näkökulmasta ja pyrkii kartoittamaan niitä ominaisuuksia, joita itseohjautuvan oppimisen mahdollistava oppimisympäristö tilalta vaatii. Sovelluksena ...
 • Salminen, Jukka (2016-05-04)
  Hajautettujen johtamisjärjestelmien tiedonhallintamekanismien suunnittelussa keskeinen vaatimus on, että järjestelmää käyttävän joukon toimintakyky ei vaarannu, vaikka yhteys muihin joukkoihin ei olisi jatkuvaa. Tämä on ...
 • Kiiskinen, Joonas (2015-08-12)
  Laadunvalvonnassa on perinteisesti käytetty ihmisiä, eivätkä koneet ole heitä täysin syrjäyttäneetkään. Kuitenkin teollisuudessa tuotantolinjat tukeutuvat konenäköön yhä useammin, kun tekniikat ja algoritmit konenäössä ...
 • Weman, Tero Juhani (2013-06-05)
  Tilastollisesti tarkasteltuna suomalaisten keskimääräinen elinikä pitenee ja yleinen terveydentila on aiempaa huomattavasti parempi. Työiän ja vanhuudenväliin on syntynyt uusi ikävaihe, ns. kolmas ikä, joka on aktiivisen ...
 • Pirhonen, Risto (2010-06-02)
  Kompaktirakenteisten virtakiskojen osat valmistetaan mitoituksen perusteella millimetrin tarkkuudella. Tehdasvalmisteisina osina on olemassa vakiomittaisia suoria- ja kulmakappaleita. Virtakiskojen reitit, jotka ovat usein ...
 • Mustonen, Henri (2015-06-03)
  Tässä työssä tutkitaan avoimen magneettipiirin Hall-anturin käyttöä virtakiskon virranmittauksessa. Sovelluskohteena työssä on tasasähkökatkoja, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa vastaavissa sovelluksissa. Työn ...
 • Koponen, Katri (2015-10-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia kompleksifunktioita ja konformikuvauksia sekä niiden soveltuvuutta virtauksien mallintamiseen. Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan aluksi kompleksifunktioita yleisesti ja ...
 • Mäkipirtti, Ismo Kaarlo Juho (2015-09-09)
  Työssä tarkastellaan uuden varastolayoutin suunnittelua osana suurempaa tuotantoprosessin kehitysprojektia. Suunnittelun vaiheissa hyödynnetään Leanin, Six Sigman ja osallistamisen tuomia etuja. Suunnittelu aloitettiin ...
 • Huhma, Aino Helinä (2013-05-08)
  Tämä diplomityö on tehty osana VIRTA – virtuaalinen tuotesuunnittelu ja –hallinta –projektia. Työn tarkoituksena on selvittää virtuaalisen tuotesuunnittelun ja –hallinnan mahdollisuuksia tekstiili- ja vaatealalla. Tavoitteena ...
 • Nupponen, Jussi (2016-06-08)
  Ohjelmiston ylläpidolla tarkoitetaan ohjelmistokehitysprojektin tilaajalle tarjottavaa, ohjelmistokehitysprojektin tavoitteiden saavuttamispisteen jälkeen tarjottavaa ylläpitopalvelua, joka jatkuu ohjelmiston elinkaaren ...
 • Koivumäki, Janne (2012-12-05)
  The controller design and modelling of hydraulically driven robots is a challenging task. This comes inter alia due to inherent nonlinear dynamics associated with hydraulic actuators, highly nonlinear characteristic of the ...