.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Saarinen, Sampo (2012-06-06)
  Vesihuoltopalveluiden toiminnan suunnittelua edellytetään lainsäädännössä vesihuolto-, terveydensuojelu-, valmius- ja pelastuslaeissa. Vesihuoltolaitoksen kannalta varautumista koskevat säädökset ovat yleisluontoisia eivätkä ...
 • Lepola, Karin (2014-01-15)
  Vesihuoltolaitosten arvonmääritys on tärkeä osa vesihuoltolaitosten omaisuudenhallintaa, viestintää ja yhdistymisprosesseja. Vesihuolto on pääomavaltainen ala, jossa suurin osa pääomasta on sitoutunut palvelun kannalta ...
 • Luukkanen, Eeva (2013-08-14)
  Tässä työssä arvioitiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) verkostotietokannoista saatujen aineistojen perusteella verkostosaneerausten vaikuttavuutta. Työssä käytiin läpi olemassa olevien verkostotietojen ...
 • Liekari, Antti (2015-12-09)
  Diplomityössä keskitytään vesihydraulisen vääntötoimilaitteen prototyypin testaukseen ja kehitykseen. Päämääränä on ottaa kehitetty versio käyttöön automaattisessa prosessisuodattimen pesuyksikössä suodattimen pyörittämisessä. ...
 • Kukkonen, Sami (2012-01-11)
  Vesijetin ohjausjärjestelmä on aluksissa esiintyvien hydraulikäyttöjen sovellus, jossa vesisuihkujen ohjauksessa käytetään hydraulisia toimilaitteita. Tyypillisessä ohjausjärjestelmässä on proportionaalihydrauliikalla ja ...
 • Paronen, Petra (2016-03-09)
  Tämä diplomityö tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston kemian ja biotekniikan laitokselle. Työn tavoitteena oli kehittää menetelmä fluoresoivalla väriaineella leimattujen vesikkelien ja solujen vuorovaikutusten tarkasteluun ...
 • Mustalahti, Kari (2015-05-06)
  Tämän työn tarkoituksena oli mittaamalla selvittää vesikuitususpension virtausominaisuuksia. Mittauksista saatujen tulosten perusteella pyrittiin määrittämään epänewtoniselle vesikuitususpensiolle materiaalimalli, joka ...
 • Ohtola, Hanna (2010-06-23)
  Vesilahti on kohtalaisen tyypillinen kasvukeskuksen läheisyydessä sijaitseva kasvava pieni kunta. Rakentamispaineet ovat kovat ja tontti pulaa on pyritty ratkaisemaan kaavoittamalla uusia asuinalueita vanhan kuntakeskuksen ...
 • Tirkkonen, Elina (2016-05-04)
  RD-paaluseinän käyttö patoseinänä on yleistynyt. Tämän diplomityön tavoitteena on ollut kartoittaa RD-paaluseinän vesitiiveyteen liittyviä ongelmia. Samalla tarkoituksena on ollut selvittää porapaaluseinän käytön järkevyyttä ...
 • Takala, Annina (2007-12)
  Suomessa on arviolta noin 1500 yksityisoikeudellista vesiyhtymää, jotka useimmiten sijaitsevat haja-asutusalueilla ja ovat tyypillisesti kooltaan kunnallisia laitoksia pienempiä. Vesiyhtymät ovat järjestäytyneet avoin ...
 • Nurmilo, Hanna (2016-06-08)
  Liikenne on erittäin riippuvainen öljypohjaisista polttoaineista. Fossiilisena polttoaineena öljy aiheuttaa ympäristöongelmia ja sen saatavuus ja hinta ovat epävarmoja tulevai-suudessa. Vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden ...
 • Maggioni, Matteo Tiziano (2010-10-06)
  The large number of practical application involving digital videos has motivated a significant interest in restoration or enhancement solutions to improve the visual quality under the presence of noise. We propose a powerful ...
 • Ainasoja, Antti (2016-05-04)
  Video summarization is an important tool for managing and browsing video content. The increasing amount of consumer level video recording devices combined with the availability of cheap high bandwidth internet connections ...
 • Häkkinen, Pasi (2005-01-10)
  Tässä diplomityössä selvitettiin oppimateriaaliksi tarkoitetun multimediasisältöjen tuotta-mista dynaamisesti painopisteen ollessa videopohjaisissa sisällöissä. Lisäksi työssä toteu-tettiin verkko-oppimisympäristö, jonka ...
 • Ala-Vannesluoma, Tuomo (2015-12-09)
  Video- ja tekstipohjainen viestintä on syrjäyttämässä tavallisen kaksisuuntaisen viestinnän erilaisten VoIP-pohjaisten ratkaisujen kehityksen myötä. Nämä tekniikat ja järjestelmät tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia ...
 • Ranta, Henriikka (2016-10-05)
  Viemäriverkostojen ikääntyessä niiden kunto heikkenee ja niihin pääsevän vuotoveden määrä kasvaa. Vuotovedet voidaan jakaa varsinaiseen vuotoveteen ja huleveteen. Varsinainen vuotovesi on pohjavettä, joka suotautuu verkostoon ...
 • Niemelä, Anne-Mari (2013-01-09)
  Tässä työssä etsitään tapoja hyödyntää viestintäsovelluksia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitoprosesseissa osana Tekes:n Neuvokas II-hanketta. Hoitoprosesseja tarkastellaan syömishäiriöisen nuoren ja nuorisotyypin ...
 • Hyyppä, Anna (2010-06-09)
  Diplomityön aihe liittyy Tampereen kaupungin Ranta-Tampella -projektiin. Työn taustalla on 3.12.2008-16.3.2009 järjestetyn Ranta-Tampellan suunnittelukilpailun yhteydessä esitetty ajatus viherkattojen käyttämisestä uudella ...
 • Lalli, Taisto (2016-06-08)
  Tässä diplomityössä käytetään termiä viherkatto kuvaamaan rakennusten kattoja, joiden päälle on istutettu kasvillisuutta. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena. Lähdeaineistona on käytetty pääasiassa suomenkielisiä ja ...
 • Lindberg, Taru (2015-12-09)
  Diplomityö käsittelee arkkitehtuurin suunnitteluratkaisuja ekologisessa asuinrakentamisessa keskittyen asuinkerrostalojen tarkasteluun. Työ rajautuu passiivisiin suunnitteluratkaisuihin jättäen aktiiviset tekniset ratkaisut ...