.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karvonen, Tapio (1990)
  Joutsan-Hirvensalmen maantieyhteyden kehittäminen kuuluu Keski-Suomen tiepiirin Tie 2000 ohjelmaan. Tässä työssä on selvitetty hankkeen eri vaihtoehtojen liikennetaloudellista edullisuutta sekä käsitelty suppeasti vaihtoehtojen ...
 • Ilveskoski, Olli (1987)
  Työn tarkoituksena on tutkia laitoshoitoa vaihtelevampia asuntoratkaisuja vanhuksille. Rakennuspaikaksi on valittu kortteli "Jussinkylässä". Työssä esitetään voimassa olevaan kaavaan muutosta siten, että vanhat puutalot ...
 • Thureson, Jon (2014-06-04)
  Perhekäsityksen muuttuessa 1600-luvulta nykypäivään asuminen on muuttunut suurten asuinkuntien julkisista majapaikoista ydinperheiden suljetuiksi linnakkeiksi. Modernin kodin yksityisyyttä korostava kulttuuri synnytti monia ...
 • Linden, Mikael (2003)
  Julkisen avaimen järjestelmä (public key infrastructure, PKI) on kryptografiaa soveltava teknologia, jota voidaan käyttää tietoverkon käyttäjien lähettämien viestien aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseen. ...
 • Pehkonen, Janne (2013-04-03)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat keskeisimmät haasteet julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön aloitusvaiheessa ja löytää niihin soveltuvat ratkaisut. Aineisto koostui artikkelikatsaukseen valituista ...
 • Metsälä, Ilkka (2001-02-14)
  Diplomityössä tarkasteltiin kirjallisuusselvityksenä suomalaisia vesihuoltopalvelujen malleja, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kohdistumista vesihuoltolaitosten ydin- ja tukitoimintoihin, niiden määrää nykyisissä ...
 • Korte, Sirpa (1996-12-11)
  Kirjallisuustutkimuksen, postikyselyjen ja haastattelujen perusteellaluodaan katsaus älykorttijärjestelmiin Euroopassa, Aasiassa jaAustraliassa. Mukana katsauksessa oli 20 kotimaista ja 30 ulkomaistajoukkoliikennesovelluksen ...
 • Tarvainen, Hannu (2013-06-05)
  Diplomityön tavoitteena on tarkastella Tampereen kaupungin postitoiminnan rakennetta ja antaa sen perusteella toimenpide-ehdotus toiminnan tehostamiseksi. Työ pyrkii vastaamaan seuraaviin, ongelmaa kuvaaviin tutkimuskysymyksiin:” ...
 • Karhia, Katja (2007-12-12)
  Kasvuyritykset ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä työpaikkojen, innovaatioiden ja talouskasvun lähteitä. Kasvuyritystoiminnalla tarkoitetaan kasvuyritysten resursointia siten, että edellytykset yrityksen menestykseen ja ...
 • Olenius, Auli (2000-06-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli laatia julkisivukorjausten työmenetelmäkuvaukset ja selvittää standardiaikajärjestelmään perustuvalla laskennalis-empiirisellä menetelmällä julkisivukorjausten työmenekit. Näiden perusteella ...
 • Heikkonen, Pasi (1997-03-19)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää betonisandwich-julkisivunkorjausmateriaalien- ja menetelmien ekologiset valintaperusteet sekävertailla eri materiaaleja ekologisin kriteerein.
 • Tuuliniemi, Virpi (1990)
  Tämä diplomityö liittyy SITRA:n rahoittamaan Betonisten julkisivurakenteiden toiminta ja kestävyys -projektiin 1988 - 1990. Työ on suoritettu kirjallisuustutkimuksena. /Kir10
 • Haukijärvi, Matti (1999-03-10)
  Työssä selvitettiin elastisilla saumausmassoilla tehtävien julkisivusaumauksien laatuun vaikuttavia osatekijöitä. Tavoitteena oli selvittää laatutekijöistä keskeisimmät ja näiden vaikutuksia saumauksen onnistumiseen ja ...
 • Konola-Tuominen, Pirkko Marika (2012-05-09)
  Diplomityön aihe – Julkisivuvalaistus osana arkkitehtuuria – sai lähtökohtansa yhteistyöehdotuksesta, jossa toivottiin julkisivuvalaistusta Klingendahlin ja Lapinniemen entisiin tekstiilitehtaisiin. Kohteet ovat merkittävä ...
 • Ryynänen, Kai (1996-11-20)
  Kehityskohteena oli julkisten rakennusten kuntoarviointimenettelylomakkeineen. Menettelyä testattiin viiteen kohteeseen Torniossa.
 • Korpi-Hyövälti, Pekka (2010-06-23)
  Ilmastonmuutoksen aikakautena on tärkeää nostaa ympäristöystävällisen rautatieliikenteen matkustajamääriä mahdollisimman paljon. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten kaukoliikenteen palvelutason muutokset ovat ...
 • Kupiainen, Pertti (1982)
  Työssä on kehitetty Kaplan-turbiinin säätöjärjestelmän epälineaarinen matemaattinen malli. Tavoitteena on simuloimalla tutkia järjestelmän stabiilisuutta ja erilaisia säätäjiä, lineaarisen ja epälineaarisen mallin tarkkuutta ...
 • Pulla, Johannes (2007-09-19)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia raatiarvion ja laitemittausten yhdistämistä kuvan laadun mittaamisessa. Raadiksi kutsutaan joukkoa ihmisiä, joiden subjektiivisten mielipiteiden perusteella tehdään yhteispäätös tai ...
 • Asiala, Antti (1993)
  Työssä on tarkasteltu kohdeyrityksen sähkönmyyntitariffeja. Tarkastelussa selvitetään voimassa olevan tariffirakenteen oikeellisuus eri tariffien asiakkaita kohtaan. Lisäksi lasketaan uusi neliaikatariffi sekä pienjännit ...
 • Viitala, Jaakko (2001-12-12)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun sähkölaboratorion kalusto, laitteisto ja suoritettavat työt olivat tekniikan kehittyessä jääneet vanhanaikaisiksi. Tavoitteena oli laatia suunnitelma laboratorion uudistamiseksi.